Co je Boží hněv?

V tomto článku budeme rozebírat fázi Pánova dne, která následuje za sedmi andělskými trubkami a je symbolizována sedmi anděly vylévajícími sedm misek Božího hněvu. Pokračujeme v rozboru knihy Zjevení Janovo tam, kde jsme naposledy skončili.

A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom – jimi se dovrší Boží hněv. Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“
Potom jsem viděl, jak se otevřela svatyně stánku svědectví v nebi a vyšlo sedm andělů, přinášejících sedm pohrom; byli oděni kněžským rouchem, čistým a zářícím, a kolem prsou měli zlaté pásy. Jedna ze čtyř bytostí před Božím trůnem podala těm sedmi andělům sedm zlatých nádob naplněných hněvem Boha, živého na věky věků. Svatyně byla naplněna oblakem slávy a moci Boží, takže nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná sedmero pohrom, které přináší těch sedm andělů.  (Zjevení Janovo 15: 1-8; CEP)

Když Jan vidí obraz „na nebi“ je třeba to chápat jako nazírání do nejvyšších úrovní vibrační holografické reality. A ta se odehrává jak na makroúrovni, tak na mikroúrovni, v našich duších. Když zde prorok uvádí, že se sedmi pohromami dovrší „Boží hněv“, jde o manifestaci lidského hněvu, který se lidstvu zákonitě vrací nazpět, dle neomylných zákonů Universa. Jako by šlo o vylévání karmických nádob hněvu, zpět na hlavu těch, co hněv rozsévali. Bůh nikoho nesoudí, ani netrestá. Ale přímá konfrontace zla se Svatým Duchem Božím, je jako studená sprcha pro hříšníka. Bůh je bezpodmínečná Láska, která nesoudí a je nedotknutelná. Jakékoliv vyzařování se v blízkosti Boha odráží nazpět, jako ve skleněném zrcadlovém moři. Avšak pro ty, kdo ještě nedokážou vnímat vnitřní propojení člověka s Bohem, bylo použito podobenství o trestajícím Bohu, který se jeví, jako by byl od člověka oddělen. Boha se není třeba bát, je naší nejvnitřnější podstatou. Avšak vzkříšení spravedliví, nebeské duše, jež jsou pomazány duchem, se ocitají v blízkosti Božího chrámu = uvnitř chrámu své duše. Pociťují posvátnou bázeň, neboť rozpoznali Boží dokonalou spravedlnost, která je neomylná a Boží svatost, která je nepopsatelná. Vibrační úroveň pomazaných, se podobá neustávající oslavné písni. Ocitají se shromážděni blízko Božího trůnu a zpívají píseň Mojžíše a Beránka. Jiskřící moře Života, na kterém stojí tito vítězové, jsme podrobněji popsali v článku O skleněném moři.
Vidění spravedlivých na skleněném moři znamená, že dosáhli svého osvícení a návratu k vzestoupené podstatě věčného a nesmrtelného života, bez ohledu na to, jestli zůstali během Pánova dne na Zemi, anebo se rozhodli pomáhat transformaci z nebe, jako nanebevzatí mistři. Navrátili se do své dřívější slávy a moci Božích dětí, díky vzkříšení a získali postavení králů a kněží nad všemi andělskými světy ve spojení s Pánem. Jejich píseň je jejich vysokou vibrační úrovní, oslavující Boží milost, předstíněnou Mojžíšovým vyvedením Izraelitů ze zajetí, skrze Rudé moře a Beránkovým otevřením brány do království nebeského, v současné době. Obojí jsou symboly vyjevující vysvobození Božích dětí ze zajetí v Hádově říši smrti. V naší pozemské realitě. Vzestoupili z neprobuzeného stavu otroctví tohoto systému, do božské slávy království nebeského. Tak se stali z mrtvých živí, kteří pomáhají lidstvu k přechodu do vyšší dimenze a ukotvují síť světla na Zemi – Boží království na Zemi. Ta se manifestuje skrze svobodnou vibraci sedmi čaker osvícených.
Sedm andělů se sedmi zlatými šerpami znamená sedm Božských a dokonale spravedlivých sil proudících skrze sedm čaker osvícených nebeských duší - pomazaných. Osvícení byli během 42 měsíců pročištěni a po zaznění sedmé trubky se zcela otevřela stavidla všech sedmi energetických úrovní pomazaných v jejich lidských tělech. Skrze vzkříšené pomazané se propojuje realita nebe a země. Skrze inkarnace andělských bytostí v lidských tělech – nebeských duší, je čistota nebeské Pravdy a dokonalé Spravedlnosti průchozí. Jsou jako dokonalé vodiče – vlákna transformovaného Božího Světla, ukotveného na Zemi, které boří ďáblův Matrix v Armagedonu. Jsou jako andělé – či očištění kněží, vystupující ze svatyně s nádobami pohrom, dopadajících na celou oktávu Hádova podsvětí.

A slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům: „Jděte a vylejte těch sedm nádob Božího hněvu na zem!“  (Zjevení Janovo 16:1; CEP)

Realita nejskrytější, skrytá a zjevná

V sérii článků Sedm pečetí, Sedm andělských trubek , Sedmá trubka a nynějším článku Sedm nádob Božího hněvu, se věnujeme květu transformace, který ve třech hlavních fázích dozrává v plod transformace světa. To vysvětluje biblickou symboliku, založenou na univerzálních přírodních zákonitostech fraktálního rozvoje. Sedm pásem má oktáva rozvoje, stejně jako sedm barev duhy, sedm dní v týdnu, sedm lidských čaker, či sedm tónů vibrace na hudební stupnici. Podle jednoho vzorce, rozvíjejícího se ve spirále o sedmi krocích, je vytvořen celý svět, který si interpretujeme jako realitu.
Co je realita? Pro každého něco jiného. Nicméně realita není pouze hmota a s ní spojené tělesné prožitky, jak se nám to snaží namluvit hlásné trouby mainstreamu. Každý, kdo je tělesně zaměřený, vnímá převážně jedno hledisko, či velmi omezené hledisko toho, kým doopravdy jsme jako multidimenzionální bytosti. Hmotařství je pouze povrchní interpretace reality, detekovaná tělesnými smysly. Skutečná realita, je však velmi bohatou frekvenční škálou vibrací, promítající se do sedmi vrstev našich těl. Máme sedm hlavních vibračních pásem našich těl. To si můžeme představit jako sedmiúrovňové členění barev duhy. Z hlediska vnímání hmotnosti dělíme realitu do tří fází. Od hrubohmotného projevu, přes polohmotný, až po nehmotný projev. A hmotná fáze je tou nejpovrchnější, s nejmenším vlivem. Jde o koncovou fázi. Představuje realitu – země. Sedmi-úrovňový květ života – vzorec života, se manifestuje ve třech hlavních fázích, které nazýváme převážně duchem, duší a tělem. To znamená úroveň nejskrytější, která je tajemstvím, úroveň skrytou a úroveň zjevnou. Janovo proroctví apokalypsy popisuje nejprve sedm pečetí ducha –jakožto nejskrytější (tajemnou) fázi transformace, pak sedm trubek – vibrací duše, jakožto skrytou fázi transformace a nakonec sedm nádob – úrovně emočního naplnění, jakožto fázi zjevnou.

Sedm náhledů Pravdy

Existuje pouze Duch, jehož Plnost znamená kompletní spektrum paralelních frekvenčních vrstev Existence. Rozdíl mezi hmotnou a nehmotnou fází, je ve frekvenční hustotě elektromagnetických vln, do kterých se duch v časoprostorovém světě rozkládá. Vnitřní receptory našeho těla jsou schopny zachytit a tím pádem vidět a vnímat jen omezené spektrum vlnění. Jako by existující 3D svět byl vymezen jen určitým pásmem, jehož rozsah je dán naprogramováním – operačním systémem. Co přesahuje tento předdefinovaný rozsah, to je z hlediska hmotné úrovně neviditelné a proto to většina považuje za neexistující. Realita je tedy relativní a je souhrnem toho, co mysl za realitu skutečně přijala v daném operačním systému a volitelném naprogramování. Tento fenomén se dá ověřit v hypnóze.
Iluzi vnímání různých frekvencí můžeme připodobnit k lopatkám ventilátoru. Ty vidíme jako hmotné a izolované objekty pouze ve velmi nízké frekvenci otáčení. Při vyšší frekvenci lopatky ventilátoru nevidíme a prostor rotujících lopatek je průhledný.
Iluze vnímání hmotného světa, je iluzí vědomí nastaveného pouze na nízko-vibrační formy energie, která nás vtahuje a ukotvuje v představě oddělenosti, hmotnosti objektů a v lineárním vnímání času. Časoprostorový svět je prožitek ducha, naprogramovaného na vnímání časoprostoru a na fyzikální zákonitosti hmotného světa. Svět Newtonovských zákonitostí se pomalu proměňuje ve svět kvantových zákonitostí s tím, jak roste vibrační úroveň vědomí. Hmotný svět se reálně prolíná se světem, jež považujeme za abstraktní. A kdo stoupá po úrovních vědomí, ve svém duchovním rozvzpomínání, ten objevuje zákon relativity. Fyzikální zákon relativity dokazuje, že proměna světa jde ruku v ruce s proměnou hlediska vědomí. Hmotné hledisko se při vzestupu vědomí přiklání k podstatnější fázi reality, kterou je svět prožitku. A je třeba si uvědomit, že máme na výběr, jak široké hledisko zahrneme do svého vnímání. Jsme schopni překročit hmotné hledisko? A jak daleko do králičí nory chceme zajít? Každý kdo klepe, tomu bude časem otevřeno. Andělé zprostředkovávají drobné každodenní situace, jež jsou pro nás ukazateli a učiteli ve škole života, na cestě k osvícení. S každým krokem pochopení nového náhledu se otevírá nové vidění světa.
Vraťme se teď k našemu tématu a vysvětlení důvodu sedmi pečetí, sedmi trubek, sedmi misek, či sedmi vrstev těla. I jednotlivé stupně oktávy, jsou otázkou náhledu vědomí, postupujícího od jednoho úhlu pohledu, který je postupně překračován a tím rozšiřován s každou další vrstvou na širší hledisko, dokud se nedosáhne oběhu 360° kolem středu a vývoj nepokračuje ve vyšší oktávě.
Číslo jedna znamená, striktně hmotné hledisko, které vnímá jen hmotu a vše nehmotné je pro něj neexistující. Druhá polarita jedničky však vidí vše v jednom. Celý svět – Existenci, obsaženou v jednom Bohu. Číslo dva je dělení reality na hmotu a ducha, či subjekt a objekt, realismus a abstrakci, nebe a zemi. Číslo tři je dělení na hmotu, ducha a polohmotnou fázi – duši. Číslo čtyři je hledisko pouze čtyřech živlů, do kterých se dělí dvojka. Dva zemské a dva vzdušné živly. Ale druhou polaritou čtyřky je transformace trojjediného ducha, který se v časoprostoru zjevuje jako čtvernost. Ve čtvrté – srdeční čakře dochází ke spojení mezi zemí a nebem. Mezi trojností a čtverností. Číslo pět je náhledem čtyř pozemských živlů, současně s pátým elementem ducha, vnímaným pěti smysly. A když si postupně uvědomíme hloubku ducha, a dělíme ho trojným způsobem, máme tu čtyři zemské živly a trojjediného ducha. Dohromady sedm fází reality = oktáva. Sedm frekvenčních hustot promítnutých do sedmi lidských čaker, které zastupují energii vědomí z odlišných hledisek, přináší sedm různých obrazů děje a sedm úrovní prožitku. Sedm fází oktávy, při kterých odkrýváme kompletní náhled – vidění ze všech stran, znamená překročení omezeného náhledu těla do kompletního – duševně-vibračního hlediska všech našich vrstev.

