ZROZENÍ JITŘNÍ HVĚZDY

Právě v tomto čase Láska přišla, zdá se.
Vyšla Jitřní Hvězda - komu se to nezdá?
Na Nebi ji nehledej. Slétla na zem – podívej-
oči ducha otevři - i pro Tebe zazáří…
Koho paprsky pošimrá, toho Láskou naplní;
zapomene na strach ve svém srdci -
Láska se ujme kralování…
Lidé dobří, bděte,
za Jitřní Hvězdou jděte…

Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. (2. Petra 1:19–21;CEP)

Jitřní hvězda souvisí s východem slunce. Východ slunce symbolizuje Boží prohlášení, Boží vůli, přicházející od východu. Rozumějme z duchovního světa. Ve Zjevení 22:16 se o jitřní hvězdě píše: ‚Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám o tom vydal svědectví k užitku sborů. Jsem Davidův kořen i potomek a jasná jitřní hvězda.‘“

Události knihy Zjevení se odehrávají v závěrečné části současné éry. Jde o období nazvané jako „poslední dny.“ Jako ve starověku byli lidé v očekávání mesiáše, tak i v tomto období se duchovně zaměření lidé stále častěji dozvídají o „přelomovém období“ a úsvitu nového věku lidstva. Bible nazývá toto období obdobím soužení, jaké nenastalo od počátku lidstva a jaké již nikdy nenastane, po jehož odeznění zavládne Boží tisícileté království na Zemi. Vyjití jasné jitřní hvězdy je signálem pro všechny, kdo očekávají Kristovu neviditelnou přítomnost na zemi, podobně jako v prvním století, i dnes hvězda oznamuje přítomnost Krista na Zemi. Východ nové jitřní hvězdy je znamením počátku konce a označuje období, které má provázet celá řada událostí, o kterých píše písmo. Působení jitřní hvězdy v dnešních dnech je aktivní činnost živého, jednajícího a ochraňujícího Ježíše Krista na Zemi. Kristův druhý příchod byl v předmětu zájmů jeho učedníků již v prvním století a on jim k tomu podal následující výklad zaznamenaný apoštolem Matoušem:

Zatímco Ježíš seděl na Olivové hoře, učedníci se na něj soukromě obrátili s otázkou: „Řekni nám: Kdy se to stane a co bude znamením tvé přítomnosti a závěru tohoto systému?“ Ježíš jim odpověděl: „Dávejte si pozor, aby vás někdo neoklamal,  protože mnozí přijdou v mém jménu a řeknou: ‚Já jsem Kristus‘ a oklamou mnoho lidí.  Uslyšíte hluk válek a zprávy o válkách.(Matouš 24:3-6;NWT)

Pro vysvětlení písma je důležité pochopit, že prorokované události mají své předobrazy v předchozích událostech popsaných v písmu. Předobrazy pomáhají pochopit těžko vysvětlitelnou symboliku a dávají nám část nápovědy. Narození mesiáše, Ježíše Krista, bylo oznámeno vyjitím hvězdy, kterou spatřili pastýři na polích, a také tři králové, kteří donesli zvěst židovskému králi Herodovi. Stejně tak druhý příchod Krista a s tím spojený nový (vyšší) způsob uctívání je oznamovaný hvězdou.

Hvězdu nalézáme v knize Zjevení ještě v jedné důležité souvislosti. Tou jsou události deváté kapitoly. Pro ty, kdo milují Boha a čekají na jeho pravdu, nastává období radostné zvěsti. Na zem padá hvězda a dostává klíč od propasti. Vypouští zástup kobylek. Hvězda tu symbolizuje seslání dvou novodobých proroků přinášejících aktuální živá slova Ježíše Krista. Událost vypuštění kobylek a dvou svědků, proroků, rozebereme v jiném článku.

Duch Ježíše Krista je s jeho učedníky, kteří se snaží zachovávat jeho slovo a pracovat v jeho díle s upřímnými pohnutkami „… já jsem s vámi po všechny dny až do závěru systému věcí.“ (Matouš 28:20)

Ježíše Krista, ve fyzické podobě, jak žil na zemi v prvním století n.l. již svět více neměl spatřit. Měli ho ovšem spatřit jeho učedníci a rozpoznat, jakým způsobem a koho skutečně používá jako svůj nástroj, v období nazvaném čas konce. Každý kdo si představuje, že přítomnost Krista v tomto období bude stejná, jako tehdy, bude zklamán. Věrní učedníci, vedení Duchem pravdy, však neomylně rozpoznají jeho přítomnost. Zvuk Ducha Pravdy je jako neomylné vnitřní vědění, kterému naslouchají.

Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání; a požádám Otce a dá vám jiného pomocníka, aby byl s vámi navždy,  ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, protože jej nevidí ani jej nezná. Vy jej znáte, protože s vámi zůstává a je ve vás. Nezanechám vás osiřelé. Přijdu k vám.  Ještě chvíli a svět mě již nespatří, ale vy mě spatříte, protože já žiji a vy budete žít. V ten den poznáte, že jsem ve spojení se svým Otcem a vy jste ve spojení se mnou a já jsem ve spojení s vámi. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Kdo zase miluje mne, bude milován mým Otcem, a budu ho milovat a jasně se mu ukáži.“ (Jan 14:15–21; RBi8)

Jak se mají věrní ujistit, že v tak náročném období, kdy se po světě šíří zprávy o falešných Kristech, jsou zrovna oni na té správné cestě? Věrným učedníkům může napovědět Duch Pravdy. Duch Pravdy působí, že ovečky slyší hlas svého pastýře. Vysvětlení, které vám podáváme na těchto stránkách je inspirováno Duchem Pravdy a bylo napsáno z přímého napojení na Ježíše Krista a duchovní svět. Je určeno těm, kdo chtějí získat odpovědi a vedení.

Po celé období, dvou tisíc let od prvního století, bylo doporučeno, aby Pánovi učedníci věnovali pozornost písmu, Bibli, jako lampě osvěcující temno v srdci. Teď vás ovšem vybízíme, abyste brali písmo jako pomůcku, která již splnila svůj účel, dovedla vás na místo, kde uslyšíte přímo od svého Pána vysvětlení, jak se písmo naplnilo. Kdo by nechtěl slyšet přímo od samotného Ježíše, co se má stát? Kdo by nechtěl zjistit, jak se projevuje jeho přítomnost? Co znamenají proroctví pro poslední dny? Jak můžu být v tom čase zachráněn?

Odpovědi se stávají díky našim sdělením, volně dostupná pro každého, kdo projeví zájem a svou vlastní aktivitu.

Duch a nevěsta stále říkají: „Přijď!“ A každý, kdo slyší, ať řekne: „Přijď!“ A každý, kdo žízní, ať přijde; každý, kdo si přeje, ať si vezme zdarma vodu života. (Zjevení 22:17;RBi8)

JITŘNÍ HVĚZDA ZÁŘÍ

Slunce pomalu vychází, měsíc zapadá,
jedna hvězdička jít spát však nehodlá.
Chce lidem na lepší časy posvítit,
v každém z nich světýlko roznítit.
Kdo si troufá nad ránem dávat takový jas?
- Jitřní Hvězda vyšla v tento čas…
Lidé dobří, bděte, za Jitřní Hvězdou jděte…