Co znamenají známá slova z evangelia Jana, že na počátku bylo Slovo? Co znamená, že to Slovo bylo Bůh a bylo zároveň u Boha, a co znamená, že bez něj nic nepovstalo? Jakým životem a Světlem je pro člověka? V těchto větách je mnohem více, než bývá běžně pochopeno. Zastavme se v úvaze nad hlubokým obsahem řeckého slova LOGOS, které se překládá jako „Slovo.“

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí.   (Jan 1:1-4; CEP)

Božský archetyp člověka

LOGOS je archetypem opravdového, dokonalého Člověka v podobě Boha. Proto se Boží syn nazýval synem Člověka. „Tak nikdy jiný člověk nemluvil“ prohlásili vyděšení strážní, připravení ho zatknout a přivést před soud. Hluboce zasáhl upřímné posluchače, ve kterých se ozývala jejich nejvnitřnější Skutečnost. Každý máme v sobě archetyp nebeského Krista, našeho Boha a Otce. Je naším dechem, pulzujícím životem, hlubokou inteligencí a Láskou, která na sebe vzala lidské tělo.

Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven.   (1.Jana 1:1,2; CEP)

Bůh Kristus je jako jeho Otec, ale menší. Když moudrý Otec spočívá v bytí, dává prostor svému Synu, aby spravoval jeho díla a realizoval jeho záměr v jednom společném Duchu své vlastní domácnosti. Pozemský člověk si to může představit na své vlastní rodině, která pouze nedokonale kopíruje nebeský, božský vzor.

Žádný, kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má také Otce. Pokud jde o vás, ať to, co jste slyšeli od počátku, ve vás zůstává. Jestliže to, co jste slyšeli od počátku, ve vás zůstává, i vy setrváte ve spojení se Synem a ve spojení s Otcem. Dále, to je ta slíbená věc, kterou nám on sám slíbil, věčný život.  (1. Jana 2:23–25; Rbi8)

Nejvyšší Bůh se projevuje ve třech nejzákladnějších formách jako Otec, Syn a Duch. Trojjediná podstata Nejvyššího je nebeským archetypem, jež má v sobě každá z živých forem. Fraktálový duchovní vzor božství, který sám Kristus nazval kmenem vinné révy, se opakuje i na ratolestech révy, které jsou podobné, ale menší. Jeho následovníci jsou ratolestmi, do nichž se promítá stejný program – Slovo – LOGOS. Madelbrotova množina, zlatý řez, Fibonacciho posloupnost, či fraktalita, jsou lidmi již objevené univerzální a matematicky přesné zákonitosti, na kterých stojí celé stvoření. Slovo-LOGOS by šlo také vzdáleně a z jednoho omezeného hlediska popsat jako programovací jazyk. Jedná se však o něco nepředstavitelně komplexnějšího. Jde o holografickou, multidimenzionální, energetickou frekvenční Plnost, kterou prožíváme jako Lásku – nejvyšší míru harmonie své duše. A není to ani pouhý energetický Zdroj, ale jde o inteligentní bytost podobnou člověku, ale nepředstavitelně převyšující současnou omezenou verzi člověka. Je neviditelným tělem, dechem a vědomím, které si uvnitř nás, na pozadí forem, vše uvědomuje a prožívá. Zatím co naše hmotná identita je z hlediska ducha něco, jako starověký skafandr, skrze něhož vnímáte realitu pouze několika omezenými kruhovými průzory.
Božství uvnitř nás samotných je tím, co nás s neprojeveným Bohem spojuje a právě tato nebeská složka člověka je tím, co si uvědomuje jakýkoliv obsah. Otec je hlubokou, tichou moudrostí našeho vnitřního ticha. Syn je projevenou moudrostí svého Otce a Duch je láskyplným prostorem bytí, ve kterém vše vzniká. Těžko oddělíte, kde začíná jeden a kde končí druhý. Je to tajemství věčného života, které oživuje člověka, odhalující se postupně všem upřímně hledajícím.

V tu chvíli, kdy jsem o těchto [věcech] přemýšlel, hle, otevřela se nebesa a všechno stvoření pod nebem bylo světlem a svět se pohnul. Dostal jsem strach. A hle, spatřil jsem v tom světle mladíka, který se ke mě postavil.
Když jsem jej spatřil, byl jako mocný - a měnil svou podobu a byl jako otrok. Nebyli přede mnou množstvím. A byla tam podoba, jsa mnohotvará v tom světle. A ty podoby se vzájemně zjevovaly a ta podoba byla trojtvará.
Řekl mi: "Jane, Jane, proč jsi na pochybách a proč máš strach? Jsi snad cizinec této podobě?" což znamená: 'Nebuď malomyslný.'
"Já jsem s vámi neustále. Já jsem Otec. Já jsem Matka. Já jsem Syn. Já jsem neposkvrněný a nedotčený. Nyní jsem ti přišel ukázat to co je, to co bylo a to co má nastat - abys poznal [věci] nezjevné i zjevné - a ukázat ti nepohnutelný rod Dokonalého Člověka.  (Tajná kniha Janova 1:30-2:22)

