Co je Duch?

Bůh je Duch. O Bohu je známo, že je všude, je věčný a nemá počátek ani konec. Přesto nejde o neosobní energii, ale o Bytost uvnitř které existuje veškeré Jsoucno. Nic existujícího není od Boha odděleno, protože vše je vytvořeno z Něj.
Duch je vědomá Energie, která prostupuje vším, ale zároveň je to Energie, která umožňuje zhmotnění. Stejně jako Světlo je vlněním a současně tokem částic, v závislosti na tom, co vědomý pozorovatel očekává. Ale i samotné zhmotnění je pořád energie, což nám dokázal Einstein svým vzorcem E=m.c2. Rozdíl mezi tím co vnímáme jako hmotné a nehmotné je ve frekvenční hustotě. Energie v sobě obsahuje informaci, stejně jako informace je energií. Slovo, které bylo na počátku je Informace. A ne jen tak ledajaká, ale komplexní. Zahrnující v sobě celý projevený svět. Boží Duch je tedy, vědomí, informace i energie. Proto můžeme říct, že svět, který prožíváme je Boží sen. A můžeme si jej představit podobně jako Matrix. Naše nejvyšší Duchovní identita je se vším existujícím propojena, tudíž není od ničeho oddělena, tudíž vše už ví a vše má. To potvrdí většina těch, kdo na chvíli již ze svého těla vystoupili.
Duální svět - svět dobrého a zlého, do kterého nás dovedli Adam s Evou je rozdělením jediného existujícího Jsoucna na fragmenty a polarity. To vytváří referenční rámec poznání pro dílčí jednotky Boha – duše - anděly. V tomto světě se veškerá Plnost Jednoty rozdělila podobně, jako se bílé světlo dělí na barevnou škálu. Inkarnované duše jsou účastníky hry, ve které se jim Jsoucno manifestuje v oddělených jednotkách a prostoru, aby získali niterný prožitek o povaze zkoumaného a jeho hodnotě. Věčnost prožívají andělské duše na Zemi jako minulost přítomnost a budoucnost. Všudypřítomnost se jim rozdělila na zde a tam. Proto je časoprostor relativní a proto je pouze iluzí vnímání. Stejně tak barvy a stejně tak hmota a prázdnota. Vše jsou to polarity referenčního rámce podobné nejdokonalejší počítačové hře, vtahující vás do prožitku. Jde o poznávací hru, ve které například díky zážitku prostoru a oddělenosti, dokážeme sami v sobě definovat, co to je všudypřítomnost. Díky prožitku lineárního času v podobě Chronos, dokážeme pochopit čas nelineární Kairos. Díky nepřítomnosti Světla prožijeme tmu a dokážeme hluboce ocenit hodnotu Světla, či schopnosti vidět. Díky prožitku nepřítomnosti Lásky trpíme a tak se bezpodmínečná Láska pro nás stává čím dál více jedinou potřebnou věcí… Ale je to hra, ve které se snadno uvízne, protože většinou netušíte, že je to hra a ani netušíte, proč ji hrajete. Máte se k tomu dopracovat, ale pokud uvíznete v bludné iluzi a stále dokola se v ní točíte, zpečetíte svůj osud a čekáte na zázrak, podobně jako šípková Růženka a celé její království. A tak lidstvo dospělo k zapečetění svého ducha – niterné informace DNA.

DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA

Svět opět potřebuje Spasitele.

Zapečetění ducha

Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A to významně souvisí se zapečetěním svitku. Lidský duch je spoután v celém rozsahu jedné oktávy pečetěmi, nebo-li sebenaplňujícími proroctvími. Jsou to programy nedokonalého člověka, kterými byl omezen duch oživující člověka. Duch je naším božstvím. To znamená, že ovlivňuje naši realitu nejmocnějším vlivem, avšak je vlivem zároveň také nejjemnějším. Je naší nehmotnou vrstvou, která je propojena se vší Existencí, jako prostorové vlnění. Duch nás ovlivňuje způsobem, který přesahuje hranice materiálního náhledu a který je současnými vědeckými metodami nezjistitelný. Pečetě ducha jsou omezující přesvědčení, která byla tak dlouho člověku podsouvána a člověkem hlásána, až se stala jeho realitou a tato realita se stále dokola více ukotvuje tím, že vidoucí neustále vidí kolem sebe potvrzení svých vlastních pravd a není si toho vědom. Je přesvědčen, že vše co vidí je absolutní pravda (ne relativní) a tímto přesvědčením to stále dokola ukotvuje A ukotvení je zpečetěním. Mysl je přesvědčena, že s tím nelze nic dělat a okolnosti ji o tom neustále přesvědčují. Každý kdo stále dokola potvrzuje všemi přijatou pravdu, se stává nevědomou obětí těchto pravd a jeho osud je zpečetěn v morfogenetickém poli podvědomí, které uchovává sdílené archetypální vzorce společnosti. Tyto programy společnosti se pak propisují do celé škály projevů 3D reality. Jsou přijaty jako potrava ducha, stráveny - zvnitřněny a proměňují lidské vnímání reality. Proměňují náš náhled. Jsou propsány do lidské DNA, která omezuje původní božské schopnosti, povědomí o původu lidské duše a o jejích stovkách životů v různých tělech a realitách. Pečetě ducha omezují a tím pádem deformují i přírodu, počasí, či chování zvířat. Stav lidského vědomí se zrcadlově odráží ve veškeré pozorované realitě a člověk, který má svobodnou vůli je tedy tvůrcem, který zpečeťuje stav celé své planety. Čím je inkarnovaná duše vyspělejší, tím silněji ovlivňuje realitu. Vlivem pečetí je božská nesmrtelnost odsouzena ke smrti těla, nikoliv však duše, která proto podstupuje koloběh inkarnací, znamenající koloběh zrození a smrti. Vlivem omezenosti lidského ducha se člověk stal nevědomým otrokem mimozemských parazitujících entit, působících z vyšších, nehmotných sfér. Neviditelně pro lidské oko. V historii vývoje pozemského stáda duší, si stvořitelé lidské formy vyšlechtili pozemského člověka genetickými mutacemi k tomu, aby byl otrokem pro těžení zlata. A tak vznikla lidská destruktivní touha po zlatě, které mělo být odevzdáváno těmto bohům. Zájemci jistě najdou oporu pro toto tvrzení například v těch nejstarších záznamech na kamenných deskách o Mezopotámii, starověkém Sumeru či Akadu.