Co je andělská miska?

Miska je symbol pro prožitek prázdnoty, či naplnění. A naplnění může mít pro uvězněné duše v dualitě, dvě polarity. Na jedné straně pozitivní a naplňující emoce, a na druhé straně emoce negativní. Emoce prožíváme skrze elektrochemické signály těla. Tělo signalizuje náš způsob prožívání duality, který se odvíjí od míry poznání a s tím souvisejícího ducha, či úrovně vědomí. Dokud jsme připoutání k hmotnému světu skrze materiální vzorce vnímání, jsou naše prožitky jako rozbouřená hladina, která se vylévá z misky. Čím více sami sebe prožíváme v souladu s Božím Duchem, tím více se rozbouřená hladina zklidňuje, dokud neprojdeme nulovým bodem přerodu a nezažijeme emoční odtržení od světa v Božském klidu za myšlením. Boží děti vystupují z tohoto světa nejprve na úrovni ducha, pak duše a nakonec i na úrovni těla - emočního prožitku. Je to proces, ke kterému je potřeba vysoká míra zastavení, odevzdání a propuštění všeho lpění na iluzi světa forem. Čím více se zastavíme, tím hlouběji vstupujeme do přítomného vědomí, které je schopno pochopit nový a vyšší náhled. Nový náhled uvolňuje sevření, odpor, odmítání, či spoutanost těla, pokud je přijaté poznání v souladu s dokonalým vzorcem života. Tomu, kdo se zastavuje v modlitbě, meditaci, či během aktivního prožitku flow – plynutí v zápalu ducha, může poradit Láska = Bůh, skrze vnuknutí - intuici. Ocitne se pak v tichu převyšujícím myšlení. Čím více se kdo zastaví a odpoutá od světa, navzdory jeho vřavě, tím snadněji dostává vedení od Ducha Svatého. Nesmírně důležité je přerušit krysí závod splašené mysli a v maximální možné míře prožívat přítomný okamžik JÁ JSEM. V něm je automaticky přítomná bezpodmínečná Láska – Skutečnost – Bůh (JSEM, KTERÝ JSEM). Tak je spravedlivý, toužící po Lásce, veden svým srdcem jako magnetem, když uvěří v realitu Ducha, přesahující hmotný svět. A současné období je prostoupeno Boží, kristovskou energií, která maximalizuje příležitost duše, ke kvantovému skoku (přestupu) do vyšší dimenze vědomí. Kdo navnímá Skutečnost Lásky, za kulisami ďáblova světa, ukotvuje v sobě tuto vibrační realitu, jevící se čím dále více skutečnější. Perspektiva viděného se rozšiřuje. Současné probouzení spravedlivých probouzí vichřici, zemětřesení, bouřky a jiné živelné projevy související s hromadným přechodem duší. Vysoké energie, interpretované také jako sluneční erupce způsobují, že dobří se stávají lepšími a zlí se stávají horšími. Celý proces spěje od informačního přenosu, po změnu vibrace a končí buď výstupem – emočním odpoutáním, jež je záchranou z tohoto světa, anebo emoční vichřicí pro ty, kdo se neodpoutali.
Vylití sedmi andělských nádob/misek, je dramatem vysvobození spravedlivých z tohoto světa, které způsobuje na opačné straně spektra kolaps starého světa. A kolaps starého světa je emocionálně prožíván připoutanými dušemi, jako katastrofický scénář = emoční propad = nádoby Božího hněvu. Emocionální kolaps velkého davu, se následně manifestuje ve hmotě, na kolapsu materiálním. Apokalypsa se zrcadlí v tělesných emocích a rozbouřené emoce se promítají do řádění živlů. Negativní emoce připoutaných lidí a hmotná destrukce jsou propojenými nádobami. Obě reality, jak ta vnitřní - skrytá, tak ta vnější – zjevná, jsou nerozlučně spojeny. A všimněte si rovněž toho, že když sedm andělů vylévá své misky, je zasažena vždy celá materiální realita. U pečetí to byla čtvrtina reality, u trubek se jednalo o třetinu, a u poslední fáze přechodu je zasažena celá země. A to můžeme interpretovat i tak, že jakmile je vzorec pravdy přijat spravedlivými (zcela si dosedne), jsou osvobozeni od emočních vazeb a truchlení, které prožívají ti, v kom energie posílily tělesnost a tím pádem také nevědomí a zlobu. Když je falešný vzorec života zesílen, způsobuje utrpení připoutaných, zatím co vysvobození jsou v neutrálním prostoru – jako ve skrýších svých vnitřních komnat duše - chráněni před pohromou.
Avšak na druhé straně jsou spravedliví – živí, zcela pročištěni, osvobozeni ze zajetí a setrvávají na Zemi v neutrální energii, odolní vůči bariérám elektromagnetických pout duality. V této neutralitě prochází jejich sedmi čakrami Božský proud tachyonové, světelné energie. A sedm rotujících čaker jejich andělských těl se podobá toroidu – misce, či nádobě, ze které je vyléván „Boží hněv“. Avšak výraz Boží hněv je již zastaralým pojmem pro ty, kdo pochopili vyšší pravdu. Příběh o vylévání andělských nádob je příběhem o poslední fázi transformace světa, která se projevuje naplno a zjevně, s plným zjevením - příchodem Božích dětí. Přibývající síť Světla na Zemi způsobuje destrukci temné Hádovy říše.

