Co se děje se světem?

Existuje vůbec někdo, kdo by se dnes neptal co se to děje? Ztráta jistot, očekávání katastrof, které visí ve vzduchu. Všeobecná nervozita a strach o budoucnost. Nečekaná a neopodstatněná agresivita některých lidí. Právě nyní pomalu končí období astrologické výjimečnosti, kdy všechny planety, které mohou být retrográdní, jsou v retrograditě – jsou na hromadném ústupu, jako je na ústupu moře, před vlnou tsunami. Jak symbolické to je, když zpětný chod astrologických těles bude na zemi znamenat další a silnější vodní a živelné katastrofy. Ekonomika stagnuje a výhled do budoucna vzbuzuje obavy. Tento výkyv a výjimečné ticho před bouří by měly každého zastavit, zpřítomnit a vést k sebezpytování, či usebrání. Jen někteří, kdo jsou tiší, umí naslouchat znamením doby.
Všeobecně máme za to, že se odehrává válka na Ukrajině, která navazuje na první období covidu, a že to vše jsou důvody, proč začal být nedostatek některého zboží, a proč se energie zdražují a v důsledku toho se zdražuje vše ostatní. To je mediální obraz dnešního světa, který se zdá logický. Ale jedním si můžeme být jistí. Mediální obraz tohoto světa je takovým, jakým ho předkládají média. Ten obraz je zcela jiný v Rusku a zcela jiný v České republice. Záleží na tom, kdo vlastní média, kdo vlastní obchodní řetězce – finančně silnější než státy, kdo vlastní banky a kdo půjčuje státům na jejich státní dluh. Koho chleba jedí, toho píseň zpívají. Záleží na mocnostech v pozadí, o kterých nemáme většinou povědomí. Od nich pramení to, co chtějí, aby si lidé mysleli. Od zákulisních vlastníků planety, kteří si činí nárok na její bohatství. Jedná se o několik málo rodů, potomků a kříženců reptyloidních ras v lidských tělech, kteří rozhodují o veškerém dramatu a jejichž záměrem je tak zvaný „nový světový řád.“ Dědí své vlastnictví planety po mnoha generací předků, až do doby před stvořením pozemského stáda duší.
Svět v důsledku jejich nadvlády spěje do bodu přetechnizování společnosti, spěje do absolutní automatizace a kontroly nad lidmi. Představte si společnost, kde jste pod neustálou kontrolou centrálního počítačového řízení a kde místo peněz existují kredity, které vás opravňují něco si koupit, anebo někam vycestovat. Ví o vás naprosto vše. Pokud nemáte kredity, nevyjdete svobodně ani na ulici, natož, abyste někam vycestovali, či se věnovali svým zájmům, místo těch jejich. Tato totální kontrola je podávána jako vyřešení kriminality a celosvětové chudoby, ale její druhou stránkou je vaše nesvoboda. Nemůžete si vybrat, co byste chtěli, protože v zájmu všeobecného blaha můžete jen to, co je vám dovoleno. V rámci všeobecného blaha už nejste svobodní, ale je o vás finančně postaráno a jste zdravotně ochráněni tím, že dostáváte vakcíny proti rozšířeným nákazám a hrozbám zvenčí….Celé to spěje také k podstatnému snížení lidské populace, aby přežili pouze ti poslušní a odolní, co budou pracovat pro globální - státní zájmy a vede to také k novému rozdělení světa. Lidé jsou pro mocnosti pouhými otroky a chtějí to dovést tak daleko, že z lidí udělají roboty - zombie. Degradace genomu člověka probíhá už od dob stvoření pozemského stáda mimozemskými rasami, s cílem mít otroka, který by těžil zlato.
Tyto snahy mocností jsou patrné na každém kroku. Kdo z nás miluje extrémní byrokratickou zátěž, kterou nám diktuje Evropská unie? Kdo usiluje o globální řízení národních zájmů, které přikazuje národům, jaké potraviny mohou pěstovat, jaký průmysl mohou rozvíjet, a jaké zákony mohou mít? Kdo přijal zákony, které v zájmu všeobecného „ohrožení“ umožňují státu nařídit v podstatě cokoliv? A kdo vytvořil finanční systém, založený na dluhu? Peníze, které banky tisknou, nemají nic společného se skutečnou hodnotou, která by byla kryta například zlatem. Jejich hodnota je virtuální a proto pomine velmi rychlým pádem. Peníze jsou bezcenné poukázky, které dostáváte za to, že systému denně odevzdáváte svou energii a vytváříte skutečné hodnoty svýma rukama a hlavou. Dostáváte však jen tolik, abyste neměli moc času na vlastní identitu a integritu. Není žádoucí, abyste jen byli a už vůbec ne, abyste se zastavili a naslouchali své duši.
Zkuste se podívat na současnou situaci právě z pohledu mocností, kterým krachují jejich plány v důsledku duchovně-energetické změny, probíhající na planetě. Země míří do vyšších vibrací, ale k vytvoření nového světa je zapotřebí vzestoupeného lidstva, které tvoří ráj, jako transformátory božského Světla a mocnosti to vědí. Za každou cenu nechtějí, abyste se dozvěděli, že máte božskou moc tvoření a neomezené moci. Tím byste se vymkli jejich kontrole. Od roku 2020 už jim nezbývá mnoho času na prosazení jejich nového řádu a tak nasadili mnohem vyšší tempo změn. Jedná se o šachovou partii, ve které už se s tím moc nemůžou mazlit a tak se nátlak stupňuje. Jak byste jednali, kdybyste chtěli vmanipulovat lidstvo do těchto globalistických plánů? Co byste způsobili, kdybyste potřebovali zkrotit a ochočit dav lidstva, aby se stali vašimi roboty?

Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“ (Zjevení Janovo 12:12; CEP)

Oni vyvolali celosvětovou mediální hru vypuštěním uměle vytvořené nákazy, aby mohli dostat všeobecný souhlas a rozumové logické důvody, pro které se lidé pohrnou pro jejich vakcínu. Všechny odborníky na vakcinologii, kteří protestovali, umlčeli a mažou jejich příspěvky na internetu. Existují však mnozí, kteří se zachovali jako hrdinové a vystoupili otevřeně proti všem, aby poukázali na to, že vakcíny jsou proti onemocnění téměř neúčinné, zato však obsahují jiné látky způsobující náhlé, nečekané komplikace a úmrtí slabých, či nemocných lidí. To proto, aby zůstali hlavně ti produktivní, ochotní pracovat pro zájmy státu. Dosavadní ekonomika i trh totiž krachují také v důsledku jejich opatření. Vakcínou a potvrzením vám dávají prorocké označení na čele a na ruce dle Zjevení Janova 13:16, 14:9 a 19:20. Aby ten kdo takové označení nemá, nemohl kupovat, ani prodávat…
Když už opadla všeobecná panika z covidu a neúčinnost vakcín a lockdownů se stala zřejmou, museli nastolit jinou hru, která by mohla být kauzální příčinou kolapsu jistot, zdražování a pádu ekonomiky. Válka na Ukrajině k tomu posloužila velmi slušně. Poskytla velké drama na divadle světa. Navíc je značným finančním přínosem, stejně jako vakcíny jsou přínosem pro ty, kdo poskytli financování toho všeho. Kdo stojí za financováním obou stran válečného konfliktu? Ten kdo vlastní banky světa. Vytiskne oběma válčícím stranám dostatek bezcenných papírků pro to, aby se jim upsali – byli jim zavázáni. A to je ďáblův úpis, pokud jste ho ještě nikdy neviděli…Kdo nemá na splácení, ten se stává vazelem toho, kdo půjčoval. Jak prosté. Stačí odevzdat svou duši, ve kterou stejně většina nevěří.
Režiséři divadla už naplánovali scénáře a protože jsou mocnějšími ďábelskými prvky, většina davu neprokoukne povrchní pravdu a nedopídí se té skryté a mnohem podstatnější Pravdy o jejich plánované režii a rozdělování postav, úloh a dramat.

JOHN D. BARROW

"V simulované realitě určují pravidla její tvůrci a ti
mohou pravidla, jež vládnou jejich světu také měnit."

Období Armagedonu

Od roku 2020 je svět jiný a už nikdy nebude stejným jako dříve, protože nelze zastavit přirozený vývoj vědomí na planetě, který koresponduje s astrologickým pohybem země. Nastává nový věk lidstva, který přichází v důsledku vyšších duchovních sil, působících na lidstvo. Energie postupně zesilují a tím se zvětšuje pociťované napětí a tím více se rozevírají nůžky mezi dobrými a zlými. Energie zesilují podstatu každého jedince. Drama, kterého jsme součástí, je biblická předpověděná armagedonská bitva. Zkusme se teď zamyslet, nad tím, kdo jsou hlavními aktéry boje, který byl rozpoután. Nejprve si rozebereme proroctví knihy Zjevení Janovo.

Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají zázračná znamení a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha. „Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba.“ A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armagedon.   (Zjevení Janovo 16:13–16; B21 )

Drak, z jehož tlamy vycházejí tři nečisté výroky je výraz, který Bible používá pro nejvyšší úroveň temné strany. Drak je odvozen od drakoniánské rasy a ta je symbolem pro celou skupinu reptyloidných - dévických mimozemských ras, činící si nároky na planetu Zemi a ovlivňující ducha na planetě Zemi z nejvyšší úrovně. Tak jako had umí svlékat kůži i oni umí měnit podobu a vtělovat se do lidských těl. Mimo jiné duchovně ovlivňují lidský svět a skryté mocnosti ovládající svět, jsou jejich pozemskými inkarnacemi a kříženci mezi nimi a člověkem. Oni neviditelně programují společnost zevně i zevnitř, skrze všudypřítomnou masáž médií a státních institucí. Jde o naprogramování lidského vědomí, duchovním trojjediným působením, s cílem ulpívat ve hmotě a zapomenout na božství v duši. Každý kdo neumí vystoupit ze své mysli je takzvaně rozumný a realistou, zatím co duchovní inspirace, vidění a osvícení, probíhající za myslí, jsou pro ně konspiračními nesmysly a v minulosti takové upalovali na hranicích a pálily jako čarodějnice. Dnes je přinejmenším zesměšňují a bagatelizují.
Nástroji těchto neviditelných mocností jsou nadnárodní světové mocenské organizace – překládané jako šelma, či divoké zvíře s mnoha hlavami. Je jedno, jestli se jedná o OSN, EU, G7, či NATO…. Tyto organizace celkově ovlivňují národní vlády a jsou ovládané maximální snahou být rozumnými. Nazývají se mírotvornými a podporujícími. Nevědomě však plní vyšší cíle ďábla a nevědomě, či snad vědomě, dosazují do zásadních funkcí právě jejich postavy, silně ovládané skrytým vlivem ďábla. Na venek se však jeví jako dobrodinci a podporovatelé zájmů lidstva.
Falešný prorok jsou všichni, kdo podporují jejich politiku a horoucně propagují skryté zájmy mocností na vytvoření totality globální světové vlády. Jedná se o světské organizace i náboženské skupiny, které jako nejvyšší dobro prosazují poslušnost a ne svobodu lidského ducha.

Mír a bezpečnost

Filosofie globalistů vede ke snaze vytvořit svůj celosvětový mocenský řád, který by všem státům světa vnutil svou jednu myšlenku na ovládnutí, ponížení, zotročení a robotizaci lidstva pod vznešeným pláštíkem v podobě zabezpečení lidstva před nákazami, ochrany všech před chudobou, katastrofami a zabezpečení dostatku pro všechny. Udílejí finanční granty, za které očekávají vděčnost a loajálnost politiky i vědy. Tato jejich snaha o mediální masáž lidstva je nesnesitelná a všudypřítomná, jako kvákání žab na rybníku, kterému se nelze vyhnout, protože naplňuje celý prostor svou vibrací. Jde o ďábelského ducha světa, ve kterém musíme všichni žít. Hesla programovacího jazyka mocností zní v koncentrovaném množství například v televizním zpravodajství, kdykoliv zaslechnete výrazy – krize, nedostatek, protesty, chudoba, krachy, hrozba, nákaza, či útok… Kolikrát denně to slyšíte? Snad vždy, když se rozhlédnete, co se děje ve světě. Neviditelný duchovní vliv, do kterého jsme chtě nechtě denně namočeni, prostupuje rétoriku všech společenských aktérů doby. Duch světa podněcuje všechny, k tomu, aby jako jediné rozumné viděli řešení, které nabízejí světové vlády. Aby automaticky přijímali jejich řešení na mír a bezpečnost jako jediné možné, logické a všeobecně přijímané. Opoziční hlasy svobodných nejsou vpuštěny do médií a jsou mazány na webu. Jsou označováni jako konspirátoři a dezinformátoři. Avšak tomu, aby se splnilo inspirované proroctví, nezabrání žádný člověk, ať už byl inspirován čímkoliv. Viz. vidění apoštola Pavla v následujícím citátu:

Když řeknou: „Mír a bezpečnost!“, pak má na ně vzápětí přijít náhlé zničení právě jako tísnivá bolest na těhotnou ženu; a rozhodně neuniknou. Ale vy, bratři, vy nejste ve tmě, aby vás ten den zastihl jako zloděje, neboť všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme ani noci, ani tmě. (1. Tesaloničanům 5:3–5; Rbi8)

Slovo Armagedon vychází z hebrejského výrazu pro horu Megiddo. Jde o symbol místa, kde se odehrály ty nejzásadnější bitvy, vyvoleného židovského národa ve starověku. A židovský národ byl proto vyvoleným, že se v něm inkarnovalo dvanáct kmenů nebeského stáda duší, přicházejícího duchovně pozvednout pozemské stádo duší v jejich vývoji. Jsou to vyspělejší, nebeské duše. Označované také jako hvězdná semínka.
V Bibli jsou nazýváni malým stádem, které se mělo stát národem králů a kněží. V židovském národě vzniklo prostředí, které mělo přijmout jejich krále Krista, jako Spasitele. Ale protože svého krále zabili, jako národ byli rozptýleni mezi národy a z nebeského a pozemského stáda se stalo jedno stádo duší, jak prohlásil Pán.

Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést a budou naslouchat mému hlasu a vznikne jedno stádo s jedním pastýřem.   (Jan 10:16; NWT)

Nebeský Jeruzalém

Od doby Krista je cesta do nebeského království otevřena komukoliv z lidstva, kdo dojde k osvícení, když v sobě najde spojení se svým duchem a tím přijme Krista. A v dnešní době, má toto stádo duší být opět shromážděno a navráceno do nebe. Stávají se takzvaným nebeským Jeruzalémem.
Ve starověku, byl Jeruzalém centrem Světla, či zástupcem nebeského světa na zemi, poskytující Světlo ve světě ovládaném temnem. V dnešní době jsou jejich pokračovateli osvícení jedinci, spojení s Kristem v duchu a to bez ohledu na to, v jakém národě či náboženství se narodili. Nepatří ani vládám, ani náboženstvím světa, ale patří nebi. Kristus je božstvím uvnitř naší duše a každý, kdo se s ním spojí v sobě, nalezl spasení. Každý osvícený vystupuje z otroctví organizovaných náboženství světa a získává spásu v Kristově jménu – Kristově duchu. Od té chvíle patří jen nebeské církvi, nebeskému Jeruzalému, který je svobodný.

Povězte mi, vy, kdo chcete být pod Zákonem: Neslyšíte, co Zákon říká? Například je napsáno, že Abraham měl dva syny. Jednoho mu porodila služka a druhého svobodná žena. Syn služky se narodil běžným způsobem, ale ten druhý, syn svobodné, se narodil na základě slibu. Má to symbolický význam: Ty ženy představují dvě smlouvy. První smlouva je z hory Sinaj a rodí děti do otroctví – to je Hagar. Hagar představuje Sinaj, horu v Arábii, a odpovídá dnešnímu Jeruzalému, protože ten je se svými dětmi v otroctví. Ale Jeruzalém nahoře je svobodný a on je naše matka.    (Galaťanům 4:21–26; NWT)

Každý, kdo hlásá, že spása pochází pouze z náboženství - křesťanství, které uctívá Krista – jeho jméno, podlehl vnějšímu zdání a triviálnímu výkladu. Náboženství po Kristu znovu uvedlo věřící do otroctví. Kristus je božský duch, který přemohl svět. A duch představuje vysokou vibrační úroveň duše, osvobozenou od duality, pozvedající se nad svět, do úrovně třináctého eónu. Každý, kdo dosáhne této vibrační úrovně duše, zvítězil nad světem jako Kristus a tím přijal Kristovo jméno. Stává se Jím a vrací se domů, protože z Krista původně vyšel. Kristovské božství v něm zvítězilo nad tělesností a bude pozvednut do svého pravého domova, nebeského Jeruzaléma, ke svému králi Kristu. Do přirozené svobody.

