V pátém díle série o odhalování Božích posvátných tajemství, navážeme tam, kde jsme minule skončili. Tajnou knihu Janovu jsme i pro tuto část série použili jako osnovu příběhu, který zjevuje Pán svému věrnému apoštolovi. V předchozím, čtvrtém díle o Eónech světla, jsme položili nezbytný základ pro pochopení struktury Božího světa Plnosti a jeho emanací. V tomto článku popíšeme opačný protipól, jako zrcadlo Božského světa Plnosti, které nazýváme eóny chaosu.
Všem, kdo znají pouze tradiční křesťanské pojetí příběhu stvoření, bude jasné, kolik zásadních informací bylo z tohoto příběhu vynecháno a překrouceno. Když pochopíte podstatu, proč k tomu došlo a kdo za tím stojí, pochopíte značný rozsah hloubky králičí nory, ve které jsme mnozí z nás dlouho žili.

Sofiino pochybení

Ke vzniku, smyslu a osvobození materiálního světa, ve kterém žijeme dnes, nás dovede příběh jedné z Kristových nebeských emanací. Jeho družky Sofie Myšlenky, představené již v předešlém v článku Eóny světla, jako ženský duál Boha Syna. Ježíš Janovi vysvětluje její svévolný skutek, který stál na počátku eónů chaosu, těmito slovy:

Avšak Sofia Myšlenky, která je aiónem, pojala myšlenku sama od sebe a z rozvažování Neviditelného Ducha a předzvědění. Chtěla ze sebe zjevit podobu bez vůle Ducha – on nedal souhlas – a bez svého (mužského) protějšku a jeho uvážení. Ačkoliv tedy její mužská osoba nedala souhlas a ona nenalezla svého partnera, uvažovala (o tom) bez vůle ducha, a aniž by o tom věděl její partner, porodila. (TKJ 9:25-35; NHC II)

Podstata světa světla spočívá v dokonalé jednotě, kde nelze jednat svévolně a ani ta nejvyšší božská emanace plnosti nemůže pojmout MYŠLENKU, že vše ví lépe, umí to i sama a nepotřebuje ostatní části celku. Když se ten nejslabší článek řetězce, jehož doménou je ženskost, dětská důvěřivost a přebývání v duchu, neporadil o stvoření nové bytosti s Nejvyšším Duchem a také se svým mužským protějškem, duálem, jehož doménou je nepřekonatelná síla mysli, vznikla chyba s dalekosáhlými účinky.

Prarodič eónů chaosu

Pro názornost ještě přiblížíme, že božská bytost, nižší božstvo, emanace světla, kterým Sofie je, nemůže udělat jen tak svévolnou chybu, aniž by to nemělo adekvátní odezvu. Není to jako ve světě lidském, kde materializace myšlenky je zdlouhavý a obtížný proces. Není to ani jako u nedokonalých lidí, kteří kupí jednu chybu na druhou a důsledky jsou pomalé a málo závažné… V eónech světla je materializace myšlenky tím snazší, čím více božského světla bytost vlastní. Sofie, jako jedna ze součástí Boha Syna je mocným božstvem, matkou kmenových duchovních bytostí. Rodí syna v rozporu s nebeským řádem jednoty. A víme, jak to dopadá, když se například jedna buňka v organismu rozhodne pro svévolné množení, bujení, bez ohledu na potřeby celku… Božská bytost disponuje mocí, kterou nemůže zapřít.

Avšak pro nevyvratitelnou moc, která je v ní, její myšlenka nezůstala planá a zjevil se z ní nedokonalý výtvor, odlišný od jejího vzhledu, protože jej stvořila bez svého protějšku. A (tento syn) byl nepodobný podobě své Matky, protože měl jiný tvar. Když pak (Sofia) spatřila (to co vzniklo) z její vůle, přijal odlišný vzhled (a to) hada s tváří lva. A jeho oči byly ohnivé jako blesky a zářily. Odvrhla jej od sebe pryč do vnější oblasti, aby jej nikdo z nesmrtelných neviděl, protože jej stvořila v nevědomosti. A obklopila jej světelným oblakem a doprostřed oblaku umístila trůn, aby jej nikdo nespatřil kromě Ducha svatého, kterého zvou „Matkou živých“. Nazvala jej jménem Jaltabaóth. To je první archón, ten, který od své matky přijal velikou moc, vzdálil se od ní a odešel z místa, kde byl zrozen. Zmohl se a stvořil si vzplanutím světelného ohně, které trvá doposud další aióny. (TKJ 10:1-25; NHC II)

Syn, kterého Sofie zplodila, nemohl zapřít špatnou myšlenku, které jeho stvoření předcházela. V nebeských eónech je myšlenka nástrojem tvoření. Tvořivou energii, a to, co tato nesprávná myšlenka zmaterializovala, bylo vypovídajícím obrazem nerozumného skutku. Znázorněním nesourodosti a vybočení z Jednoty.
Sofiino zděšení, jí ještě navíc dovedlo k izolaci jejího syna od nebeského světa. Poskytla mu trůn a zahalila jej oblakem, což by mohlo znamenat, že ho oddělila a zahalila do neznámosti o Plerómatu, nebeské Plnosti.

