Co vás napadlo, jako první, když jste si přečetli tento námět? Někoho možná posmrtný život, jiného napadlo fyzické vzkříšení mrtvého člověka, které na Zemi prováděl před zraky lidí Ježíš Kristus, nebo starověcí proroci. První vzkříšení je mnohem větší a zásadnější událost, než jednotlivá zaznamenaná zmrtvýchvstání. Ve skutečnosti je to něco jako maturita, zkouška dospělosti, která se nevyhne žádné duši. Ať již žije na Zemi nebo v nebi. Velmi významný milník v období lidstva. Období sklízení úrody země a pálení plevele.

Kristus však byl vzbuzen z mrtvých, první ovoce z těch, kdo usnuli [ve smrti]. Poněvadž je totiž smrt skrze člověka, vzkříšení mrtvých je také skrze člověka. Vždyť právě jako v Adamovi všichni umírají, tak i v KRISTU budou všichni oživeni. Ale každý ve svém vlastním pořadí: Kristus, první ovoce, potom ti, kdo patří KRISTU, během jeho přítomnosti. (1. Korinťanům 15:20–23; RBi8)

 

ŠKOLA ŽIVOTA

Scéna našeho pozemského života je jeviště, které nám každodenně nabízí odezvu na to, kým ve skutečnosti jsme ve své nejhlubší podstatě. Předkládá nám události a zkoušky, které nám zrcadlí to, jestli skutečně věříme tomu, čemu prohlašujeme, že věříme. Je to škola, do které chodíme. Známkuje nás velice adekvátně tomu, co skutečně potřebujeme oznámkovat. Učí nás opakovaně předměty, které potřebujeme pochopit. Nikdo nemůže projít, aniž by se něčemu vyhnul, nebo by něco opsal. Kolikrát jsem propadl u jedné zkoušky, tolikrát mi bude přicházet do života podobná zkušenost, dokud nepřijmu důležité pochopení, poznání, které mě změní. Na mnoha a mnoha inkarnacích si naše duše procházela všemi druhy zkoušek a ty jí dávali potřebnou hloubku osobní zkušenosti. Na bolesti a neúspěších jsme bolestně pocítili následky, toho, co jsme rozsévali a byla to tak osobní a niterná zkušenost, že máme v podvědomí zapsané to poučení a touhu, příště obstát. Škola života nás změnila a my jsme díky ní postupně zmoudřeli. I když se opakovaně rodíme do nových životů a vědomě si to nepamatujeme, v našem podvědomí je ta niterná zkušenost hluboce zarytá a čeká, že ji objevíme, že to niterné poznání vyplave z podvědomí do vědomí a ovlivní nás i v této současné inkarnaci, kterou právě absolvujeme.

V životě jde ve skutečnosti o jediné, jestli objevíme duchovní život a jsme vedení duchem Božím, Láskou, nebo jestli jsme věčně propadající student, vláčený egem. Věčný student je někdo, kdo je připoutaný k materiálnímu světu, kdo neobjevil, že má duši. Definuje se jako tělesná schránka z masa a kostí a svou hodnotu odvozuje od rolí, které v tomto životě hraje. Pokud je naše mysl zaměřena tělesně, jsme živočišní lidé. Ovládají nás touhy těla a očí. U každodenních zkoušek opakovaně propadáme. Neřídí nás Láska, ale ego. Věčného studenta ovládají touhy těla a Lásku považuje za přelétavý, neuchopitelný, pomíjivý pocit. Láska je pro něj spíše komplikace, než smysl života. Něco co nemá hodnotu a nedá se spočítat, ani vlastnit.

Skutky těla jsou jasně patrné. Je to sexuální nemravnost, nečistota, nestoudné chování, modlářství, spiritismus, nepřátelství, spory, žárlivost, výbuchy hněvu, neshody, rozkoly, sektářství, závist, opilství, divoké večírky a podobně. Tak jako jsem vás varoval předtím, varuji vás i teď, že ti, kdo takové věci dělají, nezdědí Boží království. (Galaťanům 5:19–21; NWT)

Apoštol Pavel zde zmiňuje, že ti, kdo podléhají skutkům těla, nezdědí Boží království. Ano, je to tak, že každý, komu vládne tělesnost a neusiluje o změnu, ale považuje ji za všechno, co existuje, je ve stavu, jako by byl mrtvý. Neprobudil v sobě duchovnost a jeho inkarnace byly marné. Nesplnily svůj účel. Takový člověk nenašel vyšší rozměr života. Nepostoupil do vyšší třídy. Nedospěl k moudrosti, propadl. Je jako plevel, která bude svázána do otýpek a hozena do ohně. Nehodí se totiž k ničemu jinému.

