Pánovy ovečky

Pán Ježíš nazývá své následovníky ovečkami a to některé lidi pohoršuje. Říkají si, že nechtějí být přirovnáváni k tupým stádovým zvířatům. Lidé přece mají svou jedinečnost a svůj vlastní rozum a vůli nesrovnatelně vyšší, než ovečky. Ano, to je pravda. Vždyť člověk byl stvořen k Božímu obrazu a jeho individualita, kreativita, schopnost milovat a pátrat po smyslu života ho nad zvíře přirozeně pozvedá. Ježíšovo přirovnání však má své opodstatnění, když se zamýšlíme nad duchovními potřebami a kvalitami člověka. Ovečka je mírumilovné zvíře, které žije ve společenstvích. Je tedy družná a nevinná. Ovečka je užitečná, pokojná a zdálky pozná hlas svého pastýře. Je to tvor, který miluje svého pastýře a je závislý na jeho ochraně. Právě tyto rysy mírnosti, nevinnosti a odevzdanosti, jsou typické pro svatý lid. Jsou to hlavní poznávací znaky zralé duše, která již není pod vládou strachu. Vzdala se boje a připoutanosti ke světu a odevzdala se Kristu, svému láskyplnému pastýři.

Hledíte totiž na své povolání od něho, bratři, že bylo povoláno nemnoho moudrých v tělesném ohledu, nemnoho mocných, nemnoho urozeného původu; ale Bůh vyvolil pošetilé věci světa, aby zahanbil moudré lidi; a Bůh vyvolil slabé věci světa, aby zahanbil silné věci; a Bůh vyvolil neurozené věci světa a přehlížené věci, věci, které nejsou, aby přivedl vniveč věci, které jsou, aby se žádné tělo před zrakem Boha nechlubilo. (1. Korinťanům 1:26–29; RBi8)

Kristovi praví následovníci zpravidla nejsou exponovanými osobnostmi světa. Nejsou to významní politici, vědci, ani mocní milionáři. Jejich bohatství je v jejich srdcích. Nemají ostré lokty a nemají ani potřebu vyniknout ve vlastnění majetku, ve znalostech nebo moci nad druhými. Tyto rysy patří spíše kozlům. Ti jsou soutěživí, trkají a chtějí si zajistit své teritorium a vůdčí postavení. Ne však ovečky. Ty jsou vhodným symbolem vyzrálosti a vystoupení z diktátu ega a mysli. Ovečky se světu jeví naivní, bezbranné, slabé a bezmocné. Jsou světem odstrkovány jako nevýznamné a podřadné. Kozlové jsou přesvědčeni o důležitosti boje, vlastnění a moci. Tyto hodnoty jsou pro ně reálné, hmatatelné a rozhodující. Lásku, mírnost, obětavost, nevinnost a bezbrannost považují za slabosti a přítěž. A co říkáte vy? Kde vidíte sami sebe? Kým skutečně chcete být?

Iluze kozlů

Často se v životě stává, že když něčemu porozumíme na hlubší úrovni, nic nakonec není takové, jak se na první pohled zdálo. Tak třeba ti kozlové. Jsou skutečně neohrožení, silní, důležitější a praktičtější než ovce, jak si sami myslí? Ano, to jsou, ale pouze z omezeného pohledu materiálního člověka. Z perspektivy jedince, který je přesvědčený, že materiální svět je jediná existující a objektivní realita, platí heslo: ,jezme a pijme, neboť zítra máme zemřít´. Z náhledu vědomí, vnímající svět jako objektivní realitu, jsou kozlové vítězové a jsou prvními. Z pohledu tradičního, převažujícího pohledu na realitu, kterému jsme od mládí světem učeni, by touhou každého jedince mělo být stát se výjimečným a dominantním kozlem, který si za svůj krátký život urve co největší díl koláče, vytěží ze života co nejvíce pro sebe a třeba i nějak změní svět.