Vznikl jako dílo hmoty, podobný nedonošenému plodu. Stín tomu dal tvar, a vzniklo pyšné zvíře, podobné lvu. Je androgynní, jak jsem již řekl, neboť povstalo z hmoty. (Podstata archontů 94:13-18)

Její syn se stal prvním archonem. Božskou bytostí se zvířecí podobou. S tváří lva a tělem hada. Je Prahadem a Prarodičem Eónů chaosu. Vytvořil si totiž své vlastní eóny. Svůj svět, dle vzoru nebeského. Bible pro něj používá pojem ďábel a satan, ale my tyto pojmy používáme souhrnně, pro všechny emanace, které tvoří celý jeho svět, čili jeho dvanáct eónů. Pojmem (ďábel=pomlouvač) a (satan=odpůrce), neoznačujeme jen jednu konkrétní bytost. Jaltabaóth je však prvním vzbouřencem a prarodičem archontů.

A spojil se se svou Pošetilostí, která je s ním, a zplodil mocnosti, které jsou mu podřízeny, dvanáct andělů, A každému z nich (stvořil) jejich (vlastní) aión podle vzoru nepomíjivých aiónů. A každému stvořil vždy sedm andělů a andělům (stvořil) tři moci, které jsou mu všechny podřízeny, (a je jich celkem) tři sta šedesát andělských (bytostí, které přebývají) spolu s jeho třetí mocí, podle podoby prvního vzoru, který byl před ním….A on přikázal, aby sedm králů vládlo nad nebesy a pět nad chaosem podsvětí. (TKJ 39:5-15, 41:14-15; BG)

Zrcadlo Pléroma

Svět archontů je světem nespočetných nadzemských a mimozemských civilizací s androgynními těly, zvířecím vzezřením s prvky a rysy plazů, ještěrů a draků a dnes už vůbec není nemožné, abyste tyto Reptiliány, Drakoniánce, Šediváky a mnoho jiných, viděli natočené na nesčetných videích a popsaných v článcích. Nápadně, a jistě ne náhodně, to připomíná vyobrazení egyptských božstev se zvířecími hlavami. Hierarchie světa archontů, je v posvátných spisech souhrnně nazývána jako „mocnosti“. Vytváří něco jako napodobeninu, či zrcadlo eónů světla, který se tváří jako pravý, ale ve skutečnosti je jen napodobeninou, převrácení Skutečnosti. A tak jako obraz v zrcadle je obrácený, tak vznikl svět chaosu, svět temnoty, který je obrácený vůči skutečnému a živoucímu božskému Pléroma. Svět zrcadel uvádí s neuvěřitelnou účinností nižší stvoření do iluze, zapomnění, degradace, klamu a bolesti. De facto je to svět, který nazývá dobré zlým a zlé dobrým. Z pohledu materiálního vnímání, se stvoření eónů chaosu jeví jako jediné skutečné. O stvoření světa, jehož původ je z Jaltabaótha se dozvídáme dále:

Podělil se s nimi (Jaltabaóth se svými mocnostmi) o svůj oheň, ale z moci světla, kterou získal od své Matky, jim nevydal (nic). (První archón) je totiž nevědomou temnotou. Když se světlo smísí s temnotou, způsobí, že temnota svítí. Když se temnota smísí se světlem, zatmí světlo, a nevznikne ani světlo, ani temnota, ale vznikne (něco) mátožného. Mátožný archón má tedy tři jména. První jméno je Jaltabaóth, druhé je Saklas třetí je Samaél. A on (jednal) bezbožně ve své pošetilosti, která je v něm. Řekl totiž: „ jsem Bůh a není jiného Boha kromě mne,“ jsa nevědomý o své moci, (přesněji o) místě, odkud tato moc pochází. (TKJ 10:1-25; NHC II)

Prahad a Sophia

Jaltabaóth je nazýváván také jako Saklas, Samaél a v jiných spisech ho najdeme pod jménem Demiurg. Je mnohotvarý, což znamená, že na sebe může brát mnoho podob. Stal se falešným Spasitelem nad svými eóny. Vyrostl jako ratolest vzešlá z Božího kmene a proto v něm přebývá moc a schopnosti jeho Matky Sofie. Když tvoří své světy, tvoří je jako napodobeninu eónů světla. Nemůže si pomoct, jinak to ani neumí. Nezapře Božský princip, obrovskou moc a zděděné psychické a mentální schopnosti. Božský původ vede k vytvoření velmi věrohodné napodobeniny, která však z pozice eónů světla vypadá, jako mátožná náhražka. Jako obrácený a zamlžený obraz v zrcadle. On sám je nebesy nazýván slepým, je zahalený deziluzí, nevědomý o eónech světla nad sebou. Jedná bezbožně a rouhá se. Prohlašuje se za jediného existujícího Boha a tvrdí, že nikdo jiný nad ním není.

