Proměna magnetického pole Země

Proměna zemského magnetismu směrem k harmonizaci polarit jde ruku v ruce s proměnou polarit lidstva. Elektromagnetické pole země je polem, které udržuje podvědomé programy lidstva. Je to pole, ve kterém jsou zapsány programy společnosti. Říká se mu proto také morfogenetické pole planety Země. V Bibli se nazývá duchem světa. Toto pole udržuje hologram zjevného světa v časoprostorové mřížce reality. Jedná se o síť umožňující průnik všech dílčích vědomí člověka na planetě, skrze které se manifestuje hologram 3D světa. Hologram 3D světa je tvořen podvědomými vzorci reality, jež sdílí všechny žijící bytosti. Pole je odrazem superpozice všech dílčích vědomí a představuje něco, jako všeobecnou dohodu o podobě světa. Skrze tuto síť nevědomých vzorců – kolektivního nevědomí, jak to pojmenoval Charles Gustav Jung, sdílí lidstvo instinkty a archetypy konzumní společnosti. Archetypy představují vzory životní reality západní civilizace, mohutně vyživované médii, jež hlásá svou propagandu jako neustálé kvákání žab u rybníka na pozadí našich životů – ve vodách chaosu. Viz. následující biblický citát.

A viděl jsem tři nečisté inspirované výroky, [které vypadaly] jako žáby, vycházet z tlamy draka a z tlamy divokého zvířete a z úst falešného proroka. Jsou to ve skutečnosti výroky inspirované démony a provádějí znamení a vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždily k válce velikého dne Boha Všemohoucího.   (Zjevení 16:13, 14; Rbi8)

Kolektivní programování

Tohoto faktu o podstatě kolektivního nevědomí využívají především zákulisní manipulátoři ovládající svět jako divoká šelma. Jsou to entity sahající až do sfér energetických vrstev, neviditelných pro naše 3D smysly. Bible označuje souhrnně manipulující entity pod pojmem ďábel – drak a prahad. A ďábel neviditelně ovlivňuje každého, jež se nechá vláčet svým egem, touhou po slávě, po moci, po vlastnění a usurpaci, či si prostě zakládá na svém osobním příběhu, vázaném na toto pole. Na energetické úrovni je ďábel vyživován energií bloudících duší reality chaosu, jež přijaly naprogramování otroků, odevzdávajících svou energii v nevědomosti, že jejich srdce má potenciál učinit z nich bohy – tvůrce dokonalé reality. Draci - neviditelní vládci tohoto světa, využívají prediktivní programování. Zaplavují média zprávami, které infikují mysl nevědomého lidstva. Obraz světa a náhled, který vykreslují, predikuje to, co chtějí, aby nastalo. Čemu lidstvo věří, to podporuje myšlením i emocemi a to se s odstupem také děje. Hlásná trouba médií, jimiž je propojen svět, udává vibrační tón západní společnosti. Naslouchejte duchu, který tato trouba hlásá, a uvědomte si jeho jedovatost. Otravuje nás chudobou, válkami, konflikty, třídní a rasovou nenávistí, soutěživostí, chamtivostí a konzumním materialismem. Kdo ten mechanismus skutečně pochopí, ten se z něj osvobodí. Ovšem opačná analogie směřuje nevědomý a ozbrojený lidský dav do otevřeného střetu s energií Boha, který vyústí v armagedonskou bitvu. Pokud se energie chaosu setká s okamžitým zrcadlením svého vlastního vyzařování, strhává se nelítostná bitva. Ale Bůh nikdy nebojuje. On pouze JE. JE, který JE. Zatímco iluze bojuje sama proti svým vlastním výtvorům a chimérám, které se jí v energii božské Pravdy dokonale zrcadlí a zhmotňují. A to je smysl následujících armagedonských proroctví, které se nacházejí těsně před svým uskutečněním.

„Pohleď, přicházím jako zloděj. Šťastný je ten, kdo zůstává bdělý a udržuje si své svrchní oděvy, aby nechodil nahý a aby se lidé nedívali na jeho hanebnost.“ A shromáždily je na místo, které se hebrejsky nazývá Har-Magedon. A sedmý vylil svou misku na vzduch. Na to vyšel silný hlas ze svatyně od trůnu a řekl: „Stalo se!“ A nastaly blesky a hlasy a hromy a nastalo velké zemětřesení, jaké dosud nenastalo, co jsou lidé na zemi, tak rozsáhlé zemětřesení, tak veliké. A velké město se rozštěpilo na tři části a města národů padla; a Velký Babylón byl připomenut před zrakem Boha, aby mu [Bůh] dal pohár vína hněvu své zloby. Také každý ostrov uprchl a hory nebyly nalezeny. A velké krupobití s kameny, z nichž každý vážil asi talent, sestoupilo z nebe na lidi a lidé se rouhali Bohu pro tu ránu krupobití, protože jeho rána byla neobyčejně velká.    (Zjevení 16:15–21; Rbi8)

Co je armagedonská bitva?

