Co se to děje se Zemí?

Žijeme v přelomovém období konce platónského věku, kdy planeta Země vůči nebeské ekliptice vykonala uzavřený koloběh trvající necelých 26 tisíc let. Změna energie, která vždy provází přechod mezi obdobími tohoto velkého zvěrokruhu se proměňuje v závislosti na nových konstelacích ve kterých se planeta ocitá a to s sebou přináší vždy mnoho průvodních jevů. Jedním z ukazatelů změny je měření elektromagnetického záření na povrchu planety nazývané jako Schumannova rezonance, která se po roce 2000 výrazně odchyluje od normálu. Dochází k čím dál větším klimatickým změnám, které by nás neměly nechat na pochybách o tom, že energetické vlivy v postavení planet, je působením, které ovlivňuje naše životy. Stejně tak zánik Atlantidy, či Noemova potopa, jsou trvalou připomínkou těchto přechodů mezi věky platonského kalendáře. Tato období historie byla natolik dramatická, že při nich docházelo k proměně planety, zániku a vzniku pohoří, či celých kontinentů a ne jinak tomu bude v těchto dnech. Křesťané již od začátku období věku ryb, kdy chodil po zemi Kristus, očekávají výjimečné období jeho druhého příchodu a vznik Božího tisíciletého království. Kristus přichází, aby posbíral úrodu Země do sýpek. Má nastat předpověděný soud, aby shromáždil ostatek z nebeského stáda duší a přivedl je zpět do království nebeského. Kristus převede pozemské stádo duší do nové Země. Ojedinělá, hromadná událost přechodu celé planety a duší s planetou propojených, která se ještě nikdy v historii neodehrála. Již mnohokrát jsme tento čas v našich článcích nazvali maturitou lidstva. Toto období se dotkne naprosto všech duší a doslova prověří, kdo kým ve skutečnosti je v nejhlubší úrovni bytí. Celkově shrnuto, dochází k absolutní generální proměně planety, zániku starých systémů společnosti, vzniku vyšší úrovně vědomí, proměně ve fyzické struktuře těla člověka, objevení volné energie a skrytých smyslů, které byly dříve nazývané mimosmyslové. Stane se běžně dostupným to, co bylo dříve řazeno do kategorie „zázraky“. No a to vše bude také provázeno vznikem nových živočišných a rostlinných druhů. Pokusíme se vám to vše přiblížit na pozadí biblických textů a to především záznamů biblické knihy Zjevení Janovo, obsahující vidění odehrávající se v Pánově dni, tedy vidění plnící se právě v těchto dnech. Ačkoliv tento svitek je také nazývaný apokalypsou, ukážeme vám, že apokalypsa čeká jen všechno staré, co již dosloužilo, nefungovalo a je dále pro vývoj lidstva neudržitelné. Novým zrodem je to pak pro vše, spojené s láskou, svobodou a životem v Bohu.

Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. .. Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti. (2.Petra 3:10,12,13; B21)