Při bližším zkoumání reality kozla, však vyjde najevo, že jeho základním hnacím motorem je strach, i když vypadá jako neohrožený. Důvod, proč má potřebu užít si co nejvíce, zbohatnout a vlastnit, je jednoduchý. Strach ze smrti. Pokud to vše nevyužije ve svém krátkém životě, už pro něj nic více neexistuje. Jedinec řízený egem potřebuje prosadit sama sebe a využít vše, ke svému zisku v domnění, že moc a získané věci přinášejí bezpečí a záchranu. Každý, kdo však zbohatnul a získal téměř celý svět, nezískal překvapivě hluboký pocit uspokojení a bezpečí více, než když byl chudý a tak si vyzkouší sám na sobě iluzi, kterou přináší život řízený egem, strachem. Na pozadí jeho života dominuje neustálý strach, založil svůj dům na tekutých píscích a prvenství ve světě tu zanechává jiným, když odchází při smrti z tohoto světa. Kozel je zaměřený, aby dobyl celý svět, ale výměnou za to, že pozbude své duše.

MILOVAT ZNAMENÁ ŽÍT

Žít, znamená být přítomný,
žít, znamená být svobodný.
Žiješ, když Láska Tebou proniká.
Když miluješ, život Ti neuniká.

Milovat lze vždy a v každé době,
i pokud máš jen kapku života už v sobě.
Když tu poslední kapku Lásce věnuješ,
Tvůj život nebyl marný, to mi věř…

Smrt neexistuje, lidé dobří!

Kdo se vám to snažil namluvit?
Jen svůj kabát vyměníte, změníte působiště, byt.
A proto nikdy není pozdě, začít žít.

Moudrost ovečky

Ovečka je jiná. Je ve skutečnosti moudřejší než kozel. Vidí duchovní Skutečnost za iluzí materiálního světa. Ví, že svět není objektivní neměnnou realitou, ale život každého z nás je odrazem toho, kým jsme ve svém nitru, ve své duši. Ovečka si je jistá tím, že je duchovní bytostí a tento svět je pouze dramatem, které se hraje z důvodu tříbení duše. Je to hřiště zinscenované Bohem, jehož účelem je náš růst ve vyzrálé jedince. To prvořadé je uzrát do lásky a vstoupit tím do Boží náruče. Všechno trápení a bolest tohoto světa jsou způsoby, jak nás dovést k odevzdání, lásce, pokoře, soucítění a mírnosti. Vše na scéně tohoto světa, včetně negativních událostí, jsou způsoby, jak nás přimět, abychom už nestavěli dům na tekutých píscích materiálního světa, ale aby náš duchovní dům byl postaven na skále, v nebesích. Zralou ovečkou se stává ten, kdo se vzdal boje, protože pochopil, že není o co bojovat. Ten, kdo přestal spěchat, protože už všechno hodnotné odjakživa má. Ten, kdo se zastavil, protože porozuměl, že štěstí a lásku již máme, když si je v přítomném bytí plně uvědomíme. Pánova ovečka je ochotná vyměnit poklady světa za duchovní poklad v nebi. Prakticky se tak projeví, že jí vládne láska a ne strach (ego). A to je smyslem Ježíšova podobenství o správci, který si dělal přátele pomocí nespravedlivého bohatství.

Potom Ježíš řekl svým učedníkům: „Jeden bohatý muž měl správce, kterého obvinili, že zachází s jeho majetkem rozmařile. Zavolal si ho tedy a řekl mu: ‚Co to o tobě slyším? Předlož účty za dobu svého správcovství, protože už nebudeš správcem domu.‘ Správce si řekl: ‚Co mám dělat, když se mě můj pán chystá propustit? Nemám dost sil, abych kopal, a žebrat se stydím. Aha, už vím, co udělám, aby mě lidé přijímali do svých domovů, až přestanu být správcem.‘ Zavolal si dlužníky svého pána, jednoho po druhém, a prvního se zeptal: ‚Kolik mému pánovi dlužíš?‘ Odpověděl mu: ‚Sto měr olivového oleje.‘ Správce mu řekl: ‚Vezmi si svůj dlužní úpis, posaď se a rychle napiš 50.‘ Pak se zeptal dalšího: ‚Co ty, kolik dlužíš?‘ Odpověděl: ‚Sto velkých měr pšenice.‘ Řekl mu: ‚Vezmi si svůj dlužní úpis a napiš 80.‘ A pán pochválil svého správce, i když byl nepoctivý, protože se zachoval prozíravě. Synové tohoto systému jsou totiž v jednání s druhými prozíravější než synové světla. Říkám vám: Dělejte si přátele pomocí nepoctivého bohatství, aby vás, až selže, přijali do věčných obydlí. Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i v mnohém, a kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i v mnohém. Pokud jste tedy nebyli věrní, když šlo o nepoctivé bohatství, kdo vám svěří to pravé? A pokud jste nebyli věrní, když šlo o to, co patří někomu jinému, kdo vám dá něco pro vás? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, protože buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo bude jednomu oddaný a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i bohatství.“ Farizeové, kteří měli rádi peníze, to všechno slyšeli a začali se mu pošklebovat. Řekl jim tedy: „Snažíte se před lidmi vypadat bezúhonně, ale Bůh zná vaše srdce. Co má podle lidí vysokou hodnotu, je v Božích očích odporné.  (Lukáš 16:1–15; NWT)