Nejvyšší Bůh je Dechem života, vdechnutým do plic Adamovi. Zatím co stvořitelé formy – archonti vytvořili tělo - formu člověka, dle Božího vzoru – vnuknutí, Bůh dal živoucí obsah - LOGOS. To nebeské v člověku, má trojjedinou podstatu, která oživuje duální prostor forem. Tak jako je 2D prostor orientován ve směru nahoře a dole, vpravo a vlevo, to jsou dvakrát dva směry, tak existují dva zemské živly a dva vzdušné. Země a voda, jež mají jinovou polaritu a vzduch a oheň mají jangovou polaritu. V 3D prostoru však musíme ještě přidat hloubku, to znamená směr, dopředu a dozadu. V trojrozměrném prostoru, který se podobá krabici, existují vždy tři souřadnice, určující polohu bodu vůči středu v kombinaci s dvakrát dvěma rozměry, charakterizujícími formu. Když se duální -zemské spojuje s trojjediným - nebeským, vzniká dvanáctková soustava 3x4. Dvanáct základních kvantových stavů, vyjadřujících svět projevených forem ve formě dvanácticípé hvězdy. Každý kdo nalezne cestu skrze dvanáct kvantových bran - eonů, nalézá střed hvězdy, který je sám třináctým cípem, společným s vyšší oktávou stvoření. Vytváří spojnici do vyšší reality. A takovou spojnicí je Kristus, jako třináctý mezi svými dvanácti apoštoly. Podstatou nalezení spojnice do vyšší oktávy je dokonalé spočinutí – vystředění. Toho se dosahuje neutralizací dvanácti energetických bran – kvantových úrovní – uvnitř duše každého hledajícího. Jednoduše řečeno, právě to je cílem všech poctivých duchovních metod a přístupů, když si odmyslíte nálepky, ceremonie, nepřeberné názvosloví a dogmata, kterými obalila přímé směry k cíli lidská, koncepční mysl. Když to vše dáte stranou a zůstane jen vnímání nejhlubšího obsahu za všemi slovy, či nejvyšší míry opravdovosti za všemi maskami, nalézáte své bytí bez formy, které si vše uvědomuje. To je Bůh - LOGOS ve vašem srdci. Představuje nejvyšší míru Plnosti ducha, zvanou též jako kristovství. Hlas Lásky či nejvyšší míra lidskosti v naší duši. Podstata řádu přírody a sjednocující princip stvoření.

BŮH JE NAŠÍM UVĚDOMĚNÍM OBSAHŮ

Jsme Božími svědky.
Jsme tím, skrze co si Bůh
uvědomuje divadlo života,
hru vznikajících a zanikajících forem.
Účinkujeme v pohádkovém příběhu
o vysvobození princezny
ze zakletého zámku.

Myšlenkový koncept

Lidské pojmy, přístupy, techniky, ceremonie, či dogmata jsou koncepty, vytvořené myslí, které LOGOS uvězňují. Mysl má sklon vše definovat, pojmenovávat, seřazovat a hodnotit. Tím vytváří program – koncept, který ohraničí mnohorozměrný vjem – cítění ducha všech věcí. Skrze nánosy myšlenkových konceptů si mysl vytvořila svoje vlastní, individuální pojetí reality, které vychází se sdílených definic společnosti – naučených konceptů. Bez odložení hradby konceptů však nikdo nenalezne cíl. Neobjeví LOGOS.

Duše si pak nevzpomíná na své bratry a na svého Otce, protože ji oklamal požitek a sladké zisky. Když zanechala poznání, upadla do stavu podobného zvířeti. (Authentikos logos 24: 20)

Pře náboženství o jména, nauky, přístupy a definice je spolehlivou bariérou, skrze kterou se nikdy nedostanete ke skryté Pravdě za myšlenkovými koncepty. A stejně tak lesk věcí a pozemská sláva je lákadlem, které omámí duchovní smysly. Duše pak vnímá pouze zjevnou pravdu, která je zrcadlově obrácená k pravdě skryté. Lne ke zvířeckosti a opovrhuje duchovností. Ta zjevná pravda je kocourkovská realita, vysmívající se Pravdě s velkým P. Kdo chce v sobě obrátit realitu, aby viděl tu duchovní jako pravou, musí projít dlouhým územím prázdnoty, nicoty a nevědění, dokud nezačne svítat.

JE ČAS SI ROZVZPOMENOUT

Člověk v lidském těle
je spojnicí nebe a země,
pokud se probudí a
rozvzpomene si na svůj původ.

