Přirozenost přírody

Pojem příroda je příbuzný s pojmem přirozenost. Co je přírodní, je zdravé. Příroda si umí poradit, zatím co lidé vytvářejí napodobeniny, které páchají škody na zdraví, na přírodě i na lidské psyché. Lidstvo se vzdálilo od své přirozenosti vlivem šílenosti mysli, která je ovládá. Odevzdali vládu sami nad sebou nutkavému myšlení. To však vůbec neznamená, že přirozeností je nemyslet. To znamená, že mysl má být nástrojem, který slouží, nikoliv vládne. Vládnout má Láska a Láska je Bůh. To je lidskou přirozeností, aby podřídil vše vládě Lásky, tak jak to přirozeně dělá dítě, které ještě neví, co jsou to škodlivé myšlenkové programy a co je to ovládání kritickou myslí. Dítě důvěřuje a nechává se vést, zatím co dospělí v šíleném světě si myslí, že jsou pány světa a svět jim to vrací utrpením a do očí bijícím kolapsem civilizace. Jen zvažte, co by se stalo, kdyby i zvířata a rostliny podlehli stejné šílenosti mysli a začali by vymýšlet takzvaný „pokrok“! Ještě, že je to ani nenapadne, aby se vzdálili své přirozenosti a napojení na zákon přírody. Žijí v dokonalé Jednotě se zákony vesmíru a to stejné potřebuje objevit i člověk.

Velké Tajemství

Z pohledu Blízkého východu a jeho spirituality celý svět přírody odhaluje větší Tajemství, které jej přesahuje, které nelze pojmenovat a které nemá formu. Ani lidský vztah k nejvyššímu tajemství se nezměnil. I když se význam jistých náboženských symbolů vyčerpal, my se můžeme vrátit ke stejnému zdroji, z něhož je čerpali proroci a mystici minulosti: k lidskému vztahu k dechu, přírodě a velikému Tajemství. (DOUGLAS-KLOTZ, Neil. Skryté evangelium: jak dešifrovat duchovní poselství aramejského Ježíše. V Praze: DharmaGaia, 2009. Religio (DharmaGaia). ISBN 978-80-86685-97-7, str.66)

„Vám bylo dáno posvátné tajemství Božího království, ale těm venku se všechno děje v podobenstvích, aby, ačkoli hledí, hleděli, a přece neviděli, a ačkoli slyší, slyšeli, a přece nepochopili smysl toho, ani se nikdy neobrátili zpět a nebylo jim dáno odpuštění.“ (Marek 4:11, 12; Rbi8)

Vzkříšení života

Proč se člověk musí vyprošťovat z iluze o realitě? Odpověď dává příběh z rajské zahrady, ve kterém Adam s Evou přijímají „ovoce poznání dobrého a špatného, aby byli jako Bůh.“ Jinými slovy se první lidský pár dobrovolně vydává z ráje božské Jednoty a Lásky do nižšího, rozděleného světa, kde zakouší drama rozdělení Jednoty na protipóly, mezi kterými to jiskří vlivem rozdílnosti nábojů. Tak se lidstvo ocitlo v realitě 3D světa, který je temnou nocí duše. Je snem, který mohou silně prožívat jen spící, kteří si nejsou vědomi, že jde o sen a ve snu samém jsou odděleni od uvědomění si sebe sama - JÁ JSEM. A proto existuje náš svět iluze patřící ďáblu, který je odcizen Bohu. Zatím ještě existuje, ale už se bortí. Padají kulisy, a zaznívají výstrahy k opuštění bortící se scény, která by mohla zahubit ty, kdo se nechtějí probudit a lpí na dramatu, který si zaměnili za Skutečnost. Ďábel, původce scény má již přistřižená křidélka a tak se jeho klam a chaos bude nadále čím dále více odkrývat všude, kam se podíváte.
Biblické prohlášení hada z prvotního ráje - „být jako Bůh“ - znamená vzestoupit ve vědomí výše k Bohu. Probudit se k plnému prožitku JÁ JSEM a vše ostatní je sen. Program duality. Hra mysli, jevící se tak skutečná, že nás pohltila. Vstup zvnitřněním do trvale dokonalého prožitku štěstí a pochop, že problémy neexistují. Problém byl pouze minulý prožitek mysli, lpící na neskutečnosti. Štěstí je stav mysli, ne stav okolností. I prožívané neštěstí není objektivní stav okolností, ale stav vědomí. Prožívané neštěstí je relativní ve vztahu k tomu, kdo danou skutečnost pozoruje. Neštěstí je úhel pohledu, který si žádá změnu.

ANTHONY DE MELLO

Svět není v pořádku, a proto nemohu být šťastný?
Ne! Jsem šťastný, a proto je svět v pořádku…

Probuzení do JÁ JSEM je vzkříšením ze smrti do života věčného. Ztotožnění s hmotou je ztotožněním s iluzí a končí smrtí. Ztotožnění s nesmrtelným duchem zažehne jiskru věčného života, která se probouzením postupně zvětšuje do mohutného stromu života, pokud je tvá pozornost obrácena do tvého středu. Jsi živý proto, že žiješ jako božství v JÁ JSEM a tak vstupuješ do Božího království

Ježíš řekl: Dávejte pozor na živého, dokud žijete, abyste nezemřeli a chtěli ho pak vidět, ale už byste nemohli. (Tomášovo evangelium log 59)