Pozemská hra

Vážení čtenáři. Tím, že jste se narodili na Zemi, jste se ocitli v jistém druhu reality show. Hrajete ve skutečnosti hru v matrixovém systému, ale berete ji smrtelně vážně, protože vědomí toho, kým jste ve skutečnosti, vám bylo pro tuto hru odebráno. Dalo by se to znázornit také tím, že jste se natolik ponořili do počítačové hry, že jste zapomněli na to, že existuje svět venku a vy ve skutečnosti nejste postavou, kterou hrajete ve hře, ale hráčem, ovládajícím svého avatara. Jste hráčem, čili duší, která hraje hru na hmotnou realitu, ve které se bojuje, trpí, umírá, učí, objevuje, miluje a zrozuje. A někteří to důvěrně znají, že ponořit se do hry, je náročné na pozornost a vyčerpávající. V noci chodíte spát, aby vaše duše, která hraje tuto hru, mohla nápor vjemů vydržet. Při usínání ztrácíte své vědomí, které je v té chvíli přítomno v jiné dimenzi reality. Jinak řečeno, jste hráči, kteří večer chodí domů načerpat sílu a poučení, aby se pak přes den pokusili působit slabounkým hlasem svědomí, intuice a lásky v podvědomí svého tělesného avatara, se kterým vás poutá stříbrná šňůra. Tělesná mysl hráče je od narození dokonale vytvarována programem 3D systému určeného pro hřiště, kterému říkáme hmotný svět. Pokud hráč setrvává pouze v mysli tělesné, je řízen egem a jeho život se odehrává na povrchu, čili pouze v tělesné rovině bytí. Vnitřní úroveň bytí je pro něj něčím natolik abstraktním, že ji ignoruje, potlačuje, či se dokonce vysmívá těm, kdo ji žijí. Tak se zrodil tělesný člověk ovládaný živočišnými pudy a tělesnými smysly, který při zmínce o duchovnu pozvedá své ruce a ukazuje, že ony jsou to jediné, čemu věří, protože mu přinášejí obživu a žádného Boha nikdy neviděl, proto v žádnou pohádku o Bohu nemůže nikdy věřit.
To jestli člověk setrvá na povrchu, anebo objeví vnitřní úroveň bytí a tím také Boha, závisí ve značné míře na zralosti duše. Nezralý člověk setrvává v programech ega tím, že ulpívá v trojrozměrné realitě, připoutaný k životním rolím, majetku, tělu, času a prostoru a zanechává svou duši nevyslyšenou a ve vleku tělesné iluze. Iluze tělesnosti se dědí z otce na syny, jako program či informace zapsaná v DNA každé buňky celého vašeho rodu. Duše tedy ještě není natolik vyzrálá, aby měla dostatečnou moc, čili sílu ducha, ovlivnit tělesného avatara ke změně. Čím více se v opětovném koloběhu zrození jedinec vzdaluje duchovnu, tím více se v genech rodu přenáší síla iluze z generace na generaci a duše si zoufá, že se svým avatarem nic nezmůže. Proto je dnešní svět prosycen nářkem duší a dozrál čas na změnu.

SYMFONIE_MELLO

Pojď a vezmi si mé oči,
abys uviděl, co tvoříš,
a mé uši, abys uslyšel,
jaké melodie
komponuješ

Znovustvoření duše

Všechny duše si dobrovolně vybrali Zemi, jako hřiště pro svůj vývoj. To proto, aby se z říše neustále přítomné Boží lásky, svobody a prosperity ocitly v nedostatku, bolesti, nesvobodě a utrpení. To, co zní na první pohled podivně, má hluboký transformační význam. Duše přišly na Zem, aby „byly jako Bůh a znaly dobré a špatné.“ Byl jim tedy poskytnut referenční rámec pro takové poznání. Jinak řečeno realita 3D, kterou tu prožíváme je referenční soustavou, která umožňuje hluboké vnitřní pochopení Boží plnosti (Pléróma) na základě srovnání a protikladů. Rozpoznání, osobní prožití a hluboké navnímání rozdílů mezi zlým a dobrým, černým a bílým, lehkým a těžkým, či světlem a tmou pomáhá duši, aby si naplno bytostně uvědomila všechny nevyslovitelné aspekty Božího Pléróma a to duši ve výsledku promění do hloubky, niterně. Jak byste například chtěli popsat, co je to rozkvetlá, barevná louka a jak se v ní projevuje hra světla při letním západu slunce, člověku slepému od narození, který nikdy nebyl na rozkvetlé louce? A jak byste mu popsali bolest, kterou vám způsobuje, když vidíte, jak z ní někdo udělal zapáchající skládku? Hloubku toho prožitku nikdy slovy nedokážete popsat, pokud dotyčný nikdy neviděl ani louku, ani skládku. Tento smyslový prožitek umožňuje duši mnohorozměrný nepopsatelný vjem, který ji vede k hlubokému poznání protipólů, uvědomění si a následné zvolení si toho, kým chce být a po čem bytostně touží. V tomto konkrétním příkladu, volí duše mezi milovníkem přírody, anebo bezohledným ničitelem. Všechny nashromážděné vjemy za stovky životů pak ve výsledku probudí hluboké poznání duše o pomíjivosti ulpívání na čemkoliv ve světě, o odporu k ubližování čemukoliv živému a nesmírné touze po bezpodmínečné Lásce, která je jedinou Skutečností a nejzazším podkladem všeho co existuje, která je životodárcem, je naším Otcem i Matkou. Je to nejhlubší prožití Skutečnosti, že Láska je Bůh a my jsme v něm a nikdy od něj nemůžeme být odděleni a On nás nikdy nemůže opustit. Jediné, co nás odděluje, je vědomí oddělenosti, čili iluze, kterou po příchodu na Zem zdědíme, a ze které se máme probudit poháněni vlastní silnou vůlí. Pak přicházíme jako marnotratní synové k Otci, s hlubokým poznáním o Jeho dobrotě a On nás vítá zpět, doma, s otevřenou náručí, jako někoho, kdo se nově narodil do velikosti a krásy v poznání. Tak se ztracená duše na duchovní cestě po Zemi neopakovatelně obohatila a zažila své znovustvoření.