Dovol si nic nevědět

Myšlení vytvořilo ego, čili to, kým jsme se stali ve světě forem. Jak jsme mysleli, to vyformovalo naši duši. A duše je jakýmsi obalem pro ducha. Duše ho ohraničuje nevědomými i naučenými programy. Proto je dalším krokem na duchovní cestě, povznést se nad obsah lineární mysli a spočinout v nelineárním duchu, který otevírá dveře k vyšším nadsmyslovým schopnostem a uvědoměním. Zpočátku je to spíše intuitivní spočinutí ve vlastní opravdovosti. V tom nejpravdivějším a nejhlubším, co lze v sobě nalézt. Dovolit si nic nevědět a nad ničím nepřemýšlet. Dovolit si jen uvědomování hlubokého klidu své duše a následně procítit horkost rozlévající se energie, která zaplavuje tělo jako elixír mládí, jako uklidňující lék, jako žár ohně. Je to nalézání harmonie uvnitř sebe, které se odevzdáváme, dokud se to nestane naším trvalým útočištěm ve chvílích samoty, ve chvílích pociťované ztráty, ve chvílích kdy potřebujeme duševní hygienu, nebo provozujeme řízenou relaxaci a meditaci. Něco jako duševní sprcha, která smývá lepkavý sliz podlosti a zloby světa.
Dovolit si nic nevědět, na nic si nehrát a nic nehledat, je spočinutím v duchu. Pokud chceme zažít svět ducha, musíme projít bolestivým procesem, kdy se oddělují všechny světské obsahy duše od čistého Světla bezčasového bytí. Aby došlo k osvícení, nezřídka to znamená podobně bolestivý proces, jako je operace. Oblastí nevědění je třeba projít jako přechodným stavem, kdy se hledající odpoutává od závislosti na diktátu myšlení a vstupuje do svobody ducha. Egoické vědomí stále nevzdává svůj boj a pokouší se panikařit ze zbytku svých sil, protestovat, či ztěžovat si, protože tuší, že se blíží jeho definitivní konec moci, či nadvlády. Hledající to v jisté fázi své duchovní školy prožívá v procesu Jobovy zkoušky, či temné noci duše. Staré paradigma se bortí a rodí se nové. Růst ducha je provázen katastrofami na úrovni duševní - myšlenkové. Tehdy je třeba zůstat v bytí a pozorovat všechna pohnutí, kterými duše prochází. Proud vědomí způsobí uvědomění a chirurgické rozpuštění bolesti laserem, pokud přijímáme vše, co přišlo a pozorujeme to bez vzdoru.

PŘÍJÍMEJ I PÁDY

Každý pád v sobě skrývá
počátek něčeho nového.

Důležité pro každého hledajícího je dovolit si časté meditativní chvíle, kdy necháme vše být, takové, jaké to je. Odložíme svět na vedlejší kolej a prožíváme jen věčné bytí – ducha. Při všem co děláme, spočíváme mimo koncept času Chronos. Jsou to chvíle úniku z dramatu a vnějšího dění do vnitřního bezčasového prostoru plynutí. Do prostoru Lásky. A v těch chvílích se podobáme dětem, které se nestydí za svou bezbrannost, za své nevědění a za svou upřímnou opravdovost i hravost a fantazii. Nemají co ztratit, nic než žitou opravdovost nepotřebují. Kdo se vrátí celý do světa dětí, znovu pro sebe objeví ztracený ráj duše a pochopí, co měl Ježíš na mysli, když řekl, že království nebeské patří dětem.

ECKHART TOLLE

Můžete ztratit něco, co máte,
ale nikdy ne to, čím jste.

Prožívání věčnosti

Konat pro konání samo více, než pro dosažení cíle. Pokud je sama cesta cílem, je konání vědomé. Čím více konáme pro konání a méně pro cíl samotný, tím více jsme vědomí. Čím více jsme vědomí, tím větší pozornost věnujeme svému konání a to se stává účinnějším a více posvěceným. Jako když naostříme nástroj. Když se cesta stala samotným cílem, dosáhli jsme uvědomění, že žádný cíl ve hmotě nás nemůže obohatit ničím více, než už vlastníme. Dosáhli jsme odevzdání a přijetí. Neulpíváme ve světě. Ve věčném přítomném okamžiku se opájíme nejcennější perlou, která dalece převyšuje všechny poklady světa. Ona je božstvím, Absolutnem, věčným životem a Láskou. My sami jsme tou perlou, životem, láskou i božstvím v bezčasové chvíli. Když naše pozornost je celá tady a teď, je přítomno naše věčné Já. Koncentrovali jsme všechnu sílu našeho ducha do přítomného okamžiku a tím jsme shromáždili své talenty. Jak řekl Ježíš:

Kdo není na mé straně, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.  (Matouš 12:30; Rbi8)

V žitém přítomném okamžiku jsme zosobnělou bdělostí, pozorností, věčným životem, láskou i radostí. Svět se promění do krásy a problémy neexistují.
Do věčnosti však vede křížová cesta, na které postupně umírá naše egoické já. Ego je třeba chápat jako nadvládu světské identity prožívanou myslí. Na křížové cestě se zbavujeme obsahu - vyprazdňujeme mysl, která sice ví o všem, ale nic úzkostlivě nesvírá v sevření. Nelpí na ničem, co vidí a vnímá. Jen tím proplouvá bez sebemenšího odporu. Jako byste se jen dívali na proud života, který se míjí za okny rychlíku, zatímco vy si uvědomujete svůj klid a nehybnost ve vyhřátém kupé.
Zbavit mysl připoutanosti k rychle se míjejícímu proudu života, je nezbytností k tomu, abychom se nezbláznili. Kdo je hypnotizován okolím a chce všechno stihnout, ten je v pasti nevědomosti, svou pozornost upírá všude kolem a tím svého ducha rozptyluje. Mysl není doma, je neustále někde mimo střed duše. Pobíhá po okolí, po minulosti a budoucnosti. Očekává, že něco nalezne venku, mimo sebe, anebo v budoucnosti a trápí se promarněnou minulostí. Taková mysl je tyranem, kterému říkáme panující ego – podstata ďábla.