Život je transformační sen

Okamžikem plného probuzení pomíjí iluze času, která roztáhla jeden okamžik snu na zdánlivě nekonečný čas trvající v délce jednoho lidského života. Každý, kdo odchází ze scény tohoto světa jako nehmotná duše, zažívá opačný proces, kdy si v jednom okamžiku uvědomí všechny detaily svého aktuálního života, které zůstávají zapsané v nesmrtelném duchu jako jeden z transformačních snů. Člověk se setkává se s blízkými, které považoval za mrtvé a zjišťuje, že se probudil ze snu do Skutečnosti.
Každý z nás je jednou částečkou vědomí Božího, které se rozdělilo na mnoho JÁ. Ta menší JÁ, existují uvnitř velkého JÁ JSEM, stejným způsobem, jako v duši jednotlivce existuje jeho dětské JÁ, jeho vnitřní rodič, či jeho vnitřní soudce. Jak by však mohlo nějaké nebeské, Boží JÁ naplno ocenit blaženost, celistvost, či jednotu, když přebývá v realitě, kde je to vše standardem? Copak nevíme, jak rychle se zvyká na vysoký životní standard? A co teprve děti, které vyrůstaly v blahobytu a nikdy nepoznaly nedostatek? Nikdy skutečně nebudou vědět co to je strádání, dokud to nezažijí na vlastní kůži. Toto poznání, které vlastní zkušený rodič, není dětem plně známé a proto ani zážitek blahobytu pro ně nechutná tak sladce, jako pro rodiče, který za celý život utržil mnoho bolestivých šrámů. A tak se menší JÁ dobrovolně hlásí do 3D hry, ve které si postupně v mnoha kolech života osahá všechny aspekty zla, prázdnoty, bídy vedle štěstí, lásky a jednoty, zažívané jen jako pomíjivé, prchavé okamžiky vystřídané opětovným utrpením. Duše vstupuje do 3D s vědomím, že je to jen jako sen, ale po narození už to neví. Zkrátka duše se mnohokrát probouzí z lidského života, jako z těžkého snu 3D reality, aby se zaradovala z toho, že to byl jen sen. Do životní hry vstupuje malé JÁ – duše - tak dlouho, dokud nezažije vzkříšení do Skutečnosti ještě za života v těle. Dokud jako marnotratný syn, plně nepropustí svět s jeho lákadly, a neobjeví hluboko v sobě niternou Lásku sdílenou v Otcově domě. Životem zkoušené JÁ se stává hrdinou, který odvrhl všechnu slávu světa a vrhnul se do náručí Otci tím, že se hluboce pohroužil do svého středu a spočívá vědomím na tajném bezpečném místě Nejvyššího. Už ví přesně jaké je to je, mít poznání „dobrého a zlého“ (duality). Na cestě k Otcovu domu zná každý kamínek a každé zákoutí, po kterých se pomalu plazil vyčerpaný, vyléčený z iluze a v plném prožitku niterné Skutečnosti JÁ JSEM. Když se vrací do Otcova domu, je to ve slávě, ale v úplně jiné kvalitě prožívání. Už není v iluzi, ani nemá hlavu v oblacích. Je TADY a TEĎ, novější, čistější a hlubší. Jádro duše bylo vyzkoušeno do krajnosti a samo si zvolilo božství jako jedinou odpověď na vše. Silně zvýšilo svou příchylnost k Otci. Našlo perlu vysoké kvality, které se nic nevyrovná, která nebyla darovaná, ale vědomě zvolená a vědomě dosažená. Radost a hloubka prožitku je pak pro ni nepopsatelná. Je to nové stvoření. Tou perlou je hluboké uvědomění kdo JÁ JSEM. Jsem synem/dcerou bohatého a laskavého Otce, který je ve mně a já v Něm. Jsem navždy v bezpečí Jeho domu a On plní všechna přání mého srdce. To je mé bohatství a má věčná radost. Všechno mé trápení ustalo ve věčné blaženosti mého hlubokého sdílení JÁ JSEM. Přebývám už navždy na tajném místě Nejvyššího.

STAČÍ SE PROBUDIT

V Chaosu, jak v Kocourkově - všechno naruby,
vše, co myslíš, že patří tobě - všechny zásoby
jsou jen prachem, co se zhmotnil pro pocit nasycení,
po hře se pak mamon zpátky na prach promění.

Proto jídlem nenasytíš, vodou neuhasíš
hlad JÁ JSEM, co v tobě žije. Láska je chlebem,
něha solí v životě každém.

Čas pozpátku se ti měří - smrt je zrozením,
hmota prachem, vzduch je hmotou – nic je vším,
prožíváš sen a někdo doufá, že to odhalíš
a ještě v čase tu na Zemi, zpět se probudíš
do života skutečného, v němž teď spíš a sen,
co prožíváš, jako živý, je tenhle ten den…

Boží menší JÁ – duše - chodí na zkušenou do světa, aby se vrátila obnovená v Bohu. Stejně tak, jako šla s námi do světa ta naše osobní menší JÁ, aby se poučila a vrátila vytříbená a jednotná v nás a my v Bohu.
Máme všichni na výběr ze dvou možností, buď být pohlceni proudem života, trpět v rozbouřených vodách a nakonec zemřít, nebo změnit osobní paradigma a stát se pozorovatelem dravého proudu. Pozorovatelem, který sice vidí co se děje, ale NEDOTÝKÁ SE ho ta bouře, protože je v bezpečí na vyvýšeném místě a přese všechny bouře si uvědomuje její prospěšnost pro harmonii celku. Řeka je nástrojem transformace a navíc není skutečná. Pouze se nám tak jeví vlivem naprogramování 3D reality.

UMĚNÍ ŽÍT

Tak jak voda v řece plyne, člověk sobě žádá,
ať má časem štěstí jiné, ať ho má zas ráda,
Království ať spadne z Nebe, jemu do klína,
v hlavě víra, v srdci díra, čí je to vina?
Spánkem spánek posiluje - těžké procitnutí,
když jej chtíč po zapomnění, spát ve spánku nutí…

Člověk lehce usuzuje, jak kdo tady žil,
přitom sám se neshoduje, proč ON tady byl.
Místo k žití, k Smrti kráčí, život nevnímá,
neb mrtvý se zas o mrtvé jenom zajímá.