SPASENÍ_MELLO

Pokání je nejhodnotnější,
když vás dovede
k vděčnosti
za vaše hříchy

Za účelem této cesty duše, totiž Bůh stvořil nebe, Zemi a člověka. Nejprve byla stvořena Země a pak člověk, který na ní žije v energetické symbióze. Přírodní národy tedy vnímají ducha planety Země jako svoji matku a mnoho duchovních lidí již pochopilo, že planeta Země je živou, pulsující bytostí, podobně jako by to byl orgán v Božím těle, neoddělitelný od Boha a člověk je pak neoddělitelným od své planety Země. Jednoho z měst v rozlehlém Božím světě.

Vše, co existuje je Bůh

Moderní fyzika již velmi pokročila v poznání relativity hmotného světa. Objevila iluzornost časoprostoru, který existuje pouze virtuálně, v našem vnímání. Co to pro nás znamená? Dokážeme si vůbec plně uvědomit, že vše, co vnímáme jako hmotný svět a časoprostor se nezakládá na ničem jiném než na energii? Dokáže naše mysl vůbec pobrat, že hmota je jen energií s různě silnými energetickými vazbami uvnitř atomů? Subatomární částice, které atom tvoří, neobsahují nic hmotného. Pro interakci mezi částicemi hmoty neexistuje ani čas ani prostor. Dokážeme uvěřit, že částice hmoty vzniká pouze ve spojení s vědomím, které ji pozoruje? Že hmota vzniká zhroucením vlnové funkce světla do jediného bodu, do částice, pokud se vědomí rozhodne, že ji bude pozorovat? A to celé se odehraje i zpětně v čase? Toto vše prokázala kvantová fyzika mnohokrát ověřenými experimenty a ti, kdo jsou ochotni pozměnit své vnímání na základě jasných důkazů a ne pouze hájit předem stanovené závěry, pochopí, že závěry dnešní vědy jsou obsaženy v tisíce let starých zkušenostech mystiků, a jejich škol. Částice hmoty vibrují, objevují se a mizí, jako by byly projekcí o určité frekvenci. A vše, co bylo dříve pokládáno za objektivní a neměnný svět, který je vně nás a my jsme od něj odděleni, musíme najednou začít chápat úplně opačně, pokud chceme zůstat objektivní k poznání vědy i mystiků. Veškerá existence je projekcí, objevující se ve všudypřítomném vědomí, čili v Bohu. Fenomén vědomí je ve skutečnosti Boží Duch, jako nálev, ve kterém vše plave, vše se objevuje a mizí. Je ve všem, co existuje a je živý a tvořivý. Obsahuje nekonečný potenciál ke stvoření všeho, co si dokážete představit, či definovat. A ve výsledku vše, co si dokážete představit, veškerá inspirace a invence přicházející do vaší mysli, vychází z Jeho potenciálu a vůle. Jediné, co je podkladem všeho a co skutečně existuje, jediná Skutečnost je Bůh, a ten umožňuje překladači skrytému ve vašem mozku, vyhodnotit vjemy přicházející skrze vaše smysly do mozku. A mozek je superpočítačem, který soubor vjemů, či elektrochemických impulzů vykreslí a definuje tak, jak velí jeho informační systém. Člověku se pak přihodí, že svět je pro něj přesně takový, jaká je jeho víra, či chcete-li, jakým programům plně uvěřila jeho mysl.

