Tajná kniha Janova (TKJ)

Apoštol Jan, bratr apoštola Jakuba, syn Zebedeův prožíval právě velmi krušnou chvíli. Přišel k chrámu a potkal ho farizeus jménem Arimanios. Posměšně se Jana dotazuje:

"Kde je tvůj učitel, jehož následovníkem ses stal?" A řekl mu: "Odešel na místo, ze kterého vyšel." Ten farizeus mu řekl: „ Ten Nazarejský vás svedl bludem, zaplnil vaše uši lžemi a ucpal vaše mysli. Odvrátil vás od tradic našich otců…“ (TKJ II 1:11-1:20)

Zarmoucený Jan usilovně přemýšlel, kolika věcem Ježíšova vyučování neporozuměl. Uvědomoval si, že nebeské místo pobývání svého Pána, eón (řec. aión) ze kterého pochází, a místo, do kterého mají vstoupit jeho následovníci, nezná. Nedokáže to vyjádřit ani definovat jako jeho Pán. Nemá s tím doposud vlastní zkušenost. Skryté nebeské věci byly pro něj příliš vzdálené, zatímco suverénní farizeové jsou tak blízko a tak skuteční… Honosí se velikostí odkazu svých otců, Jeruzalémským chrámem, jako důkazem schválení a povyšují se nad apoštoly, kteří v té chvíli působí jako ovce bez pastýře. To, co se dělo dále zaznamenává Jan do svitku, který se objevuje na přední straně většiny z třinácti papyrusových gnostických kodexů nalezených v hornoegyptském Nag Hamádí, v roce 1945. Ten svitek má název Tajná kniha Janova a pochází z něj výše uvedený citát. V dnešní době jsou již ty desítky vzácných svitků přeloženy z koptského jazyka a my vám přinášíme světlo na skryté informace, které si přeje zveřejnit nejvyšší Prozřetelnost a uvést je do souladu se vším, co bylo po staletí zatajeno, páleno, ničeno, odsuzováno, nazýváno mytologií a heretismem.

Od psyché k pneuma

Řecký výraz apokryf (ἀπόκρυφος) znamená skrytý, zahalený. Označují se jím knihy, které nebyly zařazeny do biblického kánonu. Přiznejme si, že to označení je velmi výstižné a nikoliv hanlivé. Apokryfní spisy odsoudili ti, kteří chtěli vytvořit státní náboženství, na kterém by se shodly masy a díky kterému by císař říše Římské měl klid v říši. Apokryf totiž obsahuje poznání skryté masám lidí, kteří se ve svém vývoji řadí do oblasti psychiků a to vyvolávalo značné rozpory mezi prvními stoupenci Krista. Psychici se však odlišují od hyliků, neboli tělesných lidí. Psychikové už rozlišují, že nechat se ovládat tělesnými tužbami, jako je tomu u hyliků, vede k hříchu a špatnostem všeho druhu. Chtějí se z potupné závislosti na tělesnosti vymanit a pěstovat hezké vlastnosti. Chtějí ze sebe udělat lepší lidi a mohou na tom tvrdě pracovat svými duševními schopnostmi. Ačkoliv umí prozatím uvažovat pouze v úrovni zjevného, které si dokáží představit, nastoupili nějakou cestu vnitřního rozvoje. Neuvědomují si, že snaha o duchovnost na mentální úrovni je nemůže proměnit, ale uvrhuje je do nekonečného koloběhu snahy a selhávání… Mohou být poslušnými ovečkami, ale i horlivými farizei a nebo něco mezi tím. Zpravidla věří v jedinou objektivní pravdu a plní lavice tradičních západních světových náboženství, ale nejen těch. Užívají mysl těla = duševní mysl. Ještě nepronikli do netušeného rozměru lidské bytosti, který se skrývá v myšlení ducha. Ještě neví, že skutečná změna pochází ze záře světla, které máme všichni v sobě a které čeká na objevení a rozzáření. Relativita vnímání světa, pravdy i veškeré skutečnosti, je pro psychiky zatím skrytá. Ještě nedospěli do stádia pneumatiků. Lidí vnímajících mystický rozměr existence a relativitu světa. U pneumatiků nastává v jisté fázi takzvaná gnóse, neboli porozumění, či procitnutí. Gnostikové jsou lidmi vlastnícími vyšší poznání, právě proto, že uzráli do stádia vnímání vyšší úrovně pravdy, ne proto, že si něco nastudovali, ale proto, že se spojili s nesmrtelným duchem v sobě. Využívají přirozených rozšířených smyslů lidské bytosti. Výraz mimosmyslové vnímání se proto nezdá až tak úplně výstižný. Duchovní lidé vnímají kromě běžně uznávaných smyslů ještě smysly ducha, které může rozvinout každý. Užívají mysl ducha, která si začíná uvědomovat vyšší skutečnost za tím, co je zjevné smyslům tělesným. Objevili význam, který má vědomí, což by se dalo nazvat jako rozměr dovnitř a ven. Uvědomují si, že spočívání v přítomném vědomí, rozpouští závoj iluze tělesnosti a vyprošťuje ze zajetí svazujících myšlenkových vzorců. Jedině tímto způsobem se člověk opravdu proměňuje v každé buňce svého těla, prozářené božstvím. Jde o světelnou božskou energii způsobující organickou proměnu, dokud se člověk nestává tím světlem samotným. Tak se člověka doslova zmocňuje jeho pravá nejhlubší podstata a dochází k proměně ve vyšší, božskou bytost. Po čas tohoto procesu, se nejen probouzíme z iluze, ale také procházíme postupně nebeskými vrstvami (řecky aióny). Jedná se o duchovní úrovně ,rozměry vědomí, nezávislé na čase a prostoru. Duch v člověku roste a on se stává větším, duchovně obsáhlejším a směřuje do vnitřní velikosti potřebné pro vstup do Božího království = blíže ke světlu Božímu. Tato proměna, je tělesným očím světa téměř zcela skrytá a pro tělesnou mysl je neuchopitelná. Proto tělesní lidé nikdy neporozumí lidem duchovním a ti budou pro ně zpravidla předmětem posměchu.