Jde o čistá roucha věrných

Kdo se chystá na armagedonskou bitvu tím, že si připravuje například baťůžky záchrany pro přežití v podzemí, tomu se to může skutečně na pragmatické úrovni vyplatit. Doporučujeme také zásoby trvanlivých potravin pro přečkání období všeobecné paniky a nedostatku potravin. Už teď vidíme, jak málo chybí k tomu, aby se na světě rozpoutal potencionální jaderný konflikt a hrozba nákazy spolu s válkou a řádícími živly dohromady ještě teprve rozpoutá na Zemi skutečné drama. To, co však bude skutečně zachraňovat lidi k věčnému životu, bude schopnost odpoutat se od mediální masáže a všeobecně rozviřované paniky, která ještě v plném proudu teprve nastane. Armagedonská bitva totiž zdaleka neznamená jen zničené, budovy, nákazy, války a krachy finančních systémů a státních ekonomik. To je pouze vnější divadlo, které je nám servírováno, abychom místo Lásky zvolili strach. Aby se nám podlomily kolena a zachovali jsme se zbaběle. Abychom se ve strachu o přežití a životní jistoty vzdali své svobody, nechali se ochočit, naočkovat a zkrotit. Abychom svou pozornost = své vědomí = svou energii rozptýlili mimo oblast skutečné záchrany. Mimo svůj osobní střed. Všichni, kdo jste probuzení, otevřete oči a nespočívejte pouze v pravdě povrchní! Chápejte především pravdu skrytou. Tu nejde o domovy, peníze a bezpečí. Tady jde o vaše duše, které buď zaprodáte svou „poslušností“ a nebo je zachráníte tím, že v nich budete mít svou nejcennější perlu, které se nikdy nevzdáte. Nalezněte své vnitřní komnaty duše a do nich uprchněte svou pozorností a odmítněte každého, kdo vás z nich vytahuje. Tam získáte sílu, odvahu, moudrost a řešení každé životní situace, do které se dostanete. Tím, když odvrátíte svou pozornost od nabízené scény a spočinete v duchu, spočíváte v Bohu, Kristu a kdo spočívá v Bohu, ten se nemusí ničeho bát a bude posílen. Bude pro něj vždy existovat východisko, i kdyby se rozumu zdálo, že žádné není.
Válčícími stranami Armagedonu jsou totiž vibrační úrovně temnoty – ďábelské, a vibrační úrovně Světla. Pamatujte, že temnota je pouze menším množstvím Světla a Světlo = Láska je jedinou Skutečností. Temnota je iluze náhledu a stačí se jí postavit s odvahou, prostě tím, že jí nevěříme, ale uvnitř sebe, ve svém srdci vždy volíme pouze Lásku. Vždy máte na výběr, jak se rozhodneme. Jestli budeme panikařit a utíkat, anebo jestli uvěříme Lásce a zůstaneme v jejím klidu. Tím volíme buď ďábla, anebo Boha. Láska v tento silný den definitivně převážila nad energií chaosu. Jako na miskách vah.

11.10.2022

Láska dnes jasnou vládu má,
vše v Bohu živé ožívá -
živí se vrací ze svých stínů,
po boji čistí, nemají vinu,
neboť kdo Lásku vždy si volí,
překoná bolest, i smrt… cokoli

Pomazaní duchem jsou osvícení jedinci, vyzrálé duše, držící pásma vysokých vibrací planety, navzdory vší panice světa. Skrze ně je tu příležitost pro každého, aby vstoupil do jejich nového světa a zvolil si jejich Lásku. Kristova přítomnost otevírá tu nejvyšší vibraci a cestu k plnosti ducha. To vše je tu přítomné pro ty, kdo se rozhodli to hledat. Každý, kdo hledá, nalezne a každý kdo klepe, tomu bude otevřeno.
Skutečný boj se pro lidi nalézá v duchu, ne ve světě forem. V duchu je podstata konfliktu, kterou musíte uchopit a střežit si svého osobního ducha, abyste byli na straně Světla. Nedat na zjevné a trvat si na tom skrytém, abyste nezůstali nazí. Vaše roucha, která máte střežit dle Janova Zjevení, je váš duch, který vás obklopuje ve formě aury. Když budete oděni jeho čistou září, máte na sobě čisté, bílé roucha záchrany – je to energie života, která vás prostupuje zevnitř a obklopuje dokola jako oděv. Tím jste pro duchovní svět čistí, nevinní a záříte. Pokud však vaše aura pohasne v důsledku strachu, pak jste hříšní, nazí a slepí. Nedopusťte strach, volte vždy Lásku, abyste nebyli smeteni do pekel spolu s těmi, kdo peklo na zemi vytvářejí.

Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.   (Daniel 12:2; CEP)

Armagedonský střet energií

Nyní se zamysleme nad tím, co Bible skutečně říká o Armagedonské válce. A možná budete překvapeni, co jste měli před očima a neviděli to. Prorok Daniel popisuje tuto situaci jako rozrážení síly svatého lidu.

„Kdy nastane konec těch podivuhodných věcí?“ I slyšel jsem muže oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku. Zvedl svou pravici i levici k nebi a přísahal při Živém navěky, že k času a časům a k polovině, až se dovrší roztříštění moci svatého lidu, dovrší se i všechno toto.   (Daniel 12:6, 7; CEP)

Rozrážení síly svatého lidu je jednoduše snahou ďábelských entit, aby navzdory nově rodící se síle ducha, prosadili svůj globální plán zotročení. Svatý lid – nebeské stádo duší je probouzeno současnými energiemi a přímo proti tomu jde horečná a zesilující snaha o dokončení plánu temné strany. Kdy skončí rozrážení? Za 3,5 času se něco stane, co už nebude moci ďábelský systém rozbít

Řekl: „Jdi, Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce. Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně; žádný svévolník se nepoučí, ale prozíraví se poučí.
Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne tisíc dvě stě devadesát dní.
Blaze tomu, kdo se v důvěře dočká tisíce tří set třiceti pěti dnů.
(Daniel 12:10- 12; CEP)

Odpor a aktivita ďábelského systému nabírá na obrátkách, intenzitě i nesmlouvavém vnucování jejich plánu. Vzhledem k pomazaným duchem to znamená dobu těžkých zkoušek, která je vybělí dočista. Každý, z tábora probuzených pracovníků světla bude vytříben a duchovně očištěn, aby nalezl svou živou podstatu, své vyšší Já sám v sobě a přidržel se ho. Aby byli ve spojení s Nejvyšším, jehož energie je probudili a denně narůstají. Tak působí plán temné strany jejich nejvyšší dobro tím, že nutí malé stádo k zastavení, zpřítomnění, odevzdání lpění na světě a propuštění veškerých vazeb na hroutící se systém, proti němuž se postavili.
Část lidstva, spoléhající na svůj rozum, bude jednat jako svévolníci a nepoučí se, protože neporozumějí skryté pravdě a skončí vyděšeni. Skočí na lep mocnostem a jejich pravdě zjevné, schválené, mediální. Jejich naučené myšlení jim neumožňuje důvěřovat Bohu, a proto jsou ve vztahu k Bohu jako zmiňovaní svévolníci – nezávislí či domněle oddělení. Neumí se odevzdat, protože hloubku své duše považují za nic. Je pro ně nehmatatelná, subjektivní a pouze filosofická. Nevzkřísili doposud život sami v sobě a tak nejsou ve spojení s vyšším Já. Proto potřebují hmatatelné – zjevné pravdy, které jsou jim mocnostmi nabízeny.
Když mocnosti podsouvají lidstvu svůj globalistický plán nového světového řádu, podávají ho ve smyslu, ochrany obyvatelstva a obživy pro všechny. Oblékají tak honosným hávem svých prohlášení, podlý plán zotročení, robotizace a decimace obyvatelstva planety. Tím vztyčují ohyzdnou modlu pustošitele, o které jsme psali už v článku Jak byla odstraněna každodenní oběť. Doporučujeme vám, abyste si připomněli, že to celé začalo zákazem, kdy ani věřící po dlouhou dobu na celém světě nenavštěvovali své chrámy a tak byla poprvé na světě odstraněna každodenní náboženská oběť a poté také postupně vztyčena tak zvaná modla pustošitele. A slovo pustošitel, použité v Ekumenickém překladu Bible, výstižně vykresluje dopad, jaký má plán mocností na lidskou rasu.