Když (Jaldabaóth) spatřil stvoření, které jej obklopovalo a množství andělů kolem sebe – těch, kteří vznikli z něj -, řekl jim: , To já jsem Bůh žárlivý a není jiného boha, kromě mne.´ Když to však prohlásil, naznačil andělům, kteří byli s ním, že nějaký jiný Bůh existuje. Kdyby totiž žádného jiného nebylo, na koho by pak žárlil? (TKJ 10:1-25; NHC II)

Když ale (Matka) spatřila špatnost, která se stala, a krádež, kterou spáchal její syn, kála se. A v temnotě nevědomosti na ni přišla mrákota a začala se stydět. Neodvážovala se však vrátit, ale přecházela sem a tam v pohybu. Pohyb je tedy těkání. (TKJ 13:20-25; NHC II)

První archont je božskou, mocnou a mnohotvarou bytostí, u níž se vyskytla pýcha, žárlivost a touha ovládat. Ve srovnání se svou Matkou, Láskou, která je na jednu stranu dětsky naivní, ale moudrá v tom, že Láska je pro ni vším, je její syn vypočítavý a lstivý. Zjevně mu jeho schopnosti umožňovaly (alespoň podvědomě) vědět, že existuje i Stvořitel, který je nad ním a proto se nevědomě prozrazuje před svými anděly, když žárlí a má potřebu sám sebe oslavovat a obhajovat jako by byl svrchovaným Bohem. Zdá se však, že jeho taktika, byla také lstivým úskočným manévrem, s cílem připravit svou Matku o její světlo.

Pokud je kdo přednější, ať se mi ukáže…(pokračuje v rouhání Jaldabaoth). Tehdy Sofia vztyčila prst, uvedla do hmoty světlo a následovala je dolů, do oblasti chaosu. (Podstata archontů 18)

Tak byla Sophia , důkladně oklamána lstivým archontem, toužícím po moci a božském světle. To jí uvěznilo v eónech chaosu, protože když odkryla své svělo v eónech chaosu, to ho pohltilo a ona již neměla světelnou energii, aby se vrátila zpět do svého původního eónu světla. Začala těkat, mezi eóny světla a eóny chaosu. Toto těkání je podkladem biblického pohybu Ducha nad vodami při stvoření Země. (Genesis 1:2).
Zároveň zde můžeme vidět bezelstnost a důvěřivost čisté lásky, která vede boj s vypočítavým a usurpujícím egem.

A Pyšný vzal moc své matce, protože byl nevědomý: myslel si totiž, že kromě jeho matky samotné nikdo jiný už není, a když spatřil množství andělů, které stvořil, povýšil se nad ně.
Když Matka poznala roucho temnoty a to, že její syn nevznikl dokonalý, pochopila, že se s ní její protějšek neshodl, kála se a velmi plakala. A celá Plnost vyslyšela její kajícnou prosbu a vzdávala za ni chválu Neviditelnému panenskému Duchu. A on souhlasil a když Neviditelný Duch souhlasil, vylil se na ni Duch svatý skrze celou jejich Plnost. Její protějšek k ní totiž nepřišel sám, ale sestoupil k ní skrze Plnost, aby napravil její nedostatek. A byla vynesena vzhůru, ale ne do svého vlastního aiónu, nýbrž nad aiónu svého syna, aby přebývala v devátém nebi, dokud nenapraví svůj nedostatek. (TKJ 13:35-14:10; NHC II)

