Poutníci v chaosu

Člověk, jako duše zrozená na tento svět v nevědomosti, v sobě pociťuje neklid, nespokojenost a nevyrovnanost, jako průvodní stav bytí na pozadí povrchního dění ve světě forem. Hledání klidu je tím, co nás podněcuje k vytrvalému hledání v materiálním světě. A vyspělé duše, trvale nehýří spokojeností nad pouhým materiálním blahobytem, pokud ho dosahují. Labyrint časoprostoru, ve kterém se vyskytly, je uvěznil v naivním vnímání povrchní reality, jež je silně nestabilní a proměnlivá a tudíž poskytuje pouze iluzi stability. Celý příběh lidského života se podobá vlně, na povrchu hladiny oceánu, jejíž existence je nepatrná a nicotná epizoda, která se na chvíli objevila a zanikla. Duše byly svedeny povrchem věcí tak, že vidí celý svět pouze jako hladinu a sebe jako vlnu a proto se děsí své vlastní smrti, která se jeví jako jediná jistota. Člověk zmítaný vlnami má pak pramálo klidu a pramálo schopností, aby se vyprostil ze zápasnické arény, ve které naráží jedna vlna na druhou a veškerou energii spotřebovává snaha o přežití. A to vše proto, že chtěli okusit dualitu, poznat dobré a zlé a být jako Bůh. Bylo to umožněno všem, kteří to sami chtěli podstoupit. Ale bolest a prázdnota, která je s tím spojená se nedá pochopit jinak, než bytostným prožitkem. A proto lidstvo sestoupilo z ráje a ocitlo se na pustině duality, aby zakusilo, pochopilo a nalezlo cestu zpět, do ráje svého srdce. A zde si vypůjčujeme nadpis známého díla Jana Amose Komenského s názvem Labyrint světa a ráj srdce. Jeho Poutník, jež je nezkušený a nezkažený, odhaluje šalbu a mámení světa a znechuceně se odvrací od jeho chaosu. Dostává od Krista nové brýle, kterými uvidí tentýž svět z pozice vyšší moudrosti, odkrývající smysl chaosu a odkrývající duchovní podstatu všeho projeveného světa. Pravý ráj je spatřen v srdci, do něhož se vědomí osvíceného uchyluje, aby celou realitu vidělo z jiné perspektivy. A to je zásadní transformace vědomí, kterou podstupuje hledající, který nalézá svobodu a nepopsatelný klid, hluboko v sobě.

JAN AMOS KOMENSKÝ

Majetek jistou starostí,
hodnosti prázdným dýmem,
rozkoše sladkým jedem,
osidly našeho zla.
Dokud to lidé nechápou,
honí se za stíny bez věcí,
a rozplývají se oddáni svým
nicotnostem sami v nic.

Labyrint hříchu

Labyrint je bludištěm duší rodících se stále dokola v rámci jednoho rodu duší a často také bloudících stále dokola v bludišti zapomnění, či odcizení se Bohu. Po generace se bludné cesty prohlubují, upevňují a zesilují, až vytvoří koleje, po kterých jedou rodiče a naučí to přirozeně i své děti. Hřích je upřeně hledat vně sebe, nechat se světem zcela upoutat a neuvědomovat si, že svět je pouze jevištěm, ale duše je hercem, o kterého tu jde. A prožitek duše je neselhávající poklad, zatím co kupení hmoty, či její krása je marnost, kterou sžírá mol a rez. Život ve hmotě je krásný jen tehdy, pokud je Bůh, potažmo duše, na prvním místě. To je podstatou důvěry v Boha. Jedině tehdy je Bůh skutečný a živý v životě člověka, pokud je středem, kolem něhož se vše točí.
Člověk však pořád hledá klid a napřahuje se po věcech kolem, které klid nepřinášejí. Přitom nosí svůj největší poklad uvnitř a netuší to. Neumí to ani uchopit, ani pojmenovat. Tvrzení moudrých, že vše máme uvnitř sebe, jsou pro něj omílanou a nic neříkající frází. A to je podstatou pojmu hřích. Hřích je odcizení se své nejhlubší podstatě - Bohu, kterou člověk nevnímá - bytostně neprožívá, a proto se nedokáže hluboce milovat a nedokáže milovat ani druhé láskou, které říkáme bezpodmínečná. A prožívaná absence této Lásky, je absencí nejvyšší míry harmonie duše. Mnozí věřící se to snaží napodobit tím, že střeží své skutky, aby se „naučili lásce.“ Anebo myslí, že věrnost Bohu je nosit ho v hlavě a učí se nazpaměť všemožné definice. Současně považují Lásku za emoci. Ale to jsou věčně selhávající a slepé cesty, které se snaží léčit následky, ale opomíjí podstatu hříchu.
Z prožívané životní marnosti – zoufalosti, pramení všechny druhy zla, ke kterým se uchyluje duše prázdná, toužící po naplnění. Převzaté životní vzorce ji dovádějí do stavu, kdy se nevědomě zaprodává čemukoli, jen aby našla aspoň kousek svého naplnění. A to je jejím hříchem, i když zpravidla netuší, co činí z pohledu ducha. Hřích je opilost bloudící, prázdné duše, která je svolná k jakékoliv krátkodobé droze, či neřesti, jen aby uchopila aspoň pomíjivý okamžik krásy Božství, o které netuší, že ji nosí v sobě, zakopanou jako ztracený poklad. Všechny druhy zla a nečistoty nejsou hříchem samy o sobě, jsou důsledkem hříchu. Jediný hřích spočívá v odcizení se Bohu.