Nelineární pojem času

V našem článku o odstranění každodenní oběti, ze 7. června 2020 jsme zmiňovali také časové údaje o 1290 a 1335 dnech. V tomto článku přinášíme hlubší pochopení jejich významu. Ze slov proroctví Daniela nevyplývá s jistotou ani počátek datování těchto dnů, ani jejich hlubší význam. Datum, kdy přesně začalo odstranění každodenní oběti a současně vztyčení ohyzdné modly je velmi těžko určitelné, protože je neohraničitelné v rámci jedné události. Pokud se budeme držet nějakého přesného data, abychom určili počátek 1290 a 1335 dnům, pak k tomu nemáme nikdy přesný výchozí bod, pouze rozeznáváme přibližné období těchto dějů. Každý, kdo se dal na výpočet času jakýchkoliv proroctví, se vydal ve skutečnosti vnější cestou, která jej dovede na scestí. Není Božím plánem, aby se jeho ctitelé upínali k datům, ale právě naopak, mají se upínat k bezčasovému bytí v přítomném okamžiku. A proto bychom měli přemýšlet o jiném, skrytém sdělení za těmito daty. Bůh rozhodě nechtěl naše vyhlížení data záchrany, ale naopak naše probuzení do hlubšího porozumění.
Uvědomme si, že duchovní svět nepracuje s časem tak, jak ho vnímáme my v 3D realitě. Už jste někdy uvažovali, co by pro vás znamenal čas, kdybyste měli věčný život? Čas byste si neuvědomovali jako lineárně plynoucí děj, protože přítomné vědomí vnímá nelineární prostor ducha, bez proudu času. Vnímá pouze změnu okolností, ne lineární plynutí. V nelinearitě je pro vás změnou pouze změna okolností, vibrací, či fáze růstu, kterou vidíte v minulosti i v budoucnosti. V minulém článku jsme rozebírali, že číselné kódy jsou vibračním, informačním zápisem formy stvoření, když se tedy touto optikou podíváme na zdánlivě nic neříkající časové údaje, dozvídáme se sdělení pro pracovníky světla. Nejprve si však zkusme rozkódovat vibrační sdělení čísel dle pravidel andělské numerologie.

CHALÍL DŽIBRÁN

„Krása je věčnost shlížející se v zrcadle.
Avšak vy jste zrcadlo a vy jste věčnost.“

Energetický kód 1290

Význam a vliv čísla 1290 vybízí hledající k tomu, aby se zaměřili na to, co jim do života přináší duchovní pokrok. Navzdory zdánlivým neúspěchům a překážkám, stále směřujte ke svému nejvyššímu cíli, aniž byste se vzdali. Nebeský svět je s vámi a věci začnou brzy dávat dokonalý smysl. Symbolický význam čísla 1290 vysvětluje především důležitost důvěry v Boha, ke které nejprve hledající musí dospět, aby nebyl svévolníkem.
Obsahuje číslo 1, které znamená nové začátky. Číslo 2 znamená energii pro zvýšení svých standardů – duchovní posun. Číslo 9 symbolizuje duchovní aktivty, skrze modlitbu a meditace. Číslo 0 je přemýšlení o dobru a zaměření na pozitivitu. Číslo 12 je položením pevného, úplného základu pro víru a sebevědomí, které překoná i náročné zkoušky. Číslo 29 je varování před nekontrolovanými myšlenkami. Kontrolujte své myšlení, protože je tvořící a může tvořit jak dobré, tak zlé. Číslo 90 je o úplném převzetí odpovědnosti za svůj život. Neexistují náhody. Co je přítomno v mém životě, to je mým výtvorem.
Číslo 1290 je tedy výzvou k probuzeným, aby pokračovali na duchovní cestě, která je splněním jejich plánu duše. Měli by si vytvořit zdravé duchovní návyky a úctu ke změně, kterou prochází. A jeho hlavním odkazem je důvěra v Boha, který začal viditelně proměňovat jejich život. Plná důvěra ústí v plné odevzdání se Bohu, který přebírá odpovědnost za všechny osobní záležitosti hledajícího. Hledající dosahuje úrovně 12. eonu, ve kterém dochází k obnovení slibu věrnosti Bohu. Prochází drobnými zkouškami, ve kterých si vždy volí Lásku = Boha. Ne všemu rozumí, ale volba Lásky jako odpovědi na vše, je plné odevzdání duše Bohu. Viz. definici eonů stvoření dle našeho článku Kajícná píseň Sofie.

HAZRAT INAYAT KHAN

„Znovuzrození se neobejde bez temné noci duše,
bez úplného zničení všeho, v co jste věřili
a za co jste se považovali.“

Energetický kód 1335

Prorok Daniel říká, že „Blaze tomu, kdo se v důvěře dočká tisíce tří set třiceti pěti dnů.“ Předchozí meta znamenala důvěru, a kdo v ní setrvá a nepodlehne strachu, ten se dočká vyšší mety v podobě Božského světla a vedení duchem k cíli této nejdůležitější inkarnace duše. Důvěra přivádí hledající k odevzdání, které pak způsobuje otevření stavidel božství. Duch prostoupí hledající a ti vstupují do nové etapy nesmírné životní proměny, kterou je vzkříšení jejich božství na Zemi a nesmrtelný život, do kterého vstoupí kvantovým skokem a stanou se duchovními učiteli lidstva. Budou připraveni na prorokované vzkříšení duší, které jim přinese Kristus.