Sofia se nechala prvním rouhačem vyprovokovat k činu, který ji připravil o mnoho světla. Tak vstoupila do eónů chaosu, kde byla o svou světelnou sílu připravena. Jak typický podpis a scénář pro ďáblův archontský svět. Potřebuje a závidí vám vaši energii, protože ji nedostává přirozenou cestou. Uzavřel se vůči síle čistého světla Ducha. Archonti jsou stvořením psychickým, ne duchovním a proto se pro pozemského člověka stávají parazitem, který potřebuje vaši energii, jako zdroj. Každý, kdo se nechá vyprovokovat, jim odevzdává svou energii.
Sophia lituje, velmi pláče a kaje se. Po nějakém čase je její opravdová lítost vyslyšena a její Pán, Kristus, ji pozvedá do prostoru mezi eóny chaosu a eóny světla. Toto místo nazýváme třináctý eón (něco jako předkomnaty ráje). Jan to ve své Tajné knize zmiňuje jako deváté nebe. Jde o místo, kam vystupují a odkud se znovu rodí inkarnované duše, dokud nedosáhnou vzkříšení. Dalo by se znázornit, že éóny chaosu jsou zrcadlovým obrazem eónů světla. Jsou obráceny pod předělem, existujícím mezi těmito světy. A tvoří tak spodní polovinu světů.
Jaldabaóth se dále pyšní, jako jediný, zatímco Jaldabaóthův syn Sabaóth je odhalením podvodu svého otce a zjevením světla Sophie otřesen a prozře.
Odpověď na archontovo rouhání vzbudí reakci Nejvyššího:

A vyšel hlas z nebe vznešeného aiónu: „Je Člověk a Syn Člověka.“ První archón Jaldabaóth (ho) slyšel a domníval se, že hlas pochází od jeho matky. Odkud (doopravdy) přišel, nepochytil.
A svatý a dokonalý Matka-Otec, dokonalá Prozřetelnost, obraz Neviditelného, to jest Otce veškerenstva, ten, skrze nějž vše vzniklo, první Člověk, je poučil, protože zjevil svou podobu ve tvaru muže. Celý aión prvního Archónta se třásl a základy propasti se chvěly, a skrze vody, které jsou nad látkou, zářila dolní oblast díky zjevení jeho obrazu, který se ukázal. A když všechny mocnosti i první archón pohlédli, spatřili celou oblast dole zářící, a díky světlu uviděli ve vodě tvar obrazu. (TKJ 14:14-20; NHC II)

Nejvyšší Bůh zjevuje v nižších oblastech, eónech chaosu, zářící podobu dokonalého Člověka, ale jinak než Sofie. Poskytuje pouze odraz a nedává k dispozici svou energii. Zjevuje podobu sama sebe, což způsobuje velký rozruch. Archonti jsou otřeseni a zamilují si Boží podobu, která se stala předlohou pro vznik prvního člověka, Adama. Pustí se tedy do svého vlastního projektu s názvem A-D-A-M. Nevědomě však uskutečňují Boží plán.
Vraťme se však ještě k prvnímu vzbouřenci. Zdá se, že chvástání Jaldabaotha, nebylo ojedinělou záležitostí, ale jeho nekajícný postoj byl pravidlem a jeho přivlastnění si Božství, bylo neomalenou krádeží, za kterou se nestyděl. V blíže nespecifikovaném sledu událostí to způsobilo další dva, pro nás významné, důsledky.

Sabaóth je vyvýšen nad svého otce

V důsledku odhalení podvodu prvního archonta a nekončícího rouhání, se na stranu světla obrací Jaldabaothův syn Sabaóth a samotný Jaldabaóth je později uvržen do Tartaru. Což je něco jako sestoupení do propasti temnoty, či omezení jeho moci. Kniha Podstata archontů a také kniha O původu světa se zmiňují o této události

Já jsem bůh veškerenstva. (Jaldabaóth se chvástá) Ale Zóé, dcera Pistis Sofie, na něj zavolalaa řekla: Mýlíš se, Saklo, což znamená totéž, co Jaldabaóth. Dechla proti jeho tváři, ten dech se stal ohnivým andělem, jenž spoutal Jaldabaótha a hodil ho až do propasti v Tartaru. Když jeho syn Sabaóth uzřel sílu onoho anděla, začal činit pokání. Odsoudil svého otce i svoji matku hmotu. Zprotivili se mu. Opěvoval však Sofii a její dceru Zóé. Proto jej Sofia a Zóé vynesly nahoru nad sedmé nebe, až pod předěl, oddělující horní oblasti od dolních. A nazvaly jej Bůh Sil, Sabaóth, neboť je nad silami chaosu. Sofia jej tak ustanovila. (Podstata archontů 18-19)

Sabaóth je moudrá a krásná hadí bytost, která je příkladem, že synové nemusí dědit úděl svých otců. Byl pozdvižen do stejného nebe, ve kterém přebývá Sophia a ustanoven, nad eóny chaosu. Vyšel z nich a důkladně jim rozumí. Je příkladem, že každé stvoření pod nebem dostává šanci zvolit si, na které straně chce stát, když v něm uzraje touha po Lásce a Pravdě. Sabaótha nacházíme v příběhu stvoření v důležité roli hada, který radí první lidské dvojici, aby podstoupili cestu do duality, jako cestu vymanění se z nadvlády archontů, aby se v důsledku jeho rady stali Božími dětmi světla a získaly nově stvořenou kvalitu ducha, která není pouhým dědictvím, ale která je zvolená a je mnohem mocnější, než svět archontů.