Když se před dvěma tisíci lety ve světě zjevila Plnost světla, přitáhla k sobě a rozsvítila duchovně vnímající gnostiky, kteří pak ještě po řadu desetiletí schraňovali autentické záznamy a knihy, například do hliněných nádob, ukrytých v jeskyních, aby tu přečkali do našich dnů, právě pro tuto chvíli a možná i právě pro tento článek. I přes to, že gnostici byli systematicky hubeni fanatickými stoupenci ďábla z řad psychiků. Ďábel je panovníkem světa klamu a má nás všechny ve své moci, dokud se nestaneme vedenými duchem. Pak totiž vstupujeme do sféry, která je mimo jeho působnost. Jde totiž o rozměr, který on sám nemá, a proto nad ním nemá moc. Je to království Boží, Pléroma, které je Plností ducha a zářivým světlem. Ano, do království Božího se vstupuje mimo mysl a mimo zraky tohoto světa, stejně jako si peklem můžete projít, během zdánlivě běžného života.

Zjevení Boží mnohotvarosti

Jan zdrcený farizeem dlouho nesmutnil. Měl vidění zářivého světla, ve kterém se mu zjevuje jeho Pán v zářivé trojjediné podstatě a Jan to setkání popisuje těmito slovy:

Když jsem o tom přemýšlel, tu hle, nebesa se otevřela a celé stvoření, které je dole pod nebem, zářilo a svět se otřásl. Bál jsem se a hle, spatřil jsem ve světle dítě, které stálo přede mnou. Když jsem na ně pohlédl, stalo se jakoby dospělým mužem a měnilo svůj vzhled a nyní vypadalo jako služebník. Přede mnou ale nebyla mnohost nýbrž jen jedna podoba, ve světle mnohotvará a tyto tvary se zjevovaly skrze sebe navzájem a celkový zjev měl tři tvary.
Ten který se mi zjevil, řekl: „Jene, Jene, proč pochybuješ? A proč se bojíš? Přece nejsi této podobě cizí? Tak tedy neklesej na mysli! Já jsem ten, který je stále s vámi. Já jsem Otec, já jsem Matka. Já jsem Syn. Já jsem ten nepošpiněný a neposkvrněný. Nyní jsem přišel, abych tě poučil o tom, co je, co bylo a co má nastat, abys mohl poznat věci nezjevené i zjevené a abych tě poučil o nepohnutelném pokolení dokonalého Člověka. (TKJ NHC II 1:30-2:20)

Ježíš Janovi zjevuje popis Boží podstaty a nebeského světa Plnosti, který je velmi podrobný a my budeme v tomto článku porovnávat, jak Bůh představil sám sebe a jeho svět svým maličkým v době prvních gnostiků a jak se dnes představuje nám. Sami pochopíte, že existují fakta, která mužsky (egoicky), patriarchálně a konzervativně orientovaný svět lidstva v dřívějších stádiích vývoje nebyl schopen přijmout, i když vše z následujících informací, více či méně prosakovalo v náboženských textech minulých i současných civilizací.
Začněme tedy tím, jak popsat to nejvyšší Světlo z kterého vše pochází.

Pra - Nejvyšší

Pán začíná Janovi zjevovat Pravdu o Nejvyšším Bohu:

„Monáda, protože je jednotou a nikdo nad ní nevládne, je Bůh a Otec Veškerenstva, svatý, neviditelný…je více než božské. Je počátkem, nad nímž není žádný počátek, je věčný a nemůže být zdokonalen, je nevymezitelný, protože nikdo nebyl před ním, aby ho vymezil. Je nezbadatelný, protože nikdo nebyl před ním, aby jej probádal. Je nezměrný, protože nikdo nebyl před ním, aby jej změřil. Je neviditelný, protože jej nikdo neviděl. Je věčně jsoucí.
Je nevýslovný, protože jej nikdo nemůže myslí podchytit, aby o něm mluvil. Je nepojmenovatelný, protože před ním nebyl nikdo, aby Ho pojmenoval. Je nezměrným světlem, které je čiré a svaté a čisté. Je nevýslovný, dokonalý skrze nepomíjivost. Není ani v dokonalosti, ani v blaženosti, ani v božství, ale tyto dalece přesahuje. Není tělesný ani bez těla. Není velký ani malý. Není způsob jak vypovědět jak je velký, nebo jakého je druhu. Nikomu totiž není možné jej poznat. (TKJ NHC II 2:26-3:26)