JAN RAK

Svět je dohodnutá informace...

Do referenčního rámce 3D hry jste byli inkarnováni s předdefinovaným způsobem interpretace vjemů. Tímto programem, či operačním systémem, vás vybavil bůh tohoto světa, abyste s ním hráli jeho hru v nevědomí. Tak například to, že je pro vás zeď, či stůl pevným objektem, kterým nemůžete projít je dáno definicí, či programem operačního systému. Rámec našeho světa je předdefinovaný programy, čili informacemi ve vědomí planety a ve vědomí lidstva, promítající se do toho, jak vypadá pozadí hry, hrací plocha, hřiště. Operační systém se promítá do toho, jaké možnosti má planeta i lidské tělo. Architektem systému je Bůh a jeho stvořitelem jsou nižší božstva, zvaní archonti, nebo též mocnosti, udržující nás ve hře architektury 3D po období, které k tomu bylo zapotřebí. Co však inkarnované duše s těmito propůjčenými nástroji vytvořili, je plně jejich zodpovědností. Konečnou podobu světa a stavu samotné planety ovlivňují hráči a superpozice jejich osobních vědomí. Hráči vždy sklízejí pouze to, co zaseli a jimi vnímaná realita jim neustále ukazuje, kým jsou ve svém duchu, ve svém nitru, čili co z nich energeticky skutečně vyzařuje, bez ohledu na to, co si o sobě sami myslí. Odezva je vždy neomylná a adresná, a pokud se nám to nezdá, pak je to jen proto, že neznáme všechny faktory vstupující do hry o výslednou podobu reality. Svět nám zrcadlí přesně to, kým skutečně jsme a čemu skutečně věříme, a potvrzuje nám stále dokola naši vnitřní osobní pravdu. To dokazuje naši moc tvořit realitu. Pravda každého jedince je relativní, tak jako celý systém, ale systém vypadá podle toho, jakou pravdu jsme kolektivně přijali za svou.
Pokud byste však změnili program ve sdíleném kolektivním vědomí, neexistovalo by pro vás nic, co by bylo nemožné. A tím se dostáváme ke smyslu následujících Ježíšových slov.

Když se časně ráno vracel do města, dostal hlad. U cesty zahlédl fíkovník a šel k němu, ale nenašel na něm nic kromě listů, a řekl mu: „Ať už z tebe nikdy nevzejde ovoce.“ A fíkovník okamžitě uschl. Když to však viděli učedníci, divili se a řekli: „Jak to, že ten fíkovník okamžitě uschl?“ Ježíš jim odpověděl a řekl: „Vpravdě vám říkám: Jestliže budete mít víru a nebudete pochybovat, pak uděláte nejen to, co jsem udělal s fíkovníkem, ale také jestliže řeknete této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘, stane se to. A jestliže budete mít víru, dostanete všechno, oč prosíte v modlitbě.“ (Matouš 21:18–22; RBi8)

Tak Bůh dal našim duším, čili malým kouskům sebe samého hru, která je pohltila, aby jim umožnila vyrůst a zmoudřet do neomezených výšin a od kvalit zděděných přejít ke kvalitám osobně získaným. Z malé dušičky můžete vyrůst v mocného boha. A jak jste na tom vy osobně? Jste na duchovním vzestupu? Upřímně řečeno, pokud jste ze své vůle dočetli článek až k tomu to místu, tak to s vámi vypadá dobře. S takovou máte šanci zažít nově zrozený level hry, o kterém píšeme v dalších odstavcích.