RELATIVITA VNÍMÁNÍ

„Naše předsudky jsou tak mocné,
že podvědomě zablokují
a upraví to, co vidí naše oči.“

Úpadek lidského ducha

Vlivem lidského zotročení se z rajské planety stalo prokletí. Ačkoliv prvky rajské zahrady stále můžeme pozorovat v přírodě, jsou promísené s peklem, jež vytváří nízká úroveň vědomí lidstva. A to soužení bylo předpovězeno Adamovi a Evě v podobě, těžkého dobývání chleba v potu své tváře, růstu trní, bodláčí a také obtěžujícího hmyzu, bodajícího a vysávajícího krev. Prokletí je například také v porodních bolestech žen a despotickém - silovém vládnutí mužů nad ženami v mužsky orientované společnosti. Realita ráje byla nainfikována tím, že se promísila s realitou smrti a tím vznikla reverzně orientovaná destruktivní napodobenina, strhávající nevědomé oběti do osobního pekla – Hádovy podsvětní říše podvědomí. Stejně jako je lidské ego napodobeninou pravé lidské vyšší identity. Maska ega je maskou ďábla a destruktivní programy jsou jeho démoni, kteří jím byli vytvořeni. Ďábel se svými démony jsou přítomni v poli lidského podvědomí a jsou autonomně existujícími žijícími našeptávači, přítomnými v každém místě reality. Jsou to hlasy v hlavě a silná přesvědčení a nutkavé vlivy donucující všechny oběti k hrůzným činům, sobectví, ničení přírody, krvežíznivosti, zabíjení, chamtivosti, násilí a manipulaci s druhými lidmi. Hádova říše podsvětí je promísená s rájem v rozsahu zhruba jedné třetiny. A člověk sklízí důsledky zapovězeného ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého = strom duality a její ovoce = důsledky. Nejvyšším důsledkem je smrt a strach ze smrti, vyplývající z ducha filosofie smrti. Říše smrti je biblický (šeol – hebrejsky) a ( řecky - hádes ). A možná budete překvapeni, ale po fyzické smrti vás tato říše nečeká. Po smrti těla se vracíte do předkomnat ráje – do 13 eónu = 13. komnaty. Nicméně to, s čím se setkáte je soud vašeho vlastního svědomí v podobě pocítění účinků toho, čím jste se na Zemi stali. Ve vteřině se vám promítne celý váš život se všemi detaily z pozice vnějšího pozorovatele. Z pozice těch, na koho jste za svého života působili svými slovy i činy.
Hádova říše je reverzní Matrix na planetě Zemi. Podvědomá říše ďábla, která v lidech ukotvuje realitu umírání. Nyní se však vraťme k pečetím.

Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.“    (Zjevení Janovo 2:11; CEP)