Nejvyšší Božství je neprojeveným Jsoucnem, které v sobě obsahuje vše a není nic, co by nebylo Jeho součástí. Je látkou, ze které vše pochází a vše v ní vzniká. Někdy se částečně zhmotní, třeba když přijímá audienci, nebo při osobních poradách. Jednou za čas se Pra-Nejvyšší obnoví- jakoby prošel lázněmi. A stejně tak všichni v nebeské říši světla. Každý v jiný čas. „ Pra-Nejvyšší je Pra-Bohem-Matkou i Pra-Bohem Otcem i tou látkou- Pra-Duchem Božím. „Říkám Pra, ale nejsem žádný stařík. To jen pro názornost, z koho všechno roste. Abych měl trochu klidu, jsem i Nejvyšším- jakoby svým vlastním Synem- ten se (někdy) ukazuje a já jsem v zákulisí. Jako bych byl 2x.“

Nejvyšší Bůh je tedy částí Pra-Nejvyššího, zjevující se v trojjediné androgynní podobě. Trojici tvoří Bůh-Matka, Bůh-Otec/Syn a Bůh-Dítě.
Pra-Nejvyšší je v posvátných textech zmiňován také často, jako Neviditelný Duch.

O TROJICI BOŽÍ

O trojici boží, kterou čtyři tvoří…
Svět Boha Otce- Boha Syna zná
za bytosti dvě je má.
Ona je to avšak bytost táž.
Tak dále čti, ať o tom něco znáš…
Ježíš pravil v době té - na moji tvář popatřete,
kdo na mě hledí, i Otce vidí…
Bůh-Matka toliko očím se skrývá,
hlídá nás, chrání nás, na svět se dívá.
Bůh- Dítě jest třetím, neméně významným…
Do výčtu Duch Boží ještě tu schází-
ten jakousi omáčku kolem nich tvoří…

Bůh - Matka

„Bůh-Matka jsem já. Ženská energie, jemnost, krása, něha… Jsem ženskou energií ve vás. Děti nerodím v lidském slova smyslu, ale dávám jim do vínku vždy různou část sebe. Moje energie omlazuje, zdraví ducha a vítá každého, komu jsem chyběl jako Máma. Roste ve mně nový život, který když uzraje (podle vlivu prostředí- jak je potřeba, dá se říci), má snahu se odloučit, jako když děťátko chce na svět. To přistoupí Bůh-Otec-Otec, přidá svou připravenou energii a ta se pošle kmenové bytosti, která se postará o zbytek ;o). Mé království, mé působiště není tajné, je v nebi přístupné běžně. Lidé nebyli schopni přijmout Boha-Ženu. Jen určité skupiny. A tajné spolky se tím nechlubí. Zkrátka pro lidi jsem asi Ta Bůh. Mé jméno navnímáš, až se se mnou setkáš. Nevařím, neuklízím… bytí v Bohu je o něčem jiném. Andělé se starají o vše potřebné. My jsme potřeba být v duchu, jak se říká, aby všichni v Bohu měli Lásky dost…“

Bůh-Matka je také nazývaná Pramatkou. Řecky je popisována jako Barbeló. Což je však výraz nejen pro ženskou stránku Boží, ale také pro tu mužskou. (Bůh-Otec/Matka). V Tajné knize Janově čteme:

„Je to první moc, která byla před počátkem všeho, která se zjevila z Jeho myšlenky, tj. Prozřetelnost veškerenstva. Její světlo svítí stejně jako jeho světlo. Ona je dokonalá moc, která je obrazem Neviditelného dokonalého panenského Ducha…Stala se lůnem veškerenstva, protože ona je první před nimi všemi, Matka-Otec, první Člověk, Duch svatý, trojmužná, trojmocná, trojjmenná, androgynní, věčný aión mezi těmi neviditelnými, první co vyšel.“ (TKJ NHC II 4:30-5:10)

BOŽÍ PLNOST

U bytosti Ta Bůh-Matka,
ženská energie převažuje.
U Boha-Otce zas mužská v popředí je.
Bůh-Dítě převážně ženskou energií oplývá
a Bůh Duch Svatý se Univerzem nazývá

Bůh - Otec - Otec

„Bůh-Otec-Otec jsem já - Tatínek, děťátka moje ;o). Jsem v jedné rovině s Bohem-Matkou a též jako Bůh-Nejvyšší jsem svým vlastním synem, tedy jakoby 2x. Ale spíš si to představte, jako že část mě pracuje a část mě odpočívá… Trůn, u něhož jsou okřídlené bytosti plné očí, je trůn Nejvyššího. Ten kouká do všech světů zároveň, dá se pro názornost říci. My, jako jeho trojjediné bytosti, jsme na něj napojení a v naší manželské hierarchii je on nejbližší naší, hlavou´. My můžeme mít tisíc podob a být na různých místech zároveň. Ale v podstatě, když je porada, měli bychom být každý tzv. doma ;o). Moje energie zdraví (léčí, obnovuje) tělo, ale jak se správně hlásí Duch Boží- bez něj by to nešlo.“
Možná jste také zpozorněli, když je Bůh popisován jako první androgynní Člověk. Ano androgynní znamená lidský, obsahující mužství i ženství. Jen si vzpomeňte na knihu Genesis a příběh stvoření, kde doslova stojí: „…stvořil člověka k obrazu Božímu. Stvořil je jako muže a ženu.“ (Genesis 1:27)