 

VZKŘÍŠENÍ DUCHA

Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem. (Galaťanům 5:16–18; CEP)

Život v souladu s duchem, je protiklad tělesného života. Nastává, když objevíte, že vše ve světě je pomíjivé a odstřihnete se od závislosti na něm. Opustíte lpění a připoutání k majetku, lidem a cílům světa. Pochopíte, že vše, o co v životě jde, je procitnutí ze zaslepení omezeného tělesného vědomí. Opustí vás závislosti a vzroste vaše vnitřní energie. Probudí se ve vás semínko božské energie. Semínko ducha Božího a vy se stanete šťastnými, silnými a nezávislými na čemkoliv ve světě. Duch ve vás probudí vaši božskost a začne vás řídit, takže již déle nepotřebujete písmo, psaný zákon. Vnímáte, že máte duši a nasloucháte jejímu hlasu. Ten zákon je napsaný ve vašem srdci, vždycky tam byl, ale vy jste mu umožnili vyrůst tak, že jste ho začali silně vnímat. Vzkřísili jste ho na své duchovní cestě a začal vás řídit zákon Lásky, který je naplněním psaného zákona.

Bůh se raduje z vaší duchovní cesty, protože jste se tak setkali s Ním. Dali jste se Jím obejmout. Máte osobní zkušenost, že Bůh je živá, věčná, pulzující Skutečnost. Věčné Bytí, které promlouvá, když ustane vaše konání. Láska, která se vás zmocní, přijmete-li hluboce uvnitř pravé Poznání. Bůh je Pravdou, která změní vaše energetické DNA a vy se zbavíte okovů zla. Pocítíte nesmírnou lehkost bytí a začnete žít mnohem hlubší, uspokojivější a radostnější život, o kterém se vám ani nesnilo.

Tento stav bytí pojmenujme jako dospělost duše. Jako když se semínko stane plodným, když bylo nejprve zašlapáno do bláta neradostné 3D reality, ale objevilo v sobě život a přeměnilo fyzickou slupku s živinami v sobě samém v nově vznikající život, vyklíčilo. Je připraveno, aby bylo zaseto do nové zahrádky a získalo věčný život. Je připraveno na vzkříšení, o kterém se Kristus vyjádřil takto:

Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě, a dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu. (Jan 5:24–29; B21)

VZKŘÍŠENÍ ŽIVOTA

Lidstvo právě dospělo do bodu zralosti, kdy má v podvědomí dostatečnou míru životních zkušeností. Už dlouho chodilo do školy a je připraveno na maturitní zkoušku. Bůh stanovil, že právě v letošním roce se rozjel vlak dramatických událostí, které se podobají maturitě, zkoušce dospělosti. Je to zhruba dva tisíce let od Krista. Události času konce dospěly do své závěrečné fáze. Říká se mu velké soužení, období dramatických a neobvyklých událostí, které silně zatřese se všemi domnělými jistotami lidí a prověří, jak na tom kdo je, se svou zralostí skutečně. Jestli skutečně věří tomu, čemu říká, že věří, pokud vůbec v něco věří…

. . . až přijde Syn člověka, nalezne skutečně na zemi víru?“ (Lukáš 18:8; RBi8)

Apoštol Jan vysvětloval, že ti kdo skutečně věří a otevírají se Bohu, jsou přirozeně v tento čas převedeni ze smrti do života. Jejich víra v cestu, kterou ukázal Kristus, je základním předpokladem věčného života. Svět se aktuálně dramaticky mění. Dochází k tomu, že Boží energie přichází blíže k lidem a dává jim silnější schopnost vnímat podněty svého ducha. Všichni dostávají něco jako označení na čelech. Symbol vzkříšení jejich ducha, vědomí schopné intuitivně vnímat cestu do bezpečí. Označení umožní silněji vnímat vedení k záchraně pro všechny, kdo v sobě zastaví cestu vedení rozumem, egem, a otevřou se duchovnímu světu. Pro ty, kdo reagují na silnější podněty ducha, jejich označení nezmizí, ale stane se pečetí. Pro ty, co reagují na vedení duchem, se jedná o vzkříšení života. Získávají novou životní energii, vedoucí k věčnému životu a budou Bohem ochráněni v období přicházejících pohrom.

To je totiž vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a projevuje v něj víru, měl věčný život, a já ho vzkřísím v posledním dnu.“ (Jan 6:40; RBi8)

 

Pro spravedlivé lidi je připravena nová životní realita. Jejich duše dospěla a zmoudřela. Obstojí v závěrečné zkoušce a díky tomu mohou vstoupit do ráje, kterému se říká Boží království. Sdílená nová energie Země i lidstva, povede všechny přežijící na Zemi k získání věčného života na obnovené Zemi. V ráji. Realita podobající se ráji bude očištěna od vlivů Satana a bude podporovat vznik nové, vyspělejší duchovní společnosti vedené Láskou. Bůh lidem svěří více darů a nové, vyšší možnosti vedoucí k láskyplnému životu.