Ježíš řekl: Stál jsem uprostřed světa a zjevil jsem se jim v těle a našel jsem všechny opilé. Nenašel jsem mezi nimi jediného žíznivého a moje duše pocítila bolest nad lidskými syny, že jsou slepí ve svém srdci a nevidí, že přišli na svět prázdní a hledají zase, jak by prázdní vyšli ze světa. Ale teď jsou opilí. Až setřesou své víno, budou činit pokání.   (Tomášovo evangelium log.28)

Hledání dokonalosti

Nedokonalost, do které lidstvo upadlo, spočívá v nevědomé opilosti duše, která se stále dokola zpronevěřuje tomu, co nejvíce hledá. Její nedokonalost je způsobena hříchem. A hřích je jako odstřižení pupeční šňůry, která nás spojuje s Bohem. Zatím co dokonalost není striktní bezchybnost ve skutcích, ale vystřízlivění, probuzení k bdělosti a trvalé spojení s krásou Božství uvnitř, která se stává nejvyšším pokladem. Středobodem dění člověka, nejvzácnější perlou, jedinou potřebnou věcí i prýštícím pramenem věčného života v duši. Dokonalost znamená být veden Bohem skrze své srdce, pociťovat naplnění a útěchu a nepopsatelný klid v prostoru za myšlením. A kdo to skutečně okusí, ten našel vše a získal korunu života a proto je téměř nemožné, aby se šel znovu válet v blátě a chovat se jako opilec, či prostitutka.
Dokonalá je každá květina na slunci, i když roste nakřivo, i když jí zrovna opadaly květy a i když ji někdo zrovna posekl sekačkou. Je trvale zakořeněná, znova vyroste a znova dokonale zapadne do přírody. Přináší jedinečnost a harmonii, ze které lze vyčíst, že tam bytostně patří. Tak jako je jedinečná i každá sněhová vločka, bez níž by nebyla sněhová peřina. Žádná není lepší než druhá, jsou krásné jako individuality a vytváří spolu nádherný celek.
Nedokonalá je však květina, která je vykořeněná. Její život z ní rychle vyprchává. Je krásná jen chvíli, pak usychá, vadne a vrací se do prachu země.
Duše má hluboce zakořenit v Bohu a pak pramálo záleží na upadlém lístečku, nebo křivé větvičce. I její anomálie má své místo. Stává se plodonosnou révou, jejíž odnože se množí všude kolem. A jaká by to byla podívaná na zahradu, kdyby všechny rostliny byly strojově dokonalé. Asi by působily jako armáda dronů, kterou vytvořil temný Darth Vader z filmu Hvězdné války. Tak si totiž představuje dokonalost temná strana. Chtějí uniformitu a vyžadují standardizované vlastnosti a standardizované postupy. Střežte se takové dokonalosti, abyste se nestali otroky temných. Rozhazují svoje sítě na nepozorné.

JAN AMOS KOMENSKÝ

Člověk je z tvorů poslední,
nejdokonalejší a nejznamenitější.

Kristus ve zkroušeném srdci

Utrpení, jež duše v lidském těle zažívá skrze životní příběhy, zradu, opuštění, ztrátu, závist, či nenávist, je individuální duchovní cestou, na jejímž konci je pouze jeden jediný cíl, společný všem duším. Láska, ve které má duše zakořenit. Láska jako odpověď na všechny problémy světa. Bezpodmínečná Láska je nejvyšší mírou přirozenosti a harmonie v srdci všech duší. Láska je společným jmenovatelem mezi námi a Bohem, který se nám odhaluje tím více, čím více nalézáme pravdu skrytou. Je to hluboký klid vodní hlubiny oceánu, která nás spojuje s Universem, pokud už křečovitě nebojujeme s vlnami na hladině a nesnažíme se je zachránit a napravit. Všechna bolest vzniká v důsledku toho, že odmítáme přijmout to, co právě je, a chceme to tak, jak jsme si to sami vysnili, či naplánovali v době, kdy jsme mysleli, že oceán je jen jeho rozbouřená hladina. Ale život nás dennodenně přesvědčuje, že jakýkoliv cíl ve hmotě je jen dočasný a není v něm trvalého štěstí. Čím více vzdorujeme přirozenému dění, tím více trpíme, stejně jako čím více odmítáme svou bolest, tím více ji pociťujeme. Každý, kdo bolest od života přijímá, ji zmenšuje, a to až do té míry, že ho tento postup dovede do ráje srdce, kde se vše obrací zcela naruby. Bolest se na dně duše proměňuje na věčnou blaženost Lásky tehdy, když jsme vyměnili všechny poklady světa za jednu jedinou a nejvzácnější perlu srdce. Pomíjivost povrchu věcí je přijímána s pochopením, protože ten, kdo zažívá uspokojující klid nitra, je natolik naplněn, že všechno minulé trápení propouští a nejen to. Ve stavu dokonalého zvnitřnění zpětně vidíme všechnu bolest jako učitele, všechno ďábelské jako užitečné a nespravedlivý svět, jako dokonalou školu života, která člověku vrací a zpětně zrcadlí všechnu jeho pomýlenost. Všechno dřívější utrpení je zanedbatelné, ve srovnání s krásou nalezení cíle. Osvobozená duše žije jinak v roli téhož avatara. Dalo by se to nejlépe přirovnat k meditativnímu rozpoložení. Všechny činnosti, všechny překážky, všechny radosti, všechny naděje, už nejsou prožívány jako vlnobití, ale jako nekonečný prostor pod hlubinou oceánu. Život jako jedna nepřetržitá meditace. Už nebojuje jedna polarita proti druhé. Jangový - mužský princip vyzařování a formy, už neodmítá jinový – ženský princip bytí v nekonečném plynutí Lásky. Polarity dosáhly harmonie - vzájemného doplňování. Podporují jedna druhou, uvědomují si potřebu své spolupráce a souznění. Meditativní klid je všudypřítomný a zastavil dřívější emoční výkyvy v nulovém bodu Absolutna. Vyplývá to ze změny vnímání pozorovatele, jenž se přestal upínat k projevenému světu a začal si uvědomovat, pozorovat a vědomě zakoušet svět vnitřní. Mnohem skutečnější realitu, než je ta zjevná, hrubo-hmotná.
A přitom rozbouřená hladina a hlubina spolu tvoří jeden oceán. Vše je spojité a duše je multidimenzionální, což je jiný výraz pro spojitost na více vibračních úrovních. Její rozsah obsahuje jak pól vlnobití, tak pól absolutního klidu vodní hlubiny. Osvícená duše vidí oceán, jako jeden úplný celek. Vidí jeho dokonalost, vidí jeho smysl a v důsledku toho už s ničím nebojuje a prožívá blaženost.