Přechod přes Orionův pás

Žijeme ve vysoké hustotě a nízké frekvenci, ale to se v této době výrazně mění. Do většího rozpadu, než je 3D, již člověk nemůže zajít, takže se již dlouho odrážíme ode dna a míříme nahoru spolu s přechodem sluneční soustavy přes Orionův pás. Ve hvězdách je neomylně napsáno období, kdy se děje hromadná příležitost ke vzestupu a doporučujeme všem zájemcům, kteří chtějí pochopit tuto problematiku, ať zhlédnou velmi názorné vysvětlení Honzu Delfína v rozhovoru s Antonínem Baudyšem ve videu nazvaném Zrychlování času.
Nečekejte od mainstreamové vědy, že vám objasní cokoliv o probíhající transformaci. To neodpovídá zájmům současných mocností a tudíž i oficiální vědy. Video názorně vysvětluje, dimenzionální vzestup z pohledu astronomie. Následující obrázek je z výše zmíněného videa a popisuje celou fázi kosmického roku (cca 26.000 let), kdy sluneční soustava rotuje v precesním pohybu vůči rovině nebeské ekliptiky a současně se také pohybuje po sinusoidě vůči rovině Mléčné dráhy. Naše sluneční soustava prochází právě v této době skrze fotonový pás Mléčné dráhy, který se nazývá Orionův pás. Úzce to souvisí s obdobím, kdy Slunce nevyjde, jak jsme již vícekrát probírali na našem webu.

Zpomalená realita

Vysoká hustota 3D světa je jako když plave kapr v medu. Chrání to všechny nezralé duše, které bez zábran hřeší, aby je důsledky jejich činů nepotkaly okamžitě, ale s výrazným zpožděním. Analogicky se to týká i přání spravedlivých, která se zhmotňují se značným časovým odstupem. A to vysvětluje otázku: „Jak je možné, že tak dlouho prochází zlým lidem zlé úmysly a činy?“ Odpovídá to smyslu zrození duše v této realitě, která nejprve musí okusit zlé, aby díky tomu důkladně pochopila Lásku, toužila po ní a příště Lásku vždy upřednostnila prakticky. Pokud by nezralým duším, kterých je plná Země, měla realita ihned oplatit stejnou mincí, nepochopily by, neměly by čas na uzrání zkušenosti, a nemohly by na této planetě vůbec zůstat za účelem svého vývoje. Nezralé duše dostávaly ve starém světě velmi dlouhou příležitost zakusit polaritu zla, do největší možné fáze a dospět tím ke zkušenosti obrácené - pozitivní volby. Proto potřebují hustou realitu, ve které to dlouho trvá, než se vyzařování duše manifestuje navenek. To dává dostatečnou příležitost k uvědomění a změně. Ale doba uzrála k tomu, že je třeba již složit maturitu. Již není možný odklad.

Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla. (Matouš 5:29,30; CEP)