VZKŘÍŠENÍ SOUDU

Přicházející dramatické události, uvrhnou celou, současnou, Bohu odcizenou společnost do paniky. Ti, kteří žili výlučně v souladu s tělem, podlehnou neovládané panice a budou se snažit skrýt před něčím, před čím se nedá skrýt. Ani posílený duch jim nepomůže. Vzkříšení jejich ducha pro ně bude vzkříšením soudu. Proč? Slabý hlásek Lásky pro ně neznamená něco reálného. Nevěří, že něco tak neuchopitelného by mohlo rozhodovat o jejich životě. Takoví lidé, vystavení dramatické životní zkoušce, propadnou u maturity. Sami, svými skutky jednoznačně projeví, co je v jejich nitru. Co je jejich útočiště. Sami se odsoudí. Vzkříšení jejich ducha pro ně bude znamenat vzkříšení soudu.

Láska je pro někoho míň než vzduch. Protože vzduch jde vnímat aspoň někdy, když fouká vítr, když si ho zamoříme smogem. Může mít různou vůni i barvu. Ale láska? Kde se pro ni chodí? Jak vypadá? Kde ji prodávají? Ale i o ní každý člověk v hloubi duše ví, že je živá, jak je krásná, jak nás dokáže něžně hýčkat, tišit, že přináší radost, štěstí, útěchu, že byla pro nás tou jedinou potřebnou věcí v nebeském domově. Ale my jsme teď tady, na Zemi. A upínat se k lásce, kterou je tak těžké v těchto podmínkách vnímat a držet se jí, to se většině nechce. Zdá se jim to příliš vzdálené, příliš namáhavé. Všichni podvědomě víme, že máme skryté smysly, kterými lásku můžeme vnímat, a víme, jak je to krásné, ale zdá se to v těchto podmínkách příliš namáhavé. A proto se většina uchyluje k tomu, co bez námahy vidí fyzickým zrakem. Věci si mohou osahat vlastníma rukama, vidět vlastníma očima. Vnímat vůni, nádheru barev všech věcí co nabízí svět. Společnost si zvykla vyměňovat trvalý pocit štěstí, za štěstí pomíjivé, ale okamžitě dostupné. Všechny věci jednou zreziví, nebo se rozpadnou v prach, ale jsou tady a teď, a jsou dostupné bez jakéhokoliv duchovního úsilí. Řada lidí čistou láskou pohrdá, točí se k ní zády. Neuvědomují si, že se vnitřně stydí, k čemu se upínají. Podvědomě se bojí úplně zastavit a ztišit, protože by na povrch vyplul ten nepříjemný hlas bolavé duše. Ona křičí a touží po lásce a pozornosti. A protože se s vnitřním hlasem duše nechtějí konfrontovat, přesvědčují sami sebe za pomoci rozumu, že přece žijí normální život, jako všichni ostatní a nedělají nic špatného. A tak hrají svou hru až do konce a jejich duše trpí. Jestli nakonec zvítězí hlas křičící duše, nebo panika ega, rozhodnou události velkého soužení.

V duchovním světě se bude současně dít totéž co na Zemi. Proto Jan napsal, že i ti v pamětních hrobkách uslyší Boží hlas a vyjdou. Duše, které nejsou právě v tělech a odpočívají v nebi, v blízkosti Země, budou oživeny ze svého spánku a vystaveny stejné realitě, energii, jako lidé na Zemi. Stejně tak duše v Hádu. Všechny duše, účastnící se inkarnací na Zemi projdou svojí maturitní zkouškou, aby sami projevily, jak na tom jsou se svojí vírou a duchovní zralostí.

UDÁLOSTI VELKÉHO SOUŽENÍ

O velkém soužení se v našich článcích zmiňujeme často. A není divu. Období událostí, které s lidmi zatřesou, není jen přirozeným vývojem světa. Je způsobené změnou energie a urychlením vývoje zrání. Urychlením přechodu planety do jiné, lepší, rajské dimenze. Událost dobře známá všem badatelům Bible, která už započala od března letošního roku, jako vlak, který se pomalu rozjíždí. Kdo by nechtěl být skutečně připraven? Kdo by chtěl být nevědomý a nechat se zaskočit?

Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny. (Matouš 24:21, 22; B21)

CO SE BRZO STANE

Vlak se rozjel, to je znát.
Kudypak to bude hnát?
Krajina se před očima mění,
co kde stálo, už tam není.

Jiný vítr, zdá se, vane.
Co se asi brzy stane?
Obilí nám Pán Bůh přál,
aby člověk nastřádal,
do zásoby na chleba-
to je základní potřeba.

Chléb a sůl, pár vitamínů,
schovat do sklepa na zimu.
Jestli mor udeří zas,
na nákup nebude čas.
Lidé všechno vykoupí,
kdo nestřádá, prohloupí…

Bude se jednat o nelehké období pro všechny. Pro nespravedlivé to bude období ztráty jistot a paniky. Pro spravedlivé to bude znamenat pronásledování a potřebu vytrvalosti, protože příchod tohoto období znamená brzkou záchranu a nový svět na dosah. V tomto odstavci si rozebereme podrobnosti, které o soužení odhaluje Bible. Především si můžeme být jistí, že lidé vyvolení, to znamená spravedliví lidé, držící se Lásky, budou mít Boží ochranu.