Stačí poznat, že tu spíme - jinde máme žít.
Budou v srdci touhy jiné, než po smrti klid.
Ve spánku se člověk ztrácí ve vlastním snění,
ze spánku se opět vrací do stavu bdění.

Kdo nečeká, až to přijde, už má v kapse cíl,
sen životem tady a teď v Skutek proměnil.
Při bdění snít, ve spánku bdít - to je umění (a řešení)-
člověk s Láskou, Pravdou stále je ve spojení.

JSEM, který JSEM

Když se Mojžíš dotazoval na to, jak má Boha představit Izraelskému národu, na prvním místě mu bylo řečeno následující.:

Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM mě posílá k vám.“ (Exodus 3:14; CEP)

Význam JSEM je všudypřítomné, plynoucí bytí, energie či vědomí, obsažené ve všem, co jest. Je to způsob, jak si přeložit co/kdo je Bůh a je to způsob jak to mohlo být sděleno lidem před 3,5 tisíci let. A to je podstatou čtyř hebrejských souhlásek čtených zprava doleva יהוה (JHVH), dnes překládaných nejčastěji jako Jehova. Tato čtyři písmena, známá jako teragramaton Bůh sděluje Mojžíšovi v následujícím verši Exodus 3:15, které si zvykli mnozí překladatelé křesťanstva vypouštět ze svých překladů, z důvodu tradice a nahrazovat ho slovem Hospodin vycházející ze staroslověnského gospodъ = Pán.
Jedni Boží jméno nahrazují z důvodu úcty k židovskému zvyku a neznalosti pravé výslovnosti, která již vešla v zapomnění. Jiní věřící se zase nesprávně upínají k jedinému a výlučnému lidskému pojmenování Boha a tím spoutávají To, co je tak veliké, nepopsatelné a lidskému vědomí nepochopitelné, že každé lidské pojmenování bude pro tělesného člověka vždy jen dílčí pravdou. Vyjádřeno Budhovým znázorněním: „Náboženské systémy jsou jako slepci, kteří se každý drží jedné části slona a marní čas rozepřemi o to, jestli slon vypadá jako ocas, chobot, noha, či jako velké ucho…“ Je to zbytečné, protože Bůh znázorněný tímto slonem, je vším z toho.
Na blízkém východě je rozšířené pojmenování pro Boha Aláh a v Ježíšově rodné aramejštině pak Alaha. Toto pojmenování Boha se vztahuje na svatou Jednotu, Jednotnost, Vše co jest, Nekonečnou moc či potenciál.
V čínském taoismu je Tao vesmírná síla, individuální přirozenost, jedno, cesta jako cíl…jejich princip jin/jang dokonale vystihuje zákonitosti, jak se tato jediná síla projevuje duálně v našem světě.
V hinduismu je Brahman neměnná, nekonečná a neprojevená realita božské podstaty bytí, hmoty, energie, času a prostoru v tomto vesmíru.
Speciální místo ze světových náboženství zaujímá tak rozšířený buddhismus. Ten se odmítá zdržovat přením o pojmenování Boha a rovnou praktikuje Jeho zakoušení, či spočinutí v Něm.
Vlivem mnohosti přístupu k pojmenování Boha dochází v duálním světě k bojům a člověk, jehož vědomí je připoutáno k povrchu věcí, nerozumí propojující Jednotě za všemi jmény. Proto jim není dáno porozumět. Nerozumí, že podstatu Boha identifikuje vysoká vibrace vnímaná srdcem, která je přítomnou a vysokou Skutečností a podstatou všeho projeveného. Bůh si nechá říkat kterýmkoliv pojmenováním, které pro člověka představuje to nejvyšší posvátno. On nehodnotí ústa, ale srdce. A srdce může křičet, i když ústa mlčí. Hlas srdce je vaše osobní vibrace provázená tím co říkáte. A vaše slova jsou často omylná a chcete je vzít zpět, ale srdce – váš energetický otisk je vždy všeříkající pravdou o vás samotných. Bůh vás nikdy nesoudí za to, že jste se narodili ve východní kultuře a nepřistupujete k němu způsobem křesťanské víry, ale třeba způsobem islámu, či hinduismu. Bůh čte vaše nitro, vaše energetické vyzařování. To, že je jedna víra a jeden Bůh znamená, že za všemi náboženstvími je jen jedna neprojevená podstata, ke které máme lnout a nakonec v ní spočinout bez pojmenovávání. Všechna jména a náboženské směry jsou ukazately, které ukazují na cíl. Nemilujte ukazatele, ale spočiňte v cíli! Jinak se projevujete jako modláři uctívající "znázornění Boha".
Bůh JSEM je přirozeností všeho ve všem. Je Přírodou, od které jsme se odpojili, protože s ním nesdílíme Jeho STAV Jednoty. Kdo chce znát skutečné a pravdivé Boží jméno, může ho poznat pouze hlubokým vnitřním splynutím s Přírodou/Přirozeností, které mu vyjeví posvátnou velikost a ohromující Boží rozměr. Slova jsou příliš omezeným nástrojem, aby bylo možné Boží opravdové jméno lidsky vyslovit. Tak jako jeden slepec nikdy neobejme celého slona. Boží Skutečné jméno se hluboce vnímá duchem v osobním prožitku JÁ JSEM. A ten prožitek je cestou jak v sobě nechat rozhořet Lásku – Boha.