Ovečkou se stává každý, kdo se vzdal vlády ega a odevzdal se Lásce. Odevzdání je rys mírnosti a důvěry v pravého Boha a Krista. Ten, kdo dává v životě prostor Lásce, aby ho vedla, postupně dospívá v osvícení. Pánovy ovečky, které dospěly, jsou zralé duše. Probudily se do stavu bezpodmínečné lásky. Jejich probuzení je o hlubokém vnitřním uvědomění, že Láska, kterou celý život hledali, tu vždy byla. Byla jejich samotnou podstatou a byla ve všem, co existuje. Bůh je Láskou a je v každém z nás i ve všem co nás obklopuje. Vědomí bezpodmínečné Lásky je poznávacím znakem Pánových oveček. Vede je k soucitu, obětavosti, mírnosti a k pokoji, který převyšuje všechno myšlení. Jsou světlem světa, ale trnem v oku společnosti odcizené Bohu, vedené egem.

. . .vysílám vás jako ovce mezi vlky; prokažte se tedy obezřetní jako hadi, a přece nevinní jako holubice. Střežte se před lidmi, neboť vás vydají místním soudům a budou vás mrskat ve svých synagógách. Ano, budete kvůli mně vláčeni před místodržitele a krále na svědectví jim a národům. (Matouš 10:16–18; RBi8)

Každý kdo na své duchovní cestě okusil vzestup k bezpodmínečné lásce, která je v Ježíši Kristu, okusil návrat domů, do náruče Boha. Probudil se do nového vnímání světa, do Kristovského vědomí. Získal pevné a bezpečné místo, na kterém prožívá Lásku nezávislou na okolnostech. Rozdíl mezi dobrými a špatnými věcmi nezmizel. Ani se tím svět zázračně neočistil od zla, ale ti kdo okusili velkorysý dar Kristovského vědomí, prožívají neustálou lásku a nic, co by se pokoušelo tuto lásku zlomit, nemá úspěch. Pánovy ovečky jsou na bezpečném místě lásky. Stojí mimo mysl a žádné zlo se jich osobně nedotýká. Objevili a rozvinuli v sobě ducha lásky a ten se stal jejich bezpečnou výšinou. Vybudovali svůj dům na skále.

Kdo nás odloučí od jeho lásky? Snad těžkosti nebo strach, pronásledování či hlad, nebezpečí života nebo sama smrt? To vše se nám může přihodit. Vždyť už dávný žalmista napsal: "Každou chvíli vedou někoho z nás na smrt kvůli tobě, mají nás za ovce, určené na porážku." Ale s jeho pomocí máme vítězství zajištěno. Vždyť si nás zamiloval! A já jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani vládci, nic z toho, co se děje nebo teprve má přijít, ani moci světské ani duchovní a vůbec nic z toho, co vyšlo z rukou Stvořitele, nemůže nás odloučit od Boží lásky. Vždyť jsme ji poznali v Ježíši Kristu, když za nás umíral. (Římanům 8:35-39; SNC)

NADĚJE PRO SVĚT JE LÁSKA

Nahý se rodíš a nahý umíráš,
tvůj život tady a teď je vše, co máš.
Tak proč shromažďovat věci, co se jednou rozpadnou,
proč se neobléci tou nejčistší Láskou?

Jsi v Lásce, jenom o tom nevíš,
strach ti spoutal mysl, a proto trpíš.
Ale strach je iluze, tvojí myslí vytvořená,
však Boží Láska je skutečná, je věčná.