Obnovení ducha Pravdy

Pečetě ducha jsou vychýlením, či uvězněním síly živlů, které nás oživují. Deformace přirozeného propojení způsobuje lidskou nedokonalost, stárnutí i umírání a to je minutí se cíle, čili hřích. Hříchem člověka je jeho nevědomé přeprogramování, kvůli kterému je otrokem těla a otrokem mocností světa. Vlivem toho, že je nevědomý člověk řízen podvědomím, neví co činí. Otevírání pečetí je nejen návratem ke správnému hledisku, ale také otevíráním působnosti živlů, řídících celou přírodu. Je to náprava informačního pole. Má to dvě stránky. Živly jsou oživující silou přinášející člověku božské schopnosti. Avšak síla těchto živlů boří vše pokřivené, co bylo stvořeno v rozporu s univerzálním vzorcem života. Nejmocnějším a všeobsahujícím živlem je Láska a člověk rozvíjející se vlivem bezpodmínečné Lásky odstraňuje omezující pečetě ducha, je duchem transformován - veden a přijímá stále více proudící životodárné síly. Duchem vedený člověk je přiváděn k životu věčnému tím, že je jeho život stále více řízen živlem Lásky a stále méně podvědomými vzorci, jež se staly sebedestruktivním sebenaplňujícím proroctvím. Tím se duchovní poutník na své cestě vývoje přibližuje ke stromu života z biblického ráje. Prolamuje zapovězení tohoto stromu stvořiteli lidské formy a realizuje své znovustvoření v božské podobě.
Zneužití síly živlů je destruktivní a přináší smrt, podobně, jako když člověka raní mrtvice. Je to stejné, jako když pustíte vysoké napětí do sítě, která je uzpůsobená pouze pro napětí nízké. Černá magie je způsob, jak se nezralá duše snaží obejít cestu Lásky a zneužít sílu živlů ke svému sobeckému účelu. Proto je jakákoliv cesta temné strany síly, cestou sebedestrukce. Jako když si malé dítě pohrává se skutečnou bombou.
Z toho důvodu bylo zakázáno sahat na archu úmluvy. Jednalo se totiž o technologické zařízení, které přivádělo do 3D světa větší míru působení Ducha a proto byla nejen symbolem Boží přítomnosti na Zemi, ale také jejím faktickým zprostředkovatelem.

Kdo chce věčně žít, musí poznat tebe jako jediného pravého Boha a mne jako toho, kterého jsi poslal (Krista).   (Jan 17:3; SNC)

Osvobození Kristova ducha

V této části navážeme na téma, které jsme započali v článku Dimenzionální vzestup. Vřele vám doporučujeme, abyste se nejprve seznámili s tímto úvodem, než budete pokračovat dále, pokud jste tento náš článek ještě nečetli. Vysvětlujeme v něm, že struktura zapsání biblické knihy Zjevení (apokalypsy) je fraktální povahy, stejně jako celá Existence. Když Beránek, Ježíš Kristus, otevírá v 6. kapitole této knihy sedm pečetí svitku, ve skutečnosti se jedná o sedm omezujících pečetí na úrovni ducha, kterými bylo lidstvo spoutáno a omezeno již v úrovni šroubovice DNA – stočeného svitku. Záznam DNA v lidském genomu je deformován, lidstvo se kvůli tomu točí v bludišti zapomnění, hříchu a destrukce a proto potřebuje hrdinu z nejvyšších sfér, Spasitele, který se nechá spoutat v nevědomosti v lidské inkarnaci a za svého života zpřetrhá všech dvanáct bran vězení Hádovy říše tak, že si rozvzpomene a probudí se do Božské podoby svého vyššího Já. Tím zvítězí nad ďáblem a vytvoří červí díru ve vědomí lidstva = východisko, které může v dané době navnímat jakákoliv duše žijící na Zemi. Kristus je Boží syn a proto v sobě obsahuje a překračuje čtyři živé tvory – čtyři Boží tváře, které jsme popisovali v článku Květu života. Bůh je bezpodmínečná Láska a je trojjediný, takže Nejvyšší v sobě zahrnuje Otce Syna i Ducha. Toto trojjediné Božství Nejvyššího, se promítá do dvou Božích Dětí a následně do čtyř zemských tváří – čtyř živých tvorů. A tři krát čtyři tvoří dvanáct sil zvěrokruhu a dvanáct kmenů starších – apoštolů. Spektrum sil zvěrokruhu působícího na lidstvo a aktivujícího školu života. Tyto nadřazené síly podněcující vývoj lidstva, jsou v 6. kapitole biblické knihy Zjevení znázorněny čtyřmi živými tvory - čtyřmi Božími tvářemi – čtyřmi základními proudy Božského působení, které se aktivují rozpečetěním prvních čtyř pečetí ducha. Jejich odkaz v této době je jako vliv čtyř apokalyptických jezdců, kteří jsou vysláni čtyřmi živými tvory, aby vykonali své poslání – promítli svého ducha na planetě.

Čtyři jezdci na koních

Osvobození ducha Krista, které na Zemi probíhá skrze dvě polarity mužství a ženství v podobě dvou Božích Dětí, Adama a Evy, se odráží na projevu čtyř zemských živlů – čtyř Božích tváří. Dle zákonitostí holografické povahy Ducha platí, že cokoliv je osvobozeno i v té nejmenší části, promítá se do celku. První duchovní vliv je znázorněn bílým koněm a bílým jezdcem s lukem a korunou. Jezdec symbolizuje jangovou, expanzivní Božskou sílu, pronikající do tohoto světa v dnešní době, která vítězí nad ďábelskou temnotou a jeho šípy zasahují cíl. Prvním živým tvorem, který vysílá jezdce je suverénní pán zvířat, Lev – král ohnivého živlu. Kristus je lvíčetem z Izraelského královského kmene Juda, který se nenechá spoutat, ale vítězí jako král. Bílí kůň je svobodný Duch. Expanzivní duch svobody vysílá šípy popouzející temnotu jako bodání jeho šípů.
A to úzce souvisí s dalším vyslaným jezdcem. Expanze Božství s sebou automaticky strhává reakci protistrany, která vyrovnává síly a posiluje konflikt mezi Světlem a tmou. To je znázorněno tím, že druhý živý tvor, vysílá rudého koně války, vražd, konfliktů a zabíjení. Bílý jezdec je posílené vyzařování Světla vyvolávající střet s duchem světa. A tak i duch války v podobě rudého jezdce s mečem je duchem konfliktu, který vede k očistě ďáblova světa. Vlivem války se transformace lidstva umocní a to zlé se vybouří a oslabí.
Druhý živý tvor vysílající rudého koně má býčí tvář. Zosobňuje zemský aspekt hmoty. A co jiného je válka, než čistě materialistický pohled na realitu, toužící dobývat, vlastnit, či si vyřizovat účty pěstmi.

Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým hlasem: „Pojď!“
A hle, spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byl korunován věncem a vyjel jako vítěz, aby vítězil.
Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: „Pojď!“
A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč. (Zjevení 6:1-4; B21)

Zvýšené vyzařování účinků duchovních nebeských sil způsobuje nejen válku, ale následně také hlad. Lidstvo podněcované intenzivnějšími nebeskými silami se ocitá v situaci, kdy válka polarit působí na přírodní zdroje, a když jsou přírodní vlivy vychýlené, či umocněné, má to vliv na úrodu a následně na nedostatek potravin. Váhy v ruce třetího jezdce odměřují minimální porci základní potravy za celodenní mzdu.To je nedostatek základních potravin, ovšem ty luxusní a zbytné, jako byly ve starověku olivový olej a víno, jsou nedotčeny. Hlad je třetí duchovní vliv, vedoucí k očištění lidstva. Váhy patří k třem vzdušným znamením.
Třetí zlomená pečeť Beránkem, podněcuje třetí - vzdušnou Boží tvář k vyslání třetího, černého jezdce s váhami v rukou. Třetí Boží tvář je Vodnář s tváří člověka, zastupující živel vzduchu. Hlad jeho černého jezdce, následujícího po válce, vede lidstvo k tomu, že se pokoří, jdou do sebe, vzbudí v sobě vzájemnost a semknou se, když je nejhůře. Jinak řečeno se probouzí lidskost i tam, kde byl dříve duch zhýralého přepychu.

Když otevřel třetí pečeť, slyšel jsem třetí bytost říci: „Pojď!“ A hle, spatřil jsem černého koně a ten, který na něm seděl, měl v ruce váhy. Zprostřed těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, jen tři mírky ječmene za denní mzdu; olej a víno však nech!“  (Zjevení 6:6; B21)

Rozlomením čtvrté pečetě, je čtvrtým živým tvorem vyslán mrtvolně bledý kůň. Smrt je logickým důsledkem války a hladu. Ale fyzická smrt není účelem působení duchovních sil. Účelem je očista a proměna ďáblova světa ve svět rajský. Ačkoliv spousta lidí v tento čas umírá, přesto tím nejdůležitějším je smrt mystická, protože ta vede k životu věčnému.
Čtvrtý živý tvor s tváří orla, který vyslal bledého jezdce, zosobňuje vodní znamení. Tento aspekt Božího ducha představuje sílu vedoucí k tomu, že se štír bodne svým vlastním bodcem, umírá vodám chaosu a z vodního tvora se stává orel, kroužící svobodně po obloze ducha.

A hle, kůň sinavý (mrtvolně bledý), a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.  (Zjevení 6:8; CEP)

Všechna soužení lidstva vedou k jejich usebrání. Utrpení je způsob, jakým se člověk probouzí a jakým nalézá jediné správné východisko v duchu. Duchovní vliv je ten nejjemnější, projevuje se čtyřmi hlavními tvářemi svého projevu a zasahuje Zemi vlivem v míře jedné čtvrtiny. Ptáte se proč zrovna jedna čtvrtina? Odpověď nacházíme v univerzálním vzorci stvoření v ženské formě květu života. Viz článek O květu života
Když vzniká první sedmiúrovňová vrstva květu života, jde o sféru ducha, která se podílí na celém květu jednou čtvrtinou. Čtvrtina objemu rozvoje květu je první úroveň okvětních lístků, které se říká semeno života.

DVA PROUDY SÍLÍ

Člověk je obracen k duchovní sféře,
žijeme přec v nové éře.
Každý najde, po čem touží -
napojení na duchovní bytosti se množí.
Léčitelé moderní, na "univerzum" napojení,
netuší, že duch, co je vede, se jen jako Dobrý tváří,
že je to ve skutečnosti Satan, komu věří…

Komu události napoví,
udělá si zásoby,
kdo čistou Pravdu hledá,
na řeči lidí nedá.
Dva proudy tu vznikají,
dva proudy se potkají.
Ten silný, široký, zjevný,
končí propastí a tmou,
Druhý skrytý, je silnější,
podporován Láskou živou.
Ten kdo lidským zrakem hledí,
nevidí, co se ve skutečnosti děje,
nechává se strhnout zjevným proudem
a do hlubin tmy a zapomnění spěje.
To vše je jen předehra, pro to,
co teprve přijít má…

Pátá pečeť

Kniha Zjevení pokračuje Beránkovým otevíráním páté pečeti, při které se ozývají mučedníci. Obraz zavražděných světců představuje křivdy či ponížení pravých následovníků Krista, kterým se zdánlivé příkoří zdá nekonečné.

Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi. Hlasitě volali: „Jak dlouho ještě, Panovníku, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev?“ Tu bylo každému z nich dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočívají ještě krátký čas, dokud se nenaplní také počet jejich spoluslužebníků, jejich bratrů, kteří mají být zabiti tak jako oni. (Zjevení 6:9-11; B21)

Pátá pečeť odpovídá páté - krční osvobozené čakře, která souvisí se schopností se obhájit, či se postavit za Pravdu, či snad bez zábran komunikovat. „Jak dlouho ještě?“ je výraz, vyjadřující zdánlivě nekonečné období, kdy byli vyvolení, pomazaní duchem, ubíjeni a zašlapáváni do bláta v Jobově zkoušce. Dlouho žili na Zemi, jako prostí lidé, nerozpoznatelní od ostatních a v závěru, těsně před svým vzkříšením, prožívají svoji temnou noc duše. Jako dozrávající pšenice mezi plevelem jsou očišťováni a zbavováni ega v pustině světa, v prachu a popelu. Nevypadají, že by byly vyspělejšími dušemi, dokud nenastane vzkříšení - kvantový skok. Čekají, dokud nenastane ten pravý okamžik, kdy bude naplněn plný počet Boží armády, symbolických 144 tisíc, kteří mají být zapečetěni pro to, aby vedli duchovní bitvu. Bitvu, která se vede duchem. Bitvu, která je o osobním vyzařování vysokých vibrací do planetární mřížky.
Otevření páté pečeti je tedy o duchovní transformaci vyvolených, jejichž trpělivost, pokora a zvnitřnění vedou k jejich transformaci z housenky plazící se po zemi, po fázi zakuklené larvy – přerodu v temné noci duše, do podoby krásného motýla, který je svobodný a létá, unášen duchem.

Šestá pečeť

I na otevření šesté pečeti se musíme dívat z pozice ducha. Jde o silně působící vlivy změn. Zemětřesení v této úrovni tedy znamená především zemětřesení na úrovni společenských změn, vztahů, mocenských vazeb a všeho, co drží současný světový systém a společenské uspořádání pohromadě.

Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky. Nebe zmizelo, jako když se zavírá kniha, a všechny hory i ostrovy se pohnuly ze svého místa.
Králové země a velmoži, boháči, vojevůdci i mocní, každý otrok i každý svobodný se ukryli do jeskyní a do horských skal. Tehdy říkali horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo obstojí?“  (Zjevení 6:12-17; B21)

Právě se nacházíme na prahu událostí, které tento vliv ducha zviditelní. V měsíci březnu 2024 přecházíme do nové dramatické etapy Pánova dne, která již začne více připomínat biblickou apokalypsu. Všechny tendence Armagedonu, které se minulého tři a půl roku projevily se od nového astrálního období, začínajícího jarní rovnodenností v březnu, viditelně zesílí. Že by hněv beránka? A jak souvisí beránek s Kristem?
V roce 2024 bude slunce i Měsíc procházet koridorem zatmění a zažijeme dvakrát zatmění Měsíce a dvakrát zatmění Slunce. Bez ohledu na to, jestli tato zatmění budou pozorovatelná právě v našich zeměpisných šířkách, se bude jednat o silné energetické spouštěče změn, které dlouho vřely pod pokličkou. Koridor zatmění urychluje transformační procesy a s tím spojené události. První zatmění začíná 25. března, týden před velikonocemi a Pánova slavnost vychází na 4.4.2024. Následovat bude další zatmění, ale tentokrát zatmění Slunce. Bude to dne 8.4.2024 a očekáváme silné ohlášení nového cyklu transformace. Co přinese období, kdy Pán shlédne na Zemi? Co zde najde za korupci vlád a hru zotročujících struktur? Které osobní vztahy budou otřeseny a neobstojí?
Astrologický kalendář odpovídá skutečným přírodním cyklům a druhům energie. Beran je prvním znamením zvěrokruhu, které panuje zhruba v období od jarní rovnodennosti 20. března do 20. dubna. Uprostřed toho období je jak židovský Pasach, tak křesťanská Pánova slavnost, odpovídající zhruba období slavení světských velikonoc – probuzení přírody. Nejdůležitější slavnost židokřesťanské tradice. Beran je oheň mladého otce a symbolizuje nastupující energii plození. V tu dobu přichází Pán Kristus, jako Beránek Boží, aby vlil svou plodící sílu do všech, kdo jedí jeho tělo a pijí jeho krev. Zahajuje se nový cyklus a ti, kdo jsou na cestě ven z ďáblova světa v přechodovém roce osmičky 2024, přijímají dne 4.4. chléb a víno, aby symbolizovali totéž, co Izraelský národ, které Mojžíš vyváděl z Egypta, přes Rudé moře. Všichni kdo v Egyptě potřeli zárubně svých domů krví beránka, byli ušetřeni kruté smrti svých prvorozených a zažili vysvobození. A co se má odehrát v dnešní době? To sděluje Pán v našem článku Vysvobození Božího lidu.
Pod působením otevřené šesté pečeti budou mít ztuhlé struktury světa, které se zdály stabilní jako hory, ostrovy, či skály dojem, že byly odhaleny a padl na ně Boží hněv. Pozorujte tyto duchovní vlivy, které mocně nabudou na síle. To, co si interpretují pozorovatelé jako hněv Beránka, je ve skutečnosti, jejich hněv, který se nashromáždil ve velké nádobě hříchů a vylévá se jim zpět na hlavu.