Na konci času vyměřeného lidstvu se objeví na slunci, měsíci i hvězdách zvláštní úkazy. Lidé na zemi budou prožívat velikou úzkost a události se na ně budou valit jako vzedmuté moře. Smrtelný strach zachvátí celý svět. I stálost řádů ve vesmíru bude narušena. A tehdy uvidí přicházet Syna člověka v oblaku s královskou mocí a slávou. Až se to všechno začne dít, vzmužte se a hleďte vzhůru, protože vaše konečné vysvobození bude již blízko." (Lukáš 21:25–28; SNC)

Období velkého soužení bude plné neobvyklých přírodních úkazů, podobně jako v období těsně před odchodem Izraelského národa ze zajetí v Egyptě, kdy byl Egypt postižen deseti ranami od Boha. Neobvyklé nebeské úkazy. Padání hvězd a zatmění slunce. Objevení se mnoha falešných Kristů a falešných znamení. O tom všem jsme již psali v článku Až slunce nevyjde. Vybízíme vás, abyste si ho v této souvislosti znovu přečetli.

Nebeská obloha se natolik přiblíží Zemi, že to bude vypadat, jako by měla spadnout na Zem. Ztráta jistot a zbytečnost nahromaděného majetku povede k panice. První se stanou posledními a poslední prvními.

A králové země a lidé vysokého postavení a vojenští velitelé a bohatí a silní i každý otrok a [každý] svobodný se schovali v jeskyních a v horských skalních masivech. A stále říkají horám a skalním masivům: „Padněte na nás a skryjte nás před obličejem Toho, který sedí na trůnu, a před Beránkovou zlobou, protože přišel velký den jejich zloby, a kdo je schopen obstát?“ (Zjevení 6:15–17; RBi8)

Atmosféru velkého soužení přiostří svržení ďábla a jeho démonů do blízkosti Země. Ďábel a jeho hordy si budou pohrávat s těmi, kdo mají strach. Strach je způsob, jak jim lidé budou odevzdávat svou energii. Dalo by se to přirovnat k tomu, když se v horku, nebo stresem spotíte a začnete být lákadlem pro bodavý hmyz. Stejně tak Zlý uvidí strach člověka a ten ho přiláká. Soužení, které mu způsobí neviditelný „obtížný hmyz“ bude něco jako duševní muka, před kterými nelze nikam utéct. Před zjevením Pána na nebi se na nebi objeví falešná znamení, za kterými budou lidé spěchat. Bude to opět nástroj toho Zlého, ďábla. Nastane anarchie, lidé přestanou chodit do zaměstnání v očekávání blízkého konce světa. Současná ekonomika nepřežije. Vrchol všeho bude, když lidé poznají, že za ďáblem jsou mimozemské civilizace Drakoniánců a dalších, které se jim zhmotní v celé své nádheře. Dokážete si představit děs a paniku lidí, kteří jim skočili na lep a kteří zároveň nemají Boha, jako své útočiště? Jak mocný to bude nástroj, aby ti, kdo mají ještě nějakou šanci, nalezli záchranu u Boha a získali záchranu!

A jiné znamení bylo vidět v nebi, a pohleďme, velký, ohnivě zbarvený drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na jeho hlavách sedm diadémů; a jeho ocas táhne třetinu nebeských hvězd, a svrhl je na zem. . . Velký drak byl proto svržen, ten prahad, který je nazýván Ďábel a Satan, jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi; byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. . . Běda zemi a moři, protože k vám sestoupil Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období.“ (Zjevení 12:3, 4, 9,12; RBi)

DIVOKÉ ZVÍŘE A JEHO MODLA

Působení ďábla se nebude projevovat jen skrze falešná znamení a soužení vystrašených lidí. Projeví se i tím, že bude mocně ovládat světové vládce jako loutky a jasně se ukáže, kdo stojí za politikou a světovými leadery. Zjevení 13. kapitola popisuje tzv. nejvyspělejší státy světa jako divoké zvíře se sedmi hlavami a deseti rohy, které je ovládáno Drakem. Vystupuje z moře (rozbouřené masy lidstva) a nese rysy divokých zvířat, kterými se znázorňují světové mocnosti. (Zde vám doporučujeme, abyste si nejprve přečetli 13. kapitolu v biblické knize Zjevení Janovo.)