Bůh je Láska, kterou mezi lidmi nenajdeš,
to poznáš, když v jeho náruči se ocitneš.
Zapomeneš na strachy a lidská trápení,
ponoříš se do Lásky, s Bohem v souznění.

Stojím u dveří a klepu

Pro osvícené Pánovy následovníky se skutečným smyslem života stává pomoc jeho bratrům. Pochopení smyslu života vede k životě v lásce a svobodě. Pomoc druhým je přirozeným důsledkem zralosti učedníků a způsobem, jak svůj život zasvětit Bohu. Pro pomazané Kristovy následovníky, světlonoše, je to naplnění účelu jejich pozemské inkarnace a pro ostatní je to cíl cesty, do kterého vás zveme.

Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“  (Zjevení 3:20-22; B21)

Tím, jak si počínáme v tomto světě, se automaticky řadíme mezi obrazné ovce, nebo mezi kozly. Rozhodovat bude ne to, co konkrétně jsme v životě dělali, ale jakým způsobem jsme to dělali. Pán neposuzuje, kam jsme to v tomto světě dotáhli a za co nás svět obdivoval. Pán posuzuje to, jakým člověkem jsme se na své cestě životem stali. Jeho pohled na naši způsobilost není tělesný, ale duchovní. Jediný zákon, kterým posuzuje, je zákon Lásky.

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. (Matouš 25:31-33; CEP)

KDO NEHLEDÁ, NENAJDE

Ovečka zbloudilá ovčinec hledá,
kdosi ji nahání, pokoj jí nedá.
Tráva se zelená, květiny sladce voní,
proč ale nechutná tak jako vloni?

Kdo pocit má, že něco se změnilo, kéž by se zamyslel,
jakou cestou teď dál jít, kam své kroky namířit.
Kdo branku do bezpečí nehledá,
nikdy ji nenajde.

Pánův ovčinec

Pánův ovčinec je místo záchrany, nasycení a bezpečí, o kterém mluvil Ježíš v jednom ze svých podobenství. Je to stav, který hledáme všichni, aniž si to uvědomujeme. Stav návratu do bezpečné náruče Boha Lásky, ze které pocházíme. Vedou do něj pouze jedny dveře a těmi je sám Pán Ježíš. Vcházet skrze tyto dveře znamená žít v souladu s ryzí Láskou v srdci a přijímat poznání výlučně od něj. Vstup do ovčince není možný z jiného místa. V každém z nás, v našich duších, existuje neomylný energetický záznam o našem svědomí. Toto vnitřní místo je ukazatelem míry souladu naší duše s Láskou. Ať už jsme žili na kterémkoliv místě naší Země a v kterékoliv kultuře, vždy jsme v našich rozhodnutích něco upřednostnili. Pokud to byla Láska, zvolili jsme Krista. Neexistuje jiný přístup.

„Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je.(Jan 10:1-3; CEP)

Kdo je řízený Láskou, je pravý pastýř. Existuje mnoho falešných Kristů a vůdců, strhávajících pozornost sami na sebe a prohlašujících sami sebe za mesiáše či vůdce. Vstoupili jsme do období velkého soužení, kdy bude nanejvýš důležité rozlišit, komu můžeme naslouchat a kdo je samozvaný zloděj a lupič. Všichni máme ve svých srdcích zárodek Boží lásky. Poznejme ho. Vnímejme ho a rozlišujme jeho vedení. Tak dostaneme spolehlivou navigaci v rozhodnutích a neztratíme se.

Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. (Jan 10:10; CEP)

Pravá láska dává a nic za to nepožaduje nazpět. V její přítomnosti se cítíme naplnění a občerstvení. Vede nás k naší vlastní síle, ukryté uvnitř a dává nám prostor, abychom byli tím, kým nás Bůh chtěl mít. Podporuje naši přirozenost a důstojnost. Otevírá naše srdce a my se v její přítomnosti stáváme lepšími lidmi. Tak bychom se měli cítit pod vedením pravého pastýře, který skutečně následuje Krista.