NECH SE VÉST DUCHEM

Kamení z nebe padá,
kdo utíká, šanci nemá.
Kdo je v klidu,
ve svém středu,
Božím Duchem vedený,
bude zachráněný.

Lid si je svých hříchů vědom,
ví, že proto tolik pohrom.
Činí proto pokání
mnohý, kdo se zachrání.

Díla lidmi vytvořená,
leží v troskách, pobořená.
Lidská pýcha zlomená -
lid padá na kolena.

Už ví, kam své modlitby směrovat,
do čeho svou energii dát.
Do pokání, naslouchání -
duchu, který je ochrání…

BOŽÍ DEN

V tradiční den uctívání,
Boží Tvář se k Zemi sklání.
Bázeň padne na člověka.
Jeden v klidu, tiše čeká,
33 let ví, že přijde Pán,
usmívá se, přichystán…

Náhle ruce k nebi zvedá,
pohled její Jeho hledá.
V jasné záři spojení,
zůstávají na Zemi???

Boží pohled neunese
ten, kdo prapor světa nese.
Roztaví ho Lásky žár,
kdo má šanci, ten zůstal.

Láska jako magnet přitahuje,
každého, kdo připraven je.
Z očí lidí se do bezpečí ztratí,
v pravý čas se mnozí vrátí…

Zapečetění vyvolených

Období tří a půl roku, které předcházelo dubnu 2024, bylo obdobím zastavení, zvnitřnění a očišťování především živých (pomazaných nebeských duší), kteří mají zásadní vliv na energetický boj Armagedonu a budou tvořit vstupní portál do nového světa spolu s Kristem. Bylo to 42 měsíců měření svatyně, o kterém budeme psát v pozdější části této série článků na motivy knihy Zjevení. V tomto období proběhlo také třídění lidstva na dva proudy. Na ovce a kozly. Každý se sám zařadil do jednoho z táborů podle toho, jak reagoval na nárůst Božské energie. V někom energie probudily láskyplnost a jiný se stal zlejším než dříve, a nestačíme se někdy divit, kde se v onom člověku náhle vzalo tolik zla.
Nyní Janovo vidění pokračuje obrazem andělů ve čtyřech koutech Země, kteří zadržují vítr ze čtyř světových stran, aby neškodili, dokud nedojde k zapečetění Božích služebníku na jejich čelech.

Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zem ani na moře ani na žádný strom.
Spatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři: „Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“ A slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze všech pokolení synů Izraele:  (Zjevení 7:1-4; B21)

Čtyři symboličtí andělé bránili v uplynulém období propuknutí dramatické fáze Armagedonu dříve, než byli připraveni Boží, duchovní bojovníci. Anděl s pečetidlem je musí nejprve všechny označit na jejich čelech. Co to znamená? Co jsou ty pečeti a kdo jsou ti označovaní?
Andělské pečeti jsou opakem pečetí svitku DNA. Zatím co rozpečeťování svitku znamená bourání sebepotvrzujících a omezujících přesvědčení, pečeti andělské znamenají ukotvení svobodného Božího ducha, který sám vede a rozvíjí jedince zevnitř k tomu, aby došli k osvícení a plnému ztotožnění se sedmou božskou úrovní rozvoje.
Pečeť vypadá jako čakra. A pečeť na čele představuje šestou čakru v úrovni třetího oka a mozkové šišinky. Zapečetění rovná se pomazání duchem do šesté vibrační úrovně proroka. Je to ukotvení šesté duchovní úrovně rozvoje člověka, při kterém má živý, pomazaný, aktivní spojení s Kristem. Napojení, živí a pomazaní jsou Božími válečníky, udržující síť vibrací nového světa živoucí. Realita nového světa je ukotvena v jejich živém duchu, který má moc proměnit Zemi v ráj a porazit temné síly. Jsou vedeni Duchem a stávají se bojovníky proti Zlu svým duchovním vyzařováním, kdekoliv na Zemi se nacházejí. Pomazaní se stávají vhodnými nádobami, schopnými udržet prostor Ducha. Museli být předem pročištěni a jejich napojení již není slabé, ale ukotvené tak, že prostoupilo celou jejich bytostí. Byli individuálně připravováni na úrovni ducha. Ukončení procesu jejich přípravy nemůžeme přehlédnout. Projeví se tím, že andělé již nebudou bránit transformační vichřici přicházející na lidstvo.
Apoštol Pavel promlouvá ke křesťanům pomazaným duchem v jeho době, když říká o jejich zapečetění, že je současně jejich vykoupením z ďáblova světa.