V období přelomu kosmického roku, kterým si právě procházíme, nazvané jako konec světa, či Pánův den, jehož vyvrcholením je Armagedon, prochází naše planeta velmi intenzivním pásem energie, která ovlivňuje magnetismus zemského pole. Řídké energie tohoto kosmického prostoru jsou energií Božské Jednoty, která poskytuje naší planetě jedinečnou kosmickou příležitost ke kvantovému skoku do vyšší úrovně vědomí. Energie prudce směřují do vysoké vibrace a to s sebou nese velkou kosmickou příležitost pro hromadný přechod lidstva do nové, vyšší úrovně reality 4D. Kosmické konstelace vytvářejí úroveň energie, jež umožňuje všem hledajícím překonat bariéru mezi dimenzionálně oddělenými světy.
Z pohledu osobního vědomí, se člověk setkává s Bohem tím, že všudypřítomný prostor – nebe – prostupuje sjednocující energie božství, energie Boha – Krista. Předpověděné objevení Krista na nebi, jež uvidí každé oko, je stav energetické přítomnosti Boha, přivádějící mrtvé vědomí k dočasnému vzkříšení. Je to totéž, jako by se Bůh přišel skrze Syna podívat na Zemi, co uzrálo na jeho zahrádce. A odtud je analogie Kristových slov zaznamenaných v Bibli o příchodu Pána z dalekých končin a jeho svatbě, která se chystá pro pozvané duše, mající plné lampy oleje – ducha pomazání. Všechny duše, které nepohrdly pozváním na svatbu, byť by byly posbírány po ulicích, dostávají příležitost ke vzestupu do celistvosti – svatby.
Energie na planetě v důsledku těchto kosmických událostí neustále narůstá, dokud nedojde ke kvantovému skoku lidstva. I ve fyzice pozorujeme, že za přítomnosti vysoké energie se mění chemická struktura prvků kvantovým skokem elektronů, jež mění uspořádání ve valenčních vrstvách atomového obalu a tím se proměňují chemicko-fyzikální vlastnosti prvku. Celá příroda a tudíž i dimenzionální vzestup, je řízen jedinou kosmickou fyzikou. Proměna energií nastává současně na úrovni planetární a lidské a je vyjádřena tak zvanou Schumannovou rezonancí.
Proměna magnetického pole Země dlouhodobě slábne a přesouvá své póly….. Polarity zemského magnetismu korespondují s polaritami morfogenetického pole lidského vědomí. Nárůst úrovně vědomí jedince je spojena s harmonizací polarit a tudíž s neutralizací magnetického pole, které obklopuje nejen člověka, ale i planetu. Generátorem tohoto pole je srdce. Magnetismus planety a člověka musí být v koherenci. Koherence znamená sladění vibrací na stejné frekvenci, jež se vzájemně posilují. Planeta je živou bytostí, jež žije v symbióze s člověkem. Ve vědomí vzestoupeného člověka vznikají a jsou udržovány kódy – programování nového světa. Nová, vzestoupená společnost nového světa doslova vytváří nový svět skrze kódy svého vědomí, jež vyzařuje do morfogenetického pole. Člověk je tvůrcem ráje, skrze magnetismus svého srdce, udržující energetické pole, v němž se rodí nové manifestace, nové a zářivé stvoření. Bůh tvoří tento svět skrze touhu, vůli a kreativitu ukrytou v lidských srdcích.

Energetické pásmo přechodu

Právě se nacházíme uprostřed energetického pásma, do něhož vplouvá naše planetu už od roku 2012. Současné období představuje již jen měsíce, před vrcholem kvantového skoku. Následný ústup od vrcholu této energetické úrovně bude také představovat minimálně desetiletí překotných změn a bouří, ve kterých se kompletně zhroutí starý svět.
Kristovo mužství a ženství – jeho dva svědkové, spějí ke svatbě, konané 2.5.2024. V období velikonoc 2024, mezi 1 - 4.4.2024 nastává nejprve mystické vzkříšení dvou svědků, kteří vstupují do nového vědomí a nového 4D světa. Po tři a půl dne nastává přerod z jednoho světa do druhého, podobně jako byl Kristus asi 3 dny v hrobce. Otevírají tím bránu a zhruba o měsíc později se koná jejich svatba. Tímto krokem se Kristus, jako Jitřní hvězda stává Bránou ovčince. Jako Jitřní hvězda – Venuše, překlenuje období mezi temnotou a plným dnem tím, že svítí na cestu v období úsvitu nového věku. Následují je ostatní svatební svědkové - družičky, čekající ve svých svatebních komnatách – pomazaní duchem. Ti jsou v proroctví znázorněni sedmi tisíci mrtvými (vysvětleno v článku Smíření vykoupením v podnadpise Bůh přináší znovu oběť) a obrazné zemětřesení představuje otřes uspořádání v morfogenetickém poli planety, jež se rovná zemětřesení na poli ducha.

Po třech a půl dnech do nich ale ke zděšení těch, kdo to viděli, vstoupil duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe: „Vystupte sem!“ a před zraky svých nepřátel vystoupili v oblaku do nebe.
V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení a desetina města padla. Sedm tisíc lidí v tom zemětřesení zahynulo a ostatní dostali strach a vzdali slávu nebeskému Bohu.   (Zjevení Janovo 1:11-13; CEP)

Sedm představuje nejvyšší úroveň vibrační oktávy a sedm tisíců umírá tomuto světu a rodí se do nové reality 4D. To jsou ti vykoupení – hvězdné, nebeské duše, jež představují ty duchovně nejpokročilejší. Rodí se ve své božské kvalitě a to je totéž, jako Kristův výrok o posbírání jeho vyvolených a jejich vzetí do nebe. Jejich vzkříšení je pro planetu zásadní, protože jejich silné energie převyšují trojdimenzionální realitu do vyšší úrovně a jsou schopni ji trvale udržet, když dojde k jejich rozvzpomenutí a návratu jejich duchovní vyspělosti. Jsou vzati do nebe v podobě božského vědomí a stávají se vzkříšenými učiteli lidstva a mostem, který převádí ostatní do nového světa. Tímto dochází k propojení mezi novým světem 4D a Bohem. Kristovo království se ujímá vlády nad obnovenou Zemí.

Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: „Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!“   (Zjevení Janovo 1:15; CEP)

Avšak pro 3D svět je to jako mocné zemětřesení, spojené s krupobitím, jež ničí strukturu starého 3D hologramu světa a tím spouští nejostřejší armagedonský střet mezi Světlem a temnotou stínu. Je to, jako když lampou osvítíte každý tmavý kout a to vyhání krysy z úkrytů.

Čas soudu

Kdo si představuje souzení hříšníků v Pánově dni tak, že ‚Kristus sedí u soudcovského stolce a rozděluje duše jako soudce, ať si dá pozor, aby jeho představy nebyli příliš naivní, podpořené rigidním náboženským dogmatem. Každá duše se v tento čas střetává se všudypřítomným energetickým polem Krista, jež zaplavuje planetu ve stále větší intenzitě. Každá duše sama za sebe na to reaguje buď tím, že tu energii vítá – je jí otevřená, a nechá se jí intuitivně vést skrze srdce, anebo se proti ní vzpouzí svou kritickou myslí a to vzbuzuje nečekanou agresivitu u těchto jedinců, kteří ve stále větší míře nemohou nalézt vnitřní pokoj. A nic ve světě jim už nechutná stejně jako dříve, před rokem 2020.

Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké, přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem.“
Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy. Nastalo veliké blýskání, hlasy a hromobití, zemětřesení a veliké krupobití.   (Zjevení Janovo 1:18-19; CEP)

Truhla smlouvy, jež přebývala v Izraelském chrámu v jeho nejvnitřnější a nejsvětější části byla demonstrací Boží působnosti uprostřed jeho lidu. V tomto čase tedy dochází k přerodu ďáblova světa ve svět pozemské působnosti Božího nebeského království. Svět oddělenosti se mění na svět, který je s Bohem propojen a přijímá ho. Setkala se nebesa se zemí. Svatostánek a Boží přítomnost bude v novém světě ctěna a bude tvořit jádro 4D reality.
V čase Kristova příchodu, ve chvíli kvantového skoku lidstva, se radikálně mění běžně známá realita po nějaký čas. Realita neutrality, na chvíli úplně rozpustí silnou polaritu a v neutralitě se manifestuje třetí proud – kristovská energie. Všechny lidi žijící na planetě tato realita na nějaký čas vtahuje, avšak udrží se v ní pouze připravení. Pro ostatní to bude znamenat okamžitou odezvu, kdy se jim budou okamžitě materializovat jejich vlastní myšlenky. A pro ty, co nejsou připraveni, to bude znamenat hrůzy, kterým se podívají přímo do očí. Jejich vlastní soud – zrcadlo jejich vlastní pravdy – nitra jejich duše. To je skutečný význam pojmu, který Bible popisuje jako Boží soud. Jste již připraveni? Bůh je Láska a ta nikoho nesoudí. Ale pokud se nevyzrálá duše setká s okamžitou realitou svého nitra tváří tvář, zažije svou okamžitou odplatu a zkázu v konfrontaci se svatou energií Boží. Vnitřní nepřítel se bude okamžitě manifestovat navenek a nevyzrálá duše bere zbraň do ruky, aby proti němu bojovala. Čím více bojuje, tím více nepřátel se rodí…Jedinou nadějí je pochopit, že cesta úniku je vnitřní chrám duše a způsob vítězství je pouze smířením, nesouzením, odevzdáním se Bohu a přítomným bytím v bezčasovém přítomném okamžiku. To představuje úkryt v podobě vnitřních komnat duše. Znamená to, že skrze meditativní bytí, jež probouzí klid za myšlením, se stávají spravedliví neviditelnými. Kdo to nepochopí, nedokáže se skrýt do dostatečné míry a riskuje, že nepřežije tento čas a zahyne na své vlastní démony. (Viz. proroctví Krista v článku Vysvobození Božího lidu) Kdo se nevědomě postaví do vnějšího boje, ten bere meč do rukou a mečem zahyne. Ale neznamená to pouze zbraň v ruce, ale zkázou se stává také realita strachu, jež znamená úprk, který je červeným hadrem v očích pronásledovatelů.
Vše, co můžete číst na našich webových stránkách, připravuje hledající, aby věděli jak v sobě najít všechny odpovědi a byli schopni obstát při této maturitě lidstva.

Kvantový skok

Připravení budou vzati, ale nedostatečně připravení se neudrží a budou ponecháni v hologramu své vlastní 3D reality, která se však stane příznivější pro přechod. Bude to více než současná 3D realita, jelikož bude oproštěna od svazujícího morfogenetického pole reverzní polarity. Jako by každý z těch, kdo přežijí armagedonskou bitvu, dožil ve svém vlastním hologramu, navazujícím na minulý 3D svět, který však již bude oproštěn od pěti, zcela nevědomých eonů podsvětí. Reality nové a staré země se začnou od sebe vzdalovat a ta stará 3D realita zanikne spolu s těmi, kdo v ní postupně dožijí. Starý a nový svět se budou podobat vysílacím frekvencím holografické reality, které se manifestují v jednom prostoru podobně jako televizní programy. To je uskutečnění kvantového skoku – skok ve frekvencích. Kdo přepne do vyšší úrovně, stane se pro nižší svět neviditelným. Ale ti co žijí výše, dokážou své frekvence přizpůsobit úrovni nižší, aby z ní mohli vyvést ty, co o přechod skutečně usilují.
Stále se však jedná o jednu planetu, jenž se vykoupeným promění před očima v pozemský ráj, zatím co ponechaným bude svět připadat stejný jako dříve, protože nebudou schopni navnímat vyšší a krásnější úroveň vědomí. Nebudou si vědomi toho, že žijí v hologramu, jež zůstal pozadu, a manifestuje jim jen jejich soukromou fikci, zatím co Skutečnost představuje nová, očištěná a božská země 4D.

Vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých

Účinek kvantového skoku bude mít vliv na živé i mrtvé, jež představují spravedlivé a nespravedlivé. To znamená, že ti, co dosáhli svého osvícení již dříve, v jiných realitách, či světech, anebo poprvé právě teď na Zemi, jsou spravedliví a vyvolení pro tuto dobu. V realitě starého světa byli uspáni, aby byli nepoznatelní do času konce a tím byli chráněni, aby je nepřítel nezlikvidoval. Právě zažívají své probuzení do plné živosti a jsou Kristovými spolupracovníky v armagedonském boji mezi Světlem a temnotou. Uzrávají a zlátnou jako klasy pšenice mezi plevelem.
Ostatní, jež doposud vědomě nevzkřísili svého ducha k životu věčnému, představují mrtvé, povstávající ze svých hrobů při kvantovém přechodu a jsou vystaveni živé realitě, jasnému uvědomění, kým jsou a zažijí vlastní soud, jež byl popsán v předchozím odstavci. Tak spravedliví vejdou do života věčného, zatím co nespravedliví jsou vzkříšeni k soudu rovnajícímu se konfrontaci s vlastní energií.