Vlci v rouše beránčím

Draví vlci přichází v rouše beránkově. Vskutku, sám satan se proměňuje v anděla světla. (2.Korintským 11:14). Pohnutkou falešných vůdců je krást. I kdyby snad zdarma rozdávali majetek, dělali mocné skutky a zázraky, vždy je jen na nás, abychom rozlišili, jaký je jejich druh lásky. Za své dobrodiní žádají mnozí jen akt úcty, stačí jim vaše pozornost a obdiv. To je totiž zdroj energie, kterou potřebují zákulisní, neviditelní hráči, manipulující se svými loutkami, mesiáši. Jenom naše vnitřní rozlišovací schopnost a znalost Lásky je naše cesta k záchraně. Ovečky nepotřebují encyklopedické znalosti. Znají hlas svého pastýře. Jeho tón hlasu je nezaměnitelný a ony prostě ví, komu patří. Tak se každý z nás zařazuje do něčího ovčince. Řekněme, že vrána k vráně sedá.

Buďte ve střehu před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouchu, ale uvnitř to jsou draví vlci. Poznáte je podle jejich ovoce. Sbírají snad lidé někdy hrozny z trní nebo fíky z bodláčí? Podobně každý dobrý strom nese znamenité ovoce, ale každý prohnilý strom nese bezcenné ovoce; dobrý strom nemůže nést bezcenné ovoce ani prohnilý strom nemůže nést znamenité ovoce. Každý strom, který nenese znamenité ovoce, je podťat a vhozen do ohně. Skutečně tedy poznáte ty [lidi] podle jejich ovoce. (Matouš 7:15–20;RBi8)

KNĚŽÍM

Slepý slepého když vodí,
kam asi dojdou?
Když oba ve tmě bloudí,
cestu k Lásce, Bohu, nenajdou.
Jiná cesta, lidé, není,
kdo chceš dojít ke spasení?
Kdo myslí, že se ho to netýká,
ten ať potom naříká.

Nádeníci

V Kristově podobenství se vyskytuje ještě nádeník. Jeho pohnutkou není záchrana oveček, ale vlastní výhoda. Hluboká pečující láska a zájem mu chybí, protože má strach především o sebe. To nemůže být pastýř, kterého Ježíš schválil. Neposkytuje záchranu ovečkám, je to jen najatá loutka a nastalá tíseň prokazuje jednoznačně tuto skutečnost.

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Nádeník ale není pastýř a ovce mu nepatří; když vidí přicházet vlka, opouští ovce a utíká. Když se pak vlk vrhá na ovce a rozhání je, nádeník utíká, protože je nádeník a na ovcích mu nezáleží.(Jan 10:11-13; B21)

Rozpoznáváte pohnutky u těch, kdo se prohlašují za pastýře? Kolik z náboženských vůdců dnešní doby hledá svou vlastní slávu? Nechají se oslavovat jako vyvolení. Podobají se farizeům. Jsou to filosofové a mudrci mluvící učenými slovy, dodržující tisíce pravidel, ale postrádající to jediné co je třeba, bezpodmínečnou lásku. Sami sebe ustanovili a oslavují svůj rozum a ne Boží. Říkají si otče, nebo svatý, dobrý učiteli, když pouze jediný je náš učitel…Vážení čtenáři, v církvích, ani mesiáších tohoto světa, nehledejte záchranu. Zachráněni budou jednotlivci, kteří vcházejí k Bohu skrze Lásku, které se drží uvnitř. Ve své duši. Žádné z náboženství tohoto světa, neposkytuje čistou pravdu, není zárukou lásky a ani spásy.

CÍRKVÍM

Kdo z vás pravdu má, 
že pravou cestu zná?
Prostý lid je Bohu blíž, 
že se "otče" nestydíš!
Nech se naroubovat, pláňko samozvaná, 
ať tvá ústa neříkají už jen slova planá; 
Srdce ať tvé zahoří Pravou Láskou k Bohu, 
Bůh říká, já ti pomohu.
Ať jsi strom, v jímž teče míza Boží,
ovoce Ducha rozsévej, vždyť lid po tom touží.
Z Boží Pravdy nelze brát, jen co se tobě hodí,
vláda Strachu, vláda tvá, špatné plody rodí.

Dvě stáda

Ježíšovo podobenství pokračuje slovy o dvou stádech jednoho pastýře. Existují dvě stáda, která mají být sloučena v jedno. Jedná se o duše nebeských bytostí a duše bytostí vytvořených přímo pro pozemský život. Dovolte, abychom vám o těchto stádech něco napsali v dalším článku, který navazuje. Má název Dvě stáda jednoho pastýře.

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.(Jan 10:14-16; CEP)