A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. (1.Jana 4:16; B21)

 

Oslabení posvátné přirozenosti

Lidské systémy víry, boje o slova a lidské omezené, chápání spoutávají nepopsatelně bohatou pravdu do omezených slov, která si ještě navíc mnozí interpretují odlišně, takže nelze hlásat absolutní pravdu, pokud máme nástroje pouze k relativním závěrům. To dokládá prohlášení Dr. Douglase-Klotze:
Ješua žil ve světě, kde posvátné a přírodní bylo vzájemně propojené a nikoliv oddělené širokou propastí… Když západní křesťanství učinilo rozhodnutí, které před přibližně patnácti stoletími učinilo, nevytvořilo pouze teologická vyznání víry, které zmenšilo prostor pro vlastní duchovní zkušenost, ale rovněž tak oslabilo spojení mezi lidským, přírodním a božským. Tendence zmenšovat různost duchovních zkušeností s sebou přinesla i tendenci omezovat a kontrolovat svět přírody, a to z důvodu postupující civilizace, jak tomu dnes říkáme. Nyní si mnozí z nás začali klást otázku, co je to za druh civilizace, jenž nás dovedl na pokraj ekologické katastrofy.
(DOUGLAS-KLOTZ, Neil. Skryté evangelium: jak dešifrovat duchovní poselství aramejského Ježíše. V Praze: DharmaGaia, 2009. Religio (DharmaGaia). ISBN 978-80-86685-97-7, str.30)

Bůh je Duch

Lidská slova, pojmenování, symboly a náboženské zvyky jsou velmi omylné, nepřesné, neúplné a zkreslující. Tak, jako je omylný člověk sám. A čím více na nich lpíme a bojujeme za ně, tím více chyb se dopouštíme, opouštíme přirozenost a Pravdu svazujeme. Jen se podívejte na misionáře křesťanstva, kteří chtěli evangelizovat celý svět a přitom cestou násilné evangelizace vyhubili přírodní národy, které měli s Bohem bližší spojení než-li oni. Jen proto, že si mysleli, že i tyto národy se musí modlit v Kristově jménu, jako jediném jménu, které bylo dáno pod nebem. Kdyby církve kresťanstva pochopily hlubší pravdu, že Kristovo jméno je něco mnohem vyššího, než slovní výraz, nepodněcovaly by křižácké výpravy a nevyhubily by masy nevinných lidí. Vyučovaly by ovečky, že jeho jméno je Jeho odkazem. Je to STAV LÁSKY, ve kterém dělají cokoliv, co dělají. Chápaly by, že kristovým bratrem je ten, kdo MILUJE I NEPŘÍTELE a to i v případě, že nikdy neslyšel o Kristu… Sama Přirozenost uvnitř člověka to každého vyučuje.
Bůh nehodnotí svět hmotných forem, který je v neustálém pohybu, vzniká, zaniká a stále mění podobu. To je ďáblova klamná napodobenina Skutečnosti. Bůh vždy vidí vašeho ducha = váš hologram = váš energetický otisk = to kým jste ve své podstatě a co sdělujete srdcem. I kdyby vaše slova říkala pravý opak než srdce. To je úroveň, která je skutečná, nezaniká a na které se můžete setkat i komunikovat s živým Bohem. Dnes a denně. A na této úrovni byla zapsána i čtyři písmena Božího jména JHVH. Jde totiž o symbol, za kterým je energetický hologram. A ten je pro všechny jazyky stejný, jakožto jeden jazyk srdce, kterým komunikují automaticky děti všech národností. JHVH jsou písmena, spojená s energetickým otiskem, vyjadřujícím mnohorozměrnou pravdu. Kdo zůstává na povrchu, to je u symbolů, nikdy nebude vědět, co znamená Boží jméno, ani jak se doopravdy čte. Tak jako nikdo nečistý nesměl vstoupit do chrámu. Kdo objeví cestu skrze ducha, ten bude ve svém chrámu duše číst následující:
 

יהוה

JSEM
JÁ JSEM
Láska, Smrt i Život ve všem
Král Izraele
Bůh všech cest
Jas, Sny, Vánek
Já Jsem Svobodný, Nevnný
Dech / Duch
Jsem Alfa i Omega,
Počátek i Konec

JÁ JSEM

JÁ JSEM TO, odkud vše pochází a kam se vše navrací. Alfou a omegou, počátkem a koncem, uzavřením kruhu.. JÁ JSEM návrat od snění do reality. JÁ JSEM vědomí sebe sama, prožívání svého bytí tady a teď. Zatím co proud života se odvíjí jako řeka, JÁ prožívám to, kým JSEM, nezávisle na proudu. JÁ JSEM je stabilním bodem ve věčné přítomnosti, který nepomíjí. Je to pevná skála záchrany, které se netýká dravý proud života. Zatím co svět je snovou realitou, kde se snící odděluje od prožívání toho, kým ve Skutečnosti je, po probuzení ze snu, dochází k procitnutí do Skutečnosti, ve které sen mizí uvědomováním, že JÁ JSEM tady a teď. V JÁ JSEM je štěstí, protože jsme opustili PŘÍBĚH o tom, kým jsme, vytvořený naší myslí. Ten PŘÍBĚH byla jen myšlenka. Zlomek vteřiny, který jsme prožívali velmi dlouho, jako sen temné noci duše. Unášel nás dravý proud a my jsme si MYSLELI, že je to Skutečnost. Šlo však o fenomén naší mysli, která s námi hrála hru, bez našeho vědomí. Byli jsme v tu chvíli v BEZVĚDOMÍ, o tom, kým opravdu JSME, jako se to děje při snění. Příběh založený na PŘEDSTAVĚ, kým jsem, co jsem dokázal, co mě čeká a co je správné a nesprávné. Příběh, který žije ve světě oddělenosti polarit, kde má živnou půdu. Duální svět je rozdělením Jednoty Existence na nebe a zemi, noc a den, černou a bílou, dobro a zlo, a mimo jiné také člověka na muže a ženu. Mysl pohlcená duálním rozdělením se tím sama nevědomě odděluje od Skutečnosti existující ve vyšší rovině, vyšším světě. Mysl v duálním světě zákonitě odvedla člověka od prožívání Jednoty, ze které vše pochází. Rozdělením pólů vzniká mezi nimi napětí, polarita. Napětí mezi póly rozpoutalo drama hry, kterým se mysl nechala unést a strhla veškerou pozornost účastníka k DRAMATICKÉMU PŘÍBĚHU, se kterým se ztotožňuje a nazývá ho „Můj příběh v proudu času“. Jediná cesta ven z duality je skrze opětovné a vědomé spojení toho, co bylo rozděleno. Týká se to především našeho vnímání, které je rozpolcené na dva tábory představující dobro a zlo. Týká se to našeho vnitřního mužství a našeho vnitřního ženství. Našeho vnitřního dítěte a našeho vnitřního rodiče. Všechny naše vnitřní jednotky vědomí musí vejít do koherence. Musí spočinout v jednom bodě vnímání božské podstaty JÁ JSEM. Všechno v nás musí jako jeden pochopit a chtít Jednotu a Svobodu v JÁ JSEM a tím začne žít Skutečnost Přirozenosti.

Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu - pak vejdete do království. (Tomášovo evangelium log 22)

A PROČ DÍTĚ?

Proč dítětem máme být,
abychom mohli projít?

Dítě je dokonale v duchu
a vidí Skutečnost – tou žije.
Přemýšlí nahlas a zná jen jednu frekvenci,
kterou srdce, duše i duch bije,
a mysl dítěte je pouze vedením,
cestou, kudy v jednom tanci se ven vylévají -
v jednom objetí, jak jeden - stejný rytmus,
krok, jen jednu cestu znají. -
- slova, výraz ve tváři, pláč či smích,
jsou projevem nitra - vnitřních pocitů jejich
a neváhají hned najevo dát, co se uvnitř děje.
Hned se začnou ptát, hned smích, či slzy beznaděje…

Proto Bůh vždy mluví s dítětem tím v nás.
Až odložíš dospělost a budeš jím, uslyšíš hlas,
jež dávno k tobě mluví - konejší, tiší
a tvé dětské Já Mu rozumí, Jej slyší.
Až cíl i start se stanou jedním -
dítě v tobě projde branou - ty s ním,
skrz něj Bůh, Láska povede tě dál,
až splní se ti (dokud nesplní se ti)
všechno, co sis přál…

Zažívání Jednoty

JÁ JSEM je prožívání své vlastní projevené individuality JÁ v současném plynoucím propojení s neprojeveným jsoucnem JSEM. Tak jako foton světla je současně částicí = individualitou a současně všudypřítomnou vlnovou funkcí. JÁ jsem jedna z malých částí věčné a neohraničené Existence - JSEM. Tak Bůh prožívá svou vlastní individualitu současně s těmi, kdo jsou s Ním ve spojení skrze věčné JSEM. To věčné a plynoucí, co nás propojuje je Boží duch, Láska, Blaženost, Jednota, či bytí bez počátku a konce, které nalezneme jen a výhradně v komnatách svého vnitřního chrámu

BŮH JE JEDEN

Je jeden Bůh, jedna Láska…
Dokud budeš dělit svět na hubené a tlusté,
dobré a špatné, černé a bílé - máš problém.
Bůh je Láska, Harmonie, Celistvost…

Každý, kdo se naučil odvrátit svou pozornost dovnitř, nalézá věčné bytí. Pozornost spícího je zprvu zaměřena ven, do světa, k vnějším cílům a nadějím. Vnímá se jako oddělený od ostatních a svět vnímá jako prostředí nezávislé na něm samém, ve kterém si musí vydobít své vlastní místo. Proto trpí. Jakmile plně pochopí, že venku je iluze a uvnitř je Skutečnost, přestane rozptylovat svého ducha a obrátí ten proces na koncentraci do sebe, aby prožíval věčné, jednotné JÁ JSEM, spočívající mimo iluzi času a prostoru. Síla koncentrace ducha, která se postupně prohlubuje, je procesem vzestupného zvyšování vědomí. A touto cestou se ubírá probuzený, dokud nespočine v jednom bodě neutrality třináctého eónu, úrovně nad dualitou, která je svatební komnatou, připravenou pro svatebčany, čekající uvnitř, na příchod svého Pána s jeho Nevěstou.

 

Jazyk Jednoty

Jazyky ve kterých se vyjadřovali Židé, za dob Ježíšových jsou aramejština a hebrejština. A toto jazykové prostředí nám poskytuje nápovědu o blízkovýchodním způsobu uvažování, do kterého Bůh zasadil vznik inspirovaných hebrejských a křesťanských Písem a ve kterém se vyjadřoval Boží Syn. Oba jazyky mají pouze jednu předložku, jež musí popsat vztah „v“, „uvnitř“ (myšleno v „mém vnitřním, citovém životě“), tak „mezi“, „uprostřed“ (tj. „mezi/uprostřed mé vnější sociální komunity“) Když „uvnitř“ a „uprostřed“ jsou stejným slovem, potom způsob, jak přistupuji k různým hlasům v sobě – ke svým vnitřním „já“ – je vždy spojen se způsobem, jak přistupuji ke svým přátelům, sousedům a nepřátelům – svým vnějším já….