TŘI TROJJEDINÍ

Každý z tří trojjediný jest.
Bůh-Matka: Pramatkou všeho živého, Nevěstou,
Snoubenkou, Boha samého,
který Nejvyšším zván je, jest.
Bůh-Otec i Bůh-Syn i Ženich Nevěsty jest.
Bůh-Dítě: Snoubenku, Nevěstu skrývá.
Duch Boží vše chrání, objímá, spojuje, přikrývá.

Boží Duch

Když se hovoří o Universu, hovoří se právě o tomto Svatém Duchu Lásky, či o Duchu Pravdy. Tím vším jest Boží Duch. Nemá tělo, ale je vědomou živou bytostí.
„Boží Duch není žádná máčka, ale omáčkou mě lze nazvat, neboť v podstatě ve mně všechno plave - tedy komu dovolím do sebe ,spadnout´. Jako Boží dech, který je potřeba k životu. Tedy k životu ducha, k životu věčnému. Jsem řekou, vzduchem, nositelem informací. Přivádím hledající. Chráním ducha s duší v základní podobě každého – pro život nebo soud. Kdo potřebuje, toho vychovávám, kdo potřebuje, tomu vnitřně radím. Kdo naslouchá, to si užívám…“

SEDMÉ AŽ PÁTÉ NEBE

A tak lze trůn jeden s Nejvyšším spatřit,
to bys však k okruhu nejbližšímu musel patřit.
Neb z nebe sedmého Bůh-Nejvyšší kraluje,
a tam své audience uděluje.
V rovině šesté rodina svatá přebývá,
do páté dimenze člověk se podívá.
Tam hlavní úřad Boží jest a kraluje,
tam se vše děje, když se to děje…
Rovina tato dále se člení,
každý má místa dost pro své uplatnění.

Kristus, Bůh - Syn

Kristus, Bůh - Syn je Bůh - Otec. Syn se říká proto, že je z Otce, je mladší. Je tedy Synem Člověka. Vzpomínáte si na ten častý Ježíšův výraz, který známe z evangelií a který pro vás byl možná doposud zvláštní? Tak vězte, že vychází z androgynní podstaty Božských bytostí, jimž jsme podobní nejen vlastnictvím jejich ducha, ale i doslovným vzezřením. Platí pravidlo, že vše, co se manifestuje v hmotném stvoření, má vždy nejprve svou vlastní a mnohem mocnější existenci a podstatu v duchovním světě. Kristus byl částí energie Boha Syna, přímo z kmene, a pozemský člověk je ratolestí, která vyrostla na révě, kteréžto kmenem je Bůh Syn.

A zahleděl se na Barbeló svým čistým světlem, které se navrací k neviditelnému duchu a svou září. A počala mu. Zplodil světelnou jiskru ze světla požehnané podoby, která však nebyla rovna jeho velikosti. Toto byl [a je] jediný syn Matko-Otce, jenž se zjevil - což je zrození jeho samého. Jediný syn otce, čisté světlo. Neviditelný panenský duch se zaradoval nad nastalým světlem, které se jako první zjevilo z první mocnosti jeho Pronoiy (Prozřetelnost), jež je Barbeló. A pomazal jej ze svého pomazání, takže se stal dokonalým, jenž nepostrádá žádného pomazání - neboť jej pomazal pomazáním neviditelného ducha. A postavil se před něj, zatímco jej poléval [pomazáním]. V tu chvíli, kdy přijal [pomazání] od ducha, vzdal slávu duchu svatému a Pronoie učiněné dokonalou duchem. (TKJ NHC II 6:10-30)

Kristus je Podivuhodný rádce, Silný Bůh, Věčný Otec, Kníže Pokoje. (Izajáš 9:6) Je Králem všech světů. Syn je vykonavatelem vůle a myšlenky, která se rodí v Otci. Je Slovem (řec.Logos), či mluvčím vypovídajícím o záměrech svého Otce. Je Samozrozeným synem. Vše ostatní Bůh tvoří skrze svého Syna. Syn vytváří dvanáct vlastních eónů světla, či duchovních božských světů, rozměrů Plnosti, která v něm přebývá. Jedná se o prostor pro život a vývoj duší, odstupňovaný do dvanácti úrovní. Žádná duše se totiž nerodí dokonalou, ale prochází vývojem na různých úrovních. Kristovy eóny světla jsou tedy něco jako patra světů, propojené bránami, sloužící pro uplatnění a vývoj duchovních bytostí. Toto vše svěřil jeho Otec do Synovy správy.