. . . mám naději v Boha, naději, kterou tito [muži] také sami chovají, že bude vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.   (Skutky 24:15; Rbi8)

Dvě stáda duší

Realitu energetického vrcholu – nulového bodu obratu, popisují následující verše z biblické knihy Zjevení Janovo. Vidíme v nich dvě stáda spravedlivých, jež vítají Krista. Tím prvním je stádo 144 tisíc zapečetěných Izraelitů na jejich čelech. Ti představují ve vidění malé stádo nebeských duší, jež sestoupily na pomoc pozemskému stádu z vyšších úrovní vědomí, aby pozvedly a převedly velké stádo pozemských duší. Představují Kristovský královský rod nebeských duší zrozených skrze Adama, jako národ Izraelitů, jež tvoří spolu s Kristem architekturu nebeského Jeruzaléma, symbolizovanou informačním kódem 12 000 x 12 000 = 144 000. V dnešní době se to již netýká doslovného Izraelského národa, ale všech nebeských duší rozptýlených v období po Kristu, do všech národů světa.
Zapečetění této skupiny na jejich čelech znamená pozvednutí jejich vědomí do úrovně minimálně šesté vibrační oktávy, představované šestou čakrou v oblasti čela – třetího oka. Zapečetění jsou vedeni intuicí, jež je aktivována skrze mozkovou šišinku. Intuice je nejen vedením, ale také ochranou před účinky armagedonské vřavy. Šestá oktáva je zároveň dostatečnou aktivací vibrační úrovně ducha v době před kvantovým skokem, aby samotné vzkříšení mohlo dosáhnout úrovně sedmé temení čakry. Šestá úroveň je zároveň také minimální možná z hlediska lidské biologie, protože lidský neurální systém není schopen naráz snést větší nárůst energie, než přechod mezi jednou vibrační oktávou. Elasticita neurálního systému umožní při nastávajícím „zemětřesení“ zažít vibrační kód – symbol číslice 7000, představující trojjediného ducha (000), umírajícího mystickou smrtí tomuto světu a probouzejícího se do nejvyšší, sedmé vibrační úrovně oktávy rozvoje.

Potom jsem viděl čtyři anděly, jak stojí na čtyřech rozích země a drží pevně čtyři zemské větry, aby nevál žádný vítr na zem ani na moře ani na žádný strom. A viděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečeť živého Boha; a volal silným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři, a říkal: „Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud nezapečetíme otroky našeho Boha na jejich čelech.“ A slyšel jsem počet těch, kdo byli zapečetěni, sto čtyřicet čtyři tisíce zapečetěných z každého kmene izraelských synů:  (Zjevení 7:1–4; Rbi8)

Živlová energie působí armagedonskou bitvu. Jde o střet Pravdy s realitou stínu. V proroctví je symbolizována zemskými větry – čtyřmi základními živly, jimiž je utvářen hmotný 3D svět. Silné větry jsou novým duchem planety, který je utvářen Pravdou a nemilosrdně transformuje ďáblův svět v realitu Božího království na Zemi. Vyvolení jsou živými nebeskými dušemi, které jsou do poslední chvíle udržováni ve stavu uspání jejich třetího oka – šišinky mozkové. Zapečetění na čele, znamená aktivaci jejich třetího oka, kterým si uvědomují Pravdu. Aktivace třetího oka malého stáda živých duší, představuje rozsvícení a ukotvení paprsků Světla. To s sebou přináší rozpoutání armagedonského střetu, provázeného extrémním řáděním živlů na Zemi. Znamená to doslova aktivaci chrámu Pravdy na Zemi – nového Jeruzaléma, a postupný definitivní pád starého světa nepravdy. Čtyři andělé na čtyřech rozích Země jsou naši mimozemští průvodci, kteří obklopují naši planetu a starají se o to, aby probuzení Božích dětí proběhlo přesně v Boží ustanovený čas a ne dříve. Aby vnitřní procesy transformace lidstva měly čas uzrát dříve, než bude spuštěn konflikt Světla s tmou.

Pozemské stádo

Ve vidění se objevuje také druhá, nespočetná skupina, otevřená transformaci, jež představuje pozemské stádo duší, vítající Boha a jeho Krista. Jsou oděni bílými rouchy čistoty duše a palmové ratolesti představují jejich vstřícný přístup vůči účinkům transformace. Jsou Kristem povzneseni ve vědomí, jež pro ně představuje zároveň energetickou ochranu před tou největší armagedonskou vřavou.

Potom jsem viděl, a pohleďme, velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst, ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečený v bílá roucha; a v jejich rukou byly palmové ratolesti. A neustále volají silným hlasem a říkají: „Za záchranu [vděčíme] svému Bohu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“ A všichni andělé stáli kolem trůnu a starších a čtyř živých tvorů a padli na tvář před trůnem a uctívali Boha a řekli: „Amen! Požehnání a sláva a moudrost a díkůvzdání a čest a moc a síla [buď] našemu Bohu po celou věčnost. Amen.“ A jeden ze starších mi odpověděl a řekl: „Kdo jsou ti, kdo jsou oblečeni v bílá roucha, a odkud přišli?“ Ihned jsem mu tedy řekl: „Můj pane, ty to víš.“ A řekl mi: „To jsou ti, kdo vycházejí z velkého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v Beránkově krvi. Proto jsou před Božím trůnem; a prokazují mu dnem i nocí posvátnou službu v jeho chrámu; a Ten, který sedí na trůnu, rozprostře nad nimi svůj stan. Nebudou již hladovět ani žíznit a nebude na ně bít slunce ani žádný sežehující žár, protože Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh setře každou slzu z jejich očí.“   (Zjevení 7:9–17; Rbi8)

Obě výše uvedené skupiny Kristových oveček představují dvě stáda jednoho pastýře, o kterých se zmiňuje Kristus ve slovech evangelií. Toto téma jsme popsali v článcích Dvě stáda jednoho pastýře a Ovečky znamenitého pastýře.
Duše, které nesloží svou maturitu v tento čas a nebudou se schopny vyprostit ze spodních pěti nevědomých eonů ducha - podsvětí, buď nepřežijí armagedon, anebo tu dožijí ve svém osobním hologramu = individuální vidění světa, a nebudou se moci již dále rodit na planetu Zemi, která se posune do 4D.
Níže na obrázku viz schéma eonů ducha = vrstev vědomí, kde podsvětí je znázorněno nejspodnějšími, pěti modrými vrstvami nevědomí. Tyto již dále nebudou podporovány a odpadnou jako struska. Zmizí jako stín zalitý sluncem. Zůstane pouze sedm vzestupných a vědomých úrovní, které umožní snadnější vzestup těm, co přežili armagedon a jsou na cestě k osvícení. Biblické pojmy to vyjadřují jako konec ďáblova světa.