Když Jaldabaóth uviděl syna v takové slávě a v takové výši, začal mu závidět. Jeho závist se stala oboupohlavní skutečností a stala se původcem závisti. Ta porodila smrt a smrt porodila své syny. Ustanovila každého pod jeho vlastním nebem. Tak se všechna nebesa naplnila jejich počtem. Ale to vše se stalo podle vůle Otce veškerenstva a podle vzoru všech horních nebes, aby se naplnilo číslo chaosu. Hle, poučil jsem tě o pravzoru archontů a o hmotě, z níž se zrodil, o jejich otci a o jejich světě." (Podstata archontů, kap. 21)

Ačkoliv Jaldabaóth, první Boží odpůrce a pomlouvač byl již v minulosti přeměněn Nejvyšším Bohem na původní energii, ze které vyšel, tak se stal původcem eónů chaosu. Stvořil dokonalý protějšek k eónům světla. Působnost jeho eónů se však neomezila pouze na svět mimozemských civilizací, ale je mnohem větší, než si mnozí jsou ochotní připustit. Je dokonce stvořitelem našeho hmotného světa a smrtelné části naší duše (mentálního psychického prvku) a fyzického těla. To vše se stalo s připuštěním a z vůle Otce veškerenstva, který veškerý zdánlivý neúspěch a bolest změní na výsledný mimořádný přínos a vítězství eónů světla nad eóny chaosu.
Eóny světla reprezentují vše duchovní, světelnou oživující moc ducha, zatímco eóny chaosu reprezentují vše, co je napodobeninou světla, uvádí do klamu, chaosu smrti, bolesti, rozrušení a rozpadnutí se v prach. Dalo by se říct, že čím výše stoupáte v eónech, tím méně hmotné jsou a tím blíže jsou neprojevené Jednotě a čím hlouběji sestupujete, tím hmotnější světy nacházíte. A ta spodní polovina jsou eóny chaosu, které jsou plně v moci mocností chaosu. A náš materiální svět 3D reality se plně nachází pod správou archontských mocností, (božstev). Apoštol Pavel to v dopise Efezským zmiňuje výstižně, když říká:

Ozbrojte se až po zuby Boží výzbrojí, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám. Vždyť boj není namířen proti lidem, nýbrž proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy. (Efezským 6:11,12, SNC)

Stvoření duševního Adama

Archonti jsou původně mocné božské bytosti, které zodpovídaly za obnovu astrálních energetických těl nebeských bytostí. Jak příznačné pro hada, který svléká kůži, že ano. Realita je naprosto plná symbolů a Boží symbolika je dokonalá na všech úrovních.
Zrodila se u nich myšlenka na to, že vytvoří tvora, který jim bude sloužit tak, jako oni slouží Bohu. Použili obraz dokonalého Člověka, který se jim dříve zjevil a který je ohromil. A zároveň použili principy stvoření hmotných těl, které vlastnili sami. To vysvětluje, proč se v biblické knize Genesis vyskytuje to známé „učiňme člověka podle naší podoby…“ a zároveň „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem…“ (Genesis 1:26,27)
V přirozené touze po preciznosti byli ve své práci úspěšní a vytvořili psychického A-D-A-M-A. Byl něco jako robot, bez vlastní vůle. Bytost, která myslela tak, jak ji naprogramovali. Ale nebylo to ono, chyběla mu jiskra života, duch, který by z něj udělal samostatně myslící a autonomní bytost. Pro archonty to byla lekce, která jim ukázala, že jsou bytostmi duševními, ale chybí jim rozměr ducha, který má prvenství nad hmotou. V tom, že si to doposud neuvědomovali, spočívala jejich slepota. Chtěli lapit božského ducha do psychického stvoření a zjistili, že na to jsou malí páni. Gnostické texty popisují plazícího se Adama, což je pravděpodobně symbolika. Popisují, že se Adama dlouho nedařilo oživit duchem a celý projekt se jevil po nějakou dobu jako nezdar.
A dá se říct, že vše se stalo z Boží moudrosti a prozřetelnosti. Archonti ve své slepotě Bohu posloužili, aby mohla vzniknout nová rasa. Člověk, nesoucí podobu Nejvyššího Boha. Zároveň se dostali do situace, kdy potřebovali Božího ducha k oživení Adama. Tehdy se Boží moudrost ukázala jasně jako nadřazená nad archonty. Jakékoliv jejich počínání, které Nejvyšší Bůh připustí, vede nakonec k naplnění Jeho záměru a zároveň je výchovnou lekcí pro všechny zúčastněné.