Jedna z jeho hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale ta smrtelná rána se zahojila a celá země divoké zvíře s obdivem následovala. Uctívali draka, protože dal divokému zvířeti jeho pravomoc, a uctívali i divoké zvíře a říkali: „Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může bojovat?“ Byla mu dána tlama, která pronáší pyšná a rouhavá slova, a dostalo pravomoc působit 42 měsíců. Otevřelo tlamu, aby se rouhalo Bohu a uráželo jeho jméno a jeho příbytek – ty, kdo přebývají v nebi. Bylo mu dovoleno válčit se svatými a zvítězit nad nimi. Dostalo pravomoc nad každým kmenem, lidem, jazykem a národem. Všichni obyvatelé země ho budou uctívat. Od založení světa nebylo jméno žádného z nich zapsáno do svitku života Beránka, který byl zabit. (Zjevení 13:3–8; NWT)

Tlama, která pronáší pyšná a rouhavá slova uráží Boha, jeho jméno a jeho příbytek. Děje se to tak, že se považují za svrchované vládce světa, kteří rozhodují o míru, bezpečnosti, ekologii, energetice, terorismu, obchodu, ekonomice, zahraničním obchodu. Boha při tom neberou v potaz a jejich postoj je pro jediného Boha a Stvořitele rouháním. Na ustanovené období 42 měsíců dostanou také moc nad národem spravedlivých Božích ctitelů, kteří uctívají pravého Boha jako jediného svrchovaného vládce světa.

Jedna z hlav divokého zvířete, co byla smrtelně zraněná, ale zahojila se, je Rusko. Rusku bylo 18.3.2014 pozastaveno členství v radě nejvyspělejších zemí světa, kvůli anexi Krymu, což bylo klasifikováno jako nedodržování základních lidských práv a svobod. Tato hlava divokého zvířete ale ožije tím, že přijde s účinnou vakcínou proti viru covid-19. A není divu, kdo jiný by měl mít první účinnou vakcínu, než ten, kdo vir rozšířil. Rusko, jako aktuálně úřadující „král severu“ vymyslelo strategii s nasazením viru u prudce se vzmáhajícího konkurenta, Číny, čímž král severu zaútočil na svého ekonomického rivala, „krále jihu“ a zasadil mu tím ránu.

Smrtelně ubitá hlava divokého zvířete se zahojí, když bude Rusko znovu přijato za platného člena rady nejvyspělejších zemí světa. Vakcína proti viru bude vstupenkou Ruska a zároveň bude znamenat definitivní vztyčení ohyzdné modly pustošitele. Viz. biblická kniha Daniel 12:11-12. Pro světové vládce bude vakcína znázorňovat prostředek, kterým zachránili svět. Za to, že dají světu vakcínu, která ho zbaví viru, si budou vyžadovat akt poslušnosti, oddanosti. Něco jako upsání se ďáblu. Povinnost přijmout vakcínu a upsat se za to k uctívání světových vlád, se rovná označení na čele a na ruce. O prosazení tohoto záměru se postará USA. Ono samo je znázorněno jako dvourohé divoké zvíře. Tváří se jako beránek (spasitel), ale mluví jako Drak. USA je vůdčím a nejvýznamnějším členem současné G7. Když energicky prosazuje svou vůli, vdechuje divokému zvířeti život a ukazuje svou moc, jako by provádělo zázraky.

Má všechnu pravomoc toho prvního divokého zvířete a uplatňuje ji před jeho očima. Nutí zemi a její obyvatele, aby uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se zahojila. Dělá velké zázraky – dokonce působí, že před zraky lidí sestupuje z nebe na zem oheň. Těmi zázraky, které mu bylo dovoleno dělat před očima divokého zvířete, svádí obyvatele země. Říká obyvatelům země, aby tomu divokému zvířeti, které mělo ránu od meče, ale uzdravilo se, postavili sochu. A bylo mu dovoleno vdechnout soše divokého zvířete život, aby mohla mluvit a dát zabít všechny, kdo ji odmítají uctívat. (Zjevení 13:12–15; NWT)

Socha, o které se zde mluví, je právě ta ohyzdná modla pustošitele, nebo-li Ruska. Modla v podobě spásné vakcíny je uctívaná jako záchrana světa a kdo nesouhlasí a nedá se očkovat, stává se rázem nepřítelem světových vládců a pronásledovaným.

Nutí všechny lidi – malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky – přijmout označení na pravou ruku nebo na čelo, aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jenom ten, kdo má to označení: jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. (Zjevení 13:16, 17; NWT)

Divoké zvíře zahajuje své tažení tím, že si bude vyžadovat označení, potvrzení, nebo doklad o očkování a každý kdo nemá tento doklad, bude mít problém „kupovat, či prodávat“. Všichni, kdo chtějí být věrní Bohu a jeho Kristu, budou velmi ostražití, aby se nenechali ocejchovat. Očkování budou bez problémů přijímat všechny národy světa, ale ne praví ctitelé. Ti v tom uvidí akt modlářství a způsob, jak chce Satan ovládnout svět. Pokud jste uvěřili, že za údajně spásným činem očkování, je nástroj ďábla, potom byste se mu měli zdaleka vyhnout. V tom bude spočívat zkouška pro věrné. Bude to vypadat, jako by bez očkování nemohli věrní přežít, ale Bůh ochrání své věrné, i kdyby měl udělat cestu nitrem skal.