MARK DZIRASA

Kdo chce vše stihnout, musí zpomalit.

Ego – ďábel, mučí člověka tak dlouze a tak intenzivně, dokud vlastní naivní víru duše. Nestát se její obětí znamená zastavit šílenství. Znamená to umění ignorovat obsah mysli, jako nahrávku, běžící někde v pozadí. Jako stále běžící televizor ve vedlejším pokoji, jako míhající krajinu za okny rychlíku, která se vás netýká, pokud prožíváte svou přítomnost skrze pozornost upřenou do svého těla. Obraťte běžně zaběhnuté vnímání priorit. Učiňte prioritou váš dech a upozaďte ruch života. Zaměřením se na dech se zaměřujete na ducha ve vás, jež touto pozorností nabývá na síle a hloubce. Koncentrujete ho v sobě a tak jste lidově řečeno více doma, než jindy. Tím shromaždujete, namísto abyste rozptylovali.

PTEJ SE, KÝM OPRAVDU JSI

Jsi věčnou láskou uvězněnou
pod nánosem přesvědčení.
Co může pomíjivý svět
nabídnout věčné lásce?
Nech rozplynout to, co máš,
aby v tobě zazářilo to, kým jsi.

Mysl je obsah, který běží jako program v televizi. My jsme však prostorem-scénou, ve které se to vše odehrává. Kdo chce vědět, jak se zbavit šílenství ega, musí se naučit poodstoupit a uvědomit si dva odlišné světy. Obsah prostoru a prostor samotný. Obsah = svět hmotných forem + svět myšlenkových forem. Jako kulisy v divadle. Prostor = to, co si obsahy uvědomuje = vnímání + bdělost + pozornost + věčné bytí na pozadí. Prostor je objektem divadla + naplněným hledištěm plným různých náhledů na jedno a totéž viděné. Obsahem jsou hmotní herci + nehmotné role, které hrají.
Poodstoupení znamená sedět v hledišti a uvědomovat si sebe sama, prostor divadla, i různé náhledy diváků. Poodstoupení je nadhled, který prožívá děj na scéně nepřipoutaně. Dává ději na jevišti to správné místo. Uvědomuje si děj zasazený do prostoru divadla, i do prostoru světa a uvědomuje si relativitu lidského náhledu na viděné. Ať už je scéna sebekrutější, či sebebláznivější, ten kdo poodstoupil, prožívá především klid. Scénu nebere tak vážně, jako ten, kdo se nechal pohltit dějem. K poodstoupení je třeba zapřít sama sebe, což není tím, co byste zřejmě na první zdání mysleli.

Potom Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže chce někdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a zvedne svůj mučednický kůl a neustále mě následuje. Kdokoli chce totiž zachránit svou duši, ztratí ji; kdokoli však ztrácí svou duši kvůli mně, nalezne ji. Co totiž prospěje člověku, jestliže získá celý svět, ale pozbude své duše? Nebo co dá člověk výměnou za svou duši?   (Matouš 16:24–27; Rbi8)

Co znamená zapřít sám sebe?

Náboženské autority to často popisují jako odříkání, zdrženlivost, asketismus, a tak dále. Nic však není dále od pravdy. Zdrženlivost vůči životu je snahou řešit následky a opomíjet příčiny. Asketismem, či bojem s tělesným hříchem, se můžeme trápit celý život, a čím více to budeme dělat, tím více to v sobě budeme podporovat. Čím více svou mysl nutíte na něco nemyslet, tím více jí vštěpujete myšlenku na onu věc – hřích, který nechcete. Zapřít sám sebe znamená zapřít falešné, světské, pyšné a chtivé ego, vytěsnit jeho dominanci tím, že na jeho dřívější místo dáme něco opravdového, nepomíjivého a ryzího. Zatím co se soustředíme na ducha = dech, ego musí automaticky na vedlejší kolej. Pokud se hlásí o slovo, tak jej ignorujeme jako autonomně běžící nahrávku. Má být nástrojem a ne pánem. Soustředit se na to co nechcete, znamená ego posilovat. Soustředit se na moc a sílu ducha v sobě, je jako vykopávat hluboko ukrytý poklad – perlu. Pro její nebeskou záři ihned pohrdnete všemi ostatními poklady. Nic na Zemi se nedá srovnat se září tohoto nebeského pokladu. Moc ducha v nás postupně roste, jako když kvas prorůstá těsto a je to spojeno se zážitky, kdy se vás Duch zmocní. Láska vás obejme – prostoupí vámi a dává vám závdavek toho, co jednou můžete mít natrvalo. To Bůh vás vzal do své náruče, a říká vám, vydrž synu/dcero, miluji tě.
Cesta k pokladu, k vítězství, k věčnému životu v království se svou princeznou, je však cestou křížovou. Kdo si myslí, že smyslem života na Zemi je mít se královsky a vytvořit si zde dokonalý světský život, ten byl chycen do pasti ega a teprve ho čeká procitnutí. Naopak, všechen vysněný krásný život čeká na člověka, který byl ochoten nejprve obětovat vše světské na oltář Bohu a to včetně své duše. Až teprve ten, kdo je připraven i zemřít – přijít o duši, obrazně ztrácí duši kvůli Kristu, ten ji ve skutečnosti nalézá.