Když však Matka chtěla znovu nabýt moc, kterou dala prvnímu Archóntovi poprosila Matku-Otce veškerenstva, velkého v milosti, a on seslal ve svatém úradku pět světel dolů na místo (přebývání) andělů prvního Archónta. Poradila mu tak, aby mohla vyvést sílu Matky. Řekla Jaltabaóthovi:“Dechni do jeho tváře prostřednictvím svého ducha, a jeho tělo vstane.“ A on do něj vdechl svého ducha, který je silou jeho Matky; nepoznal (to), protože přebývá v nevědomosti. A síla Matky přešla skrze Jaltabaótha do těla duševního člověka, které bylo utvořeno podle podoby toho, jenž je od počátku. Tělo se pohnulo, posílilo a zářilo. (TKJ 19:15-30; NHC II)

A tak se stalo, že ukradené světlo Matky přešlo do Adama a on se stal dokonalým člověkem. Tělo zářilo, šlo tedy o jemně-hmotné tělo andělského typu, stvořené pro 4D realitu. Tedy energeticky vyšší dimenzi, než tu, ve které žijeme my. Adamova dokonalost však vyděsila archonty. Uvědomili si, že je dokonalý, nevinný, čistý a že je převyšuje. To nebyl jejich záměr. Chtěli stvořit otroka a ne Boha!

Pojmenování zvířat

Z Neporušitelnosti přišel hlas, aby Adamovi pomohl; archonti shromáždili všechnu zvěř země i všechno ptactvo nebeské a přivedli je k Adamovi, aby viděli, jakým jménem je zavolá, aby tak pojmenoval každého ptáka a všechna zvířata. Vzali Adama a umístili ho v ráji, aby na něm pracoval a střežil jej. (Podstata archontů 5)

Archonti si vyzkoušeli jaká je moudrost Adama, kterou je převyšuje tak, že k němu postupně přiváděli zvířata a jeho pojmenování vystihovalo podstatu. Schopnost pojmenovat správně zvířata bylo dokladem Adamova božského vhledu. V eónech světla, se vše co vzniká, nazývá pravými jmény. Každé jméno dokonale vystihuje podstatu stvoření. A tak skutečná jména bytostí jsou v materiálním světě neznámá, protože jsou pro nás nevyslovitelná. Jejich podstata vychází z mnohočetného energetického duchovního vjemu.

Fáze tvoření Adama

Pokud tápete ve složitosti fází stvoření Adama, potom je možné to blíže pochopit z citátu kodexu O původu světa:

„První Adam, to jest (Adam) světla, je duchovní (pneymatikos) a zjevil se prvého dne. Druhý Adam je duševní (cyxikos) a zjevil se [šestého] dne, který se nazývá ‚Afrodíté‘. Třetí Adam je zemský (xoçkos), to jest člověk (podřízený) Zákonu (nomos), a [zjevil se] osmého dne [po] (dnu) spočinutí chudoby, jemuž se říká ,den Héliův‘.“ (PuvSv 117,28-118,2)

Duchovní nebeská kmenová bytost, Adam světla, existuje již od doby prvního stvořitelského dne. Byl stvořen v eónech světla Nejvyšším Bohem. To je asi 1,1 bilionu let.
Psychický (duševní) Adam stvořený jako bytost andělského typu archonty a usazený do nebeského ráje, vznikl v šestém stvořitelském dni. V ráji se stávají rodiči synů a dcer.
Archonti, jakožto stvořenÍ psychické podstaty, byli unavení, sedmého dne odpočívali. V den osmý pak tvoří tělesného Adama přicházejícího na naši Zemi okolo 4026 př.n.l.

Adam se stává ohrožením stvořitelů

Tehdy začaly ostatní mocnosti žárlit, protože on vznikl z nich všech a ony daly člověku svou sílu, a jeho chápání bylo mocnější než chápání těch, kdo jej stvořili, i než (chápání) prvního Archónta. A když poznaly, že je světelný, že myslí lépe než ony a že je prostý špatnosti, vzali jej a uvrhli do dolní oblasti veškeré látky. (TKJ 19:30-20:9; NHC II)

Další krok archontů se týkal ponížení a omezení dokonalého člověka. Evidentně tedy došlo k tomu, že jej uvrhli do energeticky nižší sféry, aby ho ovládli a měli pod kontrolou. Adam je převyšoval, a tak místo, aby měli svoji hračku, která by je uctívala a poslouchala, stala se větším než oni.