EDUARD TOMÁŠ

Království nebeské je především ve vás,
ale jakmile ho tam odhalíte a
ztotožníte se s ním rozplynutím ega,
tak ho vlastně objevíte všude.
Všechno je Absolutno.

Vzdát se světa

Vzdát se světa není asketismus, ale východ z bludného labyrintu. Vzdát se světa znamená nechat svět být, ať je, jaký je. Ve smyslu dívat se skrze něj, ne do něj. Vzdát se světa je nebýt závislý na jeho dění. Vzdát se světa znamená připustit, aby se stalo cokoliv, co přijde. Vzdát se světa je pochopením, že všechno dění neřídíme my, ale Boží prozřetelnost a její neomylné zákony příčiny a následku. Vzdát se světa je pochopením, že svět je jen hrou a my již máme život věčný, který si nemusíme zasloužit, ani o něj nemusíme bojovat. Věčnému životu se stačí otevřít. Vzdát se světa je nelpět na životě natolik, aby nás to přimělo k zoufalým činům. Vzdát se světa je pochopením, že se nám vždy děje to, co je nám určeno a chtít to změnit, je stejně marné, jako když se vůl vzpírá proti bodcům. Následujte Božího beránka, Krista a přijměte mlčky všechny rány bičem a nechte se ukřižovat, abyste zažili své vzkříšení. To, co Kristu způsobil tento svět fyzicky, vy učiňte v rovině duchovní a vytryskne ve vás věčný pramen Lásky. Stanete se zářícími bytostmi a budete v ráji svého srdce. Budete transformátorem Lásky. Korytem, kterým proudí realita nového světa na tuto Zemi a budete prostředníky transformace, vyvěrající z jediného Zdroje všeho života. Poutníci, kteří nalezli cíl.

(Kristus řekl:) Proto mě Otec miluje, protože se vzdávám své duše, abych ji zase přijal. Nikdo mi ji neodňal, ale vzdávám se jí ze své vlastní iniciativy. Mám autoritu vzdát se jí a mám autoritu zase ji přijmout. Obdržel jsem o tom přikázání od svého Otce.“   (Jan 10:17, 18; Rbi8)

Pád starého světa

Vy, kdo toužíte právě po takovém životě, jste ti, kdo se zrodili pro změnu paradigmatu v tomto přelomovém období konce starého světa a zrodu nového. Je ctí se nejen účastnit, ale je mnohem větší ctí být užitečný v tom nejdůležitějším období lidských dějin, jaké kdy nastalo. Nastává revoluce světa, konec otroctví člověka, konec vlastnění světa několika mocnými rody, kteří skrytě ovládají státy, banky, světové unie, či nadnárodní korporace. Jenže oni to vidí právě naopak a ví, že mají již jen krátké období. Využijí všech lstí a prostředků, aby z toho co nejvíce vytěžili. Zuří a budou nás nutit k zotročení totálnímu, skrze své spásné programy, technologie, umělou inteligenci, atd.
Čekají nás léta krutého střetu mezi skrytou manipulací a probouzejícím se božstvím v člověku. Čeká nás více kataklyzmat, více povodní, více tornád a více zemětřesení, ale bude to vyváženo otevřenými branami do ráje pro všechny hledající. Jsi rozhodnutý vstoupit?
Čeká nás nebezpečí spojené s odhalením mimozemských civilizací, jejichž existenci před námi vlády již mnoho let skrývají. Čeká nás pád ekonomického systému, pád vlád a pád náboženství. Připravte se na potravinovou krizi, která přijde v důsledku všech událostí. Udělejte aspoň to, co je ve vašich možnostech a budete mít výhodu. Už dnes jsou vidět počátky toho všeho… A zde se musí citovat Kristovo ujištění.

Až se to však začne dít, napřimte se a pozvedněte hlavu, protože se přibližuje vaše osvobození.  (Lukáš 21:28; Rbi8)

Žádný umělý systém, za nímž se skrývá zotročení, nemůže odolat síle Přirozenosti, kterou máme každý v sobě a která je Bohem. Kristův druhý příchod je tu především v energetické rovině ducha, jež proměňuje všechny, kdo jsou jí otevřeni. Probouzí vyspělé duše a ty vytvářejí nový svět, který se za čas bude podobat ráji. Ale nejdříve se musí odehrát otevřený střet a odumření všeho, co již dále neslouží pokroku.
Ďábel je synonymum pro naše nízké tělesné vědomí – ego – které nás tak dlouho trýznilo v utrpení. Je současně synonymem také pro všechny entity podvodu, skrývajícími se v pozadí a tvářící se jako beránci a spasitelé světa. Vlci v rouše beránčím. Draci, kteří chtějí pohltit princeznu – duši člověka. Jedinou cestou je následovat Krista, který se postavil proti ďáblu a zvítězil nad ním. Následujete Ho svou vnitřní proměnou a dokonalým návratem k přirozenosti, návratem k souladu s přírodou a souladu s láskou k celé Zemi a životu na ní.