Otec si přál zjevit své bohatství a svoji slávu. Uvrhl do tohoto světa veliký zápas, protože chtěl, aby se ukázali zápasníci a aby všichni, kteří zápasí, opustili to, co vzniklo, a pohrdli tím ve vznešeném, nepocítitelném poznání a utekli se k Tomu, který JE.  (Authentikos logos 26:10-20)

To, co je na křížové cestě skutečně ztraceno, je ustrašené ego, které panikaří, protestuje, bojí se o život a spoutává svého hostitele v duševním vězení strachu. Ego je příčinou podlosti, potupného jednání, lidského selhání a malosti. Ego se děsí nicoty, prázdnoty, ticha a samoty. Když se čelně setkáte se svými nejhoršími strachy a neustoupíte – díváte se jim do očí – pozorujete svůj strach a nudu či nespokojenost , rozplynou se jako pára nad hrncem. Spadne z vás břemeno, povolí vám smyčka na krku, odhodíte pouta a stanete se nevýslovně svobodnými. Pochopíte, že vše, čeho jste se děsili, byl přelud. Věznil vás přízrak – pokřivené vědomí lidstva. Pochopíte, že žádná smrt ve skutečnosti neexistuje a jediné co jste ztratili, bylo vaše falešné já. Ztratili jste tak svou bývalou malou duši pro Krista, abyste tu skutečnou, neomezenou a božskou získali. Získáváte nový, nebeský šat ducha. Nově nalezenému pokladu se nic nemůže vyrovnat. Nepochází z tohoto světa a jednou provždy vás uspokojí, naplní a vrcholně uklidní.
Když se misky vah jednoho dne převáží a zvítězí ve vás to nebeské, vejdete do oblasti klidu, který dalece převažuje jakoukoliv schopnost to myšlenkově pochopit. Mír a klid se stávají nadřazenými jakékoliv bolesti a jakékoliv radosti. Máte více než radost, máte naplnění, celistvost, nadhled, blaženost a nevýslovný pokoj. To vše je obsaženo v Lásce, kterou vskutku jste. Bytostně prožijete, že jste tou Láskou, životem a klidem, které nemohou žádné lidské definice vyjádřit. Ba právě naopak, každý kdo spoléhá na definice, je vězněm lidského omezeného slova. Zapřeli jste malé, falešné já a žijete opravdovou verzi sebe samého. Žijete své božské Nadjá. Díky tomu je pro vás možné milovat i své nepřátele, dávat chleba tomu, kdo kamenuje a nastavit druhou tvář tomu, kdo vás fackuje. Díky svému božství jste svatí, podobně jako Bůh.

Nastav druhou tvář

Pro malé egoické já, je Ježíšova myšlenka o nastavení druhé tváře nepochopitelná a nerealizovatelná. Pozná se to ve vypjatých situacích, kdy nás někdo urazí, či poníží. Malé já to nepřijme, a už vůbec nedokáže nastavit druhou tvář. Chce satisfakci, pomstu, nebo omluvu. Záleží mu na světské reputaci, protože bez ní nic neznamená. Fackou je zcela ohrožena identita ega a to nemůže dopustit. Vyšší, kristovské Já ovšem plyne v jednotě se vším, co JE. Přijme nejen urážku, ale smíří se i s příkořím a bolestí. Je ochotno nést svůj kříž až do konce v každé minutě přítomného okmažiku. Prožívá blažené věčné bytí na pozadí všeho utrpení světa. Přijímá život takový, jaký je. Vidí, že ten kdo fackuje, má problém, který se mu sám vrátí na jeho hlavu. To je Boží zákon akce a reakce. Přijímá, že pokud došlo k facce, je to součást lekce školy života v pokoře. Tuto lekci přijímá s vděkem, a proto nastavuje druhou tvář. Jedná jako Beránek Boží a je plně v souladu s proudem života. Soud odevzdává do rukou Božích a je plně odevzdán vyšší Božské spravedlnosti. Protivníci jsou zaskočeni, umlčeni a odzbrojeni. Přináší ducha Lásky a uzdravení. Ducha, který mění svět posedlý egem.