Hustá realita souvisí také s prožitkem kvantového skoku. Hustá frekvenční realita způsobuje velmi výrazně zpomalený prožitek děje. To co je v oblasti ducha již vybojováno, se objevuje ve hmotě postupně a dlouho, jako když v zemi prorůstají výhonky zasazeného semene. Kvantový skok, vzkříšení mrtvých a výstup do nebe není otázkou okamžiku, ale je otázkou tohoto přechodového roku, ve kterém se energie postupně navyšuje, tendence armagedonu postupně zesilují a spravedliví dlouhou dobu přeblikávají mezi starým a novým světem, dokud se v něm neocitnou nastálo. Je to balancování provazochodce, který se snaží projít úzkou bránou… Vše je zpomalené tak, abychom to pochopili do všech podrobností, abychom to ustáli, a aby naše těla vydržela energetický nápor (oheň) na neurální soustavu. I přesto však pociťujeme, že psychologicky plyne náš čas mnohem rychleji než dříve, protože i přes zpomalení kvantového skoku je světové dění nabito významnými změnami v těsném sledu.
Průvodními jevy přípravné fáze „42 měsíců pošlapávání svatyně“ (Viz článek Sedm andělských trubek) byla otupělost, bolesti hlavy, svědění pokožky, či rozostřené vidění. Pokud celkově uspějeme a svou maturitu složíme, pak se po vystoupení z našich těl, na konci pozemského života, budeme moci podívat na záznam všeho, co jsme prožili, v mnohem vyšší rychlosti, a to co jsme prožívali rozložené do dlouhé řady měsíců a let, nám bude promítnuto jako okamžik dokonalého uvědomění všech detailů. Pak uvidí spravedliví naživo biblickou apokalypsu a sami sebe jako vítěze, který uskutečnil kvantový skok do vyšší dimenze – před Boží trůn. I když současným prožitkem je postupné, plíživé problikávání do vyšší dimenzionální reality, probíhá současně s obdobím troubení sedmé andělské trubky od dubna letošního roku 2024 do maxima, v období blízko slunovratu (20.6.2024). Kdo je pozorný, již spatřil první zárodky předpověděného dramatu ze článku Vysvobození Božího lidu
Je nanejvýš důležité si uvědomit, že vzkříšení Božích dětí, je počátkem rozpadu celé husté reality ďábla, neboť se zprovozní světelná síť na Zemi, tvořená pomazanými, jakožto Božími paprsky v Kristu. Tím se dovršuje poslední fáze rozpadu starého světa v následujících sedmi letech. A počátek velmi silných budoucích úkazů je v dubnových zatměních roku 2024, které budou pro hledající silným znamením, ale pro vytrvalé spáče, snad jen bouřlivými událostmi.

První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.   (Zjevení Janovo 16:2; CEP)

První nádoba

Nádoba vylitá na zem představuje oblast první, zemské čakry. (Více viz. troubení první trubky v článku Sedm andělských trubek) Jde o nejnižší vibrační pásmo naší zjevné reality a dotýká se především lidí s ryze materialistickým pohledem. Ti slepě poslouchají světové mocnosti, nechají se ovládat, nechají se dobrovolně označit znamením šelmy v podobě vpichu, čipování, či zotročujících úpisů a tím projevují, často nevědomě, modlářství vůči Bohu. Slepé spoléhání na nadřazené autority – mocnosti, je údělem neprobuzené duše. Neprobuzení si nepřipouští, že za zjevnými strukturami, tvářícími se jako beránek, je skrytá šelma lačnící po krvi – po duších.
Silný příliv osvobozené energie skrze Boží děti, se v případě zajatců nejnižší vibrační úrovně, projevuje konfrontací energií, ústící v tělesná onemocnění – vředy. Připomíná to jednu z deseti egyptských ran, jako „Boží trest“ na ty, kdo vzdorují Boží vůli. Průvodní jev transformační fáze. V čase vylévání nádob hněvu, se již transformace odehrává na úrovni zjevné a tím se stává nepřehlédnutelnou.
Čeká nás otevřené odhalení následků hromadné vakcinace na zdravotní stav obyvatelstva. Zatím co mocnosti a jejich firmy se zcela zříkají odpovědnosti, ve svých ďábelských smlouvách, existuje nesčetně mnoho lidí s významným tělesným i duševním poškozením, vlivem celosvětového plánu očkování. Přicházející vzestupné energie odkryjí celou pravdu. Pandemie nebyla náhoda, ale plán skrytých mocností světa, jak provést označení šelmy. Jako náhodu si to interpretují neprobuzení a proto „zázrak“ v podobě předem nachystaných vakcín mocnostem vyšel u velkého davu neprobuzených. Prosadili ho davovým šílenství, i v době, kdy již bylo evidentní, že na potlačení onemocnění vakcíny rozhodně neúčinkují. Co však bylo účinně potlačeno očkováním, je lidská schopnost vzestoupit z otroctví do Božího království. Avšak neexistuje nic, co by bylo nepřekonatelné pro osvobozeného ducha. Kdo to zavčas pochopí a obrátí se k Bohu, bude jako ten, koho uštknul had v pustině, ale zachránil ho měděný had, kterého Mojžíš vztyčil na kůlu, aby na něj kdokoliv uštknutý mohl pohlédnout a být zachráněn.

Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo.    (Zjevení Janovo 16:3; CEP)

Druhá nádoba

Druhá zasažená oblast se dotýká vibračního pásma druhé, sakrální čakry, vztahující se k emocím a lidské sexualitě. Souvisí s živelným elementem vody, a proto představuje vody chaosu nevědomí, či Hádovu podsvětní říši, udržující člověka ve spánku nevědomí. (Více viz. troubení druhé trubky v článku Sedm andělských trubek) Moře nevědomí je „znečištěno“ duševním vlivem. Pro ďáblovo teritorium je propojení osvíceného člověka s jeho duší zkázou, podobně, jako kdyby se moře proměnilo v krev. Zatím co neprobuzení vidí moře krve, vodu znečištěnou mrtvolami a nevhodnou pro pití, vzkříšení spravedliví jsou radostní, protože oni jsou těmi mrtvolami, co umřeli tomuto světu a narodili se znovu, pro svět Božího království.
Nejde však jen o symboliku, ale druhá nádoba se projeví i fyzicky, masivním znečištěním moří, zabarvených do ruda a úhynem všeho života v moři. Tato planeta vzestupuje do vyšší dimenze také a setřepává všechny staré struktury, aby byl vytvořen prostor pro manifestaci světa nového. (Na obrázku vidíme skutečný přírodní jev Blood falls, Antarctica.)

Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod: a změnily se v krev. Tu jsem slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami: „Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kterýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek: těm, kdo prolili krev svatých a proroků, dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!“
A od oltáře jsem slyšel hlas: „Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.“  (Zjevení Janovo 16:4-7; CEP)

Třetí nádoba

Tato fáze představuje dokončení transformace neurálního a krevního systému v tělech vyvolených. Energetické dráhy a systém krevního oběhu jsou drahami uvnitř našich těl, vypadající jako řeky a prameny vod. Týkají se třetí čakry v oblasti žaludku . ( Více viz. troubení třetí trubky v článku Sedm andělských trubek) Silné duchovní energie přenastavily neurální systém a krevní řečiště spravedlivých. Tato tělesná řečiště, jakožto prameny života a prameny energie, roznáší život do každé buňky těla. Nové energie proudící přenastavenými kanály, nejen že zasahují temný svět naplno, na úrovni zjevné, ale léčí také těžko stravitelné křivdy minulosti, stejně jako Pelyněk léčí žaludek. V oblasti žaludku se tyto křivdy kumulují a proto je právě v této úrovni slyšet úlevu spravedlivých z nahromaděných křivd uložených v DNA ze všech minulých životů. Silné energie léčí a propouští křivdy nashromážděné po staletí. Hříchy, nespravedlnost a traumata, kterých jsou plné nádoby, se vyprázdňují a v souladu s neomylným Duchem Pravdy dopadají na ty, kdo představují energetickou úroveň trýznitelů. Místo vody obrazně pijí krev. Což si můžeme přeložit jako děje nejen v oblasti energetické, ale i v oblasti materiální.
Do fyzické reality se tato transformace promítne v podobě znečištění toků i pramenů pitné vody. Planeta Země vzestupuje současně s člověkem a současně s ním se také transformuje zevnitř. To způsobuje zemětřesení, posuny zemských desek, vylévání lávy, uvolnění ložisek zemských plynů, zabarvujících a znečišťujících pitnou vodu. Tato realita znečištěných vod nás čeká v masivním měřítku a pro neprobuzené to bude trpká zkouška, jako by dostali k pití krev místo vody. Jejich dřívější svět se jim změní a již nikdy nebude stejný.

Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest.  (Zjevení Janovo 16:8,9; CEP)

Čtvrtá nádoba

Zatím co zemské energie vzestupu, vstupují do lidského těla spodním proudem od kořenové čakry, nebeské energie vzestupu procházejí temenem hlavy, přes korunní čakru a oba proudy se potkávají a mísí ve čtvrté, srdeční čakře. Srdce otevřené Lásce je jako slunce, prozařující vědomí temného světa. Potkává se v něm nebe se zemí a způsobuje prozření – osvícení. (Více viz. troubení čtvrté trubky ve článku Sedm andělských trubek) Vzestoupené vědomí najednou vystupuje z reality stínu. Problémy pro něj mizí a přichází nesmírná bdělost a radost v přítomném okamžiku. Realita osvícených Božích dětí je zkázou pro temný drakův Matrix. Osvícení jsou odpoutáni od zotročujících vzorců, neodevzdávají svou energii parazitům, ale ponechávají si ji ve svém středu a proto jejich Láska září a spaluje Hádovu podsvětní říši jako Slunce.
Aktuální sluneční aktivita se ve fyzické realitě nesmírně navýšila. Lidé kolabují z letních veder a ledovce se rozpouštějí takovým tempem, že to překračuje všechny vědecké predikce. Hladina moří stoupá a zaplavuje některá níže položená území. Rozpouští se tajemství ukrytá pod ledovci a rozpouští se také zamražené viry a bakterie, barvící vodu do ruda..atd.
Všímejte si, že právě letošní rok, se významně přepisují teplotní rekordy ve všech směrech.

Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma, lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.  (Zjevení Janovo 16:10,11; CEP)

Pátá nádoba

Rozsvícení v srdcích věrných provází potemnění všech mocenských struktur ďáblova světa. Zatím co spravedliví hoří Láskou a nově nabytým vědomím, vládci světa a temné organizace za systémem, jsou postiženi nemocemi a destrukcí. Padá jim jejich systém ovládání tak, že se rozpadají zevnitř a ztrácí svou sílu. Padají oslabeni, nebo úplně skoleni nemocemi. Nastává pro ně silný koridor zatmění. Od dubna 2024 to začne být více vidět na zjevné úrovni. Dne 8.4.2024 nastává letošní první zatmění slunce současně s novoluním a astrologická věda si je dobře vědoma toho, že zatmění slunce je předzvěstí pádu pro mocnosti světa, ale také pro nefunkční mezilidské vztahy. Spoj si tyto informace s troubením čtvrté trubky v článku Sedm andělských trubek.
Tma v království šelmy jistě nebude pouze symbolická, ale dočkáme se i fáze, kdy slunce skutečně nevyjde. A to je vnější a nepřehlédnutelný symbol této transformace a znamení velkého zmatku a pádu současného systému.

Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.
„Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“ Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon. (Zjevení Janovo 16:12-16; CEP)

Šestá nádoba

Šestá nádoba se obrazně týká moci starověkého Babylóna rozkládajícího se na nesčetných říčních kanálech řeky Eufrat. Po staletí nepřemožitelný Babylón, obehnaný nezdolatelnými hradbami, byl dobyt perským králem Kýrem bez boje tak, že jeho vody byly odvedeny a dobyvatelská vojska se dostala dovnitř "suchou nohou", po říčním dně v noci, kdy byla městská brána lehkovážně otevřena. Tato nejslavnější metropole starověku, proslulá náboženským mumrajem všeho druhu, již neexistuje. Přišel její trvalý pád. Podobná a trvalá zkáza přichází na všechna organizovaná náboženství světa, jež se podobají Babylónu ve své suverenitě a zdánlivé nepřemožitelnosti. Plují na vodách systému jako dechberoucí a nepotopitelná loď. Zdánlivě s ní nikdo nemůže soupeřit, avšak jméno té lodi je Titanic. Boží energie je nezastavitelná a rozloží náboženství zevnitř. Říční tok totiž představuje kyslík, živiny a energii, které když vyschnou v lidském těle, tak tělo umírá. Energie transformace způsobují změnu lidského vědomí. Boží děti ji přinášejí do tohoto světa a to jsou ti králové od východu slunce, jimž je připravena cesta. Přicházejí  způsobem nad kterým nemá Babylón žádnou moc Je to nezadržitelný a nepolapitelný vliv ducha svobody, Lásky a vysokého vědomí. Žádné hradby dogmat ani majestátnost jejich učenosti, či zdánlivá dokonalost v dodržování pravidel, náboženstvím nepomohou, když jim vyschne krev v žilách a nebudou mít energii ve svých energetických drahách. Obrazný Babylón bude přemožen způsobem, který naprosto nemůže nijak ovlivnit. Padne zbraněmi, které jsou pro něj neviditelné a nepolapitelné.
Šestá úroveň se týká šesté čakry v oblasti třetího oka a ta představuje duchovní napojení. Prorokování a obrazy nového světa, které transformují a vedou Boží děti do nového světa. Vliv ducha nelze zastavit prostředky tohoto světa.

Co znamenají tři nečistí duchové podobní ropuchám?

V článku Sedmá trubka jsme odhalili identitu fraktálu ďábla - fraktálu zla. Představuje ho rudý drak – ďábel, na úrovni nejskrytější. Duch zla působící skrze dravou šelmu v podobě skrytých zákulisních postav a organizací, či vtělených nelidských duší, tahajících za provázky zjevných politických a mocenských organizací. Na úrovni zjevné se tato fraktálová struktura prezentuje jako falešný - lživý prorok – dvourohé divoké zvíře systému, tvářící se jako lidumil a zachránce, ale podporující úmysly draka. Jedná se o trojjedinou strukturu ďábla vypouštějící svou trojjedinou kvákající propagandu jako prediktivní programování, ovlivňující podvědomě dav ke svým cílům plného ovládnutí a zotročení lidstva, za pomoci umělé inteligence. Skrze politiku, média, filmy, školství, zdravotnictví, banky, soudnictví a všechny ostatní složky systému, vypouštějí do světa příběhy, způsoby řešení, ekologické úděly, či hrůzné scénáře a archetypy lidského chování, ovlivňující nevědomý dav k emocionálním reakcím, k převzetí vzorů a způsobů myšlení. Podprahové signály a duch tohoto kvákání formuje dav, který si toho vůbec není vědom. Emocionální zapojení lidí do prezentovaných příběhů způsobuje, že se skutečně děje to, co je jim zobrazováno ve filmech, před čím varovali ve zpravodajství a co nám přidali do potravy, léčiv i ovzduší. Tyto ropuchy jsou nejen odporné, ale také jedovaté. Jejich trojitost vypovídá o jejich duchovním původu a jejich zázračná znamení se odehrávají tak, že se prediktivní programování úspěšně proměňuje v žitou realitu skrze ovlivňování nevědomého davu k činům podpořených emocemi. Dav to považuje za zázrak, žasne nad majestátem mocností, netušíce, že byl ovlivněn duchem ďábla - skočil mu na špek.

Jak vycházejí ropuchy ke králům?