JAN AMOS KOMENSKÝ

Komukoli prospěti můžeš,
prospívej rád, možno-li celému světu. 
Sloužiti a prospívati je vlastnost
povah vznešených.

Bloudění v labyrintu světa

Každý, kdo spásu uvidí v nových technologiích, umělé inteligenci, sociálních sítích, v nových vládách, v nových objevech, anebo v mimozemšťanech, byl odveden od ráje svého srdce do labyrintu vnějšího dění. Neví, že je ovládán ďáblem a jeho léčkou v podobě nabízející se spásy světových problémů. Oni nabízí mír a bezpečnost, jako zjevnou pravdu, ale nevíte, co to způsobí na úrovni skryté. Výměnou za jejich svobodu, za jejich nový světový řád, za tak zvanou ochranu proti nemocím, nás chtějí totálně ovládnout, totálně zneschopnit pro transformaci a totálně zbavit svobody skutečné.
Probuzených, kteří vědí, co se děje, se domnělá spása světa skrze plány mocných, vůbec netýká. Vidí skrytou pravdu a nepřirozenost lidského řádu, či lstivé myšlení v pozadí. Ačkoliv musíme žít v tomto světě, bytostně víme, že jeho spása se odehrává na zcela opačném základě, než je lidská moc a lidská technologie. Bůh vzbuzuje ve svých věrných moc nadpřirozenou a harmonizující. Je to moc Boží, moc Lásky. A Láska žitá uvnitř chrámu srdce všech věrných, je nezbytným základem, aby svět správně uchopil i pokrok technologický a společenský. To vše skutečně nastane, až na základě vítězství Lásky. Až když lidé okusí sílu žitého božství, budou správně používat volnou energii, antigravitační pohon, geometrickou rezonanci, magnetický, či plazmatický pohon, med beds, holografní postele, společenství s vyspělými vesmírnými civilizacemi, či hvězdné cestování apod. To vše již nebude lidem tajeno, když to uchopí v kontextu významného duchovního pokroku. Bez vlády Lásky, je člověk ohrožením nejen sám sobě, ale celému vesmíru…

JAN AMOS KOMENSKÝ

Není dobré zoufat si nad pokrokem.

Návrat lidstva do ráje neznamená návrat k pravěkému životu. Znamená žití v souladu s přírodou, a v souladu s vyspělými vesmírnými civilizacemi. Znamená uchopení technologického pokroku vznešeně, morálně a bez nebezpečí vyhlazení lidstva, či zamoření vesmírného prostoru. Krok, který lidstvo právě absolvuje je krokem k vykročení do vesmírného společenství světů a odhalení andělů – průvodců - jakožto bytostí z vyšších světů, kteří nám pomáhají a fandí. Umožňují, aby se podařilo mnohým najít východ z labyrintu světa a sdílet ráj srdce spolu s nimi.

JAN AMOS KOMENSKÝ

Jediným učitelem hodným toho jména jest ten,
který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení
a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.

Velké Jubileum

Lidstvo v tomto období zažije větší Jubileum, než to, které bylo zakotveno v izraelském zákoníku, předaném Mojžíšem. Zákon o Jubileu stanovoval, že nikdo nemohl přijít o majetek, ani o svou svobodu na déle než na padesát let. Po každých padesáti letech nastal jubilejní rok, ve kterém musel být vrácen rodinám majetek, jež prodali, a také nastalo vysvobození z otroctví, do kterého byli prodáni ti, co neměli na splacení svých dluhů.
I nynější ekonomický systém je postaven na vlastnění dluhů, které uplatňuje několik rodin vůči osobám, státům, bankám i nadnárodním organizacím. Tito si přivlastnili Zemi, která nemůže být nikým vlastněna. Byla dána lidem a uchvácena parazity, ale to se změní skrze současnou transformaci. Lidstvo natolik daleko a na dlouhou dobu sestoupilo z ráje, že si neuvědomuje své vlastní otroctví a považuje ho za standard. Neuvědomuje si, že dobývá svůj chléb v potu tváře a roste mu trní a bodláčí. Neuvědomuje si, že je to prokletí vyřčené v ráji, které na lidstvo seslali jeho stvořitelé, archonti. (Více se dočtete v článcích Eony chaosu a Mocnosti chaosu ). Zotročený člověk si neuvědomuje, že těžce každodenně dře a neustále odvádí vysoké úroky za své žití těm, kdo vlastní jeho dluhy. Jsou naučení, že je to přirozený světový řád, ale nic není dále od pravdy. Archonti jsou pro nás skryté, vysoce inteligentí, parazitující mocnosti v lidských tělech, které vlastní dluhy států, dluhy firem, dluhy jednotlivců. Člověk se musí těžce zadlužit, pokud chce vést důstojný, soběstačný a civilizovaný život. Musí platit za přírodní bohatství, za energii, za půdu, či za vodu. Mocnosti oklamaly člověka, když jednají tak, jako by Země patřila jim a ne lidstvu. Oklamaly člověka ohledně jeho původu, jeho skutečné historie i ohledně existence volné energie. Pokud by jejich otroci zjistili pravdu o volně dostupné energii, o svém božském původu, o životech vyspělých civilizací na planetě, o potenciálních skrytých schopnostech člověka, o genetické manipulaci, která je degradovala, i o svém právu na společné sdílení všeho bohatství planety Země, pak by jim už neotročili a neplatili za právo na svůj život. A to se také skutečně stane v důsledku probíhající transformace. Probuzené lidstvo si ponechá svou vlastní energii a nebude jí již krmit ďábelské entity. Bude skutečně vlastnit Zemi a bude zažívat harmonii a lehkost žití, bez tíže dluhů a bez krysího závodu. Vrátí se do ráje – života ve svém srdci a bude samo tvořit svět nový v autentickém prožitku spojení s Bohem. Bůh tvoří nový svět skrze srdce člověka, ve kterém se sám nalézá. Viz. proroctví Izajáše, které se tím naplní.

„Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.
Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí. I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik. Nikdy už tam nebude dítě, které zemře v několika dnech, ani stařec, který by se nedožil plnosti věku, protože bude mladíkem, kdo zemře ve stu letech. Ale hříšník, byť stoletý, bude zlořečen. Vystavějí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody.
Nebudou stavět, aby se tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny stromu. Co svýma rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují.
Nebudou se namáhat nadarmo a nebudou rodit pro náhlý zánik, neboť jsou potomstvem těch, kdo byli Hospodinem požehnáni, oni i jejich potomci. Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším.
Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,“ praví Hospodin.   (Izajáš 65:17-25; CEP)

V současnosti nastává významné přerozdělení světa mocnostmi. V médiích vidíme pouze povrch událostí, kdy se východní a západní blok přetahují o moc. A když se dva perou, tak z toho bude profitovat někdo třetí. Buďme si jistí, že Bůh ochrání všechny své ovečky, když nastane krize, reset, přerozdělení majetku, anebo výpadek systému, či služeb. Mějte zásoby pro tento případ. A buďme si jistí, že celková situace už nepřeje dosavadnímu vývoji, ale ten už se rozpadá. Každý nechť s radostí upírá oči na nastávající vysvobození z otroctví. Nikdo z Božích sluhů nemusí mít obavy z vývoje událostí. Zcela jistě to dopadne tak, že první budou poslední a ti co bývali poslední, budou prvními. Velké Jubileum je nový a důležitý začátek nového světa. Nic už nebude jako dříve a to je důvod k radosti, uprostřed probíhajících vnějších kataklyzmat.

Pravda je mezi řádky

Vzhledem k tomu, že probuzení lidstva způsobí nemalý konflikt mezi zastánci současného systému zotročení a těmi, kdo budou volat po svobodě, se naplní další předpověděné události písma. V článku Koho volíš?, jsme uveřejnili podrobné informace o totožnosti draka a divoké šelmy se sedmi hlavami. Hledej v podnadpise Divoké zvíře. Proroctví z biblické knihy Zjevení Janovo. Ďábel používá současné politické uskupení světa a jejich nohsledy – represivní složky, aby jako sedmihlavá saň pronásledovali Kristovu Nevěstu. Prakticky to znamená, že systém zotročení nenávidí probuzené lidstvo, vedené Božím duchem = Láskou v srdcích. Lidstvo toužící po svobodě a Lásce, které začíná vidět skrytou Pravdu za dosavadními maskami tvůrců systému, nazývá probuzené lidi konspirátory, dezinformátory, či podvratnými živly. Ve snaze je zastavit, je bude pronásledovat, umlčovat jejich svobodu slova i projevu a bude motivovat zrádce, aby v zájmu veřejného blaha udávali své spoluobčany. Drak a divoká šelma vytvoří systém všeobecného ohrožení zdraví, či stability, krach ekonomického systému a ohrožení v podobě války. To vše je však předehrou k tomu, aby mohli přijít se záchranným plánem, přinášejícím lidstvu domnělou stabilitu. Situace povede k ochotnému souhlasu nespokojeného davu se zavedením nových opatření, jako jsou například nové způsoby bezhotovostní platby, systémy řízené umělou inteligencí, podkožní čipy nahrazující karty a mobily apod. Všechny způsoby, které mají sice vyvést ekonomiku z krize, ale za cenu ještě větší nesvobody, ještě větší kontroly, ještě větší manipulace a podmínění života jejich opatřeními. Podobně, jako tomu bylo s vakcínami na uměle vypuštěnou nákazu, jejíž vedlejší účinky, o kterých se nesmí mluvit, už dnes kosí lidskou populaci onemocněními a úmrtími s takzvaně nezjistitelnými příčinami. Lidé v panice a v nátlaku podepisovali smlouvy s farmaceutickými firmami o zřeknutí se jakýchkoliv odpovědností za zdravotní rizika. Oklamaní slepě věřili propagátorům na úrovni vlád a slepě podepsali smlouvy s titěrnými, nečitelným písmeny… Většina očkovaných podcenila riziko a chtěla mít prostě jednodušší život, bez omezení. Viníci jsou nepostižitelní a ještě na tom velmi vydělali. Státní kasy se vyprázdnily a firmy krachovaly v důsledku nátlakových opatření. Tím se naplňuje proroctví z biblické knihy Daniel o vztyčení ohyzdné modly, které jsme podrobněji rozváděli již v článcích Jak byla odstraněna každodenní oběť a Sůl nad zlato .
(Viz. jedna výpověď za všechny o zdravotních komplikacích způsobených vakcínami MUDr. J.Gandalovičové, zveřejněné na YouTube kanálu Svědomí národa: https://youtu.be/sztcU1RjHcQ)
Opatření mocností, která ještě přijdou, budou podobné podstaty. Ještě více zvýrazní ohyzdnost modly – „spásných záchranných opatření člověka na místo Boha.“ A modla je způsob, jak se duše člověka = jeho nevěsta, zaprodává ďáblu. Spásná opatření, oblékající se do vznešených slov o zajištění míru a bezpečnosti světa vedou neprobuzené lidstvo, aby se zaprodalo. Tím postaví umělou spásu nad důvěru v Boha. Zaprodají svou duši a ocitnou se tím mimo vzestupnou transformaci. Buďte proto obezřetní a vnímejte souvislosti, či pozadí všech událostí. Nenechte se ukolébat prvoplánovým přístupem. Skutečnou Pravdu se dozvíte mezi řádky. Ne z oficiálních médií.