Avšak požehnaný Matka-Otec, dobročinný a slitovný, se slitoval nad mocí Matky, která byla vyvedena z prvního Archónta. A protože (mocnosti) znovu získají moc nad duševním a vnímavým tělem, poslal skrze svého dobročinného Ducha a své velké milosrdenství Adamovi pomoc, Myšlenku světla, tu, která pochází z něj a říkají jí Zóé (,Život´). A ona pomáhá celému stvoření, trpí s (člověkem), obnovuje jej k jeho Plnosti a poučuje jej o sestupu jeho sémě a cestě vzhůru, (která) je cestou, po níž přišel dolů. (TKJ 20:10-24; NHC II)

Reakce Matky-Otce (Barbeló) na Adamovo ponížení archonty bylo seslání duchovní Zóé. Nebo-li andělské verze Sofie. V textech nacházíme Zóé popsanou jako dceru Sofie a to je další způsob, jak vyjádřit, když Bůh vytvořil z trojjediné božské bytosti Sofie, jiný typ duchovní bytosti. Bytost andělskou, schopnou brát na sebe různé podoby a těla v nižších světech. Zóé je Adamovým duchovním duálem a je duchovním utěšitelem, láskou, vnuknutím vyšší myšlenky, pocházející z Ducha. Zóé je duchovní Eva, láska přebývající v Adamovi. Optimální protějšek. Je to Adamovo ženství, které tvoří nedílnou součást s jeho duchovním mužství a činí ho úplným, soběstačným a celistvým.
Skrze Zóé dostává Adam vnitřní utěšitelku a vnitřní vědění, které se týká významu sestupu do duality, prožití všech zákoutí rozdělení a jeho následného návratu zpět do celistvosti a návratu vzhůru do zvoleného božství, úplného poznání Plnosti.

Světlo Matky v Adamovi

A Myšlenka světla byla skrytá v Adamovi, aby ji archonti nepoznali, ale aby se (tato) Myšlenka mohla stát nápravou nedostatku Matky. A člověk se ukázal díky stínu světla, které je v něm. A jeho myšlení se pozvedlo nad ty, kdo jej stvořili. (TKJ 20:25-31; NHC II)

Tajná kniha Janova ve výše uvedených textech právě popisuje vyšší smysl, který má to, že lidstvo, jako potomci prvního Adama jsou uvrženi do chaosu nevědomosti a iluze. Jsou otroky svých stvořitelů, archontů, dokud v sobě nenaleznou Lásku, Sofii, Zóé, neboli duchovní osvobozující rozměr, se kterým když se spojí, stanou se mocnějšími, než jejich stvořitelé, archonti. Získají hluboký, netušený rozměr jako bohové. Stanou se spoluvládci a spolukněžími v eónech jejich Otce a získají postavení nad obnovenou Zemí, ale také postavení, nadřazené všem existujícím světům, včetně toho archontského. Ďáblova lest tak bude zdolána a on bude odstraněn. Ukradené světlo Matky Sofie, přejde skrze tyto Boží děti, zpět k Sofii. Sofie, Bůh - Dítě, tím odčiní svou chybu a vrátí se ve vyšší obrozené kvalitě do svého původního místa, ke svému druhu, kterým je Kristus, Bůh Syn. Nastane svatba Beránkova, nebo-li návrat rozdělených duálů, a jejich opětovné sjednocení. Tak se naplní první proroctví zaznamenané v knize Genesis, pojednávající o zápase mezi ženou a jejím potomstvem a prahadem a jeho potomstvem. Všichni, kdo došli ke sloučení rozdělenosti uvnitř sebe a spočinuli v jednotě ducha, jsou svatebčané a následují Beránka a jeho Nevěstu do nebeského království.

Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Genesis 3:15;CEP)

Sofie se tím stává matkou obnoveného duchovního Izraelského národa a nevěstou Beránka, Krista. Její světlo, Lásku, Ducha a Myšlenku světla, která se stala perlou nejvyšší hodnoty pro duchem vedené jednotlivce, činí ze všech těchto duchem pomazaných následovníků Kristovu Nevěstu, ale v přeneseném slova smyslu. Nevěsta je v nich obsažená a živá. Nevěsta je tak Láskou a Myšlenkou světla, která stojí uprostřed jeho duchovní církve.
K první hromadné sklizni zralých plodů dochází v tomto období, aby byl naplněn symbolický počet 144 tisíc. pomazaných, což je číslo znamenající nejvyšší úplnost. Ti kdo v sobě rozvinuli ducha, a jsou úplní, budou duchem včas přivedeni do Pánova ovčince a naleznou portál do nebeského království. Skrze dveře ovčince, kterým je Kristus Ježíš. Budou Kristem vzati i s tělem, při jeho zjevení se na nebi.