Zrození nové země

Výsledkem narůstajících energetických vlivů posledních dní, byla událost zrození nového vědomí planety. Její zrození podmiňuje kritické množství duší na planetě, které s energiemi interagují a nesou potenciál vytvoření nové země a odlišné společnosti, kompatibilní s novým, vodnářským věkem. Konkrétní datum dovršení této události, je dle vidění zprostředkovaného Kristem, 16.8.2021. Nové vědomí je novou zemí, novou bytostí, v podobě méně hmotné reality, nazývané lidmi jako 4D. Je to nová dýchající realita zabalená v peřinkách jako miminko, o které pečují ti, kdo žijí v Kristu jako králové a kněží. Je to nově zrozená planeta. Bude to již první stupeň království Božího na Zemi. Bude to nová úroveň reality, které nevládne bůh tohoto systému, ďábel, jenž si na Boha pouze hraje. Ďábel se vydává za Otce a je ve spojení s řadou lidí. Poskytuje jim sdělení a slibuje jim také nový život na Zemi, ale na té současné, a to je taková těžce rozpoznatelná polopravda, kterou málokdo rozlišuje. Necháte-li se vést bohem tohoto světa, postará se, abyste do nové země nevstoupili.

NOVÁ ZEMĚ

Země, ta se obnovuje,
v novém já se rodí,
kdo s ní nedýchá a na místě přešlapuje,
sám sobě tak škodí.

Starý kabát odkládá se,
a kdo na něm ulpí,
s Novou Zemí neshledá se,
v původní to koupí…
 

Nová země 4D je vyšší realitou, existující současně s realitou 3D. I původní země se ovšem vlivem nového prostředí posouvá energeticky o něco výše. Souběžnou existenci dvou realit si můžeme znázornit třeba na televizních kanálech vysílajících v různých frekvenčních pásmech. Když si duše zoškliví program sledovaný doposud, může jednoduše přepnout na jiný kanál, čili na jinou frekvenci. Není potřeba přesouvat televizi do jiného pokoje, ale stačí si místo hororu naladit program plný lásky, který pohladí duši, protože taková stanice již začala vysílat. Ti, kdo jsou připravení a dokáží nový program naladit, budou Kristem dovedeni do nové země ihned po vzkříšení, a to pro ně bude znamenat ochranu, v době nejhorších hrůz Armagedonu. Zároveň je v této prožívané realitě vědomí nebudou účastníci 3D vnímat, i když fyzicky budou žít po následujících tisíc let na stejné planetě. Ti kdo vstoupí do ráje, vystoupí z myslí lidí ve 3D světě. Každý, kdo přejde, učiní tak spolu se svými nejbližšími, či rodinou současně.

Nové nebe

Nebe je něčím jako vše prostupujícím vzduchem, který nás obklopuje. Na Zemi je do dnešních dnů přítomný zastřešující vliv ďábla, manipulující světovým systémem a manipulujícím jednotlivci, jako loutkami. Jeho prací, je snaha udržet lidstvo v oddělenosti od pravého Boha, což znamená oddělenost od ducha božství v člověku, a to je v nebi vnímáno jako mrtvý stav. Tělo bez ducha, nezúročený talent, mrtvolná agónie. Oddělenost od zárodku Světla, malého jako hořčičné zrno, který nás spojuje s Bohem. Ďábel využil v minulosti 3D programy, strach ze smrti, genetické úpravy, omezení vláken DNA ve snaze udržet lidstvo v otroctví své nadvlády a pást se na jeho energii. Nové nebe přináší pomoc k osvobození a ožití ke skutečnému naplněnému životu v Bohu. Nové energie které narůstají a již jsou tu, proměňují lidské tělo duchem vedených jedinců pro život v nové realitě. Dochází k obnovení všech dvanácti vláken DNA, a přeměně struktury DNA na trojitou šroubovici. Základní prvek ,uhlík C12 se uvnitř jejich těl mění na C7 a to je výstroj pro nový život na novém hřišti.