Apokalypsa

Apokalypsa je pojem, jež vychází z řeckého apokalypsis = zjevení, odhalení. V našich článcích se snažíme odhalovat význam biblické apokalypsy, jež je sepsána do biblické knihy Zjevení Janovo. Pro všechny, kdo chtějí porozumět významu tohoto proroctví je důležité, aby navnímali vysokou úroveň vědomí, přinášející schopnost přeložit si řeč symbolů do abstrakce skutečnosti. Podobně jako malíř, který tvoří naivní umění, nenechává nikoho s trojrozměrným vnímáním na pochybách o významu nakresleného obrazu. Abstraktní umění však zachycuje více, než trojrozměrný svět a proto může mnohem více oslovit ducha a předat vícerozměrný vjem. Čtenář apokalypsy nedojde ke skutečným významům sdělovaného, pokud si neuvědomí, že prorocké vidění je symbolika obrazů zachycených pro vnímání trojrozměrného světa. Ta symbolika však zachycuje mnohorozměrnou abstraktní realitu ducha v symbolických pojmech, uchopitelných trojrozměrně uvažujícím rozumem.
Pokud jsme pojem apokalypsa pozměnili na obraz destrukce, pak je třeba na prvním místě uchopit to, že se jedná o destrukci Matrixu iluzorní ďábelské reality ega. Jedná se o destrukci reality stínu, která se bortí s vycházejícím Sluncem božství. Zatím co vnější 3D svět stínu pohasíná, v srdcích spravedlivých vychází Jitřní hvězda a nakonec vzejde plné Slunce. To, co trojrozměrně uvažující vědomí považuje za objektivní realitu, je vyšším vědomím rozpoznané jako relativní a subjektivní realita, proměňující se před očima díky nadhledu zvyšující se úrovně vědomí.
Kniha Zjevení vykresluje děj, kdy Kristus otevírá před Božím trůnem sedm pečetí svitku a v článku Smíření vykoupením jsme vysvětlili blíže, že se jedná o rozlomení genetických pečetí DNA, jež omezily schopnosti člověka na minimum, ale v této době dochází k jejich rekonstrukci a obnovení původní dvanáctivláknové struktury spirály DNA. Toto obnovení genetické výbavy dokonalého člověka s sebou přináší fraktálově uspořádaný děj na úrovni duše i hmoty těla. A kniha Zjevení to od páté kapitoly vykresluje následujícím způsobem, jež pro přehlednost uvádíme nejprve ve zkratce. Podrobnému rozboru se budeme věnovat v dalších článcích.

Sedm oktáv osvobození

Děj apokalypsy – knihy Zjevení Janovo, obsahuje převážně transformační děj, zachycující dimenzionální vzestup člověka a jeho planety, symbolicky zobrazený do třech hlavních úrovní, představující úroveň ducha, úroveň duše a úroveň těla. Každá ze tří hlavních úrovní v sobě obsahuje sedmiúrovňovou oktávu. Transformace probíhá na prvním místě na úrovni ducha – božské úrovně. To je rozlomení sedmi genetických pečetí spoutané DNA. Osvobození ducha s sebou přináší osvobození duše, jež následuje transformaci ducha v časovém odstupu v hodnotě zlatého řezu. Duše představuje vibrační rezonanci sedmi trubek, jež se ve vidění postupně rozeznívají. Osvobození duše se projevuje se zpožděním v hodnotě zlatého řezu také na materiální, tělesné úrovni, symbolizované sedmi anděly. (Všem pokročilým zájemcům tady doporučujeme, aby si pročetli výše zmíněný děj knihy Janovo Zjevení od páté kapitoly do konce, s přihlédnutím k tomuto náhledu.)

Osvobození ducha

Symbol svitku se sedmi pečetěmi představuje genetickou šroubovici DNA spoutanou genetickými pečetěmi na všech sedmi vibračních úrovních. Ke spoutání DNA dochází na úrovni informační. Ukotvení nesprávných informací v lidské genetice je jejími omezujícími pečetěmi a Kristus – Bůh – silný Duch, se z nich osvobozuje na lidské úrovni, čímž vytváří portál v duchu, jež je v holografické realitě ducha dostupný všem lidem, kteří hledají Lásku.

Tu jsem uviděl, že onen sedící na trůnu má v pravé ruce svitek popsaný z obou stran, zapečetěný sedmi pečetěmi. Jeden mocný anděl zvolal silným hlasem: „Kdo může rozlomit tyto pečetě a rozvinout ten svitek?“ Nikde se však nikdo nenašel, kdo by to mohl učinit a přečíst. To mě zarmoutilo, že jsem až plakal.
Ale jeden z těch starců mě potěšil: „Neplač! Ježíš, Lev z Judova kmene, Davidův potomek zvítězil! On proto může rozlomit ty pečetě a svitek rozvinout.“   (Zjevení Janovo 5:1-5; SNC)

Logos - Kristus je informačním archetypem (slovem = programem), čili potenciálem každého lidského ducha – nejvnitřnější Pravdou, která se osvobodila, stala se snadno přístupnou v nitru každého a vytváří vzestupný portál navnímatelný v srdci člověka. Odstranění sedmi pečetí je odstraněním programové blokády vytvořené „ďáblem“, která udržuje jeho vězně v mezích jeho světa jako otroky odevzdávající nevědomě svou energii jako potravu. Je to jako otevření klece, která znamená, že ptáček může brzy zjistit, že může volně vylétnout.

Osvobození duše

Osvobození duše těsně následuje osvobození ducha. Jakmile svobodný duch prostupuje čtyřmi zemskými živly, ze kterých je stvořeno tělo, vydává tón – vibraci duše. Duch spolu s čtyřmi elementy tvoří duši. Je pěticípou hvězdou, která obsahuje nekonečně se opakující fraktálovou strukturu s poměrem zlatého řezu. Více v článku: Už nebude odklad!
Duše je tvořena sedmi hlavními vibračními centry – čakrami – vytvářejícími víry toroidálního elektromagnetického pole. Sedm vibračních center vytváří jedinečný tón duše – vibrační oktávu, která definuje to, kým jsme se na své pouti životem stali. Definuje naši duchovní zralost v Božích očích – skrytě pro tělesný zrak.