K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On ‚hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest‘. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.  (1.list Petrův 2:21-24; CEP)

LOGOS je nadjá

Naše nejniternější přirozenost je LOGOS – semínko „opravdového, božského člověka“. On je Kristem a zároveň talentem, který máme zúročit. Nejprve je však třeba kopat velmi hluboko, aby byl nalezen. Odhodit hluboké nánosy, prokletí, deformace a iluze celého našeho rodu duší. To nás stahuje dolů a tíží. Říká se tomu karmická zátěž. Máme si však proklestit cestu a mířit nejhlouběji do své duše, jak jsme jen schopni. Abychom nakonec zjistili, že sami již jsme tím, co celý život hledáme. Celý život hledáme sami sebe, ale ve skutečnosti se nakonec stane to, že prožijeme TO, čím už JSME a zjistíme, že hledající je hledaným. To co se stane je dokonalé smíření a zastavení hledání a ztotožnění se s tím, že jsme tím, co vše poznává. Jsme vědomím, které prožívá samo sebe tím, že JE. Pak pochopíte, co řekl Bůh Mojžíšovi z hořícího keře. JÁ JSEM, KTERÝ JSEM…
JÁ JSEM je bdělé, radostné a obrovsky ostré vědomí, které tu prostě JE, když se rozpustí iluze Matrixu v bdělém vědomí. Tehdy se stává Bůh skutečným, živoucím a věčně přítomným pro hledajícího. Bůh se stává člověkem a člověk se stává bohem. Pak teprve můžeme pochopit Ježíše, když řekl JÁ JSEM a když řekl, že kdo viděl ho, viděl také Otce.

Židé mu řekli: „Ještě ti není padesát, a viděl jsi Abrahama?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, JÁ JSEM.“  (Jan 8:57, 58; CEP)

Matrix je božská hra duší uvržených do nevědomosti, které se buď nechají strhnout do živočišnosti a tím pohrdnou svým talentem, anebo svůj talent zúročí. Buď se jejich avatar - inkarnace v lidském těle v prach obrátí, anebo v sobě vzkřísí život věčný a vrátí se k Bohu. K věčnému, nesmírnému a neomezenému vědomí a Božské inteligenci, které tu JE. Tak se člověk vrátí ke své Božské podobě, ve které začal existovat. Člověk je pánem svého osudu, protože rozhoduje o tom, jestli se stane mršinou, kterou rozsápají supi, anebo bohem s korunou slávy.
 

Ženich duše

Z neviditelných a nevýslovných světů vyšla neviditelná duše spravedlnosti a přidružila se k tělesným údům, tělu i duchu. Ať už je na sestupu, nebo přebývá v Plnosti, není od (nebeských světů nikdy) oddělena, nýbrž ony ji vidí a ona na ně hledí skrze neviditelné slovo.
Její ženich je přinesl ve skrytosti, dal jí je do úst, aby je jedla jako potravu. Položil slovo na její oči jako lék, aby prohlédla svou myslí, poznala své příbuzné a poučila se o svém kořenu. (Chtěl totiž), aby se přidržela své větve, z níž prve vzešla, mohla přijmout to, co je její a odmítla látku.   (Authentikos logos 22:10-30)

LOGOS se překládá jako slovo, avšak to může být velmi zkreslující představa o tom, co LOGOS skutečně je. Je „slovem“ ve smyslu nejhlubšího hlasu a nejhlubší přirozenosti v nás, která se ozývá ve chvílích nejvyššího zvnitřnění jako uvědomění, intuice, prozření, či moudrost. Je tedy slovem ukrytým hluboko v duši, ale představuje mnohem více než jen slovo. LOGOS je osobní božství, nejvyšší moudrost a živoucí inteligence. LOGOS je jako semínko stromu života, či svatý grál. LOGOS je naším spojením s Absolutnem. LOGOS je bránou k Bohu a skrze LOGOS jsme s ním nerozlučně spjati. Ve výše uvedeném citátu je „slovo - logos“ Kristem a ženichem duše. A tento ženich dává duši moudrost, rozvzpomenutí na svůj původ, léčí její oči, aby uviděla Pravdu, a umožňuje jí, aby se chytila životodárného pramene uvnitř sebe samé a poznala, že patří k Němu a On je jejím kořenem.

Jméno, které zachraňuje

LOGOS je Kristus v našich srdcích. Je Jitřní hvězdou, která již v této době vyšla v tom smyslu, že se stala mnohem viditelnější pro všechny hledající. Každý, kdo opravdově hledá, ji nalézá skrze uvědomění, intuici, prozření atd. Každý, kdo neustále klepe na brány Božího království v podobě pozornosti namířené do nitra, nakonec prochází bránou, kterou je LOGOS. Kristus Ježíš byl zosobněným LOGEM, a proto mohl prohlásit:

Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne. Kdybyste mě byli poznali, byli byste také poznali mého Otce; od této chvíle ho znáte a viděli jste ho.“   (Jan 14:6, 7; Rbi8)

Kristova podstata je Otcova podstata. Kristus, jako Syn je menším Otcem. V tom nás učí sama příroda, která opakuje stejný vzor do nekonečna. Navnímání Kristova ducha je cestou, pravdou a věčným životem, který přivádí jeho následovníky k jeho Otci. Kdo viděl Krista, viděl menšího Otce, avšak Ježíš vždy prohlašoval, že Otec je větší než On a sám od sebe nemůže dělat nic, leda to, co dělá skrze něj jeho Otec.