Navíc [jste to] vy, které [Bůh oživil], ač jste byli mrtví ve svých přečinech a hříších, v nichž jste kdysi chodili podle systému věcí tohoto světa, podle panovníka autority vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. (Efezanům 2:1, 2; Rbi8)

Vliv, kterým doposud ďábel neviditelně manipuloval veškerými lidskými systémy a využíval lidstvo k vlastním cílům, bude úplně odstraněn. Jeho cílem je zamezit posun každému, kdo by mohl mít šanci na energetický vzestup. Jako trojského koně v tom používá svou vakcínu. Bylo mu umožněno vytvořit všechny pozemské systémy víry, které Bible souhrnně nazývá Velkým Babylónem. Navíc si hraje na jediného Boha a mistrně oklamal většinu lidstva. Ďáblův vliv se projevuje i na tom, že jisté mimozemské civilizace parazitovaly na energii chaosu, strachu a stresu produkované životem na Zemi. Drakoniánci, reptiliánci a mnoho jiných. Proto je také ďábel v bibli zobrazován jako drak.  Zdravotnictví, školství, průmysl, energetiku, politiku i vojenství, ovládají neviditelní manipulátoři z řad ďáblových stoupenců a souhrnně je písma nazývají "neviditelné mocnosti". Tento skrytý vliv ďábla, ovládající lidské bytosti jako loutky je symbolizovaný číslem 666. To vše však skončí aktuálním přechodem do vyšších energií.

Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. (Zjevení Janovo 20:1-3; CEP)

Nové nebe je tedy životním prostorem a energií, která již nezpůsobuje útlak a klam. Od energie strachu bude Země na všech úrovních očištěna. Pro všechny tak bude snadnější pochopit Pravdu, přidržet se jí, a naučit se životu v Bohu, v Lásce. V této úrovni již bude existovat stánek setkávání s Bohem a bude probíhat skutečná, živá komunikace s Ním. Také pověřených 12 zástupců planety bude v kontaktu s hvězdou radou, což je aliance vesmírných civilizací. Na to, aby se lidé sžili s novými nebesy, a novou zemí, mají následujících tisíc let, po kterých nastává další sklizeň a nový přechod do 5D, které je již královstvím Otce. V něm se Bůh stává každému vším.
Nové energie odhalí v této době, kdo kým ve skutečnosti je. Posunutí planetárního ovzduší blíže k Bohu znamená odhalení podvodů, odhalení vetřelců z jiných planet v lidských tělech a zánik starých systémů. Volná energie se stane dostupnou pro každého a to bude vyžadovat nové zákony.

Co je to soudný den?

Apoštol Jan, ve vidění událostí Pánova dne vidí soud, který vede Kristus spolu se vzkříšeným nebeským stádem spolukrálů a spolukněží. Jedná se o obnovený Boží Izrael, nebo-li nebeské stádo duší, kteří ve své hře zvítězili a vrátili se v nové a větší slávě k nebeskému životu ve spojení s Kristem. Pro dnešní dny jsou to ti z pomazaných duchem, kteří zachovají věrnost až do dovršení 1335 dnů od vztyčení modly a nepřijali označení na čelo ani na ruku. (Daniel 12)

Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. –

Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. – To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let. (Zjevení Janovo 20:4-6; CEP)

Jak si máme představit průběh takového soudu a koho se týká?
Tento soud není o tom, že by někdo byl posuzován soudcem a soudní porotou, jako je tomu u lidských soudů. Jedná se o situaci, kdy se Pán Kristus objeví na nebi, aby ho uvidělo každé oko na Zemi.

Pohleďte, přichází s oblaky a uvidí ho každé oko, a ti, kdo ho probodli; a všechny kmeny země se kvůli němu budou bít v zármutku. Ano, amen. (Zjevení Janovo 1:7; Rbi8)

Tento soud se odehrává ve vědomí veškerých duší, které budou otevřeně vystavené Skutečnosti. Jako by jim náhle spadly klapky z očí, prozřeli a setkali se z očí do očí s Láskou a realitou svého domova. Je to odkrytí Skutečnosti, které bude pro některé znamenat radostné setkání se svým Pánem a pro některé to bude zahanbující střet s realitou vlastních činů. Tento okamžik bude znamenat Pánovo posbírání ostatku nebeského stáda duší, kteří zachovali věrnost a jejich zmizení ze světa, včetně jejich těl. Ostatní pak budou přeneseni ve vědomí k Božímu trůnu, kde se setkají s otevřenou realitou všech svých životů a postojů. Bude se to týkat veškerých duší, ať již se nacházejí v kterémkoliv stádiu svého vývoje a umístění. Duše všech žijících, duše mrtvých, a také duše v podsvětí.

Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. (Zjevení Janovo 20:11-15; B21)

AURUM LUTTINI 1V
(známý jako Voynichův rukopis )

Toho dne se slunce schová,
spousta hvězd kolem Země proplouvá,
mnohé na Zem dopadají-
jak kusy skal vypadají.

Běsnění živlů ustane,
jak Mesiáš přijde toho dne.
Srdce vaše pravou cestu zná-
dobře činí, kdo mu naslouchá.

Srdce- Láska zlomí kříž,
 ulehčí člověku tíž…

Vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých

Probuzení všech duší je jejich vzkříšením z duchovního spánku a ocitnutí se na jeden okamžik mimo veškerá hřiště. Jako by to bylo vypnutí všech programů hry, které je zde popsáno jako zmizení nebe a země před Pánovým trůnem. Duše se probudí z iluze ztotožnění se s figurkou na šachovém poli a mnohé z nich si uvědomí, že jsou hráčem, který byl natolik ponořený do hry, že zapomněl na realitu svého bytí a skutečného života. Otevření knih znamená setkání se s realitou všech svých životů ve vědomí. Podobně jako se duše odcházející z tohoto světa setkávají na okamžik s velmi důkladným promítnutím každého okamžiku prožitého života, a to v jeden moment. Celý okamžik vzkříšení by se dal popsat jako stanutí před maturitní komisí.

Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu. (Jan 5:28,29; B21)

Před začátkem nového levelu hry ve vyšší realitě Země, bude každá duše zařazena do úrovně, kterou nejlépe potřebuje ke svému dalšímu růstu. Kdo je zralý na malý posun, který je více než 3D, přežije pravděpodobně hrůzy Armagedonu a bude pokračovat na Zemi, očištěné od vlivu ďábla, kde se životní podmínky změní. Dřívější střet se Skutečností při vzkříšení, zaseje touhu v srdcích přežijících po věčné Lásce a po dosažení vyšší vibrační úrovně. Kdo pokročil ve vývoji výše, bude Pánem převeden po vzkříšení do 4D reality Země, která se dá nazvat již Královstvím Božím. V tomto smyslu bude mezi lidmi přebývat Boží stan.

A změní se ještě mnohé. Nebude existovat nemoc a smrt a ani peklo, jak byly vnímány lidským vědomím v 3D. Vědomí se posune do té míry, že si lidé uvědomí svou nesmrtelnost, která pro ně dříve neexistovala. Uvědomí si, že neexistuje nemoc, pokud ji člověk sám nevytváří. Zmizí bezmoc a temný vliv ďábla, který lidstvo trápil a udržoval je v utrpení. Zázraky se stanou běžnou realitou. Nové vědomí s sebou přinese postupné ožívání a prodlužování lidského života. Ti kdo ještě budou na Zemi žít ve vibracích nižších než 4D budou postupně přiváděni do 4D když k tomu uzrají. A tak se tito "duchovně mrtví"  budou po tisíc let učit životu v Bohu v realitě, která je nultým stupněm ráje, aby byli přivedeni k životu v Bohu na konci tisíciletého království při další sklizni.

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ (Zjevení Janovo 21:1-5; CEP)

Co je věčný oheň a druhá smrt?

Jak si vysvětlit, že Bůh Láska dopustí muka věčného ohně a druhou (věčnou) smrt nespravedlivých, kteří nebudou nalezeni v knize života?

Pravý Bůh do 3D světového řádu nezasahuje. Ponechal ho ve správě ďábla. Člověk si seje i sklízí sám- na půdě, kterou má k dispozici. Co si zasadí, to mu vyroste. Někdo pěstuje strašidla, jiný mamon. Někdo si říká o výprask, jiný o pohlazení. A ono trýznění na věky znamená, že když někdo něčemu nechce rozumět ani na x-té dobré slovo, je ponechán svému osudu, a to co si zasel, sklízí navěky.