Bůh - Dítě

Bůh-Dítě nese označení dítě, protože je nejmladší a pochází ze Syna, tak jako Pramatka pochází z Nejvyššího. Je duálem Boha Syna. Je to nebeská Eva. Kmenová duchovní bytost Evy pozemské. Jinak je to Kristova nevěsta a budoucí matka národa, včetně obnoveného izraelského kmene. V řeckých textech je zmiňována jako Pistis Sophia, která sama je zosobněním jednoho z Kristových eónů. Ona je zároveň také účastnicí prvního biblického dramatu a proroctví z Genesis 3:15 o rozpoutání boje mezi ženou a jejím potomstvem a Prahadem a jeho potomstvem. Toto téma rozvedeme v některém z dalších článků.

Tehdy trojmužné dítě velkého Krista, kterého pomazal velký a neviditelný Duch, ten, jehož síle bylo dáno Ainon, vzdalo chválu velkému a neviditelnému Duchu a jeho mužské panně Jóél i mlčení mlčenlivého mlčení a velikosti….. Otec, Matka a Syn veškeré Plnosti, o kterých jsem mluvil dříe, tj. velký Kristus, který pochází z mlčení. On je neposkvrněné dítě, Telmaél, Telmachaél, EliEli Machar Machar Séth, vskutku a v pravdě živá síla a mužská panna, která je s ním, Juél a Eséféch, slávu mající, dítě dítěte s korunou své slávy pěti pečetí, Plnost, o které jsem pojednal dříve. (Evangelium Egypťanů 44:20-26; 59:15-25)

Ve výše zmíněném textu je nazvána dítětem dítěte, což především vypovídá o tom, že je z Boží trojice (čtveřice) nejmladší, ale zároveň definuje také to, že Bůh je Ten, Ta i TO. Sophia představuje ženskou lásku a nevinnost, dětskou bezbrannost a zároveň vyšší moudrost, která plyne z čistého napojení. Ačkoliv všechny božské bytosti jsou androgynní bytosti, tak každá z nich je specifickou emanancí, či zjevením části nevyjádřitelné a nepojmenovatelné Boží osobnosti.

Takové je zjevení Otce a jeho ukázání se eónům. Zjevil to, co je v něm ukryto, a tím vysvětlil sebe. Neboť čím jest to, co existuje, ne-li samotným Otcem?! Všechny sféry jsou jeho emanacemi, poznaly jej, neboť vyšly z něj; jako děti z nějakého dokonalého člověka…(Evangelium Pravdy 27:5-10)

CESTA K BOHU

Andělé různí, co o pořádek a klid pečují,
svou rovinu mají- ony se částečně prolínají.
A tak je pořádek v nebi tom zajištěn,
brána se otvírá připravenému, v Boží den…
Láska, Světlo Boží, Boží Dech vše prostupuje,
i tobě, člověče, rovina Bohu blíž, se připravuje.
Stačí, když zklidníš se, necháš se vést
srdcem svým, duchem svým – Bůh v každém jest.
Člověk jen zapomněl na poklad, co skrývá,
a že jedna rovina jeho jest živá.
Nenech ji zahynout s tělem svým, prosím,
já, Malá, Princezna, na vás se těším…

O nevěstě a ženichovi

Kdo je ženichem a kdo je nevěstou, když popisujeme nebeské bytosti? Zjednodušeně řečeno, božská androgynní, mužsko-ženská, bytost projevující se převážně ženskou stránkou. Byla vzata z vyšší androgynní bytosti projevující se převážně v mužském rodě. Ti dva jsou pak duály, nebo-li ideálními protějšky. Když žena pozemská, byla vzata z muže, došlo k tomu dle nebeského vzoru. I nedokonalá lidská bytost v sobě obsahuje jak ženství, tak mužství a má také svého ideálního duála.
Boží stvoření obsahuje stejný vzorec vzniku bytostí od trojjediných nejvyšších bytostí, po bytosti v hmotném světě. Mezi nebeskými a pozemskými bytostmi je však jeden podstatný rozdíl.
Nebeské bytosti mají obě stránky (duální části) v sobě sloučeny, jsou celistvé a plně samostatné ať už vystupují v kterémkoliv rodě. Zatím co člověk uvržený do duálního světa, je zpravidla vnitřně rozdělený od svého duálu a v důsledku toho trpí. Hledá tedy svůj protějšek, se kterým by se cítil celistvým. Proto existují ženichové a nevěsty, ale v jiném smyslu, než v nebi.
Svatební obřad je duchovní cesta k Bohu a své vyšší podstatě, na které dochází ke sloučení mužství i ženství uvnitř člověka, on se stává celistvou a vyšší bytostí. Avšak pokud se domníváte, že takovým sloučením bytosti přichází o krásu partnerské lásky, tak je to přesně naopak. Celistvé bytosti objevují vyšší a plnější lásku, jejíž rozměr doposud netušily. Dochází k tomu u duchem pomazaných, kteří po vzkříšení vstupují do království Otce, jako králové a královny. Právě o tom hovořil Kristus v následujícím příběhu:

. . . Potom za ním přišli saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a zeptali se ho: „Učiteli, Mojžíš nám napsal, že když něčí bratr zemře a zanechá po sobě manželku, ale neměl děti, jeho bratr by si ji měl vzít a zplodit mu potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel a nezanechal potomka. A oženil se s ní druhý, ale i on zemřel a nezanechal potomka. Stejně tak třetí. Ani jeden z těch sedmi nezanechal potomka. Jako poslední zemřela ta žena. Čí manželkou bude při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm.“ Ježíš jim řekl: „Mýlíte se, protože neznáte Písmo ani Boží moc. Když totiž lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebesích. Ale pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste v Mojžíšově knize ve zprávě o trnitém keři, že Bůh Mojžíšovi řekl ‚Já jsem Bůh Abrahama, Bůh Izáka a Bůh Jákoba‘? Není Bohem mrtvých, ale živých. Velmi se mýlíte.“ (Marek 12:18–27; NWT)

Toto téma ještě rozvineme mnohem podrobněji v některém z příštích článků.

Stvoření Božích eónů

Duchovní, nám neviditelný svět, je holografický. Ve viditelném světě nám ho znázorňuje fraktálová struktura stvoření. Tato definice vyjadřuje v podstatě to, že v jakékoliv nejmenší části celku nacházíme obraz celku. Při detailním zkoumání zjišťujeme, že vzorec tvaru projevující se na makroúrovni se projevuje i na nižší úrovni a ve vnořené mikroúrovni ho nalézáme znovu. Proto k Bohu ani do podsvětí nemusíme nikam chodit. Vzorec celého vesmíru máte i v sobě samém. Máme tam přístup odkudkoliv, kde se právě nacházíme. Jen je třeba si tento rozměr začít uvědomovat. Každý ho má. Jde o duchovní rozměry, u kterých nehraje roli ani čas, ani vzdálenost. Jsou to dimenze bytí, ve kterých se přesunujeme myslí ducha. Eóny, o kterých čteme v řeckých papyrových gnostických kodexech, znamenají duchovní sféry reprezentované úrovněmi vědomí. Jsou to sféry prostupující celým Božím stvořením a daly by se přirovnat k vrstvám cibule. Stav vašeho vědomí se projevuje úrovní energie, na které vibruje. Podle vaší osobní vibrace, kterou právě reprezentujete, pronikáte do jednotlivých sfér bytí. Dalo by se říci, že tyto sféry jsou vrstvami boží Plnosti, jako když rozkrojíte cibuli a uvědomíte si, že je plná úrovní, odstupňovaných v těsné blízkosti. Tato Plnost složená z vrstev proniká vším, co jest a je Božím tělem. Vrstvy jsou zároveň i vrstvami Pravdy.
Neprojevené Jsoucno v sobě obsahuje více, než jsme schopni pochopit a uvědomit si. Veškerý projevený duchovní svět vznikl z té Nejvyšší úrovně neprojeveného Božství, které se postupně projevilo tak, že manifestovalo jednotlivé vrstvy v podobě stvoření. Jako když se milujícím rodičům narodí děti, které jsou každé jiné, ale oni všechny své děti milují stejně a nikdy by nepřipustili myšlenku, že jedno je lepší než druhé. Každé je v něčem specifické, ale všechny dohromady tvoří milující rodinu a bez každého z nich by rodině něco chybělo. A když je rodina semknutá a početná, vytváří majestátní útvar, který je vyjádřením majestátnosti Boha, rodiče. Nebeská Boží rodina je nebeským chrámem Božím.
O rodících se emanacích Boží Plnosti, povstávajících z neprojeveného Jsoucna hovoří následující text. 

Poznaly, že ještě nepřijaly tvar, ani ještě nedostaly jméno, které — každé zvlášť — Otec tvoří.
Tehdy obvykle obdrží tvar, (upletený) ze známosti Otce. Vskutku, neznají Otce, i když jsou jeho srdcem. Avšak Otec, dokonalý, jenž poznává každou sféru, která se v něm nachází, kdy se mu zachce, zjevuje to, co chce: tím, že tomu dává tvar, a tím, že udělí jméno. Když dává jméno, povolává k existenci. (Evangelium Pravdy 27:5- 15, 20-30)

Světelné eóny Barbeló

Bůh Otec - Matka (řec. Barbeló) projevil sám sebe v podobě stvoření kmenových bytostí. Nižších androgynních božstev, které jsou něco jako rozložením či pojmenováním Plosti Barbeló na více částí. Sféry duchovna, eóny jsou definicí, rozměrem a pojmenováním Boha. Tyto vrstvy vědomí jsou definovány živoucí bytostí, která jim vládne. Zrozená bytost je zosobněnou emanací části nekonečného rozměru Boha. Jejich zrození nastává tak, že se nejprve zrodí myšlenka v Bohu, se kterou si pohrává. Jako by rodič přemýšlel o vlastnostech a podobě svého budoucího dítěte. Pak dochází k tomu, že bytost, (v tomto případě Barbeló) požádá svého partnera o svolení. Barbeló žádá Pra - Nejvyššího (Nejvyššího Ducha) a když Ten souhlasí, vznikne nová bytost. A tak dochází k rozšiřování rodiny Božích dětí a z Jednoty povstává mnohost. Celé stvoření vytváří pyramidální strukturu, která se rozvětvuje do nižších sfér. Takto vznikají dimenze a světy umožňující bytostem tvořit a růst směrem k Bohu a objevovat vyšší roviny bytí a schopností.
Jan zapisuje vznik eónů světla Barbeló takto:

A Barbeló jej požádala, aby jí dal První poznání, a on souhlasil. Když souhlasil, zjevilo se první Poznání a stálo s Myšlenkou, která je Prozřetelností, a oslavovala toho Neviditelného a dokonalou moc Barbeló, protože oni všichni vznikli díky ní,
Tato moc dále požádala, a jí byla dána Nepomíjivost, a on souhlasil. Když souhlasil, zjevila se Nepomíjivost a stála s Myšlenkou a Předzvěděním. Oslavila toho Neviditelného a Barbeló, protože vznikla díky ní. Požádala, aby jí byl dán Věčný život a on souhlasil. Když souhlasil, zjevil se Věčný život. A stáli a oslavovali jej a Barbeló, protože vznikli díky ní skrze zjevení Neviditelného Ducha.
Toto je pětice aiónů Otce, který je prvním Člověkem, obraz toho Neviditelného. To je Barbeló a Myšlenka a První poznání a Nepomíjivost a Věčný život. (TKJ BG 28:5-29:10)

Výše uvedený popis je základní definice pěti úrovní (nebí) Božího království Otce, do kterého duchem vstupují ti, kdo dosáhli jisté úrovně v eónech nižších. Ti kdo se vyprostili z duálního světa a vstoupili do jednoty Božího království. Popisuje také Boží rodinu a ty nejblíže Božímu trůnu, kteří vládnou nad všemi světy. Ano nebeský Člověk vládne všem světům. Naše planeta by se dala přirovnat k jednomu městu ve světě světů. Eóny Otce jsou špičkou pyramidy Božího stvoření.
Bývají popisovány jako pentáda, nebo dekáda. To proto, že jsou reprezentovány androgynními bytostmi. Lze je vidět jako mužsko-ženské bytosti, ale lze je vidět i rozděleně.

Světelné eóny Krista

Dvanáct eónů Boha Syna, bylo lidem názorně prezentováno dvanácti Izraelskými kmeny a architekturou židovských chrámů a svatostánky se svatyní, skládající se ze svaté a nejsvětější a vnitřním a vnějším nádvořím. Nebeský Jeruzalém je také zobrazen v Janově Zjevení. (Zjevení Janovo 21:9-27). Je v přeneseném smyslu Beránkovou Nevěstou, což bude vysvětleno v dalších dílech.
Městské hradby mají čtvercový půdorys a jeho zdi i brány jsou z nejvzácnějších kovů a drahokamů. Čtyři strany hradeb na čtyři světové strany mají každá tři brány. Dvanáct bran je vytvořeno z velkých perel. Každá z bran patřila třem Izraelským kmenům. Dohromady 4x3 = dvanáct kmenů symbolizujících dvanáct eónů Krista, vycházejících od čtyř nebeských světel (tvorů). Zářící město nemá chrám, protože tím je Bůh sám.
Tutéž architekturu lze vidět u Izraelských kmenů vycházejících z Egypta do zaslíbené země. Když židé putovali do zaslíbené země, stavěli v pustině svatostánek, kolem kterého tábořilo dvanáct kmenů. Organizace spočívala v tom, že na každé ze světových stran tábořily tři Izraelské kmeny a tak do všech světových stran obklopovali svatostánek, znázorňující Boží stan uprostřed Jeho lidu. Níže citujeme úryvek gnostiků popisující dvanáct eónů Pána v poněkud odlišných pojmech:

Zjevil se skrze Pronoiu. A neviditelný panenský duch ustanovil Samorozeného Boha nade vším. A podřídil mu veškerou moc a Pravdu, která byla v něm, aby znal vše. On, který je nazývaný jménem převyšujícím všechna jména. Neboť toto jméno bude řečeno těm, kteří jsou ho hodni - neboť [jsou] ze světla, jenž je Kristus a Neporušitelnost, skrze obdarování ducha čtyř světel, od Samorozeného Boha. Zajistil (?), aby u něj stáli: Tři - Vůle, Ennoia a Život.

Čtyři mocnosti - Moudrost, Charis, Aisthesis, Fronesis
Charis je u aionu světla Armozel, který je první anděl.
U toho aionu jsou další tři aiony: Charis, Pravda, Morfe.
Druhé světlo [je] Oriel, to, které bylo určeno nad druhým aionem.
U něj jsou další tři aiony: Epinoia, Aisthesis, Upamatování
Třetí světlo je Daveite, to, které bylo ustanoveno nad třetím aionem.
U něj jsou další tři aiony: Moudrost, Agape, Eidea.
A čtvrtý aion byl ustanoven nad čtvrtým světlem Eleleth.
U něj jsou tři jiné aiony: Dokonalost, Eirene, Sofia.
Toto jsou čtyři světla, která stojí před samorozeným bohem.
Toto je dvanáct aionů, které stojí před synem velkého samorozeného Krista, skrze vůli a obdarování neviditelného ducha. Je to dvanáct aionů patřících synu samorozeného. (TKJ NHC II 7:21-8:25)

Srovnej dvanáct eónů gnostických textů vycházející ze čtyř světel s biblickým viděním čtyř živých tvorů a 24 starších = 12 oboupohlavních bytostí. Jde totiž o popis téže jedné skutečnosti. A sice eónů, které vyšli z Boha a obklopují ho.