AŽ SE ZASTAVÍŠ

Slova zní a Pravda hřmí,
pro ty, kdo se umí zastavit.

Ohavnost, která působí zpustošení

Kristova proroctví o bolestivých křečích společnosti, katastrofách, hladu, zabíjení, nenávisti a zrazování v čase konce, nabývají v tomto období zásadní, aktuální význam.

Povstane totiž národ proti národu a království proti království a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým. To všechno je počátek tísnivých bolestivých křečí. Tehdy vás vydají do soužení a budou vás zabíjet a budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu. Potom také mnozí klopýtnou a budou se navzájem zrazovat a navzájem se nenávidět. A povstane mnoho falešných proroků a zavedou na scestí mnohé; a protože vzroste nezákonnost, ochladne láska většího množství. Ale kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn. A tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec. (Matouš 24:7–14; Rbi8)

Opatření, které zavedou mocnosti, jsou v Božích očích ohavností. Podobně, jako v prvním století Římská vojska, která obklíčila Jeruzalém kolem roku 70 n.l. a následně ho důkladně vyplenila. Věrní uposlechli varování a uprchli. A to je vzorem i pro dnešní dobu, abyste prchali k Bohu, do nejvnitřnějších komnat ráje svého srdce, pokud zahlédnete ohavnost, jež vyzývá k modlářství. Budete vyvedeni z krize a zachráněni vnitřním vnuknutím. Vězte, že jde o podstatně větší naplnění proroctví Daniela, než tomu bylo v době starověkého Jeruzaléma.

Proto až zahlédnete ohavnost, která působí zpustošení, jak bylo řečeno prostřednictvím proroka Daniela, jak stojí na svatém místě (ať čtenář použije rozlišovací schopnost), potom ať ti, kdo jsou v Judeji, začnou prchat k horám. Ať ten, kdo je na střeše domu, nesestupuje, aby si vzal zboží ze svého domu; a kdo je na poli, ať se nevrací do domu, aby si vzal svůj svrchní oděv. V těch dnech běda těhotným a těm, které kojí! Stále se modlete, aby k vašemu útěku nedošlo v zimním čase nebo v sabatním dnu, neboť potom bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane. Vskutku kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.  (Matouš 24:15–22; Rbi8)

Přepólování světa

Když se hovoří o probíhajícím přepólování světa, jde ve skutečnosti o biblický Armagedon. A rozhodně si to nepředstavujte jako změnu zemského magnetismu, či fyzický posun magnetických pólů země. Je to změna mezi energiemi duality. Mezi JIN a JANG. Vyvážení poměru těchto energií do rovnovážné harmonie, jak v oblasti morfogenetického pole Země, či sdíleného ducha planety, tak také ve sféře lidské duše. Mužsky orientovaný, dobyvačný svět, podporující vlastnění, materiální vidění a formu, se hroutí. Postupně se zvětšuje působení kristovské energie, která je dokonale vyvážená. Dominující mužská, jangová polarita ztrácí svou dominanci, zatím co na duchovním nebi se objevuje Žena oděná sluncem. Je to Kristova Nevěsta představující jinovou polaritu bytí, plynutí, Lásky, harmonie a zvnitřnění. (Více o tomto tématu najdeš v článku Vysvobození princezny)
V důsledku zesilujícího jinového principu se celý náš svět více přibližuje Bohu, více se otevírá skryté Pravdě, více odhaluje mystérium života a více objevuje svou duchovní totožnost a skryté smysly. Dívejte se na probíhající události světa právě v tomto kontextu proměny pólů. Ačkoliv to jangové, tvrdé a ďábelské, co tu chce neustále dominovat, zuří, rozpadá se mu jeho mužský svět pod rukama. Nátlak vlivu manipulace zesiluje tím více, čím více se všude kolem odhaluje pravda a čím více se rojí probuzených lidí směřujících do spirituality. Existuje plán temných entit na zotročení, ale také jinové vlivy, které připravují scénář osvobození. Temní chtějí zavést NWO – Nový světový řád, zatím co vlivy Světla směřují k vyhlášení Jubilea a osvobození lidstva. Přepólování je jako šachová partie dvou stran. Bílých a černých figurek. A duchovním lidem je doporučeno nebýt unáhlení a nevidět svět černobíle a rozhodně nebýt magnetizováni mainstreamovými médii. Pamatujte, že ti, co ovládají svět, tahají za oba konce a zobrazují vám svět tak, jak chtějí, abyste ho viděli… Unáhlené stranění jedné, či druhé straně může nakonec vést k vystřízlivění, že to, co se zprvu jevilo jako černé a bílé, je ve skutečnosti tmavě šedé a popelavé… A jak ven z té blamáže?
Opět jedna jediná potřebná věc – ukotvení se v Bohu. Čím duchovnější budete, tím snázeji rozlišíte. Tím větší úroveň vědomí, která vám dá nadhled. Čím odevzdanější Bohu a čím více života uvnitř svého srdce, tím jasnější bude váš obraz vidění světa. Tím citlivější budete na energii Lásky a tím více se vám zježí chlupy, když zavane ďábelská manipulace. Neustále a každodenně se zaměstnávejte svým vlastním osvícením, a když přijdou důležitá rozhodnutí, budete mít jasno. Uslyšíte hlas Boží zřetelně, skrze svou duši. Povede vás do ráje vašeho srdce.