Když Beránek rozlomil sedmou pečeť svitku, ztichlo celé nebe a to mlčení trvalo asi půl hodiny. Potom jsem uviděl sedm andělů stát před Bohem a každý z nich dostal polnici. Další anděl přistoupil k oltáři se zlatou nádobou v ruce. Smísil množství vonných pryskyřic s modlitbami věřících lidí a zapálil to vše na zlatém oltáři před Božím trůnem.
Dým z této oběti stoupal z oltáře až k Boží tváři. Pak anděl nabral žhavé oharky z oltáře do nádoby a vysypal je na zem. Tu se strhla bouře, blýskalo se, burácel hrom a nastalo zemětřesení.
Těch sedm andělů s polnicemi se připravilo, aby troubili.   (Zjevení Janovo 8:1-6; SNC)

Sedm andělských trubek – polnic, je symbolem sedmi úrovní vibrace duše, které se rozeznívají do stále větší plnosti díky duchovnímu procesu transformace. Proces osvobození duše, jakožto i ducha, probíhá u každého jedince individuálně a v celkovém součtu vytváří obraz světa. Veškeré obrazy knihy Zjevení proto nejsou chronologicky uspořádané, ale vykreslují niterné stavy duše a ducha a jejich vnější manifestace. Každý jedinec má volbu, jestli se osvobodí ze zajetí cestou Lásky a tím dosáhne vibrační plnosti svého ducha. Čili vibrační úrovně, která mu umožní překročit meze současné oktávy vývoje a vstoupit do té nové.
Od roku 2020 se svět významně zastavil vlivem pandemie a následné krize. Duše se ocitly v tichu na půl hodiny, jež je symbolem míry, kterou se zastavil svět a mnohé to donutilo naslouchat hlasu své duše ve vlastním zvnitřnění. Vonný dým od oltáře vlivem obětování kadidla a modlitby jsou symbolem toho, že stav světa přiměl hledající, aby odložili světský shon, aby odložili své zaměření  na vnější svět a naslouchali Bohu ve svém srdci. Aby se alespoň na okamžik dotkli Božího ducha v sobě a tím přinesli Bohu oběť.

Osvobození hmoty – světa

Výše uvedený citát zobrazuje třetí hlavní úroveň transformačního děje dimenzionálního vzestupu. Sedm andělů nejprve provolává radostnou zvěst a shromažďuje veškerou úrodu země, jako zralé víno do zásobáren. Na úrovni fyzické dochází k probuzení části lidstva, která vítá příchod svého Pána a veškeré transformační příznaky pro ně znamenají vysvobození z ďáblova světa. Radují se z pádu utlačujících struktur světa.

Pak jsem viděl anděla, jak letěl vysoko nad nebeskou klenbou. Nesl radostnou zprávu o vykoupení, zprávu, která nikdy neztratí svou platnost. Ohlašoval ji všem obyvatelům země, lidem všech ras, kmenů, jazyků i národností. Volal silným hlasem: „Bojte se Boha, vzdejte mu čest! Chvíle jeho konečného soudu nastává. Poklekněte před Stvořitelem nebe i země, moře i pramenů vod!“   (Zjevení Janovo 14:6,7; SNC)

Probuzení vyvolených ukotvuje na Zemi lavinu transformační energie Pravdy, která probouzí očistné živly a působí soužení těm, kdo milují současný systém věcí. Boří se jim jejich ideály, jejich organizace, jejich vůdci i jejich majetek. Tuto druhou, duální stránku hmotného děje symbolizuje sedm andělů vylévajících sedm pohárů, kterými symbolizují druhou stránku oktávy transformačního děje ve hmotě.

Potom jsem viděl: Otevřela se svatyně nebeského chrámu a vyšlo z ní sedm andělů – vykonavatelů sedmi posledních pohrom, kterými se dovrší spravedlivý Boží hněv. Ti andělé měli zářivě čistá kněžská roucha a byli přepásáni zlatými šerpami.
Jedna ze čtyř bytostí od Božího trůnu jim předala sedm zlatých číší naplněných hněvem od Boha, živého od věků na věky.  (Zjevení Janovo 15:5-8; SNC)

Sedm andělů se zlatými číšemi symbolizují přetékající poháry emočních pohnutí. Představují rychlou karmu, jež je okamžitou odezvou na energetické vyzařování duše. Představují také energii vzdušného znamení Vodnáře, která zaplavuje všech sedm úrovní oktávy vývoje. Představují nespoutanou, všeoživující energii ducha, která boří překážky temného světa a nastoluje nový, duchovní svět, založený na Lásce, ve kterém má Bůh svůj svatostánek, ve kterém se Pravda nedá umlčet a je zjevná okamžitě. Neprobuzenému vědomí se to však jeví jako „Boží hněv“ způsobující apokalypsu. Ve skutečnosti je to však pouze příchod energie Pána, která sjednává pořádek a ráj na Zemi. Je to energie neumožňující vykořisťování, lež, násilí, či zradu.

Fraktální děj apokalypsy

Duchovní podstata reality je tvořena fraktálovou strukturou a při bližším náhledu na páteř děje proroctví apokalypsy můžeme odhalit, že i proces transformace se děje ve fraktálové hierarchii sedmi oktáv květu života. Jakoby plod Země uzrál, po rozvinutí třech úrovní okvětních lístků květu života.
Po otevření sedmi pečetí svitku, představujících osvobození pečetí ducha, se ve fraktálově uspořádané posloupnosti rozbaluje dalších sedm úrovní děje představovaných sedmi trubkami. Sedm trubek je symbolem sedmi úrovní oktávy duše, jež rezonuje v sedmi hlavích energetických čakrách. Osvobozený duch prochází hmotou těla a vydává tón, jež představuje vibrační úroveň duše. Na konci jedenácté kapitoly knihy Zjevení spatřujeme Beránkovu svatbu, znamenající v širším smyslu svatbu duše a Božího Syna. A to je zároveň okamžik vzkříšení, okamžik posledního soudu a Kristova nanebevzetí spravedlivých, jak jsme to rozebírali v předcházejících odstavcích. Duše vzkříšených se vrací k Bohu a obnovují obrazný nebeský Jeruzalém. Pozemské stádo duší vítá Krista krále a nechává se vést Beránkem k pramenům vod života. Žena na nebi představuje v širším smyslu osvobozenou duši člověka a v konkrétním smyslu představuje Beránkovu Nevěstu, jež rodí syna, symbol nového vědomí planety. Syn Nevěsty je v širším smyslu symbol vědomí vědomého, osvobozeného tvůrce reality nového světa. V konkrétním smyslu jde o Kristova syna, skutečného kristovského člověka, nového duchovního vůdce, krále pozemské sféry Božího království.
Po osvobození ducha a duše, dochází k rozbalení další fraktálové úrovně děje, která je andělská. To je úroveň hmotná, jež se dělí do dvou pramenů duality. Ten jeden představuje sedm andělských prohlášení – dobrou zprávu a ten druhý proud představuje sedm andělských ran vylévajících sedm misek božího hněvu – což jsou bědy. Tato symbolika zobrazuje anděly, inkarnované v lidských tělech, jež prožívají svou transformaci v duálně polarizované hmotě. My jsme ti vtělení andělé, prožívající dualitu, jež dělí pozemský děj, skrze svou optiku na dobro a zlo.