Probuďte se!

Gnostické a starověké náboženské texty, které byly po staletí odstraněny z očí veřejnosti se dostaly v nedávné době na veřejnost, aby odhalily podvod a iluzi. Mocnosti, které ovládají tento svět důkladně a systematicky odstraňovaly z očí to, co vysvětluje a dává hluboký smysl podstatě světů a smyslu všeho stvoření. A není divu. Když uvážíme příběh stvoření světa a dokonalého člověka Adama, pochopíme jasně, proč mocnosti nechtěly, abyste věděli, že jste bohové. Jejich jedinou nadějí je totiž to, že vás udrží v iluzi a nevědomosti. Jste jako pod pokličkou a čeká se, že uzrajete... Řeknou vám, že nazývat se bohy je rouhání proti Stvořiteli. Dokud vás udrží v podřízenosti, poslušnosti a svých zákonech, nenaleznete dokonalou svobodu vyplývající z ducha. Dokud vás udrží v oblasti psychiků, tak nenaleznete skutečný rozměr ducha v sobě. Tím, že jste se narodili do jejich převráceného světa iluze, kde dobro je zlo a zlo je dobro, vás mají dokonale v hrsti, odevzdáváte jim svou energii a uctíváte je jako stvořitele a jediné existující bohy. Všechny zásadní posty světových institucí, vlád, politiky, obchodu a všechna náboženství dokonale ovládají. Jsou za všemi bohy uctívaným ve světových náboženstvích.
Proč skutečný Bůh připustil, abyste byli takto oklamáni? Protože ve své svrchované moudrosti věděl, že když pojíte ze stromu „poznání dobrého a špatného“ otevřou se vám časem oči, když dozrajete a tehdy budete skutečně jako pravý Bůh. Tato slova moudrého hada byla pravdivá. To jen vaši stvořitelé, archonti, to otočili přesně naopak, jako vše ostatní, co se jim nehodilo.
Jejich jedinou myšlenkou je, abyste v tomto světě utrpení dokonale zakořenili a dále jim sloužili a odevzdávali jim energii. Potřebují, aby vaše naděje směřovaly do tohoto světa, aby vás Pán nemohl vykořenit, když přijde pro svoji úrodu. Myšlenkou archontů je, jakkoliv vás uvázat, zaměstnat a připoutat k nadějím v tomto světě, abyste neobjevili poklad v sobě, který převyšuje všechny poklady světa a sebere stvořitelům jakýkoliv argument a moc nad vámi.

FALEŠNÉ ZLATO

Zlato, které v skrytu září,
v prach se mění před lidskou tváří.
Myšlenku do dlaní nechytíš,
a Lásku metrem nezměříš.

Bůh věděl, že skrze Sofii, Matku živých, jste byli vysláni do tohoto světa na zkušenou. Narodili jste se tu v zajetí chaosu a iluze a očekává se, že na pozadí útlaku, bolesti a zla a utrpení, kterým ve skutečnosti nejste, pochopíte a dozrajete k hlubokému uvědomění toho, kým skutečně jste. Když prozkoumáte všechnu iluzi a bolest ďáblova světa a rozvinete velkou touhu se od toho odpoutat, najdete vnitřní cestu do ducha. Rozměr dovnitř a ven, který máte. To je jediné východisko a jediná sféra, nad kterou ďábel nemá moc. Budete na té cestě muset projít všemi 12 eóny chaosu. To se dá představit jako odstřihávání veškerého lpění a spoutání s tímto světem. Vše se děje ve vašem nitru, jak jsme o tom psali již mnohokrát v minulých článcích. Když procitáte a vstupujete do ducha, vystoupáte postupně nad dvanáct eónů chaosu a vystoupíte z rozděleného duálního světa. Rozvzpomenete si tím na svůj božský původ a zvolíte si ho, navzdory počátečnímu zapomnění. Začnete ho žít. Nabudete Kristova vědomí, a vstoupíte již v tomto světě do eónu třináctého. Stanete se Božími dětmi a obdržíte záchranu. Jakmile se vám to podaří, vaše další budoucnost bude ve vyšším světě, v Božím ráji. Kéž je vaše mysl zaměřená na jedinou perlu vysoké hodnoty:

. . . abyste se stali bezúhonnými a nevinnými, Božími dětmi bez vady mezi pokřivenou a převrácenou generací, v níž záříte jako ti, kdo poskytují světlo ve světě. . . (Filipanům 2:15; RBi8)
 

VZDEJ SE SVĚTA A ZÍSKÁŠ VŠE

To, co vlastníš teď a tady,
ztrácíš mimoděk a bez náhrady-
o pokladu nemáš zdání,
krmíš Zlého bez váhání.