I vy jste v něj vložili naději, když jste slyšeli slovo pravdy, dobrou zprávu o své záchraně. Když jste uvěřili, byli jste jeho prostřednictvím zapečetěni slíbeným svatým duchem, který je zárukou našeho dědictví, aby ti, kdo patří Bohu, byli propuštěni na základě výkupného k jeho slávě a chvále. (Efezanům 1:12–14; Rbi8)

Pojem 144 tisíc zapečetěných jsme již vícekrát komentovali a pro připomínku vysvětlujeme, že se nejedná o doslovný počet vítězících hvězdných duší. Pojmem tisíce, desetitisíce a miriády miriád jsou v Bibli označovány andělské zástupy. Jde o nekonečný zástup duší, inkarnujících se v různých světech, různých tělech, různých úrovních realit atd. Jde tedy i o vyvolené, kteří byli vysláni na Zemi v lidských tělech, protože se toužili aktivně účastnit transformačního procesu na Zemi, a byli zároveň vybráni jako vhodní.
Když tisíce dělíte třemi, jak je to pravidlem u všeho nebeského, dostáváte nekonečné, iracionální číslo. Nekonečný zástup trojnosti. Nekonečný rozvoj, patrný ve fraktalitě přírody. A číslo 144 je dvanáctým prvkem Fibonnaciho posloupnosti. Zároveň jde o architekturu 12 x 12 (dvanáct kmenů krát dvanáct úrovní rozvoje), na níž stojí nebeský Jeruzalém – pravá nebeská církev, která je nad všemi lidskými náboženstvími.

Vylití svatého Ducha

Izraelský svátek zvaný Letnice se slavil 49 dní po 16. dni židovského měsíce Nisanu. A to v dnešním kalendáři odpovídá třem dnům po Pánově slavnosti. Vztaženo na letošní rok, jde o 6.4.2024 + sedm týdnů. Opakuje se stejný vzorec jako v minulosti v jiném podání. V sedmi týdnech po Kristově vzkříšení bylo období, kdy se zjevoval, vyučoval a posiloval své apoštoly. Pak vystoupil do nebe a na svátek Letnic seslal Svatého Ducha na své učedníky. Ti, kteří byli pomazáni duchem prorokovali, mluvili cizími jazyky a uzdravovali. Apoštol Petr to komentoval následujícími slovy.

Děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: ‚A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.
I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný; a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.‘  (Skutky apoštolů 2:16-21; CEP)

Letos se bude dít obdoba tohoto pomazání duchem a dojde nejprve k duchovnímu vzkříšení dvou Božích svědků a s odstupem pak ke zjevení Božích synů a dcer s jejich rozličnými duchovními dary. V období mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem začíná velké duchovní drama. Kdo dnes vzývá Pánovo jméno a bude zachráněn? Každý, kdo je s ním sjednocen v duchu Lásky. Bůh je Duch a zkoumá lidského ducha, ne lidskou výřečnost a už vůbec ne lidskou přetvářku, se kterou v Kristově jménu mnozí páchají nepravosti.

KAM PATŘÍŠ?

Atmosféra houstne, energie v ní se zvyšuje,
K frekvenci Lásky se blíže posunuje.
Každému svět zrcadlí, co hledá-
Jeden Lásku cítí, jinému spát nedá
svědomí, co se ozývá,
Zlý je horší – tak to bývá.
Energie zvýšená podpoří,
co každý hledá, po čem touží -
jednomu přidá v duši klid,
jinému sílu – chce se bít.
Zlo i dobro se zvyšuje,
ke žni se všechno směřuje.

Duch Boží i Duch Zlého k lidu silněji volají,
oba do bezpečí - však jen jeden do skutečného, lákají.
To aby si člověk mohl vybrat,
kterým směrem se chce vydat.

Shromáždění velkého zástupu

Vyvolení představují malé stádo nebeských duší, avšak na Zemi existuje ještě velký zástup jiných duší, které mají být shromážděny před nejhorší fází Armagedonu, na místě před Božím trůnem. Jedná se o pozemské stádo, nicméně jak nebeské stádo, tak to pozemské jsou na Zemi prostě lidé, kteří od sebe doposud nebyli lidským okem k rozeznání. Jaký je mezi těmito stády rozdíl?
Nebeské stádo jsou vyspělé duše, které se na Zemi neinkarnovali z důvodu vývoje, ale z důvodu pomoci pozemskému stádu k dokončení první oktávy jejich pozemské cesty a přechodu do další. Ačkoliv vyvolení již dříve dosáhli osvícení a věčného života, sestoupili do stavu mrtvých, aby vytvořili ostatním cestu vzhůru. Pozemské stádo jsou dušemi, které postupují ve svém vývoji od počátku na Zemi a směřují ke stejnému cíli jako stádo nebeské. Neoživili však ještě svého ducha vzkříšením do božské podoby, jako jejich starší bratři. Jsou doposud mrtví, mířící do stavu živých, avšak jsou na dobré cestě.