Hroucení matrixu

Děj transformace planety proměňuje jejího ducha. Mění úroveň jejího magnetismu a vibrace skrze kristovskou matrici, jež je udržována vzkříšenými, živými dušemi. Základem nového světa se stává kristovský duch sjednocující boj polarit. V důsledku toho, kolabují staré vzorce reality chaosu včetně všech, kdo jsou k nim připoutaní. Všichni lidé, kteří jsou na půl cesty, budou nuceni si vybrat buď osobní cestu transformační smrti a vzkříšení ducha, anebo zanikne jejich individualizované vědomí. Meč transformace rozsekne všechny možnosti pouze na dvě možné. Kdo nebude vzat, bude zanechán. Ti kdo chtějí složit svou maturitu, se musí odpoutat od snahy měnit starý systém. Musí ho dokázat úplně propustit, vzdát se všeho lpění a odevzdat se Bohu, byť by měli utrpět velké ztráty a trýzeň duše, podobající se ohni. Ti kdo se budou držet starého světa, zaniknou spolu s ním, což znamená, že budou vymazáni z knihy života a jejich životní energie se vrátí k Bohu, který ji dal. Tím zanikne jejich individualizované vědomí a neosobní energie se vrátí k Bohu. V tomto kontextu můžeme lépe porozumět, proč se hovoří o konci světa. Božská matrice vrácená do pozemské reality, představuje oheň transformace, kterému neuniknou žádné Potěmkinovy vesnice světa chaosu.

Žádný člověk totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je položen, jenž je Ježíš Kristus. A jestliže však někdo staví na ten základ zlato, stříbro, drahokamy, dříví, seno, slámu ze strniště, dílo každého vyjde najevo, neboť den je ukáže, protože bude zjeveno prostřednictvím ohně; a ohněm se prokáže, jakého druhu je dílo každého. Jestliže něčí dílo, které na něm vystavěl, zůstane, obdrží odměnu; jestliže něčí dílo shoří, utrpí ztrátu, ale sám bude zachráněn; a přece, jestliže ano, [bude to] jako skrze oheň.   (1. Korinťanům 3:11–15; Rbi8)

Dvě reality

Hledající může prožívat obavu, jestli obstojí, jestli dokáže vnímat abstraktní úroveň ducha a včas uniknout všem nástrahám armagedonu. Věřte Kristovým slovům, že každý kdo hledá, nalezne a každému, do klepe, bude otevřeno. Hledáte-li duchovní vedení, neupínejte se na dlouho k žádným jednotlivcům, ani zázračným metodám. Vše co potřebujete, máte v sobě a přílišná aktivita a hledání řešení vně své duše je kontraproduktivní. Kdo naslouchá své duši a praktikuje zvnitřnění, bude doveden do cíle.

Vaše senzory budou čím dále více vytříbené…budete vedeni pocitem v břiše a pochopíte, co už s vámi nesouzní…..
Život okolo vás se začne dělit na dva světy. Jeden z nich bude vytvořený hologram a druhý prostor, vybavený změněnou magnetickou strukturou i vědomím všech bytostí inkarnovaných na této úrovni bytí. Vznikne tak v rámci starého světa svět docela nový. Vaše skutečnost se rozdělí, budete vnímat dvě reality.  (Kniha THOVT_ Projekt lidstvo, str.182)

Uvidíte s odstupem a porozuměním, co se kolem děje. Váš svět se nezhroutí, ale naopak rozkvete. Všimnete si například chaosu v říši přírody. Velryby uvízlé na mělčině, hejna mořských živočichů vyplavených na plážích, hejna ptáků popadaných z nebe, jako by spáchali sebevraždu, neobvyklé agresivní chování a dezorientaci zvířat. Změna zemského magnetismu totiž výrazně mate orientaci zvířat. Změna magnetismu zmate i elektroniku, rádiový signál, či satelitní navigaci a tak se můžeme dočkat kolpasu sociálních sítí a výpadky fungování všech funkcí systému… Celá příroda zažije zemětřesení obrazné i doslovné, doprovázející hromadné úhyny živočichů a vegetace. Pravděpodobně to bude vnímáno společností jako masivní erupce na Slunci, které na dlouho způsobí výpadky celého systému řízeného elektronikou, satelity, mikročipy, atd. Trojdenní smrt matrixu, znamenající globální reset, je mystickou smrtí systému, jež předchází zrození nového světa a vzkříšení Božích dětí.
Už mnohokrát jsme upozorňovali, že při tomto přechodovém období je dobré mít zásoby trvanlivých potravin. Ale na druhé straně záchrana není záležitostí úkrytů, evakuačních baťůžků, ani dokonalých zásob. Záchrana závisí v klíčovém smyslu na živém srdci, prostoupeném Láskou, které je schopno řídit koherentní soulad celého těla na vyšší úrovni než je materiální. Kdo má úkryt uvnitř svého srdce, ten je řízen vyšší intuitivní mocí a armagedon pro něj nebude apokalypsou ve smyslu zkázy. Bude to pro něj znamenat příchod Pána s energií Lásky, pokoje a míru, jež existuje v duchu, za prostorem myšlení

Nech se vést srdcem

Vše, co potřebujete k navigaci do cíle, již obsahuje vaše srdce. Pokud ho necháte, aby bylo vůdčím principem vašeho života, objevíte v sobě skryté vnímání a obrovskou intuitivní moudrost, která je spolehlivým kompasem. Jedině moudrost vašeho srdce, do kterého přijímáte Kristův kód, vás může spolehlivě vyvést z duálního matrixu světa. Jedině díky síle, která z něj pramení, se dokážete vzdát světa a nechat se navigovat do světa lepšího a krásnějšího. Každý, komu stojí v cestě bariéry posuzující mysli, nemůže najít duchovní východisko a nezažije krásu ráje ve 4D. Bude vnímat kvantový skok jako nárůst chaosu, extrémní řádění živlů, či válku, která pohltila svět. Viz. následující příklad.