Západní pohled odděluje kosmologii, která představuje způsob, jak nahlížíme na své místo v kosmu, od psychologie, jež představuje způsob, jak nahlížíme na svůj vnitřní život. Západní pohled nebere ohled ani na historická nebo vědecká fakta. Semitský jazykový postoj se od západního úplně odlišuje. Odráží poznání, že existuje jediné společenství zahrnující všechno, od planet, až po hlasy podvědomí. (DOUGLAS-KLOTZ, Neil. Skryté evangelium: jak dešifrovat duchovní poselství aramejského Ježíše. V Praze: DharmaGaia, 2009. Religio (DharmaGaia). ISBN 978-80-86685-97-7, str.25)

JÁ JSEM – cesta, pravda a život

V některých větvích ranného křesťanství byl Ješua považován za vtělení původního „slova“,nebo-li dokonalého archetypu lidství, jenž byl přítomen „na počátku“. V dopise apoštola Pavla nacházíme vyjádření, že Kristus je větším Adamem. Přesněji řečeno Ješua byla jedna z mnoha inkarnací Adama a Kristus, Bůh syn je vyšším Adamem v tom smyslu, že Adam je Jeho přímou inkarnací, jeho andělskou bytostí stvořenou pro život v hmotném světě, skrze kterou se projevoval jako více než člověk, jako Bůh Syn, jako Ježíš z Nazaretu.
Když se zamýšlíme nad smyslem Ježíšových výroků, je třeba si uvědomit, že skrze andělskou inkarnaci pro tento svět – člověka – promlouvá jeho vyšší Já a tím je Kristus a skrze Krista pak promlouvá Otec, který je větší než jeho Syn. Jednota se tím projevuje v mnohosti a vše se to děje v souladu s podstatou reality božství, která se fraktálově rozvětvuje stejným způsobem, jako když na kmeni stromu vyrůstají větve a na větvích pak zase další větvičky.

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!
(Jan 14:6-11; CEP)

Biblický překlad New world translation of holy scriptures (Rbi8) se na tomto místě vyhýbá výrazu „Já jsem v Otci a Otec je ve mně“ a nahrazuje ho výrazem v „jednotě s Otcem“, nebo ve „spojení s Otcem“. I přes to, že většina českých překladů používá výraz „Já jsem v Otci a Otec je ve mně“. Překladatelé tím poukazují na vlastní neporozumění hlubšímu náhledu, přesahujícího oddělenost světa forem, za kterým se skrývá jednotné propojení celé Existence na kvantové úrovni. Propojení jednoty Nejvyššího Boha, Jednoty, Alaha, Tao, Jehovy i Brahmana zároveň. Propojení pak existuje nejen mezi Bohem, Kristem a Ježíšem, ale také mezi Bohem a každým člověkem.

Ježíš řekl: Kdo se napil z mých úst, bude jako já. Já se stanu jím a skryté se mu odhalí. (Tomášovo evangelium log 108)

Pouze ten, kdo žije realitu JÁ JSEM však má k tomu propojení přístup. Spojení neznamená jednotu v názorech, ale vnitřní splynutí ducha (energie), které se projevuje tak, že Otec doslova mluví ústy Syna, který se mu zcela odevzdal jako Jeho nástroj. Syn tedy demonstruje, jak Nejvyšší přirozenost, která prostoupí člověka, ho povýší, vede a stává se Božím mluvčím, nástrojem a mistrem. Bůh Syn tím vytyčuje cestu ostatním, kteří musí v sobě objevit tu správnou vibrační rovinu, na které je možné realizovat takové splynutí a tak se stává cestou, pravdou a životem pro hledající. Své spojení s Otcem a odevzdání se do Jeho vůle pociťoval tak plně, že Jeho osobní přítomnost a příklad, bylo to nejviditelnější a nejhmatatelnější znázornění Otce, které bylo lidem na zemi dostupné. Zároveň toto spojení vytvořilo cestu, či portál k Bohu. Možná bychom to mohli připodobnit k červí díře do vyšší dimenze. Tato cesta byla otevřená těm, kdo byli schopni nechat na sebe plně působit Kristovu Skutečnost a to kdekoliv na Zemi a v kterémkoliv náboženství. Tato červí díra – cesta ve vědomí - je otevřena i právě teď, při Kristově druhém příchodu a projde skrze ní mnohem více duší než v prvním století.

Nikdo nás nemůže oddělit

Jediné JÁ JSEM je mimo jiné taktéž Jednota - Alaha. Bůh znamená Jednotu a v kultuře blízkého východu nemůže být pojetí jednotlivce zcela odtrženo od božství.( DOUGLAS-KLOTZ, Neil. Skryté evangelium: jak dešifrovat duchovní poselství aramejského Ježíše. V Praze: DharmaGaia, 2009. Religio (DharmaGaia). ISBN 978-80-86685-97-7.str.68)
Každý, kdo hledá JÁ JSEM, čili tichou rovinu hlubokého uvědomění v sobě samém, rovinu za myslí, která je vnímatelná ve chvílích spočinutí v tichu bytí, najde cestu k Bohu. Vstupuje tím do spojení s duchem a tím duchem je Bůh. To spojení nikdo nikdy nemůže zrušit. To buď vnímáme a nebo nás od něj mysl oddělila v uvědomování.

JAN 14:6 - ARAMEJSKY

JÁ JSEM je cesta,
cit pro správný směr
a životní síla k putování po ní.
Prostá přítomnost,
osvěcuje co je vepředu,
osvobozuje naše rozhodnutí
a spojuje nás se silou přírody.
Nikdo nevstoupí do rytmu
s dýchajícím životem veškerenstva,
do zvuku a ovzduší,
jež utvořily vesmír,
nežli skrze
dýchání, zvuk a ovzduší = vibrace
druhého vtěleného JÁ
spojeného s Nejvyšším JÁ JSEM.