Vztyčení modly právě začíná a to konkrétně od pondělí 3.8.2020 Od toho okamžiku se počítá období 1290 dnů do události prvního vzkříšení. O modle a jejím vztyčování a obdobích 1335 a 1290 dnů, jsme psali již ve článku: Jak byla odstraněna každodenní oběť.

Všechna období je třeba brát zhruba, protože Bůh nepodporuje kalkulace… Časové milníky je třeba brát jako orientační časové úseky, a ne jako nekompromisní odpočítávání. Každý, kdo přespříliš počítá, se může přepočítat. Život v Lásce je o přítomném okamžiku a ne o upínání se k jakémukoliv datu v budoucnosti.

STRACH TI NEDÁ KLIDNÝ SPÁNEK

Strach je velký otesánek,
který nedá klidný spánek.
Je rád, když jej přikrmuješ-
roste, když se neraduješ.

Když ti láska bude vládnout,
strach se zmenší, bude chřadnout,
uteče, a to my chcem.
Láska bude vládnout všem…

NÁVRAT SVĚTLONOŠŮ

Potom jsem viděl čtyři anděly, jak stojí ve čtyřech rozích země a pevně drží čtyři zemské větry, aby nevál vítr na zem, na moře ani na žádný strom. A uviděl jsem jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo živého Boha. Silným hlasem volal na ty čtyři anděly, kterým bylo dovoleno škodit zemi a moři: „Neškoďte zemi, moři ani stromům, dokud otrokům našeho Boha nedáme pečeť na čelo.“ Pak jsem slyšel počet těch, kdo byli zapečetěni – ze všech izraelských kmenů jich bylo zapečetěno 144 000. (Zjevení 7:1–4; NWT)

Duše pomazaných Kristových následovníků, světlonošů, kteří se prokázali jako věrní, budou vzaty jako první. Při zjevení Krista na obloze budou vzati do nebe i s tělem. Jejich pozemská těla budou přeměněna na těla nebeská, obdrží nesmrtelnost a zaujmou místa králů a kněží v nebeském Božím království. Vrátí se se slávou do svých nebeských domovů a obdrží postavení nad anděly. Do této skupiny duší, (přibližně 144 tis.) jsou počítány duše z nebeského stáda a také náhradníci z pozemského stáda, kteří se prokázali jako věrní Bohu a jeho Kristu. Více o stádech v článku Dvě stáda jednoho pastýře.

Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti. Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno: „Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!“. (1. Korinťanům 15:50–54; B21)

Zástup světlonošů přišel na Zemi jako pracovníci světla a ti věrní z nich byli mučedníky, učiteli a reformátory. Nebáli se smrti a nezradili. Nejprve tato přednost patřila dvanáctikmenému Izraelskému národu. Od doby Krista jsou dveře do nebeského království otevřeny každému člověku na Zemi. Obě stáda duší jsou spojena v jedno stádo jednoho pastýře. Tito vyvolení, kteří jsou v období času konce na Zemi, obstojí ve velkém soužení a po svém vystoupení do nebe se připojí ke zbytku světlonošů v nebi.

Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. – Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. – To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let. (Zjevení 20:4–6; CEP)

Vzkříšený zástup pomazaných Kristových následovníků bude po následujících tisíc let působit jako králové a kněží nad novou Zemí. Jejich práce bude spočívat v péči o pozemské stádo těch, kteří zůstanou na Zemi a ujmou se přeměny Země v ráj.

VELKÝ ZÁSTUP PŘED TRŮNEM

Apoštol Jan dostal vidění událostí času konce. V knize Zjevení mu byla předána vidění o dalším zástupu věrných. Jedná se o spravedlivé, kteří nejsou světlonoši.

Potom jsem uviděl velký zástup, který nikdo nedokázal sečíst, ze všech národů, kmenů, lidí a jazyků. Stáli před trůnem a před Beránkem, na sobě měli bílá roucha a v rukou palmové listy. A volali silným hlasem: „Za záchranu vděčíme svému Bohu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“ (Zjevení 7:9–10; NWT)

Velký zástup tvoří duše věrných, kteří byli shledáni jako spravedliví při prvním vzkříšení a současně nepatří k nebeskému stádu, ale ke stádu pozemskému. Skládá se ze skupiny věrných duší, která prokázala svou věrnost v minulých životech a aktuálně čekají v nebeských příbytcích na své vzkříšení. To jsou tito:

Když rozlomil pátou pečeť, uviděl jsem pod oltářem duše těch, kdo byli zabiti kvůli Božímu slovu a kvůli svědectví, které vydávali. Silným hlasem volaly: „Svrchovaný pane, svatý a pravý, kdy už budeš soudit ty, kdo žijí na zemi, a pomstíš naši krev?“ A každý z nich dostal bílé roucho a bylo jim řečeno, aby ještě chvilku počkali, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a bratrů, kteří mají být stejně jako oni zabiti. (Zjevení 6:9–11; NWT)