Málo je vyvolených

Kniha "Prastaré tajemství květu života" od Drunvalo Melchizedeka uvádí příklad toho, co se děje při dimenzionálním přechodu do 4D, dle zkušeností na jiných planetách. Jedná se o průběh dimenzionálního přechodu následující po kvantovém skoku - po vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. Citujeme:
„Zjistili jsme, že v tomto stádiu existují tři typy lidí. První typ lidí jsou ti, kteří sem prošli a jsou na tento svět připraveni. Připravovali se na tento svět životem, který žili. Pak jsou tu lidé, kteří nejsou připraveni a jsou naplněni tak velkým strachem, že sami sobě nedovolí opustit třetí dimenzi po projití Prázdnotou a okamžitě se vrátí k Zemi. Nakonec je tu třetí skupina, která sem vstoupila, ale ještě není zcela připravena na tuto zkušenost.
Byli dostatečně připraveni na přechod do čtvrté dimenze, ale skutečně nebyli připraveni tu zůstat. Ježíš hovořil o těchto lidech na konci jednoho podobenství, že „mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“
Když lidé nejsou zcela připraveni, znamená to, že si berou všechny svoje strachy a nenávisti s sebou. Když zjistí, že se nacházejí v tomto velmi bizardním světě, jejich strachy a zloba vzrostou. A protože nevědí, že na cokoliv pomyslí, vezme na sebe podobu, jejich strachy se začnou manifestovat…. Nedělají to vědomě, ale z instinktu přežití. Začínají vytvářet staré obrazy a emocionální vzorce…. Vidí lidi, kteří dávno umřeli. Možná začnou vidět i scény ze své minulosti a dokonce ze svého dětství. Nic nedává smysl. Mysl hledá způsob, jak by si zjednala pořádek.
Myslí, že mají halucinace, a to jim přinese další strach. Uvažují pozemským způsobem a možná si pomyslí, že jim někdo ubližuje, a že potřebují, aby sami sebe ochránili. Ego si pomyslí, že potřebuje zbraň. Myšlenku následuje manifestace, a když se podívají dolů, uvidí pušku se zaměřovačem, kterou zrovna chtěli. Vezmou si zbraň a pomyslí si: „Potřebuji munici.“ Podívají se doleva a tam je velká krabice s náboji. Nabijí zbraň a hledají zlé chlapíky, o kterých si myslí, že ho chtějí zabít. A kdo se okamžitě zjeví? Zlí chlapíci v plné zbroji.
Nyní se jejich největší strachy, ať jsou jakékoliv povahy, začaly manifestovat, a tak se je snaží zabít. Nakonec se manifestuje jejich největší strach, čímž je smrtelný zásah…
Pak nastane událost jiného druhu a oni jsou přesunuti z tohoto vyššího světa zpátky do světa, odkud přišli. To myslel Ježíš, když říkal: „Všichni, kteří berou meč, mečem zahynou.“ Ale Ježíš rovněž řekl: „Blaze pokorným, neboť oni přijmou Zemi za své dědictví,“ což znamená, že pokud sedíte v tomto novém světě a vaše myšlenky směřují k lásce, harmonii a míru, víru v Boha a sebe sama, pak se tohle přesně bude manifestovat ve vašem světě. Budete manifestovat harmonický, krásný svět. Pokud jste „pokorní“, dovolíte sami sobě zůstat v tomto vyšším světě svými myšlenkami, pocity a jednáním. Přežijete.“

Dokonalá spravedlnost

Nastane dokonalá spravedlnost, kterou bychom mohli nazvat také fyzikální zákonitostí. V Universu existuje dokonalá spravedlnost Boží, která je nezávislá na jakémkoliv souzení, názorech, či úplatcích. Energie duše zařazuje každého do pásma – úrovně světů, se kterou harmonicky rezonuje. Podobně jako se seřazují elektrony ve valenčních vrstvách atomů podle energetických zákonitostí přírody. Nedá se to změnit a nedá se to podlézt ani přeskočit. Nebeskými bránami oddělujícími dimenze neprojde nikdo, kdo nerezonuje v souladu s dimenzionální úrovní, do které se nominuje. Dimenzionální vzestup představuje zázrak proměnění prachu v průzračný krystal. A je volbou každého z nás, kým se nyní rozhodl být.
Přechod do nového světa je jednoduše o zralosti duše. Nové energie planety neposlouží nikomu, kdo jich není hoden. Podobně, jako byste nesvěřili nabitou zbraň žádnému dítěti. Nikdo, kdo bytostně a hluboce nepochopil, že je tvůrcem své vlastní reality a kdo netouží po Lásce a neví, že jedině Láska-Bůh je jedinou nadějí světa, nezdědí Boží království. V realitě Lásky a Pravdy se neudrží. Mocní světa, kteří jsou dnes prvními, zotročují lidstvo a drží svět mocí a silou ve svém područí, se tím pádem stanou posledními a obyčejní, prostí lidé dobré vůle, jež jsou neustále jen vykořisťováni, zdědí ráj na Zemi. Nebeské království Krista.

NADĚJE LÁSKY

Kdybych vlastnil všechny poklady světa,
a neměl Lásku, nebyl bych ničím…

Nahý se rodíš a nahý umíráš.
Tvůj život tady a teď je vše, co máš.
Tak proč shromažďovat věci, co se rozpadnou?
Proč se neobléci tou nejčistší Láskou?

Jsi v Lásce, jenom o tom nevíš.
Máš strachem spoutanou mysl a proto trpíš.
Ale strach je iluze, Tvojí myslí vytvořená.
Však Boží Láska je skutečná, je věčná.

Bůh je Láska, kterou mezi lidmi nenajdeš.
Když Boha poznáš, v náruči Lásky se ocitneš;
zapomeneš na strachy a lidská trápení,
ponoříš se do Lásky- s Bohem v souznění.

Naděje pro tento svět má jméno LÁSKA…