To je ‚kámen, s kterým jste vy, stavitelé, zacházeli jako s bezvýznamným, jenž se stal vrcholem rohu‘. Kromě toho v žádném jiném není záchrana, neboť pod nebem není žádné jiné jméno, jež bylo dáno mezi lidmi, jímž máme být zachráněni.“   (Skutky 4:11, 12; Rbi8)

V jeho jménu máme být všichni zachráněni. Měl snad na mysli své lidské pojmenování? Tento naivní výklad uplatňovali církve horlivě až do dnešní doby a proto po staletí plenily berberské a přírodní národy a vedli svaté války a inkvizice za pokřesťanštění kacířů. Proudy prolité krve a temné křížové výpravy nade vše jasně prokázaly, že křesťanství se horlivě chopil ďábel – lidské ego, když obrátili učení lásky Beránka Božího v masakr domnělých kacířů.
Stejně naivní je však i myšlenka, že kdo nepoznal učení o Kristu, nemůže být zachráněn. Ani celosvětová evangelizace, každodenní čtení Bible, či teologické semináře, nezaručují ovečkám církví, že znají Kristovo jméno. Velmi mnoho těch, kdo Krista horlivě hlásají, budou muset pochopit, že neznají jeho opravdové jméno. To se totiž vymyká lidským slovům. Je duchovním grálem a LOGEM, životem věčným v duši, který má být oživen a rozvinut. Bůh je Duch a Ten nehodnotí slova, ale stav mysli a ducha. Vidí nás skrze naše energetické vyzařování a fyzické oči mu propůjčujeme my sami.
Kristus byl mystik, hlásající cestu Lásky, ne zakladatel křesťanství. Křesťanství je lidské, vychýlené pojetí Kristova učení, které vzniklo až tři století po Kristu. A proto se budou mnozí velmi divit, když budou zachráněni spíše přírodní národy, žijící ve spojení s Velkým Duchem, než znalci zákona a duchovní otcové církví, ověnčení tituly a vysokými posty, hrdí na své znalosti písem. Do Božího království je předejde dítě.

O slovech

Uvědomte si omezenost slov. LOGOS byl nazván „Slovem,“ což je možný překlad, ale asociace většiny čtenářů, kteří v Bibli čtou, že na počátku bylo Slovo, jim předhazuje velice plochý, anebo nepochopitelný význam této věty. Na jedné straně je Kristus Bohem Stvořitelem, který používá své slovo, aby tvořil. Používá ho jako tvořivou energetickou vibraci. Na úrovni božské a plně vědomé bytosti stačí slovo a děje se. Stejně, jako když Ježíš řekl: „Buď uzdraven.“ A stalo se. Na druhé straně je však třeba pochopit, že to, co tvoří, nejsou písmena a slova, ale přesně mířená energie za slovy. Člověk tvoří svůj život, jestliže hluboce prožívá energii chtěného a z plnosti srdce pak hovoří jeho ústa. Slovo samotné tedy netvoří. Tvoří duch za slovy.
Někteří vykládají význam logos = slovo, jako Ježíšovu roli Božího mluvčího. Je to částečná pravda, ale velmi a velmi oklešťuje Skutečnost. Dá se říct, že každý, kdo se upne na takto omezený výklad, a považuje ho za jediný správný, je v pasti, jejíž vážnost si vůbec neuvědomuje. Jeho podvědomá mysl totiž automaticky vyřazuje jiné významy slova jako bludy a dříve, než může vědomí posoudit obsah, je širší význam zavržen.
Zasloužíte si vyšší a plnější Pravdu než tu, kterou předkládají znalci zákona a farizeové. Stačí, když nebudete lpět na lidských slovech, ani pojmenováních a otevřete se živoucímu duchu za písmeny slov. Tak najdete Krista a setkáte se s ním při jeho druhém příchodu.
Zkuste to třeba v lese, na jarní procházce. Nechte se obklopit energií lesa, vůněmi a energií vegetace. Jen to vnímejte, nasávejte a neanalyzujte myslí. Pokud budete pojmenovávat stromy, počítat houby a borůvky a přemýšlet o množství palivového dřeva na 1m2, pak jste jako farizeové a vládne vám vaše mysl. Pokud se rozplynete ve vůni, vlhkosti a energii přírody a necháte ji na sebe dopadat beze slov a myšlenek, pochopili jste řeč ducha a pochopíte i význam Slova života.