Potom jsem se podíval, a hle, v nebi se otevřely dveře. V tom ke mně jako polnice zazněl ten hlas, který jsem slyšel předtím: „Vystup sem a ukážu ti, co se musí stát potom.“A hned jsem byl ve vytržení Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled podobný kameni jaspisu a karneolu, a kolem trůnu byla duha, na pohled podobná smaragdu.

Okolo trůnu bylo čtyřiadvacet jiných trůnů a na těch trůnech sedělo čtyřiadvacet starců oblečených do bílých rouch a na hlavách měli zlaté koruny.

Z trůnu vycházelo blýskání a hlasy hromobití. Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní – těch sedm duchů Božích. Před trůnem bylo také skleněné moře jakoby z křišťálu a uprostřed trůnu i kolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu. Každá z těch čtyř bytostí měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i nocí, říkaly: „Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který byl, který je a který přichází.“ A kdykoli ty bytosti vzdají slávu, čest a díky Sedícímu na trůnu, Živému na věky věků, padne těch čtyřiadvacet starců před obličejem Sedícího na trůnu, klanějí se Živému na věky věků a kladou své koruny před trůn se slovy: „Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají.“ (Zjevení Janovo 4:1-11; B21)

Dvanáct eónů je dvanáct vrstev vědomí, propojených obraznými branami, kterými prochází člověk z duálního světa do Božího království. Vyproštěním se z pout duality vstupuje člověk do eónu třináctého. Stává se vedeným duchem a vstupuje do kristovského vědomí. Žije v rozděleném světě ovládaném ďáblem, ale vnitřně již není jeho součástí. Je nespoutaný a svobodný, žije v bezpodmínečné lásce, a účastní se běžného života, ale s novým vědomím. Čeká na příchod Pána a vzkříšení, aby obdržel nové světelné tělo a božský status spoluvládce a spolukněžího v nebeském království. Stává se první zralou úrodou světa a po vzkříšení získává postavení v království Otce a jeho pěti božských eónech, nadřazených všem světům i andělům. Tak dochází k přechodu a vystoupání člověka z eónů Syna do eónů Otce. K této první sklizni a hromadnému výstupu malého nebeského stáda, ke svému nebeskému domovu, dojde asi za tři roky, v roce 2024 v období, jako je právě toto. Období po datu oslavy na vyvýšení památky Pána. V období, jehož předobrazem byl židovský Pasach.

První úroda dvanácti eónů

Židé měli dle Mojžíšského zákona slavit Pasach na počest zázračného osvobození svého národa v den výročí, a to je den 14. nisanu, dle židovského kalendáře. (2Mo 12:17–20, 24–27). Nekvašený chléb a víno, symbolizující Kristovo tělo a krev se oslavuje ve stejném období, protože k jeho oběti došlo v době židovského Pasachu. Pasach, byl však pouze první den, sedmidenního svátku nekvašených chlebů. Tento svátek byl zároveň velkým sabatem, slaveným jednou ročně. (3Mo 23:6–14) Počas těchto sedmi dní se směl jíst pouze nekvašený chléb. Druhý den tohoto svátku následovala oběť spojená s prvními snopy zralého obilí, kterými kněz pohupoval ze strany na stranu a měla se začít přinášet po vstupu do zaslíbené země a po první úrodě. Nekvašený chléb je symbol Kristova bezhříšného těla obětovného za účelem vykoupení lidstva. První úroda z obilí jsou účastníci prvního vzkříšení, vstupující do nebeského království Otce, symbolizovaného zaslíbenou zemí. To je nebeské stádo jeho následovníků pomazaných duchem, kteří se stávají nebeským božstvem. Jsou to Kristovi maličcí, kteří s ním mají podíl na jeho těle a krvi a jsou taktéž symbolizování nekvašenými chleby, protože byli vykoupeni na základě své vůle nalézt cestu ke světlu a vyprostit se z okovů klamu a porušenosti a projevené víry v beránka, Krista. Stávají se nižšími bohy a v Božích očích jsou bez hříchu.
Tak jako vyjití židů z Egypta bylo předznamenáno deseti ranami seslanými na Egypt, tak je to i v současném období s řáděním živlů. Jako Egypt dříve zotročil Boží lid, tak i tento svět ovládaný velkým otrokářem, ďáblem, seslal na lidstvo iluzi nedostatku, klamu chaosu a utrpení. Kéž Egypt propustí v těchto časech své vězně a kéž se Boží lid hrdě přihlásí ke svému Bohu a Pánu, Kristu Ježíši.

Ti, které pomazal, se stali dokonalými…Jsou plnými nádobami, ti, kdo jsou pomazáni. (EvPr 36:19,20,41)