Falešní mesiáši

S falešnými proroky se roztrhne pytel. Budou se vydávat za mesiáše a budou nahánět mesiáše. Mnozí budou také vzývat mimozemské civilizace a očekávat záchranu od nich. A to je další past, kterou využijí mocnosti ke svedení davu. O skutečné dezinformátory na poli esoteriky nebude nouze a je tomu tak už i nyní. Vše už začalo. I to je ďáblovo dílo zmatení jazyků a pokud možno i vyvolených. Vyvolení jsou hvězdnými dušemi z vyšších světů, které přišli lidstvo převést přes soužení Armagedonu. Jsou to Boží děti v lidských tělech, které se plně probudí a v tomto stavu je téměř nemožné, aby byli svedeni ďáblem. Vše potrvá až do krajnosti vypětí sil vyvolených, držících se výlučně Boha, i kdyby měli stát tváří v tvář smrti.
Předpověděná druhá přítomnost Krista - Syna Člověka, bude všudy přítomná, ne zjevná lidským očím, ale vnímatelná na každém místě světa vnitřním zrakem. To však nebude chápat velký zástup lidí s naivní vírou ve zjevnou pravdu. Budou hledat fyzická znamení na nebi a fyzickou přítomnost Krista. Budou běhat za těmi, co se za spasitele prohlašují a za těmi, které dav vidí jako mesiáše. Avšak Kristus sám řekl, že svět ho již více nespatří ve smyslu spasitele v lidském těle, ale věrní ho uvidí přicházet stejným způsobem, jakým odešel z tohoto světa. A tím myslel na nebi – nebo-li v oblasti duchovní, ne tělesně, ne zjevně. Není Kristovou vůlí, aby se lidé honili za spasitelem v těle, ale aby ho nalezli v sobě samém. Tak jak sám prohlásil, bydlí na dvou místech. V nebi a ve zkroušeném srdci. To však nevylučuje, že nemá na Zemi své přímé inkarnace - inkarnace své kmenové bytosti. Avšak buďte si jistí, že je používá zcela vědomě za cílem, kterého má lidstvo dosáhnout. Za cílem zvnitřnění všech hledajících, nikoliv k nahánění mesiášů. Ti, kteří se nahánějí za lidským - zjevným spasitelem, jsou jako supi, větřící zapáchající mršinu.

Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam‘, nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to předem. Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nevěřte tomu! Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. Kde je mrtvola, slétnou se i supi.  (Matouš 24:23-27; CEP)

Vstup do ráje

Nová země, která přichází je ráj, pramenící v srdcích věrných. Je to potenciál božství, který se dere ze srdce na povrch, aby postupně proměnil svět ve fyzický ráj na zemi. Armagedonské soužení je především na úrovni energetické. Ačkoliv je tu předpověděný konec starého světa, spící to nechápou, nevěří a chtějí fyzické důkazy. Energetickou proměnu si nemohou rukama osahat, tak pro ně neexistuje. Zhroucení světa, v podobě zhroucení nadějí a starých paradigmat a zažívání pachuti starého způsobu života v kontrastu s krásou a svobodou světa nového, se dává pouze těm, pro které je skutečný vnitřní svět prožitku více, než vnější svět hmoty. A k tomu je třeba vedení duchem a otevření svého srdce, čehož mnozí nejsou schopni. Nejsou schopni objevit sílu přítomného okamžiku a zažít hluboké zvnitřnění. Opustit mužsky zaměřený způsob vidění světa a přijmout současně i ženské bytí. Obě polarity v harmonii v každém jedinci.
Sláva starého, mužského světa pomine jako svit měsíce. Hvězdy starého světa spadnou na zem a těm, co dříve svítilo slunce blahobytu, se slunce zatmí. Budou si to pravděpodobně vysvětlovat po svém a hvězdáři, meteorologové, či vědci obecně, jim na to jistě najdou odborné vysvětlení o působení přírodních zákonů.

Ihned po soužení těch dnů se zatmí slunce, a měsíc nedá své světlo, a hvězdy budou padat z nebe, a nebeské moci budou otřeseny. A potom se na nebi objeví znamení Syna člověka a potom se budou všechny kmeny země bít v nářku a uvidí Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou. (Matouš 24:29, 30; Rbi8)

A příchod Syna člověka na nebesích budou pravděpodobně vysvětlovat extrémními slunečními erupcemi v jistém období. Ti, co nejsou ve spojení se svou duší, ti si jednoduše nepovšimnou. Nemohou vnímat vědomě to, co v jejich světě neexistuje, a na co nemají oficiální, objektivní pojmenování. Svět bude pro ně stejný jako dříve, ale temnější, pohaslejší. Při slunečním záblesku budou mnozí zděšeni, když si na krátkou chvíli uvědomí skutečnou realitu a svou vlastní duchovní bídu - budou se proto bít v nářku. Co se jim přihodilo v duchovní rovině bytí, nebudou schopni pojmenovat. A tudíž nebudou ani schopni dostat se do stejných spirituálních výšin, jako jiní, kteří byli osvíceni = vzati do nebe. Ačkoliv fyzicky na Zemi, duchem budou velmi vzdáleni těm, co „nebyli vzati.“ Obě skupiny tu budou dále žít na téže Zemi společně, ale duchem ve zcela v jiné realitě. A tím to teprve začne. Propast mezi skupinami se začne zvětšovat a ti, co se nepřizpůsobili, postupně vymřou. V důsledku rozdvojení realit se stane vyšší realita pro 3D čím dále méně vnímatelná, až se úplně oddělí. Svět se bude čím dál více podobat ráji v důsledku narůstající koncentrace vědomých lidí, kteří se vydali na cestu transformace. Celý svět se vibračně pozvedne a stane se vyšší realitou, do které se již nebudou rodit nízko-vibrační entity. Tak se lidstvo spolu se svou planetou posunou do očekávaného ráje.