Číslo 1335 obsahuje číslo 1 – nové počátky. Toto číslo vyzývá k tomu, nepřestat se snažit a rozvíjet nadále to, co přináší duchovní pokrok. Číslo 3 znamená nekonečné přijetí všeho co je – překročení duality. Odevzdání všech posuzování, porovnávání s druhými a utápění se v proviněních. Vystupte z toho a postavte se nad dvojku, do třetí, kristovské energie. Číslo 5 vyzývá k důvěře ve vnitřní vedení. Opusťte vnější cestu a důvěřujte, že Bůh vás vede skrze vaše srdce vnitřní cestou. Vystupte z pochybností mysli a ukotvěte se v tom, co je stabilní uvnitř vaší duše. Číslo 13 přináší změnu a uchopení vlastní síly k výstupu do neutrality duše. Číslo 33 je mistrovským číslem znovustvoření sebe sama do zvoleného božství. Číslo 35 je číslem pozitivní změny, která přichází, pokud jste ochotni vystoupit ze své komfortní zóny a vydat se do neznáma. Pak budete dovedeni anděly k vyšším cílům. Číslo 335 je odkazem o tom, že když se setkáte s potížemi, máte si zachovat víru a setrvat ve vědomí, že ten, kdo stojí v Lásce, tomu Bůh Láska obrátí všechny nesnáze v úspěch. Číslo 533 je také o vytrvání na své duchovní cestě a o úspěchu pro vytrvalé.
Shrnutí odkazu 1335 je „velké věci probíhají, nezastavte se pochybnostmi, ale upírejte zraky na budoucí požehnání plynoucí z prvního vzkříšení duší.“
Tento kód vědomí je překročení brány vstupu do 13. eonu. Je dosažením nultého stupně ráje, který otevírá věčný život v duchu. Duch je zářivým hávem – světelným tělem, které oblékáme a vstupujeme do Božího království, uvnitř sebe samého. Jsou nám otevřeny další obzory, či úrovně existence.

SPOJENI S KRISTEM SKRZE LÁSKU

Stáváme se tím, co jsme dříve hledali.
Zmizel rozdíl mezi hledajícím a hledaným.

Nelinearita duchovních sdělení

Vypočítávat časové termíny je lineární přístup k Božským sdělením, který nebude mít úspěch. Nechává hledající na povrchu a většinou zklamané z toho, že jejich očekávání se neplní. Nelineární přístup k časovým údajům, je přístupem nebeským, vyjadřujícím časové úseky jako kvanta energií, jako rozměry ducha - eony, nikoliv přesné časové údaje. Bůh se nenechá svazovat lidským očekáváním, ale způsobí události tehdy, když správně dozrají. Tak jako elektron učiní kvantový skok na jinou oběžnou dráhu, pokud obdržel dostatečné množství k tomu potřebné energie.
Podobně zavádějícím pojmem se může stát pojem „ eóny věků,“ který nacházíme v jiných inspirovaných textech. Neznamenají časový údaj, ale posun v úrovních vědomí, jak jsme psali v našich minulých článcích o eonech. Především v článku Kajícná píseň Sofie. Jako čas si to interpretuje vědomí svázané dualitou, protože ještě není schopno přemýšlet z jiného hlediska.
Obdobné pravidlo platí o přístupu k viděním proroků. Týká se to například vidění Janova Zjevení. Obrazy, které Jan viděl nelze chápat ani seřazovat chronologicky. Obrazy jsou viděním různých aspektů, které budou probíhat v Armagedonu. Kdo však očekává, že se nejprve splní například pád Velkého Babylónu a pak teprve může nastat velké soužení a po něm teprve přichází armagedonská bitva, ten je na velkém omylu. Všechna tato obrazná vidění událostí jsou paralelními součástmi jedné velké kosmické transformační události, která probíhá jako postupný nárůst energetických vlivů, projevující se průběžně všemi obrazy ze zmiňovaných vidění. Konkrétní průběh není detailně určen, ale je odvislý od reakcí – superpozic všech aktérů v daném čase. Skutečnost je živá a je ovlivněna reakcí živých vědomí na zvyšující se energie.
Blaze bude těm, kdo budou osvobozeni z pout duality, když vytrvají v započaté duchovní cestě navzdory všeobecné panice, krizi a nedostatku. Hledající mají setrvat v důvěře a klidu Lásky, který se nakonec obrátí ve vzkříšení jejich duší k nesmrtelnému životu.

Jdi, můj lide, vstup do svých nejvnitřnějších místností a zavři za sebou dveře. Schovej se jen na okamžik, než přejde otevřené odsouzení.   (Izajáš 26:20; Rbi8)