 

Modlitba v Kristově jménu

Aramejské slovo šema, (stejně jako jeho semitský kořen Š-M nebo šem) může znamenat světlo, zvuk, jméno, nebo ovzduší. Když se zabýváme Ježíšovým napomenutím, abychom se modlili „s mým nebo v mém šema“ (obvykle překládaném „v mém jménu“), který význam byl zamýšlen? Podle blízkovýchodní tradice ve slovech svatého Písma, či ve slovech proroka, mohou být přítomny všechny významy naráz. Čtenář se pak musí dívat na překlad několika různými způsoby. Navíc aramejština a hebrejština samy o sobě umožňují bohatou a poetickou hru se slovy, jako například vnitřní rýmování samohlásek, opakování konsonantních zvuků a souběžných frází. Tyto prostředky dále zvyšují možnosti překladů a výkladů překládaného tvrzení. (DOUGLAS-KLOTZ, Neil. Skryté evangelium: jak dešifrovat duchovní poselství aramejského Ježíše. V Praze: DharmaGaia, 2009. Religio (DharmaGaia). ISBN 978-80-86685-97-7, str.26)
Světlo, zvuk, jméno, nebo ovzduší jsou fenomény frekvence, či stavu vibrace. Modlitba v Kristově jménu tedy není nutně znalost, či dovolávání se jména Krista v prosbách. Jde o kristovské vědomí, jehož je představitelem. Sjednocení vibrační úrovně modlícího s vibrační úrovní Kristovou. Taková modlitba představuje náš vnitřní stav oddělenosti od duality a spočinutí v Kristově Plnosti, které jsou příčinou toho, co se nám zpětně vrací. Kdo spočine v plnosti Lásky, Láska se mu vrátí.

Není pochyb, že užívání Ježíšova jména v křesťanských modlitbách zprostředkovává jeho oddanému vyznavači vibrační vnímání jeho bytí. Samotné jméno Ješua, z něhož je odvozeno řecko-české Ježíš, znamená: Jediné nepojmenovatelné bytí (Je) nás spasí nebo obnoví (šua). Toto jméno potvrzuje skutečnost větší než individuální osobu Ježíše, nicméně rovněž zahrnuje jeho jedinečnou postavu. (DOUGLAS-KLOTZ, Neil. Skryté evangelium: jak dešifrovat duchovní poselství aramejského Ježíše. V Praze: DharmaGaia, 2009. Religio (DharmaGaia). ISBN 978-80-86685-97-7, str.73)

Spojení počátku a konce

Až to, co tvoří naší podstatu, vskutku přijme Krista v nás - až nás osloví a my Mu odpovíme čistou Láskou - bez otázek a budeme chtít více být jen v Něm, a nic více, On se zeptá, zda jsme připraveni Jej přijmout bez výhrad, (duch se zeptá ducha..)
Když naše srdce zaplesá a zatouží jen být věčně s Ním, v Lásce Boží, věčně jen tento okamžik, nic víc, On vyplní naše přání, naši nejniternější touhu, kterou jsme jasně projevili.
A v tom okamžení, kdy se naše touhy shodnou, stanou se jednou, jedinou, se stane zázrak a nebe i země pominou. Nebe se zemí se v nás propojí a zmizí i prostor a čas. Neboť ten okamžik se dle přání stane věčností, počátek se spojí s koncem a vytvoří dokonalý kruh, čímž počátek i konec pominou. Naplněním zmizí propasti, co nás oddělovaly od Lásky, a my jsme ruce natahovali přes propast, jež se nám zdála nekonečnou, nepřekonatelnou…

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“
A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. (Zjevení Janovo 21:1-7; CEP)

Vstupem do Plnosti, vyplněním, pominutím propastí, se i čas stane jedním. Tím spojením počátku s koncem dojde k transformaci, přeskočení do plného prožívání bytí JÁ JSEM. Konec doběhne počátek a ten přestane existovat. Tím pádem se na něj přestaneme soustředit a budeme plně přítomní, budeme vše vnímat v jednom bodě (středu). Pominula všechna minulá trápení i budoucí hrozby. Vše bylo pročištěno Láskou v nás. Pomine strach, mlhy nad vodami se rozplynou. Moře, co by temná hlubina a nepřekonatelná propast chaosu, zmizí.

 

Učedníci řekli Ježíšovi: Pověz nám, jaký bude náš konec. Ježíš řekl: Už jste odkryli počátek, že se ptáte po konci? Tam, kde je počátek, tam bude i konec. Blažený je ten, kdo stojí na počátku. Takový pozná i konec a neokusí smrti. (Tomášovo evangelium log 18)

 

Nový Jeruzalém

Chrám v našem středu je Láskou posvěcený, stává se svatební komnatou a novým Jeruzalémem v nás samotných – nebe slétlo k nám – duše už nevolá: „domů “. Jsme nasyceni plností Jednoty a už v nás není hlad po Lásce. Nebeský Jeruzalém je chrámem v nás. Má brány ze všech světových stran, pro ty, kdo přichází z naprosto odlišných směrů víry, ze všech náboženství, úzkou cestou odevzdání. Stísněnou branou nevstoupí nic nečistého – vše nečisté mizí v propasti, protože ji nedokáže překonat a ta je polkne.
Reality nebeského Jeruzaléma se dosahuje nejprve v duchu pro ty, kdo již zcela zvítězili nad ďáblovým světem. Ve stavu vystoupení z duality, ve vnitřní realitě třináctého eónu spočívají pomazaní duchem do doby příchodu Pána v nebeské slávě. V té době budou vzati ze země i s tělem, zatím co ostatní budou ponecháni. Po opuštění těla pak tato realita pokračuje ve vyšších úrovních. V jiném světě. Ti co cestu do ducha už započali, ale ještě nedokončili, budou duchem v jednom okamžiku přeneseni před Kristův trůn a budou ochráněni v úkrytech, před tím nejhorším průběhem Armagedonu na Zemi. To bude pro velký zástup lidí silnou motivací, aby svého osobního vítězství dosáhli co nejrychleji.