Další část zástupu tvoří ti, kteří prošli vzkříšením ve velkém soužení a s věrností obstáli. To jsou tito:

Pak se mě jeden ze starších zeptal: „Kdo jsou ti oblečení v bílých rouchách a odkud přišli?“ Odpověděl jsem mu: „To víš ty, můj pane.“ A on mi řekl: „Jsou to ti, kdo vychází z velkého soužení a kdo svá roucha vyprali a vybělili v Beránkově krvi. Proto jsou před Božím trůnem a dnem i nocí mu slouží v jeho chrámu. A ten, který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan. Nebudou už mít hlad ani žízeň a nebude je spalovat slunce ani vysušující žár. Beránek, který je u trůnu, je totiž bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim z očí setře každou slzu.“ (Zjevení 7:13–17; NWT)

Při události, kdy se objeví na nebi znamení syna člověka a Pán Ježíš vztáhne ruce, ke svým ovečkám budou nejprve vzati, přitaženi jako magnetem, světlonoši. Potom budou před Pánův trůn v nebi přeneseni také tito věrní z pozemského stáda, kteří budou v té době fyzicky na zemi v úkrytu. Přeneseni se všemi poctami pak doplní zástup věrných před trůnem, aby byl při této slavnostní chvíli zástup úplný.

NIC NEODKLÁDEJ NA PŘÍŠTĚ

I kdybys jen chvíli už měl tu být.

Není ti přece jedno, jaký kabát dostaneš,

Jak bude vypadat tvé nové bydliště.

Tak miluj, začni tady a teď,

Nic neodkládej na příště.

ZÁCHRANA PRO VĚRNÉ

A jak to bude vypadat na Zemi před Pánovým příchodem? Jako za doby Noeho, lidé nebudou nic tušit až do chvíle, kdy Pán přijde. Ale řada znamení předchází, aby se čekající Pána připravili na Jeho příchod. Tak to bylo i za doby Noeho. Začátek je nenápadný a pak to přijde jako smrtící úder, pro ty co odmítali cestu k záchraně. Jako v Titanicu.

Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. (Matouš 24:40; B21)

„Jeden bude vzat...“ znamená totéž, jako nastoupení do archy za doby Noeho. Tady to znamená, že zachránění budou přeneseni na bezpečné místo před nejhorší částí velkého soužení a bude postaráno o jejich potřeby. Zanechání, znamená ponechání svému osudu. Ponechána bude plevel. A ti, kteří budou prosit skály: „Padněte na nás…“ I z těchto ponechaných bude existovat skupina lidí, kteří události přežijí a dostanou od Pána ještě jednu šanci. Budou si moci uvědomit, co se stalo, činit pokání a nalézt cestu k záchraně v období tisíciletého království, kdy se změní svět.

Do úkrytů budou schováni jak věrní lidé s pozemskou nadějí, tak také někteří světlonoši, kteří přijmou tu čest, dobrovolně zůstanou na Zemi a budou pomáhat s její obnovou na ráj. Během 1000 let, které budou následovat, budou lidé umírat, ale věk se bude prodlužovat a pak se to vzkříšení, druhý příchod Pána v nebeské slávě zopakuje, a to už bude definitivní. To bude druhé vzkříšení. Kdo není připraven a má šanci, musí dozrát a k tomu bude sloužit těch tisíc let Božího království na zemi. A světlonoši, dobrovolníci odvedou svou práci a budou poté vzati přímo. Vyškolí si na Zemi své zástupce.

Pojďte s námi sadařit

Pojďte si s námi zahrát na zahradníky, sadaře, jestli chcete. A začneme pěkně pozvolna, od začátku.
Zasadíme semínko, pecku a budeme zalévat. Někdo si vezme semenáček domů a zkusí se o něj starat. A když nebude vědět jak dál, my mu poradíme. A tak vzroste náš strom života pro Zemi. Kde se semínka usadí a vzklíčí, časem na nich mohou vyrůst plody. Na každé větvičce jiné. Podle toho, na co je kdo dobrý. A nebude už potřebovat živiny od lidí. Sám Bůh, se skrze své zahradníky, sadaře, bude o ně starat, aby jim nic nechybělo. A časem zjistí, že i když ve světě není co jíst, nemají hlad; že přesto, že světu chybí voda, nemají žízeň. Jejich lístky jsou stále zelené a plné života. Protože se naroubovali na čistou Lásku, pijí vodu z pramene, co vyvěrá od trůnu a nikdy nevysychá. A tak co má vzejít a být k užitku, vzejde, a uschlá plevel se hodí na kompost a bude hnojivem pro Zemi.
A kdy se to má stát? Všechno má svůj čas…