Cesta k nelinearitě

Obecná teorie relativity dokládá, že čas, ani prostor nejsou konstantami, ale jejich existence je závislá na rychlosti pozorovatele. To míří k relativitě časoprostoru – prostoročasu. Pokud by se pozorovatel pohyboval rychlostí limitně se blížící rychlosti světla, čas, po který by k němu světlo dopadlo, by se limitně přibližoval k nekonečnu a vzdálenost-rozměr překonaný světlem mířícím k němu, by se limitně blížil nule. Když si následně za rychlost dosadíme vibrační úroveň duše, pak platí, že čím více jsme ztotožnění s energií naší duše – naším duchem, tím více vnímáme existenci z úrovně světelné podstaty. Zjednodušeně, čím více jsme svou pozorností zaměřeni v duchu, tím více jsme jako světlo a proto je pro nás čas věčným a prostor neexistuje, neboť obsahujeme vše. Jsme se vším spojití, a tudíž můžeme být kdekoliv v prostoru i v čase, pokud pomyslíme, že chceme. Tím je definována nelinearita vnímání v časoprostoru.
Člověk se na duchovní cestě nachází nejprve v prostoročasu. Ze své vibrační úrovně vidí realitu jako prostor, který překonává za určený čas, protože je svým vnímáním totožný s nízkou, tělesnou vibrační úrovní, která se navíc vnímá jako oddělená od všeho. Tak je plně zaujat lineárním viděním světa. Pokud je pozornost poutána dramatem světa, je to jisté uvěznění v příběhu. Zvyšováním své vibrace – úrovně vědomí, začíná hledající postupně vnímat více sám sebe jako odděleného od příběhu a stává se spíše kolemjdoucím pozorovatelem, anebo zaujatým divákem, který se dokáže z dramatu probudit a uvědomit si, že se jím nemusí stále nechat vnitřně drásat, pokud si uvědomí svou existenci oddělenou od příběhu. Pokud pracuje se svou pozorností = energií, pak postupně čím dále více prožívá sám sebe jako skutečného a zaměřuje se do svého stabilního středu, který mu poskytuje mír věčného přítomného okamžiku. To je doprovázeno uvolněním těla, odevzdáním a zklidněním děje, který je pozorován ve vnějším dramatu světa. Dochází k prozření, že vnější drama odráželo vnitřní neklid duše a čím je duše klidnější, tím je pozorovaný příběh klidnější. V tomto okamžiku přichází víra, že vše, co se mi děje je mým výtvorem a proto přebírám plnou odpovědnost za svůj život. Divadlo totiž odráží to, kým jsem se na vibrační, neviditelné úrovni skutečně stal. Vnější svět je svět zrcadel. Vychází totiž z duchovního základu a duch vně, reaguje na ducha uvnitř mě…
Ve skutečnosti tedy vytváříme to, kým se stáváme na bázi každodenních životních rozhodnutí, které znamenají, že buď volíme vnější drama a připojujeme se k němu, anebo si uvědomíme jeho iluzornost a volíme vždy pohled Lásky – Skutečnosti ducha, bez ohledu na to, jak to momentálně v dramatu světa vypadá. Takto duchovně hledající nějakou dobu osciluje mezi vnějším příběhem a vnitřní volbou Lásky, dokud nedojde k jednoznačnému a skálopevnému přilnutí k vnitřnímu a stabilnímu míru Lásky.
Ve vyšší úrovni vibrace vědomí dojde k dalšímu uvědomění, které spočívá v tom, že Já ve skutečnosti nejsem ani hercem, ani divákem. To byl jen dřívější náhled. Ve vyšším vědomí jsem samotným divadlem, ve kterém se odehrával příběh. Ale příběh je pomíjivý, herci přicházejí a odcházejí. Odehrají své drama a jdou domů. Nakonec odejde i uklízečka a já jsem To, co zůstalo. Ticho, obklopující prostor a hluboká Pravda, za tím vším divadlem. Zatím co ti, co hrají divadlo, hrají hru na život a po zbytek času spí, Já jsem věčným Životem, co nikdy nespí. Tímto uvědoměním sám v sobě realizuji nelineární hledisko vědomí, které už se necítí být pozorovatelem života. Je životem samotným. Setřením rozdílu mezi mnou a divadelním představením jsem Já sám divadlem žití. A když už nečiníte rozdíl mezi divadlem a divákem, uvědomili jste si, že obě jsou jedním jediným, vystoupili jste z duality do třetí, kristovské energie 13. eonu nad dualitou a nehledáte už Lásku, ale Láskou jste se stali. A celý duální svět je Láskou, kterou prožíváte jako lehkost bytí a žár svého pulzujícího života v sobě. A to je oděv ze světelného šatu, kterým jste přikryli svou nahotu.

ANTHONY DE MELLO

Bůh je tanečník a já jsem tanec.

Změna osobního paradigmatu

Když přijdete na to, že úhel pohledu ducha a těla je značně jiný, dovede vás to ke změně osobního paradigmatu. Jednoznačně v něm vítězí duch = věčnost a Láska nad tělem = utrpením a smrtelností. Z nového hlediska zpětně uvidíte, že čas, který jsme měli dříve sklon nedočkavě počítat, abychom věděli, kdy přijde naše záchrana zvenčí, nebyl ve skutečnosti časem, ale změnou energie. A ta změna nepřichází zvenku, ale zevnitř. Čas ve skutečnosti vyjadřoval míru energetické změny, kterou potřebovala má duše k tomu, abych změnil náhled a uviděl to, co už tu bylo předtím. Své dokonalé Já. Slunce, které bylo za mraky a bylo potřeba určité míry energetických vlivů – planetárních pohybů, aby mraky odešly, slunce vysvitlo, a srdce začalo jásat. Protože má tělesnost mě nejprve spoutala ve hmotě, pomohla mi k uvědomění o síle mého božství, když jsem bytostně pocítil, co je to božství postrádat. Teď už vím skutečně, jakou cenu má mé božství – duch.
Za čísly a časy se skrývá numerologická energie, jevící se tělu jako období, které chce vyhlížet, ale pro ducha je to energetický kód. Kdo se dívá jen tělesnýma očima, je v pasti, dokud to nepochopí. Duch prostupující duši, ji má pozvednout k překonání magnetismu dvanácti kvantových úrovní. Duše totiž žije v časoprostoru, kde čas = věčnost a míra energie = síla potřebná k vyproštění se z dvanáctinásobného vězení chaosu. Vše je tedy o vnitřní energii – posunu ve vědomí, vyproštění se z vědomí tělesného. Tělo je naším učitelem, přivádějící nás k hlubšímu pochopení skutečných hodnot ducha. Vězní nás, dokud nenajdeme cestu do ducha – vnitřních komnat.

KDO KOUKÁ Z TVÉHO TĚLA?