Znamenitý pastýř

A tak Ježíš řekl znovu: „Vpravdě, vpravdě vám říkám: Já jsem dveře ovcí. Všichni ti, kteří přišli místo mne, jsou zloději a lupiči; ale ovce jim nenaslouchaly. Já jsem ty dveře; kdokoli vstupuje skrze mne, bude zachráněn a bude vcházet a vycházet a najde pastvu. Zloděj nepřichází, leda aby kradl, zabíjel a ničil. Přišel jsem, aby měly život a měly jej v hojnosti. Já jsem ten znamenitý pastýř; znamenitý pastýř se vzdává své duše ve prospěch ovcí. Nádeník, který není pastýřem a kterému ovce nepatří jako jeho vlastní, spatří, jak přichází vlk, zanechá ovce a prchá — a vlk je uchvacuje a rozhání —, protože je to nádeník a nepečuje o ovce. Já jsem ten znamenitý pastýř a znám své ovce a mé ovce znají mne, právě jako Otec zná mne a já znám Otce; a vzdávám se své duše ve prospěch ovcí.  (Jan 10:7–15; Rbi8)

Když se LOGOS stává pro hledajícího skutečným vlastnictvím, začíná si uvědomovat svou hlubokou hodnotu pokladu, který s sebou stále nosí v duši. Může se o něj doslova opřít a důvěra v Boha se pro něj stává hluboce prožívanou každodenní realitou. Vstoupí do svého chrámu duše a odkládá lidské návody, slova, svatá písma atd. Setkává se s Kristem ve svatební komnatě. Našel své spojení s Nejvyšším, tak proč by měl dále číst lidské přepisy, když může naslouchat originálu. Proč by měl bloudit v nedokonalosti slov a v omylech, kterých se dopouští každé psané slovo a každé náboženství bez výjimky, když k němu promlouvá přímé Boží slovo vyvěrající z ducha? Všechny rozličné duchovní cesty, které jsou praktikovány s upřímností, nakonec vedou poctivé hledající, aby je odložili a uchopili Krista ve svém srdci v podobě grálu života. Tak vychází Jitřní hvězda jedincům, co se osvobodili a vstupují do království Božího. A proto právě čtete web Jitřní hvězdy.

Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.  (2.list Petrův 1:19; CEP)

Všichni, kdo prosazují lidské učitele jako cíl, všichni, kdo se prohlašují za spasitele, Kristovy apoštoly a nové Kristy, všichni, kdo spoutávají lidské duše naukami, církevními pravidly, povinnými ceremoniemi, uctíváním symbolů a svatých, ti jsou zloději a lupiči. Dopustili se svatokrádeže, i když často v nejhorlivější upřímnosti pro Krista. Ukradli nebohým duším svatý grál a nahradili ho neúčinnou vnější napodobeninou. Sami ho nemají a těm, co hledají, ho zakázali. Spoutávají hledající, více, než kdyby nikdy nepoznali jejich věrouku. Každý, kdo se odvrátí od charisma vůdců a od pout jejich pravidel, bývá zatracován, proklínán a je strašen Božím hněvem a zavržením. Takový má těžší úděl než ten, kdo nikdy nikam nepatřil. Avšak nikdo nezadrží sílu Ducha. Jejich falešný ovčinec se jim rozpadne pod náporem vážných zkoušek a ovce se rozprchnou. Upřímní jednotlivci budou svobodní a zachránění. Poznají svého pravého pastýře.
Žádný nádeník nemůže konkurovat v ochraně svých ovcí pravému pastýři. Síla jeho přirozeného vyzařování hluboce rezonuje s nejpravdivější podstatou člověka. Je to síla bezpodmínečné Lásky, energie nejvyšší míry harmonie, která ohromí jako paralýza ohnivým plamenem. Ovce přirozeně poznají živého pastýře od neživých napodobenin. Poznají živoucí Lásku od lásky našprtané…
Ježíš Kristus je prvním ovocem z úrody planety, jež prošla sestupem do nízkých vibrací a vystoupila do nebeského království. Každý kdo následuje jeho cestu na Golgotu a vzdává se svého ega i své malé duše, obléká Krista a stává se jeho spolukrálem a spolukněžím. Kristus, jako LOGOS, jež energeticky působí uprostřed osvícených, vyvede tuto planetu z pekla podsvětí. Zvítězil nad ďáblem tím, že obětoval všechno své spoutání a zpřetrhal provazy dvanácti bran vězení duality. V dnešní době se děje něco podobného, co v prvním století. Kristova Láska – Nevěsta, spolu se svým Pánem zvítězili nad drakem a osvobozují tím ženský princip. Vstupují do spojení a do harmonické rovnováhy, kterou pomalu objevuje i svět lidí. Otevírají bránu do Božího království. Nevěsta drží klíč a otevírá bránu, kterou je Kristus. Nastává svatba Beránkova. Vstupuje obnovené nebeské stádo duší, které ukazuje cestu a pomáhá ostatním, kdo jsou teprve na cestě. A je jen na tobě, kam budeš patřit ty a jestli víš, jak najít svatební komnatu.

Avšak rozumná duše, ta, která se namáhala tázáním, se poučila o Bohu. Trápila se hledáním a podstoupila trápení v těle, když následovala evangelisty a přijímala poučení o tom nevyzpytatelném. Nalezla svůj východ. Spočinula v Tom, který spočívá. Ulehla ve svatební komnatě. Pojedla z hostiny, po níž prahla. Přijala nesmrtelnou potravu. Nalezla, co hledala. Přijala odpočinutí od svých námah. Světlo, které na ni svítí, nezapadá. To Jeho je sláva a moc a zjevení, na věky věků, amen.  (Authentikos logos 35:1-20)