A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali: „Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!“
Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostí, padli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu se slovy: „Amen! Chvála a sláva, moudrost a (díkůvzdání), čest a moc i síla našemu Bohu na věky věků. Amen!“
Jeden z těch starců pak promluvil a zeptal se mě: „Kdo jsou ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?“ Odpověděl jsem: „Pane můj, ty víš.“ Tehdy mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, jim bude přístřeším. Nebudou už nikdy hladovět ani žíznit, slunce ani horko je nespálí, neboť je bude pást Beránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí.“  (Zjevení 7:9-17; B21)

Bílá roucha velkého zástupu znamenají čistotu jejich duše, která je zapsána v energetických vrstvách – auře. Krev Beránka představuje sjednocení s jeho duchem bezpodmínečné Lásky. Zástup chválí Beránka a to bez ohledu na to v jakém náboženství k bezpodmínečné Lásce dospěli. Bůh je Láska a každý, pro nějž je Láska jedinou odpovědí na život je sjednocen s Kristem. Jejich chrám je v jejich duši a proto pro ně není problém sloužit v něm dnem i nocí. Setrvávají ve spojení s duší neustále a proto děkují a radují se, že Pán naplnil touhu jejich duše.
Kvantový skok lidstva, popsaný v Bibli jako vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých je vrcholný energetický impulz, kterým budou spravedliví významně popostrčeni kupředu, zatímco nespravedliví pocítí děs - soud, když se v ten okamžik podívají do očí všemu, co činili. Budou chtít, aby na ně raději spadly skály, než aby museli pociťovat trýzeň otevřeného odhalení a otevřeně čelili všemu, co činili, a jak žili.
Spravedliví budou díky svému výstupu k Božímu trůnu ochráněni v paralelní realitě, kterou Bůh nazývá skála. I výstup k Božímu trůnu si nemůžeme představovat jako fyzický výstup do nebe, ale jako povznesení vědomí do nebeských výšin. Tuto nebeskou realitu patrně zažijí vyšší úrovně naší bytosti. Naše pozemské vědomí je bude prožívat jako osvícení, lehkost, výstup z duálního rozdělení do celistvosti apod. O povznesení a duchovní blaho se Bůh postará tím, že Beránek – Boží Syn otevírá cestu, ochraňuje a ukazuje směr těmto duším, přežívajícím Armagedon. Tato záchrana se děje především v duchu těch, co se mu otevřeli. Získávají jedinečnou pomoc a energetické popostrčení.

Sedmá pečeť

Co představuje Beránkovo rozlomení sedmé pečeti? Představuje nebeské ticho, rozlévající se v duši těch, kdo vystoupali k nebeským branám ducha. Ticho představuje stav klidu za myslí, který není rušen vnějším světem. Duch uvolněné sedmé pečeti je blažeností osvíceného, kterým se ztotožňuje s Bohem a Bůh se nachází v něm. Je to duchovní náhled, který vnímá, že problémy neexistují a uvědomuje si sebe jako klidný prostor uvědomování všech věcí, který tu je bez ohledu na cokoliv, co se děje ve vnějším světě. Rozlomení všech sedmi pečetí je odstraněním všech zábran, které neumožňovali prožívat bezpodmínečnou Lásku. Sedmá úroveň je svobodou ducha, vyplývající z osvíceného stavu. Ticho na půl hodiny, které zmiňuje proroctví, může mít různé významy.

Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny. (Zjevení 8:1; B21)

Ticho na půl hodiny představuje harmonické dovršení účinků ducha v transformačním období Pánova dne. Představuje však také důležité ticho před bouří, které nastává jako příprava. Je to vnitřní ticho, kam se chodí ukrýt duchovní lidé před vyčerpáním a rozptýlením, které neustále vnucuje tento ďáblův svět. Dalo by se označit jako polovina reality osvícených duší v období přechodové fáze. V období Armagedonu.

BOŽÍ DECH

Vítr všechno sklízí,
mnohé zjevné zmizí.
Nedotkne se ovšem všeho
v Božím duchu stavěného.

I v duši je vichřice,
nepodléhej panice.
Vše, na čem člověk lpěl,
zmizí z očí, z myslí těl.

Ctít hodnoty jiné (je) třeba -
dary přírody, vody, chleba.
Láska, soucit s mnohými,
semkne srdce většiny.

Více lidí hlavy sklání,
správným směrem volá přání.
Kdo se rabovat neštítí,
těžkou nemoc pocítí.

Energie ve vzduchu dvojí,
kdo je v hlavě, ten se bojí.
Kdo se k Bohu obrací,
vnímá Lásku vzrůstající.

Kdo na sebe spoléhá,
že je nahý, pocit má.
Ti, co dojdou k obrácení,
budou Duchem posílení.
Pochopí, že šanci mají,
když se ztiší, naslouchají.

Nepočítej lidský čas,
nehledej, co přijde zas.
Bůh by ti rád napověděl,
kdyby u tebe šanci měl.