AŽ ZVÍTĚZÍŠ

Až tvé nitro přestane křičet: „Proč?“,
a bude chtít jen být,
až budeš šťastný jen proto,
že jsi a že znáš Lásky cit,
Nebe i Země pominou pro tebe,
i propast mezi nimi,
stín smrti zmizí a
ty se obejmeš se svými,
a nebudeš už dělit čas na to,
co bylo, jest a bude,
všechny roviny bytí se ti spojí
v jednom bodě,
v tvém středu Kristus – Král - ty s Ním,
tvůj pohled se stává dalším okem Božím…

Ti kdo již plně zvítězili, budou kralovat s Kristem tak, že budou ve spojení s Ním. Žijí plně své JÁ JSEM ve spojením s Ním i tím, že sami září, jako osobnosti – plošky na diamantu Božím - stávají se plnohodnotnou součástí Božího vědomí a zároveň sami kralují. Mají při Kristu svůj úřad a osvěcuje je světlo krále. Kristus je tak jejich hlavou a lampou v temnotě. Jednotlivci vzkříšení v nebeské slávě v Kristu jsou pak sami Božím okem, skrze které Bůh vidí do království každého z nich.
Pro tyto Kristovy bratry se spojil dokonalý kruh počátku a konce. Dosáhli vítězného vnitřního stavu, který je vyprostil z vnímání časoprostoru. Vstupují do vyššího světa 5D, kde už nejsou omezeni časem ani prostorem. Spojují tím minulost i budoucnost s přítomností a tím dochází k obraznému „otevření hrobů“, protože se setkávají s těmi, co odešli ze světa v minulosti. Dnes se naplnila slova Pána:

‚Přijdu brzy a se mnou i odměna, kterou dávám. Každému odplatím podle jeho skutků. Já jsem Alfa a Omega, ten první a ten poslední, počátek a konec. Šťastní jsou ti, kdo perou svá roucha, aby měli právo jíst ovoce ze stromů života a aby mohli branami vstoupit do města. (Zjevení 22:12–14; NWT)

 

Význam slova nebe - šemaja

Všechny vibrace jsou součástí celkové vibrace kosmu. Ve skutečnosti se jedno ze slov pro „kosmos“ nebo „vesmír“ v hebrejsko-aramejském kontextu skládá z kořene šem a přípony aja, což naznačuje, že božské jméno-vibrace-světlo je v každé částečce Existence. (DOUGLAS-KLOTZ, Neil. Skryté evangelium: jak dešifrovat duchovní poselství aramejského Ježíše. V Praze: DharmaGaia, 2009. Religio (DharmaGaia). ISBN 978-80-86685-97-7, str.72)

Nová nebesa a nová země

Jakým procesem pomíjejí nebesa i země? Jak si můžete všimnout, tak celý smysl existence naší reality se vztahuje k vnitřnímu stavu. Vnitřní postupná proměna ducha, čili energie v nás, je naší duchovní cestou. Jakmile duše změní svůj kvantový stav, mění se tím vše. Nejprve se proměňuje vnímání, které spěje od vnějšího náhledu do hlubokého zvnitřnění, dokud nespočine v jediném bodě vnitřní singularity. Probuzení, kteří dospějí do vyššího stavu vědomí, energeticky korespondují s vyššími energiemi planety a s energetickým působením duchovního světa. A tak se rodí vyšší, 4D realita na zemi. V naší současné realitě byl už v minulém roce dosažen minimální kritický počet duší, který je k tomu zapotřebí. Nová země nejprve vzniká jako duchovní matrice, kterou mohou skrytými smysly vnímat probuzení. Začínají žít život naplněný Láskou a pokojem, zatím co se kolem zhoršují vnější životní okolnosti. Probuzení začínají žít 4D realitu jako vnitřní stav nepřipoutanosti k světu, kdy se jich kolaps světového systému vnitřně nedotýká. Propast mezi těmi, kdo jsou k systému připoutaní a těmi, kdo jsou již duchem ve 4D se bude nadále zvyšovat. Zatímco lidé doufající v současný svět budou zmítaní světovými krizemi a rozčarováni z rozplynutí svých iluzí, osvícení budou radostní, vitální, budou mládnout až do té míry, že se to stane nepřehlédnutelným. Také vyšší schopnosti, jevící se jako „nadpřirozené“, budou udivovat ty, kdo jich nebudou schopni. Pro spravedlivé bude již vnitřně existovat nový svět, protože veškerý konflikt - žár v jejich nitru - postupně ustal a Kristus je vede k pramenům vod života.

Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. (2.list Petrův 3:10; B21)

V srdcích probuzených již Láska přetavila starý svět na nový, vyšší a klidnější. Díky nové energii, se kterou souzní, se stávají důležitým prvkem na misce vah, která má převážit ďábelskou realitu starého světa na zemi. A v tomto střetu dvou světů se rodí doslovný fyzický ráj na zemi, který budeme budovat v Lásce poté, co odezní aramagedonská bitva mezi dobrem a zlem. Svět bude očištěn od ďábla a i ti, kteří přežijí a nebudou ve 4D, uvidí ty, kteří již tuto realitu žijí na zemi jako učitelé lidstva, kteří se tu zpravidla již narodili s tímto úkolem. Právě jsou silně probouzeni. Lidé postupně pochopí, že učitelé vnímají vyšší rozměr života a jeho podstatu v JÁ JSEM, v Bohu se kterým se více spojili a On s nimi.

MATOUŠ 6:6 ARAMEJSKY

Chceš-li se otevřít božskému
jako past, jejíž hloubka zeje prázdnotou,
jako baldachýn, jenž do tvé duše vrhá stín
chránící tě před božským žárem a světlem,
uchyl se do nitra, k onomu příběhu či znamení,
jež tě upomene na posvátné.

Zabouchni dveře myšlenkám na osobu, již ukazuješ
veřejnosti a o které si myslíš „to jsem já“.
Modli se k rodiči stvoření svým vnitřním smyslem
a smysly vnější obrať dovnitř.
Když se zahalíš, může se skrz tebe odhalit tajemství.
Když se otevřeš proudění posvátna,
jež zvučí kdesi v určité vnitřní formě,
možná se tebou prožene vzedmutý oceán.
Dýchající život veškerenstva se sám zjeví
ve způsobu, jak žiješ svůj život.