Co je kniha skutků a kniha života?

Knihy, které jsou otevírány při vzkříšení, jsou záznamy. Informace o všech našich životech. Kniha skutků je neveřejnou informací obsahující data a kompletní záznam naší hry. V nebi je nazývána zeleným listem. V astrálním těle ho má duše jako náramek na zápěstí, který se objeví, když je třeba jej přečíst, či například propustit přes některou z nebeských bran. Některé informace nemohou být zveřejňovány v době, kdy nenastal ten správný čas pro jejich zveřejnění a pochopení. Zůstávají v Boží mysli, dokud je to k nejvyššímu dobru všech. Kniha života je veřejnou částí záznamů a dá se přirovnat k pozitivnímu důkaznímu materiálu, svědčícímu například o výstupu duše ze stavu smrti do věčného života.

Byly otevřeny nové svitky

V souvislosti s obdobím Pánova dne se očekává zveřejnění nových svitků, když ty staré již byly naplněny. Těmito očekávanými záznamy je podivuhodný a lidmi doposud nerozluštěný spis, který lidé nazvali jako Voynichův rukopis, protože se ještě nikomu nepodařilo rozluštit obsah, kde je skutečný název uveden. Kniha bývá vnímána jako nejzáhadnější rukopis světa. Existuje dnes mnoho lidí, pokoušejících se jeho řádky rozluštit a mnoho názorů na jeho význam. Před nedávnem jsme v jednom z našich článků upozorňovali na ženu v Čechách, které se podařilo knihu překládat. V současnosti však již víme, že se jí podařilo pouze dotknout toho, co svitky skutečně obsahují. Ona nalezla jednu z okrajových cest. My již známe skutečného autora, skutečný název svitku a obdivuhodnou strukturu záznamu, která je něčím, co se vymyká plochému materiálnímu myšlení. Jde o Boží slovo. O knihu, v níž je živý záznam živého Boha, odpovídající na myšlenky a úmysly srdce. Ještě jinak řečeno, nepřečtete si ji, pokud nejste vedeni duchem.

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. (Židům 4:12; CEP)

Kniha, tak jako život sám, obsahuje mnoho slepých cest a úrovní výkladu, tak jako existuje mnoho životních pravd, dle vyspělosti duše, která jej pozoruje. Samotný život nás učí, že Pravda je jako cibule, která má mnoho slupek, čí úrovní. Stejné je to se záznamem Božího ducha v této knize. Tak jako život sám vám zrcadlí to, co jste a po čem pátráte na úrovni své duše. Tyto nové svitky vám otevřou porozumění, odpovídající vašemu energetickému vyzařování, vaším otázkám a úmyslům. Ano vskutku pravé Boží slovo odhaluje vaše nitro a zrcadlí vám to, co nelze vidět očima, ale to, co je ve vás skryté. No a tak jako vás život sám vyučuje tím, že vám odráží to, kým jste, abyste se posunuli a pochopili, tak to dělá také samotný rukopis. Struktura světa i tohoto záznamu je totiž založena na Božím Duchu. O jeho obsahu a sděleních vás budeme brzy více informovat. A co na to sám autor rukopisu?

JAN Z LAZU, AURUM LUTTINI 1V

Já Jan v noci píšu vám,
co zjevuje mi můj Pán…

Toho dne jeden zanechán má být zde,
jiný vzat - i z mrtvých vstane,
Žádné pomoci není,
otce syn opouští bez rozloučení.

Majetky hodnotu svou ztratí,
skály budou prosit lidé hrůzou jatí,
aby padly na ně v tu chvíli,
a provinění jejich přikryly,
neboť každý v srdci spatřit má,
provinění svá skutečná.

Kdo Mesiáše bude očekávat,
v srdci klidem a Láskou naplněn,
těch srdce mají plesat,
poctěna Pánovým příchodem.
Amen vám.