O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.   (Matouš 24:36-44; Rbi8)

Nevěřte, že se musí hroutit budovy a lidé musí zázračně stoupat k nebi, ani nevěřte na obraz Krista přes celou oblohu. Armagedon se odehrává tak, jako za Noeho, že si mnozí nepovšimnou. Aktuální Armagedon má decentní podobu – ne temně apokalyptickou, jak by se mohli domnívat čtenáři Janova Zjevení. Umožňuje všem záchranu po dlouhou dobu. Umožňuje dlouhé soužití obou táborů, aby se zachránil i ten nejospalejší spáč, který má tu nejnepatrnější šanci. Na druhé straně však očekávejte kataklyzmata, války, nedostatek, hlad a pronásledování, demonstrace a pády zažitých systémů na jednom místě za druhým… To temné se vybouří a bude postupně vyhnáno z ulic tohoto světa a Světlo bude čím dál více dominovat.
Bohužel platí, že ti, co Armagedon nejhlasitěji očekávají, nevědí, že už probíhá. A to proto, že křesťanské církve se upoutaly na literu Písma a současně nepochopili, anebo mají dokonce zakázané napojení na Ducha. I dnešní církve, co si vytvořili svého Krista v hlavě, se tak prokazují jako otrokáři a jejich ovečky jako nevědomí otroci. V konfrontaci s realitou hlas Krista neslyší. Ale mnozí jednotlivci nakonec uslyší a budou se radovat. Každý má spásu ve svých vlastních rukou.
Epické ztvárnění proměny starého světa ve svět nový, velmi výstižně vyjadřuje následující nahrávka: Probuzení - Té změny si nikdo ani nevšiml

Buďte připravení

To, co se v Bibli nazývá nebem, není vzdáleno někde vysoko, ale se Zemí se překrývá. Je to paralelní, vyšší rovina žití, jejíž brány vedou skrze srdce. Nebe a země nejsou vzdálené. Jsou to dva póly jednoho spojitého pole. Je to jeden oceán a my jsme ryby, které buď hledají celý život vodu, anebo si slastně užívají svého poznání – gnóze. A to poznání je jen uvědoměním, že vodu netřeba hledat, ale vodě je třeba se otevřít. Uvolnit křeč a jen nechat vodu proudit do svých žáber. A jediná cesta vede skrze duchovní střed člověka. Nenechte si zakázat cestu srdce. Ti, kdo ji zakazují, jsou otrokáři, nepochopili význam písem a hluboce spí, přesto, že se bijí do prsou jako otroci Boží.
Kristus řekl, že přebývá v srdci zkroušeném a tak vězte, že právě soužení, zkoušky, životní pády a zrady jsou duchovním nástrojem probuzení, který vede ke spojení vašeho vědomí s vaší duší – vaší nevěstou a k nalezení Absolutna. A Kristus vás zve na svou svatbu, pokud naleznete bránu do ráje, kterou v srdci máte. Jste zváni na svatební hostinu, pokud jsou vaše lampy (těla) naplněny olejem (duchem). Kristus vám otevírá bránu do svého království, kde spatříte jeho Nevěstu. A to vše se odehraje, aniž by to snad jiní v těle pozorovali, aniž by uvěřili, že se již zrodil nový svět a nastala svatba Beránkova.
Budete připraveni, pokud otočíte svou pozornost ze světa do svého nitra. Pokud budete při každé možné příležitosti propouštět okovy světa a lpění na tělesném. Pokud se naučíte přebývat v meditativní mysli, která pozoruje duši, uvědomuje si všechny bolesti srdce, přijímá je a skrze uvědomění, propouští jejich bolestivé sevření. A to není práce na chvíli. To je systematický každodenní duchovní proces. Každodenně věnujte čas svému bytí – svému duchovnímu praktikování a tak přilévejte kapku ke kapce, dokud nepřijde záplava vnitřního ohně – pomazání Duchem. Když se ohlédnete, uvědomíte si změnu až zpětně. Nelpěte na žádných technikách, ale na tom, co napomáhá zvnitřnění. S ničím nebojujte, ale přijímejte vše, co právě máte jako lekci. Vše je jak má být a co již nepotřebujete, to od vás odejde. Co neodchází, to potřebujete, i když vaše ego to odmítá... Důvěřujte tomu dokonalému procesu školy života, že slouží vašemu nejvyššímu dobru a je neomylný. Vše řídí a střeží andělé – naši průvodci. Naučte se, jak se každodenně ukrýt ve svých nejvnitřnějších místnostech a obětovat celý svět na oltáři. Máte v sobě posvátný chrám čistoty, a pokud do něj vstoupíte nazí a s prázdnýma rukama, vaše oběti budou přijaty a zažijete žár schválení. Ale zavřete nejprve okenice do světa. Směřujte tam při každé vhodné příležitosti. Pocítíte úlevu a lehkost. Začnete mít rádi nejen sami sebe, ale povznesete se nad tíži celého světa. Vaše zkroušené srdce, kterému věnujete každodenní pozornost, vyléčí sám Kristus. Zabydlíte se na Božích nádvořích, jak to pěl král David ve svých žalmech.

Ty jsi štít náš, Bože, pohleď, na tvář svého pomazaného rač shlédnout. Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti.
(Žalm 84:10,11; CEP)