Králové z proroctví, jsou mocnostmi, vládnoucí tomuto světu. Vliv vládců světa je založen na ďábelské filosofii systému ovládání světa. Nadřazené postavení vládců je ve střetu s duchovní láskyplnou energií svobody a přímého spojení člověka s Bohem. To vede k duchovnímu střetu na obrazném místě zásadních strategických bitev Izraelského národa ve starověku. Hora Meggido = Har mageddon = Armagedon, je místem, předstiňujícím postavení dvou energetických proudů - protipólů, které se musejí nevyhnutně utkat v této době. Nejde o konkrétní zeměpisnou lokalitu, ve které by měl boj nastat. K armagedonskému střetu již nějakou dobu dochází na úrovni skryté a pomalu se odkrývá také úroveň zjevná. Avšak vzhledem k výše popsanému zpomalení děje v naší realitě, je drama rozloženo do postupných malých kroků, které mohou být pro neprobuzené zcela neviditelné. Proto zde Pán varuje, že přichází jako zloděj! Změna je plíživá, a jak se říká, kdo vaří pomalu žábu za živa tím, že pomalu zvyšuje teplotu, uvaří ji, aniž si toho sama žába všimne. Čisté oděvy představují čistou energii (vyzařování), ve které se mají nacházet všichni věrní, ať již dělají v této době cokoliv. Je totiž snadné nepovšimnout si a podlehnout všudypřítomné propagandě vypravěčů.
Manažerská metoda rybí kosti vyjadřuje, že každý problém lze rozdělit na jednotlivé prameny - kosti tak, že to, co se zdálo v souhrnu jako pohroma, je zvládnutelné per partes – po malých částech. A přesně tak se odehrává současný Armagedon z pozice těch, kdo v něm plavou. Prožíváme jej jako zpomalený film, umožňující přizpůsobení celého organismu, pochopení souvislostí a psychologického vyrovnání se s pohromami a destrukcí, které nám jsou servírovány postupně. Prorocká dramata knihy Zjevení jednoduše nemohou být v naší husté realitě tak rychlá a náhlá, jak jsou viděna v nižších hustotách vyšších světů. Nejsou na první pohled tak temná, očividná a destruktivní, jak to zní ze slov biblické apokalypsy. Nepřipravení si nepovšimnou, dokud již nebude pozdě. A proto buďte bdělí, zpomalte, ponořte se do ducha, Pán přichází jako zloděj.

Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas: „Stalo se!“ A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení.
A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu.
Všechny ostrovy zmizely, po horách nezůstalo stopy, na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent; a lidé proklínali Boha za pohromu krupobití, protože ta pohroma byla strašná.  (Zjevení Janovo 16:17-21; CEP)

Sedmá nádoba

Ovzduší představuje všudypřítomného ducha, prostupujícího vším na pozadí, který má však ten nejmocnější vliv. Pokud se duch v naší realitě zcela promění, promění se vše a Světlo Božího království nemůže existovat společně s tmou. Tma je nedostatek světla a proto Světlo, to jediné, co existuje, boří iluzi, kterou vytvořila temná strana. Je to jako živelná pohroma, která se přehnala přes svět a zcela ho proměnila. Vybouřila se a současně ustědřila lekci všem zatvrzelým spáčům, kteří dostali poslední šanci na probuzení, skrze oheň zkoušek. Komu ani oheň a velké kataklyzma nepomůže, pomalu dožije ve svém osobním hologramu, bez toho, aby se účastnil na novém světě spolu s probuzenými. Svět se promění, neprobuzení z něj postupně odejdou a na Zemi zavládne Boží království.

Co znamení roztržení velkého města na tři části?

Veliké město představuje velký Babylón a jeho roztržení na tři části znamená jeho transformaci trojjediným duchovním vlivem. Vše, co je nebeského - duchovního původu, se vyznačuje trojností a toto město podléhá duchovní transformaci, zatím co světská města = uspořádání systému světa, se zřítí úplně.
Náboženství jsou nahrazena přímým duchovním napojením jedince na Boha. Bez prostředníků. Celá podoba systému světa, založeného na ďábelském vykořisťování, zotročení a manipulaci s lidstvem, se hroutí úplně.
Ostrovy a hory, které mají zmizet, představují všechna světská útočiště, ke kterým se lidé přirozeně uchylují v době kataklyzmat. Ty úplně selhávají. Transformovaná energie působící změnu, proniká vším, každou buňkou a každým atomem. Nelze se před ní schovat ani ve vodě, ani na souši. Dopadá na všechny, kdo doposud nenalezli útočiště v nejvnitřnějších komnatách duše. Hříchy všech hříšníků, které jim nové energie vrací nazpět, jsou jako krupobití z kamenů, či jako strašný Boží hněv. Původ všech těchto děsivých pohrom však spočívá v tom, že celá planeta Země vzestupuje s proudem duchovních energií do vyšší vibrace a vyšší dimenze. Vzestup je nezastavitelný. Je dán nebeskými konstelacemi. Nedá se zastavit těmi, co nejdou s proudem. Setřese všechny, kdo bojují proti změně, jako by šlo o vši v kožichu. Proklínání hříšníků je jejich sebenaplňujícím proroctvím.
Jakmile si povšimnete, že symbolika událostí ve světě se nápadně podobá vylévání nádob Božího hněvu, radujte se, protože je to známka probíhajícího vysvobození spravedlivých ze světa, podobajícího se špatnému snu, do světa, který je Božím královstvím na Zemi. Hlasy od Božího trůn říkají: „Stalo se!“ skutečnost vítězí nad tmou. Vibrace sedmé úrovně propojuje sedmou úroveň vibrace – Boží trůn, se Zemí. Zatím co někdo se rouhá, že na něj Bůh vylévá svůj hněv, ty se můžeš radovat, že nový věk Vodnáře vylévá svůj džbán na svět a proměňuje ho do podoby Božího království na Zemi.