Tělo je kabátek, svrchní šat zdejší,
výbava od Boha, abys byl lidštější,
protože jen Bůh ví, kdo skrz něj kouká,
a jakou písničku v duchu si brouká…

Na mnohých „lidech“ tu je hodně znát,
že je jim dost malý ten lidský šat.
Schová se před zrakem lidského těla,
před duchem neskryjí tajemství celá,
doba je taková, že duchu svědčí,
vesmír jak na dlani, najednou větší,
s kým se tu pozdravíš, toho svět vnímáš,
když smysly ducha si světa kol všímáš,
a v Bohu navnímáš, co potřebuješ znát -
že svět je Láska a má tě rád…

Záleží ovšem, jaký vzduch dýcháš,
jakýma očima ten svůj svět vnímáš,
protože svět je jen jeden, v jednom bodě,
je skrytý klíč k z utrpení ke svobodě,
všechny světy se prolínají v jeden čas,
a záleží opravdu na každém z nás,
co chceme vidět a pro co chcem žít,
zda s Láskou tančit, či s drakem mřít…

Zrychlený karmický cyklus duší

Na jaře roku 2020 se začala konat maturitní zkouška. Nová startovní úroveň duší, na které byly zapomenuty dřívější studijní výsledky. Dřívější hříchy byly odpuštěny = začal nový a zrychlený karmický cyklus. Od nuly. Energie se mění velkou rychlostí a duše skládají maturitní zkoušky z jednotlivých úrovní – eónů energie. Pravda o vyspělosti všech duší vychází najevo v ostrém střetu s energetickou Skutečností. Kdo skutečně překoná 12 energetických světelných bran a to navzdory ztěžujícím se zkouškám, které přečišťují duši? Slovy proroka Daniela tedy blaze každé duši, která se dočká v důvěře tisíce tisíce tří set třiceti pěti dnů. Tyto duše se stanou Světlem světa v souladu s posláním, které si vytýčili a budou zářit jako jas prostoru, když se spojí se svým vyšším Já v prostoru 13. eonu. Zanedlouho dosáhnou plného vzkříšení a to odhalí vyspělost duší, skrývajících se v hříšných tělech.

Ale ti, kteříž jiné vyučují, stkvíti se budou jako blesk oblohy, a kteříž k spravedlnosti přivozují mnohé, jako hvězdy na věčné věky.   (Daniel 12:3; BKR)

Boj ženy a draka

Armagedonská bitva je tedy bitvou, která již byla rozehrána v roce 2020 na viditelné scéně světa. V čele bitvy energií se nachází Matka nebeského Jeruzaléma proti drakovi. Matkou je Kristova duální partnerka, Nevěsta, jeho ženství = čistá Láska, která byla vzata z Něj samotného, tak jako žena Eva byla vzata z prvního muže Adama. Ona stojí jako Láska uprostřed svých dětí, nebeského Jeruzaléma, tvořeného z pomazaných Kristových následovníků. Její děti existují v Ní, tak jako fyzické děti se rodí z lůna ženy a žena je odkojí. Jsou zabalení Její energií, jako peřinkou. Útok draka je namířen proti její pozemské inkarnaci v duchovní pustině světa. Je však chráněna Kristem samotným, který ve vidění představuje orlí křídla a Boží moc slunce. A je pochopitelné, že je nejvyšší překážkou pro draka, který brání tomu, aby byly na zemi přítomné vibrace nejvyššího duchovního světa, vytvářející cestu věrným zpět domů. Matka země však přichází na pomoc nebeské Matce a tak jako jiné ďábelské řádění lidstva na planetě musela energeticky pohltit a vydržet, stejně tak pohlcuje útok namířený proti ženě a jejímu dítěti, rodícímu se kristovskému vědomí na planetě.
I kniha Zjevení Janovo, stejně jako Daniel přináší odkaz o tom, že duchovní vzestup duší bude trnem v oku pustošiteli. Bude pronásledovat ty, co mu neprojevují poslušnost a tyto tlaky vytříbí ryzost věrně oddaných Kristu, kteří se nedají a zvítězí.

Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl. Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.   (Zjevení Janovo 12:13-17; CEP)

Kdo přivítá Spasitele?

Armagedonská bitva se odehrává na duchovní úrovni, ne bořením budov. Jedině duchovní kvalita – zralost duší, volících si vždy Lásku se počítá. Zkázou dnešních křesťanských církví je to, že opomíjejí niternou spiritualitu a zakládají si na poslušnosti církevních autorit. Tak si církevní vůdcové po staletí zajistili podřízenost mas, kterým nabídli naivní, zjevný a srozumitelný příběh o Spasiteli na bílém koni, který zboří ďáblův svět, udělá z něj Boží království a zachrání ty, kdo nezapřeli biblickou věrouku. Jenže to je vychýlením Pravdy na jinou kolej, i když je zaštítěna biblickým výkladem. Skrytou skutečností tohoto přístupu je to, že věřící jsou odváděni od duchovní Skutečnosti přítomného okamžiku do vyhlížení Spasitele v budoucnosti. O Kristu přemýšlí, ale nezažívají Ho ve vnitřním spojení. Jejich energie nerozvíjí duši, ale je projektována ven, z těla a Kristus, který už přijel na bílém koni s energií Lásky nového věku, vítá v bránách komnaty duše jen ty, kteří jsou v ní přítomni tady a teď = ve Skutečnosti. Ty, co jsou ukotvení v bytí přítomného okamžiku. V prameni Lásky duše. V srdcích.
Většina křesťanů, kteří si myslí, že znají jeho jméno, ho pouze vyslovují tak, že ve jménu Krista volají do tmy. Cestu do vnitřních komnat své duše jim nikdo neukázal anebo dokonce zakázal. Metody zvnitřnění a jejich učitele považují za scestí a místo toho se učí biblické citáty zpaměti. Ale vysoké úrovni vědomí se nedá naučit. Bezpodmínečné Lásce se také nedá naučit. Kristus je duch a nehledá chrámy, ani příslušnost k náboženské skupině. Duch je vysoká energetická vibrace duše a to je Jeho pravé duchovní jméno. Ve jménu Krista, tak budou zachráněni spíše přírodní národy, které slovo Kristus nikdy neslyšely, než církve křesťanstva. Jen otevřená srdce jsou otevřenými svatebními komnatami duše, do kterých Spasitel v dnešních dnech přichází.

ANTHONY DE MELLO

„Laboratoře a knihovny, sály a kolonády a klenutí
a učené přednášky – to všecko nebude k ničemu,
Bude-li chybět moudré srdce a vidoucí oko.“