Sadař stromek roubuje,
písničku si notuje.
Ten se pěkně zelená,
protože se dobře má…

VZKŘIŠTE V SOBĚ LÁSKU

Zdá se vám to vše děsivé, složité a neuvěřitelné? Rada je jednoduchá. Zastavte se, zastavte se, zastavte se. Váš život nevyplývá z věcí, které vlastníte. Nemůžete si koupit život ani radost za peníze. Záchranu nenajdete nikde jinde než sami u sebe. Pokud se ztišíte, pozorujte, co se uvnitř vás odehrává. Říká vám pořád něco uvnitř, že tady marníte čas? Cítíte, že nemůžete jen tak sedět a být? Máte pocit, že vše nestihnete a uniká vám přítomný život?...Pokud se to všechno ve vás ozývá, zbystřete. To je krysí závod, do kterého vás dovedl tento svět. Šílenost mysli naprogramovaná tímto systémem. Nízké vědomí sdílené s davem. Vyprostěte se z toho. Zbavte se okovů, které vám nasadili. Nejste vaše mysl. V mysli vidíte jen ty programy, které vám stále říkají „musíš“ a „nesmíš“. Vaše mysl je jen datový záznam, ne vy. Nemusíte na ni reagovat. Pozorujte ji, uvědomte si, že myšlenky jsou přítomné a chtějí vás ovládat, ale nereagujte na ně. Ony se postupně uklidní a dají vám svobodu. Nemají vás ovládat. Copak byste měli být otroky svého harddisku?

MYŠLENKY CO KOLEM LETÍ

Myšlenka, co kolem letí,
nemusí ti říkat: „Pane.“
Ten kdo chce, ať se jí chytí,
tebe přece nedostane.

Vše, co letí kolem, se tě netýká,
kdo se všeho chytá, potom naříká…

Ve skutečnosti nic nemusíte. Nejste ničími otroky. Byly jste stvořeni k Božímu obrazu. Jste svobodné a myslící bytosti. Svobodné jako je laň v lese nebo pták na obloze. Uvědomte si hluboce, kým skutečně jste? Vy jste věčně přítomným bytím na pozadí ruchu mysli. Stačí vám jen být, nic jiného. Bohem jste milováni a přijímáni bez toho, abyste si to museli zasloužit. Máte právo na lásku bez ohledu na vaše výkony. Zastavte se skutečně důkladně. Zkoušejte to znovu a znovu. Jen tak si uvědomíte nesmyslné programy mysli, které nad vámi chtějí převzít moc. Jen tak uslyšíte bolest vaší duše, která žebrá o lásku. Jedině v bezčasovém přítomném okamžiku, hluboce pocítíte svoji hodnotu a nesmírně se vám uleví. Jedině když zůstanete tiší a v míru, tak se vás Láska zmocní. To Bůh vás objal a vítá vás domů. On je tím překrásným stavem Lásky a Svobody, kterou můžete zažít v přítomném bytí. Tehdy se vás ujme. Setře vám všechny slzy, uzdraví vás, pročistí vás světlem svého ducha. Dá vám pocítit nádheru své svatosti a teplo své náruče. Pocítíte, že jste v sobě vzkřísili zářivou energii Lásky, krásnější než cokoliv na světě. Začne ve vás žít Láska nezávislá na lidech věcech i místech. Láska, jejíž druhé jméno je Svoboda. A to je skutečné vzkříšení k záchraně. Není to nic umělého. Je to vaše nejvyšší přirozenost. Je to váš střed. Boží energie ve vás, které jste umožnili zářit. Neexistuje žádný niternější a hlubší zážitek a nikdy jste nebyli více sami sebou, než právě v okamžiku úplného zastavení se v bezčasovém přítomném bytí. Pokud to zakusíte, našli jste nejvzácnější perlu, které se nic nevyrovná. Láska vámi prostoupí a pocítíte soucit se vším. Procitli jste do věčnosti a zdědíte věčný život.

V čase tísně není marnotratných synů. Vše je odpuštěno a počítá se od nuly. A Bůh, Láska, je na počátku i konci všeho. Bůh, Láska, je Alfa i Omega, počátek i konec. Smrt neexistuje. A přestane existovat pro všechny, kdo si to uvědomí, přijmou tu myšlenku, navnímají ji každou buňkou svého těla a ztotožní se s ní. Šanci na vzkříšení života v sobě máme všichni. Přestaňme umírat a začněme žít. Žít tady a teď. Věnujme tento okamžik Lásce, Bohu, a přejme si, aby nikdy neskončil. Aby byl věčný, jako Láska je věčná a nikdy neumírá.

ŽIVOT MÁ SMYSL JEN S LÁSKOU

Milovat lze vždy a v každé době,
i pokud máš jen kapku života už v sobě.
Když tu poslední kapku Lásce věnuješ,
Tvůj život nebyl marný, to mi věř…